مطالب مرتبط با کلید واژه " مدلسازی ریاضی "


۱.

مقدمه ای بر خط مشی ها و مدل های وارانتی: مولود تازه مدیریت مهندسی و تولید

کلید واژه ها: وارانتی نگهداری و تعمیران قراردادهای سیرویس مدلسازی ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۵۲۹
نقش وارانتی در دنیای صنعتی و تجاری به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور، به سرعت در حال افزایش می باشد، این نقش چه از بعد ترغیب و چه از بعد چتر حمایتی خصوصاً برای کالاهای پیچیده و گران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از دیدگاه تولید کننده و فروشنده وارانتی، مهمترین جنبه وارانتی، هزینه هایی است که پس از تعهد وارانتی به دنبال خواهد آمد. این هزینه، تعیین کننده خط مشی ها و تصمیماتی است که بر طبق آنها تولید کننده ، وارانتی را به مشتری پیشنهاد می کند. در اتخاذ خط مشی سودآورتر و مفیدتر برای مشتری، تجزیه و تحلیل هزینه ها در قالب یک مدل کمی امکان پذیر می باشد.مدلسازی هزینه های ناشی از ادعای خسارت وارانتی با مدل دهی اجزاء فرایند وارانتی و قبول دسته ای از فرضیات پیوندخورده و عمدتاً در دو شاخه مدل های یک دامنه و دو دامنه بر طبق خط مشی های مختلف توسعه می یابد.
۲.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بخش عمومی مدلسازی ریاضی الگوریتم فرایند سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۳۰
این مقاله در صدد است تا الگوریتمی برای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان ها ارائه نماید ارزیابی عملکرد به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن سه جز ورودی پردازش و خروجی در سازمان ها و بازخورد عوامل و متغییر های بیرونی صورت پذیرفته است آمار و داده های مورد نیاز الگوریتم از داده های مستند و مکتوب سازمانها و برای مقاطع زمانی مختلف سالیانه استخراج شده است تلاش شده است تا برای هر کدام از مقاطع زمانی میزان عملکرد مقایسه ای سازمان ها محاسبه و بر آن اساس عملکرد آنها رتبه یندی شود برای این امر از میانگین موزون شاخص های مقاطع زمانی سالیانه استفاده شده است شاخص ها به نحوی تهیه شده که ضمن همسو بودن هر چه مقدار شاخص بیش تر باشد بهتر است از مدل های تحلیلی در الگوریتم و از آزمون های مورد نیاز جهت اعتبار سنجی روش و نتایج به دست آمده می توان استفاد کرد برای اندازه گیری نقش و تاثیر عوامل برون زا از تکنیک نگرش سنجی استفاده شده و به کمک روش های ریاضی مناسب حداقل اریب با مقدار واقعی این متغیرها ایجاد گردیده است
۳.

مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز»

کلید واژه ها: برنامه ریزی خطی فازی مدلسازی ریاضی برنامه‌ریزی تولید؛ برنامه‌ریزی خطی قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
"در این مقاله، برنامه ریزی تولید برای فرایندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله‌ای چند محصولی) با دو رویکرد قطعی و فازی مدلسازی ریاضی شده است. هدف از این مقاله، پاسخ دادن به این پرسش است که کدام رویکرد ریاضی (قطعی یا فازی) جواب بهتری برای برنامه ریزی تولید ارائه می دهد. برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا یک مدل ریاضی خطی قطعی چند مرحله‌ای چند محصولی، برای یک دوره زمانی 24 ساعته طراحی شد. سپس مدل فازی آن تدوین گردید و سرانجام مدلهای تدوین شده در یک نمونه پژوهش آزمون شدند. نتایج حاصل از مدلهای قطعی و فازی، همگی بیانگر بهبود جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی بودند. همچنین شایان ذکر است که مدل ارائه شده در این مقاله، قابل تعمیم و کاربرد در سایر فرآیندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله ای چند محصولی) است. بنابراین توصیه می شود برای مدلسازی ریاضی برنامه ریزی تولید، با استفاده از منطق فازی به اندازه گیری هر چه بیشتر پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود و این نوع مدلسازی، مبنای برنامه ریزی تولید قرار گیرد. این همان موضوعی است که مقاله حاضر به آن جامه عمل پوشانده ومی¬توان بیان کرد که نادیده گرفتن این موضوع، همان نقطه ضعف مدلهای گذشته است که در ادبیات موضوع آورده شده¬اند."
۴.

