مطالب مرتبط با کلید واژه " کسب وکارهای کوچک "


۳.

بررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تأثیر بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی اداره امور مالیاتی استان البرز

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
سازمانهای بالغ در مقایسه با سازمانهای نوظهور از استراتژیهای متفاوتی استفاده میکنند و بر نوع خاصی از استراتژیها تمرکز داشته و عملکرد بهتری دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تأثیر بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی اداره امور مالیاتی استان البرز انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، بر اساس زمان گردآوری دادهها، مقطعی و از نظر نحوه گردآوری دادهها پیمایشی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی استان البرز در سال 1398 به تعداد 250 نفر بود که 150 نفر نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و بهروش نمونهگیری تصادفی ساده از بین جامعه مذکور انتخاب شدند. پایایی پرسشنامهها با آلفای کرونباخ برای بلوغ سازمان (763/0)، تمرکز استراتژی (903/0) و عملکرد سازمانی (915/0) محاسبه شد. روایی پرسشنامهها با استفاده از روایی ظاهری و تحلیل عاملی تأییدی در حد مناسبی گزارش شد. تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرمافزار SPSS19 و Lisrel انجام شد. بر اساس یافتهها، تأثیر بلوغ سازمان بر تمرکز بر استراتژی (داخلی و خارجی) و عملکرد سازمان تأیید شد. همچنین تأثیر استراتژی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمان نیز بهدست آمد. در نهایت نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تأثیر بلوغ سازمان بر عملکرد سازمان نیز تأیید شد.