آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع استفاده شد. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 12 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. یافته های مربوط به راهبردها بیانگر چهار حیطه اصلی بود، به طوری که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور باشند. این حیطه ها شامل موارد زیر می شود: مدیریتی، قانونی – حقوقی، فنی، فرهنگی-اجتماعی. همچنین پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل توسعه اقتصادی، حقوقی، ساختاری و فرهنگی است که تا حدود زیادی منطبق بر راهبردها نیز بودند. براساس یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند کمک رسان مدیران ورزشی کشور در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور باشد.

تبلیغات