مجید ماهرانی برزانی

مجید ماهرانی برزانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی

تعداد بازدید : ۹۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد ۲۲۵۵ نفر می باشد. با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. جهت بررسی فرضیات پژوهش از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS- warp استفاده گردید.  نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 77/0 می باشد. با توجه به خروجی نرم افزار وارپ بی نزاکتی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 66/0 می باشد و همچنین تأثیر بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی از طریق بدبینی سازمانی مثبت با ضریب تأثیر 88/0 می باشد.
۲.

رابطه وابستگی تلفن همراه با هویت فرهنگی نوجوانا ن دختر 12 تا 18 سال تهرا ن (مطالعه موردی: مناطق 1تا 5 شهر تهرا ن)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۶۲
هدف این پژوهش بررسی رابطه وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی در بین نوجوانان12تا18ساله دختر مناطق 1تا5شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر مناطق1تا5 شهر تهران به تعداد 88271 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 352 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد وابستگی به تلفن همراه سواری(1392) و پرسش نامه استاندارد هویت فرهنگی راسک(2009) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای وابستگی به تلفن همراه سواری (1392) 867/0 و هویت فرهنگی راسک(2009) 850/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی نوجوانان دختر 12تا18 سال در شهر تهران رابطه معنی دار داشت(p<0/05)و همچنین نتایج نشان داد که بعد خلاقیت زادیی وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی رابطه معنی دار نداشت (p>0/05) و بعدهای میل گرایی و احساس تنهایی وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی رابطه معنا دار داشت ( p<0/05) .
۳.

تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۵
امروزه در سازمان ها به منابع انسانی به عنوان مهم ترین منابع سازمان نگریسته می شود و مدیران به خوبی دریافته اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می باشند. ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان، در اولویت اول قرار می گیرد. یکی از مهم ترین نیازهای کارکنان در سازمان وجود اعتماد سازمانی می باشد سطوح بالای اعتماد در سازمان موجب مدیریت تغییر اثربخش می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شرکت گیتی پسند اصفهان که تعداد 693 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه گرد آوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد به سازمان از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 39/0 است ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تأثیر معناداری ندارد همچنین تأثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار نیست.
۴.

تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۷
هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه380 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان هستند که تعداد 180 نفر به عنوان نمونه به روش طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری الکترونیکی کندی (2014) و پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران (2009) و پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر میلر و مانگ (1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر ارائه شده توسط هولت و همکاران (2007) است که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که رهبری الکترونیکی از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 40/0 است واز طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری دارد که ضریب این تاثیر 30/0 است و همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار می باشد که ضریب این تاثیر 75/0 است.
۵.

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی از طریق سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی از طریق سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳ (، پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) و پرسش نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال ) 1998)، و پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو (1999) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 ، 91/0 ،88/0 و 89/0برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش از طریق سرمایه فرهنگی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 25/0 است و از طریق سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 66/0 است و همچنین تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی معنادار مثبت ضریب این تاثیر 88/0است.
۶.

تاثیر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان) به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳ (، پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران(2009) ، پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر میلر و مانگ(1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر هولت و همکاران(2007) بودند . پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب مدیریت دانش (93/0) و تعهد به تغییر(81/0) و ارتباطات درک شده از تغییر(85/0) و آمادگی بر تغییر(92/0) برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0 است ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری ندارد همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 66/0 است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان