امیرحسین احمدی

امیرحسین احمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Social Network Analysis of Football Communications by Finding Motifs

تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 585
Statistics, extraction, analysis are vital in sports science. Information technology and data science will significantly increase the quality of research and decisions of sports clubs and organizations. Currently, many coaches and sports institutions use analytics and statistics that are calculated manually. Sports science shows that winning a match depends on different factors. The purpose of the research is to improve team performance by analyzing social networks, communication networks (such as players' passes and transactions during the match), and analyzing repetitive areas. These results are done by analyzing the data collected from 4 matches of the Persepolis team, including three matches from the first half of the Iranian Premier League in 2018-1399 and a Persepolis match against Al-Sharjah. This research examines the issue from two interconnected aspects: 1- Examining the performance of players individually and as part of a social network. 2- explore the communication network between players and land areas. This analysis uses the innovative method of identifying and classifying motifs.
۲.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی توانمندسازی روانشناختی دلبستگی شغلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 608
مقدمه و هدف : هدف این مقاله، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران است. روش پژوهش : روش تحقیق پیمایشی تحلیلی و از نوع همبستگی است. گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه های و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد که ا استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 200 نفر است. تجزیه و تحلیل با نرم افزار Smart P LS انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران به میزان 61.3 درصد تاثیر دارد، دلبستگی شغلی کارکنان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه به میزان 28.2 درصد تاثیر دارد و یادگیری سازمانی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه به میزان 70.7 درصد تاثیر دارد. نتیجه گیری : با توجه به تایید فرضیه های تحقیق؛ پیشنهادهایی در خصوص افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان