حسین پناهیان

حسین پناهیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

Making Decision on Selection of Optimal Stock Portfolio Employing Meta Heuristic Algorithms for Multi-Objective Functions Subject to Real-Life Constraints(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Capital Decision Making Simulation Stock Portfolio Optimization Real-Life Constraints Multi-Objective Function

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 832
The purpose of this study is to make investment decisions with the approach of data envelopment analysis and making decision on selection of optimal stock portfolio employing meta heuristic algorithms for multi-objective functions subject to real-life constraints. The statistical population of this research in capital decision-making and selection of the optimal capital composition is 183 of the selected companies of Tehran Stock Exchange, which were finally 42 companies as justified investment options. After measuring the risk and return of efficient companies, the real limitations of the budget, requirements and expectations of the investor, determination and composition of the investment were formulated as a multi-objective model. For optimal decision, the modified genetic meta heuristic algorithm and MATLAB software with dual operators were used. Elimination of the risk minimization function in sensitivity analysis improved the level of decision return but also led to more risk. Eliminating the maximizing return function improved decision-making risk but also reduced investment return. Elimination of investment requirements and expectations improved returns and increased investment risk, but more companies became involved in optimal investment.
۲.

Investigating the Market Efficiency in Tehran Stock Exchange through Artificial Intelligence(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: market efficiency Artificial Neural Network Time series Total Share Index

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 420
This study was an attempt to evaluate the progress of capital market efficiency in Iran. Optimal resource allocation and micro and macro investments play a key role in the capital market. The capital market's main task is to circulate capital and allocate resources efficiently and optimally. The main task of this market is to flow capital and allocate resources efficiently and optimally. Is there a regular pattern for determining the stock price? Market efficiency gains significance as it is important to know what factor or factors are effective in determining the price of the stock in the stock market or whether there is a regular pattern for determining the price of a stock. Thus, this study examined the efficiency of the capital market in Iran. In this regard, the researchers used the daily data of the total index of the Tehran Stock Exchange for 2008-2017. Artificial neural network and time series training tests were used to perform the test. The test results showed weak efficiency in the Tehran Stock Exchange and this inefficiency did not change significantly compared to the first period. In other words, in the Tehran Stock Market, one can predict returns using artificial intelligence.
۳.

A Mathematical Model for Measuring Corporate Governance using Multi-Criteria Decision Making (MCDM)Technique(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corporate Governance Comprehensive index for corporate Governance Multi-criteria decision model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 555
There has not been presented any comprehensive index for Corporate Governance in spite of its crucial role in resolution and responsiveness. Although diverse methods have been sought for measuring the Corporate Governance in the previous studies, in this study, a comprehensive index is proposed for measuring Corporate Governance taking other indexes into account through mathematical equations. For testing the designed model’s functionality, a set of data related to 149 firms from 2014 to 2019 has been used jointly, too. To do so, a questionnaire, which asks the experts their idea about the weight and significance of the criteria of measuring the Corporate Governance of the firm, is made and distributed and the weight and significance of the criteria were determined through one method of multi-criteria decision model (Shannon Entropy). To measure the changeable hidden relationship which exists in this study of the Corporate Governance, provided with the measurement items, a confirmatory factorial analysis was taken, too; results show that the supposed model has been a proper index for Corporate Governance. This mixed index includes criteria such as the board of directors' size, independence, meetings, and its education, the CEO's permanence, the size, independence, financial specialty, financial experience, tenure and the meetings of the auditors hip committee, ownership concentration, organizational ownership, governmental ownership, deals with the dependent persons, the quality of the disclosure, proper information and weaknesses if the internal controls,
۴.

بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 549
با توجه به پیشرفت پرشتاب فناوری اطلاعات و اهمیت روزافزون حسابرسی آن برای شرکت های پیشرو در دنیا و عقب ماندگی کشور ایران در این حوزه، پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه پیشگام به دنبال بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان می باشد.پژوهش حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی، مراجعه به بانک های اطلاعاتی و پرسش نامه و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شده است.به منظور بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات، 375 پرسش نامه به شیوه غیرتصادفی با نمونه گیری در دسترس در اختیار اشخاص با سابقه حسابرسی قرار گرفت و از این طریق مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل امنیت داده های سیستم، امنیت شبکه و نرم افزار، کوتاهی آموزش دانشگاهی، کوتاهی آموزش در موسسات حسابرسی، کوتاهی جامعه حسابداران رسمی و دانش و تجربه کم پرسنل موسسات حسابرسی دارای بیشترین تاثیر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات می باشند.
۵.

Applying the GARCH and COPULA Models to Examine the Relationship Between Trading Volume and the Value of Trading with the Bubble Pricing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: volume of exchanges transaction value bubble price GARCH Copula

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 516
Given the importance of the securities market in each country's economy and the adverse effects of the price bubble on the irrational fluctuations of the stock market, it is clear that it must be prevented; therefore, with reference to the ambiguity of the factors causing the price bubble, research is underway. Investigating the relationship between the volume of transactions and the value of transactions with the price bubble in different industries of the Stock Exchange during the years 2006 to 2016 is a step towards recognizing this phenomenon.To investigate these communications, we used DCC-GJR-GARCH, diagonal BEKK and COPULA models. The results of the study of the relationship between the volume of exchanges and the value of exchanges with price bubbles suggest that there is a negative and complete correlation between them. In relation to the study of the relationship between price bubbles and research variables, we found that oil prices have a reverse and significant relationship with bubble prices. Other variables are not meaningful relationships with price bubbles. Also, in the study between variables of research with volume of transactions, it was determined that changes in tax volume and oil price variables have a reverse and significant relationship with the volume of transactions and the value of transactions with the volume of transactions has a direct and significant relationship.
۶.

ارائه مدلی جهت دوسوتوان سازی سازمان در بانک تجارت استان اصفهان با استفاده از روش تلفیقی گراندد تئوری و دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوسوتوانی دوسوتوانی سازمان بانک تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 514
هدف این پژوهش طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در مجموعه شعب بانک تجارت استان اصفهان و شناسایی شاخص های بااهمیت است. روش این تحقیق آمیخته متوالی اکتشافی از نوع موردی و پیمایش است. جهت تأیید مدل دوسوتوانی سازمانی شناسایی شده و آزمون فرضیه ها از رویکرد گراندد تئوری و نرم افزار Lisrel استفاده شد. بر اساس یافته های اولیه ء تکنیک گراندد تئوری، تعداد 74 شاخص پس از غربال اولیه و حذف کدهای تکراری و زائد باقی ماند. این شاخص ها به عنوان داده های ورودی تکنیک دلفی فازی معرفی شدند و نهایتاً 18 شاخص جهت ادامه فرایند و ارائه تم های فرعی و اصلی در نظر گرفته شدند. مدل دوسوتوانی سازمانی و اهمیت آن شناسایی شده جهت تعمیم به کل مجتمع به وسیله رویکرد معادلات ساختاری (تحلیل عاملی از نوع اکتشاف) تأیید شد. شاخص های منابع انسانی مدل دوسوتوان سازمانی که عمدتاً به فرهنگ سازمانی و فردی اشاره دارد، نشان دهنده ء نقش تأثیرگذار درونیات افراد و سازمان در اجرای یک مفهوم جدید است. در شاخص های راهبردی هم بر وجود ساختاری منعطف جهت اجرای دوسوتوانی تأکید شده است. در بعد سرمایه اجتماعی نکته ء قابل توجه اولویت بالای شاخص بازنگری فرآیندها و مؤلفه های اجتماعی درمجموع شاخص های سازمان دوسوتوان است. این بدان معناست که در مراحل آغازین پیاده سازی دوسوتوانی بازنگری فرآیندها و تجهیزات جهت کشف فرصت های بهره برداری و اکتشاف، برنامه ریزی برای پیگیری همزمان این فرصت ها و تدوین الگوی دوسوتوانی در بخش های مختلف بانک امری ضروری است.
۷.

Provide a Model of Investors' Financial Behavior based on Psychological and Ethical Factors(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 783
Background: Many investment decisions are not only affected by economic indicators and rationality, but also categories such as work experience, social responsibility, risk, investor self-confidence, etc. affect investor’s behavior and their decisions. The main purpose of this study is to present a financial behavior model based on psychological and moral factors. Method: The present study was mixed. In the qualitative part, the Delphi technique was used. The statistical population of all experts and managers of brokerages, investment funds, investment portfolios, traders and analysts had professional qualifications and high experience, of which 12 people were considered as snowball technique as a sample. It was an interview tool and finally the data were analyzed by fuzzy Delphi method. In a small part, the descriptive-survey method was used. 287 members of the investor community were considered as a sample. A questionnaire was used to collect data. Finally, using AMOS software, confirmatory factor analysis and structural equation design were investigated. Results: Finally, the analysis model in this study was approved. Based on the importance of investors' behavior and the importance of moral and psychological characteristics in the capital market, it was shown that the expected return formed has a direct effect on the psychological characteristics of optimism, distrust, risk aversion and emotion, as well as ethics. It was also shown that psychological and moral characteristics affected turnover, trading volume, risk sharing, risk appetite. In addition, one of the most important results is a combination of behavioral factors (optimism, overconfidence, emotion, risk aversion and ethics) and market efficiency (trading volume, turnover, risk appetite and risk sharing). Conclusion: The obtained results indicate the effect of emotional and psychological and moral characteristics and characteristics on the behavior of investors and is important to drive the market towards rationality and on the other hand as a basis for designing investment strategies for investment managers.
۸.

بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخاطرات اخلاقی محدودیت های مالی بازده و ساختار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 777
هدف از این مقاله بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی می باشد. پژوهش حاضر علاوه بر متغیرهای اثر گذار کلان اقتصادی، درصدد بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن بوده است. این تحقیق از نوع کیفی/کمی است. تعدادی از خبرگان بورسی به عنوان نمونه ی پاسخ دهنده به سؤالات مصاحبه انتخاب شده اند و از جمله مسائلی که جهت این تحقیق و سؤالات مصاحبه را تعیین می کند ادبیات مربوط به متغیرهای منتخب کلان اقتصادی، محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سرمایه و فعالان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان، ابتدا از روش گراندد تئوری جهت شناسایی شاخص ها، از روش دلفی فازی و معادلات ساختاری برای ارزیابی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی ،محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سرمایه و فعالان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از روش دیمتل فازی برای اولویت بندی شاخص ها و پایش عوامل استفاده شد و معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده گردید. همچنین در پژوهش قصد داریم نشان دهیم که پیروی از اصول اخلاقی و تدوین دستورالعمل های اخلاقی و فرهنگ سازی برای حاکمیت ارزش های اخلاقی می تواند تا حد زیادی در کاهش مخاطرات بازارهای مالی و ایجاد شفافیت موثر باشد و هزینه نظارت را کاهش دهد و اجرای قوانین را نیز تضمین کند. یافته ها نشان داد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ، اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ و مخاطرات اخلاقی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارند.
۹.

ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت گزارشگری مالی شهرداری نهادهای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 143
موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.
۱۰.

مالیات انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران (نظریه نقدشوندگی در مقابل نظریه ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات مبادله سهام اثر نقدشوندگی اثر ساختاری کارایی بازار عمق بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 301
سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می شود.
۱۱.

Stock Portfolio Optimization Using a Combined Approach of Relative Robust Risk Parity(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Risk parity portfolio Relative robustness Sharpe ratio particle swarm optimization algorithm

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 224
Risk parity is perceived as one of the stock portfolio selection models that have received a lot of attention since the US financial crisis in 2008. The philosophy of this model is to allocate the same amount of portfolio risk between the constituent assets. In the present study, the combined portfolio selection model of relative robust risk parity is introduced, which uses the worst-case scenario approach on the covariance matrix parameter appearing in the robust risk model in portfolio robustness. According to historical data, several scenarios are considered for the covariance matrix. The objective function value of the hybrid model for each portfolio (feasible point) is the worst result (with most volatility) among the set of scenarios.  Finally, the model selects a portfolio for which the worst possible result has the least relative volatility. The research portfolio consists of 8 industries from Tehran Stock Exchange in the period 2011 to 2020. This portfolio has a higher Sharpe ratio than conventional models of mean-variance and weight parity, and is more resilient to market declines than the two models and produces less loss. Therefore, risk-averse investors are advised to use this stock portfolio selection model as a cover to face severe market declines.
۱۲.

عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ ارز نرخ بهره نرخ تورم نرخ رشد اقتصادی خطر سقوط سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 23
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام بوده است. عدم اطمینان اقتصادی بر اساس چهار شاخص نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز اندازه گیری شده است. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به بالا بهره گرفته شد. در همین راستا اطلاعات مالی 131 شرکت، طی دوره 1393 تا 1397 بررسی شده است. از آماره F لیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است. بی ثباتی گیری از شاخص های عدم اطمینان اقتصادی با استفاده از روش آرچ و گارچ انجام شده است. جمع بندی نتایج به دست آمده از هر دو الگوی برآوردی رگرسیونی در تناظر با فرضیه های تحقیق نشان داد که بین عدم اطمینان ناشی از بی ثباتی سیاست های کلان اقتصادی در ابعاد تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی با خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مستقیم وجود داشته و افزایش در سطح این بی ثباتی ها به افزایش در امکان سقوط قیمت های سهام منجر می شود. یافته های پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، ارکان نظارتی، قانون گذاران و متولیان امور حائز اهمیت باشد.
۱۳.

طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخش نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقدشوندگی سهام مکانیزم عملیاتی نقدشوندگی سهام مکانیزم ساختاری/راهبردی نقدشوندگی سهام مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاری نقدشوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 701
با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.
۱۴.

Designing the Evaluation Model for Sustainable Technology in the Textile Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: technology evaluation Sustainability Textile industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 152
Textiles as a forerunner in the industrialization of many current developed countries to the post-industrial stage has fundamental role. Due to the occurrence of many problems in the Iranian textile industry, this industry has faced many hardships. The objective of this article is to develop an evaluation model for sustainable technology in the textile industry. The present research method is applied, in terms of (quantitative-qualitative) mix method. The qualitative sector is consists of the statistical population of elite in the textile industry, which semi-structured interviews were carried out with 10 experts in the textile industry. Their ideas were refined in two stages using the Fuzzy Delphi method and according to the library studies and expert ideas, the evaluating components of technology were identified and a researcher-made questionnaire was developed in the Likert spectrum. Its validity was measured using confirmatory factor analysis and reliability with combined method. The quantitative sector is consist of the statistical population includes all engineers, managers and university professors of the textile industry, of which 200 people were randomly selected as the sample size. Based on the results of the qualitative and quantitative sectors, the technology evaluating model has been drawn including 10 dimensions of economic, cultural, environmental, marketing, legal, organizational, political, technical, managerial and marketing. Obstacles and influential factors in evaluating technology are stated here with their consequences.
۱۵.

ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک سیتماتیک الگوهای گارچ شاخص نابرابری تایل بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 645
بازار سهام هر کشوری علاوه بر منعکس کردن ساختار اقتصادی آن کشور، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب می شود؛ بنابراین، شناخت عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامه ریزان اقتصادی دارد. از عوامل شناخته شده در مدیریت سبد سهام، مطالعه درباره رفتار ریسک سیستماتیک است. هدف این پژوهش الگو سازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ [1] ، ایگارچ [2] ، ام گارچ [3] ، آرفیما - گارچ [4] و آرفیما - فیگارچ [5]  است که بر بررسی باقی مانده الگوی رگرسیونی متمرکز است و متغیر وابسته آن بازده بازار و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی [6] به منزله سودآوری سبد بازار است؛ ازاین رو، داده های مرتبط برای 174 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و به صورت روزانه برای بازه زمانی 1394-1385 استخراج شد. پس از تحلیل و بررسی داده ها در نرم افزار اُکس متریکس [7] و بررسی الگوها با استفاده از سه معیار مجذور میانگین مربعات خطا [8] ، میانگین قدر مطلق خطا [9] و ضریب تایل [10] ، نتایج نشان داد الگوی آرفیما - فیگارچ در هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشان دهنده کارآیی زیاد الگو در برآورد بتای ریسک سیستماتیک است.
۱۶.

Designing a Total Interpretive Structural Modeling (TISM) for the Effectiveness Mechanism of Stock Liquidity in the Tehran Stock Exchange Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stock Liquidity Liquidity operating mechanism Structural / strategic mechanism Investment Trading Mechanism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 502
As the capital market becomes more competitive, one of the topics that has attracted the attention of many financial researchers in recent years is the liquidity of corporate stocks that because of the dynamics it can create in corporate financing, it is of strategic importance. The purpose of this research is designing a Model of Comprehensive interpretive/structural Mechanism of Effectiveness of Stock Liquidity Tehran Stock Exchange Companies. The one-year study period 2018-2019 in both qualitative analysis and quantitative analysis was conducted with the participation of two members of the panel. In the qualitative analysis section, this research identified through the combination of Delphi and the analysis of three components of the operational mechanism, the structural/governance mechanism, and the investor/mechanism of trading mechanism in the form of the effective statement on stock liquidity. And in the Comprehensive Interpretive / Structural Analysis section, with the participation of four Stock Exchange brokers, members of the panel presented a model based on a spectrum of the most influential statements to the least effective stock liquidity statements. The results show that the Delphi analysis of 25 indicators identified early in the meta-synthesis, 7 Index Remove and 2 indicators have been merged for a total of 16 statements were approved. In the quantitative section, based on a comprehensive interpretive/structural analysis, it was identified that the increase in the number of trading transactions as the component of operational mechanisms was identified as the most influential factor in stock liquidity.
۱۷.