مدلسازی پس انداز خانوار روستایی و بررسی تاثیر سناریوهای مختلف سیاستی بر آن(با بهره گیری از رویکرد پویایی سیستم)

کلید واژه ها: مدلسازی ریاضی تابع پس انداز سناریوی سیاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
توسعه در مناطق روستایی دارای ابعاد متعددی است که توسعه ی اقتصادی یکی از مهم ترین آن ابعاد و تجمیع سرمایه هسته ی مرکزی آن می باشد. بر اساس تئوری های اقتصادی پس انداز در یک جامعه اعم از جوامع روستایی می تواند مقدمه ای برای تشکیل سرمایه و ارتقاء شاخص های اقتصادی توسعه باشد. در این میان پس انداز بخش خصوصی شامل پس انداز خانوارها و بنگاه های اقتصادی خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه در جوامع روستایی محسوب می گردد. در این مطالعه به منظور مدلسازی تابع پس انداز خانوار روستایی و بررسی تاثیر سناریوهای مختلف سیاستی از رهیافت مدلسازی ریاضی استفاده گردیده و اطلاعات و داده های مورد نیاز از 184 خانوار گندمکار دیم شهرستان رزن که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده بود، در سال زراعی 92-1391 از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، خانوارهای با ابعاد خانوار 5-7 نفره و سطح زیرکشت بیش از 40 هکتار، دارای بیشترین سطح پس انداز می باشند. این رقم در خانوارهای بیش از 7 نفر و با سطح زیرکشت زیر 5 هکتار در پایین ترین حد قرار دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که اجرای سناریوی سیاستی مبنی بر افزایش50 درصدی یارانه، 20 درصدی درآمد و 20 درصد مخارج خانوار بیشترین تاثیر بر وضعیت پس انداز خانوار را به همراه دارد.
۵.

حل مسأله مکانیابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه فازی

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدلسازی ریاضی مکانیابی تخصیص خطی دستگاههای خود پرداز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری برنامه ریزی شهری
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۵
پژوهش حاضر در ارتباط با مکانیابی دستگاههای خودپرداز میباشد. هدف آغازین این پژوهش، شناسایی عوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاههای خودپرداز میباشد. سپس با تعیین نقاط بالقوه جهت استقرار این دستگاهها با استفاده از مدلسازی ریاضی، مکان بهینه این دستگاه تعیین میگردد. همچنین در رویکرد پیشنهاد شده این پژوهش، بمنظور تعیین مهمترین عوامل موثر برای تعیین مکان دستگاههای خودپرداز استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی اقدام به وزندهی این عوامل میشود. نهایتا با بکارگیری فن تخصیص خطی با رویکرد چند هدفه اقدام به تعیین مکان این دستگاهها در سطح شهر بوشهر میگردد. در این پژوهش 49 عامل برای تعیین مکان برای دستگاههای خودپرداز بر اساس پیشینه پژوهش و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان به شش گروه عوامل جمعیتی، عوامل اقتصادی اجتماعی، عوامل رقابتی تجاری، – – عوامل مطلوبیت عمومی )زیرساخت و مجاورت(، عوامل سرمایه گذاری و عوامل سیاسی قانونی دستهبندی – شد. همچنین بر اساس وزنهای بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل جمعیتی به عنوان مهمترین عامل شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که هرکدام از عوامل ششگانه تعیین شده، میتواند اثرات متفاوتی بر روی تصمیم گیرندگان داشته باشد.
۶.

تحلیل کمی ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی

کلید واژه ها: فازی ریسک مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین سبز غیرخطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
امروزه پذیرش و اجرای موفق ایده و طرح سبز در فعالیت های کسب و کار در زنجیره تأمین به گونه ای است که در چشم انداز آن به سادگی قابل دسترسی نیست. تمام تولیدات و فعالیت ها در زنجیره تأمین سبز با ریسک های متفاوتی روبرو هستند. این ریسک ها و منابع آنها می توانند موجب اختلال در هموار بودن فعالیت-های زنجیره تأمین سبز شود. بنابراین، مدیریت و کاهش پیچیدگی ریسک در زنجیره تأمین سبز از اهمیت بالایی برخوردار است.در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت شناسایی ریسک های پر اهمیت در زنجیره تأمین سبز پرداخته شده است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری زنجیره تأمین سبز گرفته شده است که بوسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت . ریسک های اصلی این مدل عبارتند از:ریسک تولیدی فنی، ریسک تأمین، ریسک بازیافت محصول، ریسک اعتباری، ریسک تقاضا و ریسک دولتی – سازمانی. در پژوهش حاضر جهت تعیین میزان اهمیت هریک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزه صنایع و اساتید دانشگاه و همچنین مدلسازی غیرخطی فازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی نشان می دهد که بعد ریسک تولیدی - فنی در رتبه اول گرفته است.
۷.

طراحی شبکه های هاب سلسله مراتبی حلقوی

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۸
در این مقاله مسأله جایابی شبکه ای از هاب های سلسله مراتبی با ساختار حلقوی معرفی شده است. مسأله مفروض را می توان به عنوان تلفیقی از شبکه هاب میانه سلسله مراتبی و شبکه هاب حلقوی دولایه دانست. در مدل ارائه شده مکان یابی هاب های اصلی و ثانویه  به نحوی انجام می شود که  هزینه های ارسال  جریان در شبکه نهایی کمینه شود. در طراحی شبکه هاب تحقیق حاضر هاب های اصلی به شکل حلقه به یکدیگر متصل می شوند و در ادامه تخصیص هاب های ثانویه و گره های تقاضا در شبکه با هدف بهینه سازی هزینه صورت می گیرد.  چنین مسأله ای در شبکه های مخابراتی و خطوط حمل و نقل سریع هنگامی که ایجاد اتصال نقطه به نقطه مابین تمام گره های تقاضا به لحاظ هزینه مقرون به صرفه نباشد کاربرد دارد. در این مقاله دو مدل برای مسأله پیشنهاد شده است. در ابتدا مدلی با متغیرهای سه اندیسه(شاخص) برای مسأله ارائه گردید که مدل مبتنی بر جریان نامیده می شود سپس مدل جدیدی با معرفی متغیرهای چهار اندیسه ارائه  گردیده که مدل مبتنی بر مسیر نامگذاری شده است.  برای حل مدل های مورد بحث از دو حل کننده نرم افزاری Cplex و Xpress در محیط نرم افزار بهینه سازی GAMS استفاده شده و در انتها مدل و حل کننده بهتر با توجه به نتایج به دست آمده معرفی شده است. همچنین با تغییر در پارامترهای ورودی حل کننده نرم افزاری زمان حل مسأله کاهش یافت. در این مقاله از مجموعه داده شناخته شده شبکه پستی  ترکیه برای ارزیابی و اعتبار سنجی  مدل ها استفاده شده است
۸.

ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب و کار با رویکرد هم افزایی زنجیره ارزش

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۰
در طراحی استراتژی سطح بنگاه، انتخاب سبد کسب و کار یکی از تصمیم های کلیدی به شمار می رود که با موضوعاتی نظیر ادغام عمودی و متنوع سازی در ارتباط است. اکثر مطالعات پیشین یا مدل های کلان و مفهومی در این خصوص ارائه داده اند و یا با رویکردهای صرفاً مالی بر روش های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها مبتنی بوده اند. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب و کار ارائه شده است که اولاً امکان بهره گیری از روش های کمی در تصمیم گیری های استراتژیک در این حوزه را فراهم می آورد و ثانیاً متغیرهای غیرمالی و استراتژیک را نیز در مدلسازی مسأله در نظر می گیرد. برای این منظور چهارچوبی ریاضی برای لحاظ تأثیر هم افزایی میان کسب و کارها پیشنهاد شده و مدلسازی در قالب یک زنجیره ارزش توسعه یافته است. هرچند ساختار مفهومی طراحی شده قابل استفاده برای صنایع مختلف می باشد، در این تحقیق مدلسازی برای یک بنگاه چندکسب و کاره فعال در صنعت نفت ایران انجام شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۹.

ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک های تعاملی سیستم زنجیره تأمین دارو با استفاده از شبکه های باور بیزی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
وجود ریسک و نیز ایجاد شکست در زنجیره تامین می تواند اثر معنی داری بر عملکرد کوتاه مدت و نیز اثر منفی بلند مدت بر عملکرد شرکت کنندگان در زنجیره داشته باشد. لذا این پژوهش با نگاهی نوآورانه به دنبال ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک های تعاملی سیستم زنجیره تامین با استفاده از شبکه های باور بیزی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی است. جامعه خبرگان پژوهش در دو دسته خبرگان آکادمیک و خبرگان صنعت طبقه بندی شده اند. در این پژوهش اطلاعات لازم از زنجیره تامین دارویی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بدست آمده و با استفاده از فرایند مدلسازی شبکه های باور بیزی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد شبکه های باور بیزی نسبت به روش های سنتی تحلیل ریسک بسیار بهتر عمل می کند چرا که می تواند تحلیل ریسک پایه ای از جمله رتبه بندی ریسک ها و تحلیل سناریو و دیگر ملزومات تحلیل ریسک را بخوبی انجام دهد. همچنین BBN می تواند انواع عدم قطعیت های متفاوت را به زبان احتمالات با شکل بصری مناسب نمایش داده و دید بهتر و جامع تری نسبت به شرایط زنجیره و ریسک های آن فراهم آورد
۱۰.

تحلیل کمّی فرصت های رشد و سودآوری سازمان های صنعتی با توجه به معیارهای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
امروزه رویکرد های ناب، تاب آور و سبز بودن به عنوان پارادایم های زنجیره تأمین به سازمان ها این امکان را می دهند که به صورت رقابتی در بازار فعالیت کنند. تاب آوری، توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد اختلال است. این امر می تواند موجب رشد انگیزه برای بررسی میزان تاب آوری در سطوح استراتژیک، ناشی از ریسک شود. در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت شناسایی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور پرداخته شده است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی پیشینه نظری زنجیره تأمین تاب آور گرفته شده است که به وسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. معیارهای اصلی این مدل عبارتند از: معیارهای عملیاتی، معیارهای کنترل ریسک و معیارهای پشتیبانی- زیست محیطی. در پژوهش حاضر جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزه صنایع و استادان دانشگاه و همچنین مدلسازی غیرخطی فازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی نشان می دهد که معیارهای عملیاتی در رتبه اول قرارگرفته است.