پیش بینی و مدل سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل‎های GARCH تلاطم بازدهی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 238
هدف از این پژوهش مدلسازی و مقایسه قدرت پیشبینی کنندگی مدلهای GARCH در پیشبینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاینرو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدلهای GARCH ، EGARCH ، PGARCH ، GJR ، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH  با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال بررسی گردید و عملکرد پیشبینی این الگوها بر اساس معیارهای میانگین خطای معیار (MSE)، میانه خطای معیار (MedSE)، میانگین قدر مطلق خطای پیشبینی (MAE)، جذر میانگین مربعات خطاهای پیشبینی (RMSE) و ضریب نابرابری تایل (TIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل FIGARCH ازنظر سه معیار MSE ، MAE و RMSE دارای کمترین خطا است که نشان میدهد خوبی برازش این مدل از تمامی مدلهای دیگر برای پیشبینی تلاطم بازدهی سهام  بیشتر است. همچنین مشخص شد که بازدهی شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) دارای تلاطمهای خوشهای است بدین معنی که با نوسانات کم، تلاطم کوچک در دورههای بعدی دارد و با نوسانات زیاد دچار تلاطم شدید میشود.
۱۸.

Application of HS Meta-heuristic Algorithm in Designing a Mathematical Model for Forecasting P/E in the Panel Data Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Metaheuristic algorithms Harmony search Forecasting price to earnings (P/E) ratio Econometric of panel data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 224
In financial markets such as Tehran Stock Exchange, P/E coefficient, which is one of the most well-known instruments for evaluating stock prices in financial markets, is considered necessary for shareholders, investors, analysts and corporate executives. P/E is used as an important indicator in investment decisions. In this research, harmony search metaheuristic algorithm is used to select optimal variables affecting P/E and then, modelling is done through multivariate regression based on panel data. For this purpose, a sample of 87 companies has been selected from listed companies in the Tehran Stock Exchange during a 10-year period (2006-2015). The results indicate the effect of the variables of stock returns, stock price to book value ratio, price to net selling ratio, return on assets, earnings per share, market value to book value, money volume, operating return margin, return on capital, and current assets, as top ten variables, on P/E ratio, which estimates a total of 86% of the P/E ratio changes.
۱۹.

Modelling and Investigating the Differences and Similarities in the Volatility of the Stocks Return in Tehran Stock Exchange Using the Hybrid Model PANEL-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: PANEL-GARCH Model volatility Stock return

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 535
Efficient financial markets with high degree of transparency do not substantiate the hypothesis that there are differences in the volatility of return. Generally, there are factors rejecting any perfect similarity in the volatility of return in the emerging stock markets, as previous studies in Iran have confirmed the complete difference. On the other hand, the hybrid model PANEL-GARCH has the benefit of high process accuracy, suggesting that the evaluation of the similarity in the volatility of return at the level of market or industry constituent units is better than the simple technique of time series GARCH model for the entire market (instead of evaluation at unit levels). Therefore, the present study intends to investigate complete similarities or differences in the volatility of return in Iran's industries. Results showed that the assumption of complete difference in the volatility of return in the industries did not hold. The results of this process for Iran's industries covering the timespan between 16/2/2013 to 18/3/2017 showed that there are similarities in terms of the y-intercept of conditional mean and variance equations (1.1) PANEL-GARCH between the volatility of stock returns of 23 industries in the Tehran Stock Exchange as confirmed by LRT test. 
۲۰.

Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Systematic risk Arfima-Figarch Model Backward elimination Method Forward selection Approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 601
The present study aims to model systematic risk using financial and accounting variables. Accordingly, the data for 174 companies in Tehran Stock Exchange are extracted for the period of 2006 to 2016. First, the systematic risk index is estimated using the ARFIMA-FIGARCH model. Then, based on the research background, 35 affective financial and accounting variables are simultaneously used with the help of the backward elimination and forward selection method for modeling. After analyzing and evaluating the variables in Eviews software, the four variables of debt ratio (CL. E), size (SIZE), net profit to sales ratio (NETP. S), and interest rate coverage ratio (ICR) are selected in the backward elimination method. In the forward selection method, in addition to the above variables, operating profit margin (OPM) is also chosen. The estimated model of these variables in both methods shows a low ratio of R2 coefficient that is approximately 7%. In the test case, the model of forward selection method has less error in all four criteria of root mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE) and Tile coefficient (TIC) compared to the backward elimination method.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان