مطالب مرتبط با کلید واژه

بازی استکلبرگ


۱.

طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

کلید واژه ها: زنجیره تامین تئوری بازی ها همکاری در زنجیره تامین بازی های غیرهمکارانه پویا بازی استکلبرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
هدف از مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فعالیت های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود وضع کلی است . در این هنگام ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده شود، که این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت پذیری منجر خواهد شد . از جمله تعارضات، هزینه های بازاریابی، قیمت گذاری و موجودی هستند. در تحقیق حاضر و با فرض عدم همکاری بین سطوح گوناگون و در حالت بازی های پویا با اطلاعات کامل، شناسایی رهبر مناسب از بین سطوح مختلف، مورد نظر است . در حالت بازی غیرهمکارانه پویا، هر یک از سطوح، اعم از خرده فروشان، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان، بسته به قدرت چانه زنی و جایگاه خود در بازار، می توانند نقش پیشرو را داشته باشند . با بررسی مدل های گوناگون، نتیجه گیری شد که حرکت رهبری از انتهای زنجیره به ابتدا، سود کلی زنجیره تأمین را کاهش داده است.
۲.

طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی

کلید واژه ها: برنامه ریزی دو سطحی بازی استکلبرگ الگوریتم های فرا ابتکاری زنجیره تامین تولید توزی تبلیغات مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۶۷۶
در این نوشتار یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولید کننده و یک توزیع کننده تحت مدیریت غیرمتمرکز و با هدف بیشینه سازی سود از طریق تامین تقاضای بازارهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. تولید کننده ضمن انجام تبلیغات عمومی ، در بخشی از هزینه تبلیغات محلی توزیع کننده مشارکت می نماید. ارتباط میان تولید کننده و توزیع کننده در قالب دو سناریوی قدرت مبتنی بر بازی استکلبرگ با بهره گیری از روش برنامه ریزی دو سطحی مدل سازی شده و سیاست های بهینه تولیدکننده و توزیع کننده در حوزه قیمت گذاری، مدیریت موجودی، تبلیغات و لجستیک تعیین می گردد. به منظور حل مدل های برنامه ریزی دو سطحی، دو الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک با ساختار سلسله مراتبی توسعه می یابند. در انتها جهت ارزیابی اعتبار مدل های توسعه یافته، مجموعه ای از آزمایشات محاسباتی روی داده های گردآوری شده از زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو انجام می گیرد
۳.

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی

کلید واژه ها: زنجیره تامین نظریه بازی ها بازی استکلبرگ متغیرهای فازی شهودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
در بکارگیری تئوری مجموعه های فازی در نظریه بازی ها، تعیین استراتژی های بازیکنان بر اساس متغیرهای فازی با یک تابع عضویت قطعی صورت می گیرد که در آن درجه عدم عضویت تنها به صورت مکمل درجه عضویت بیان می شود. در حالیکه تعیین مقادیر پارامترهای نادقیق تصمیمات، ممکن است با درجه ای از تردید همراه باشد. از این رو در مقاله حاضر از متغیرهای فازی شهودی به منظور توصیف بهتر اطلاعات مبهم و نادقیق و مواجه با عدم قطعیت و ابهام موجود در فرآیند قیمت گذاری محصول استفاده گردیده است. به منظور ارائه مدل پیشنهادی، یک زنجیره تامین دو سطحی متشکل از یک تولیدکننده و یک خرده فروش در نظر گرفته شده است. در طراحی بازی قیمت گذاری پیشنهادی از ساختار برنامه ریزی دو سطحی در قالب بازی استکلبرگ بهره گرفته شده است. در پایان، با استفاده از یک مثال عددی صحت ساختاری و اثربخشی مدل پیشنهادی پژوهش در فرآیند قیمت گذاری محصول نشان داده شده است
۴.

طراحی زنجیره تأمین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین سنگهای تزئینی)

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین سنگهای تزئینی در شرایط رقابتی و باا درنرار گرفتن ریسکهای اختلال میباشد. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، استفاده از برناماه ریازی ریایای و تئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استکلبرگ استفاده مای گاردد. همنناین هدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای احتمالی اختلال و در نررگرفتن شرایط رقابتی بازار میباشد. با توجه به شرایط مسئله، از روشهای فرا ابتکاری نریر الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و بهینه سااز ی مبتنای بار جغرافیای زیستی جهت حل مدل و اعتبارسنجی آن استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بروز اختلال، تصمیمات مکانیاابی اساتقرار مراکاز تولیادی و تاوزیعی، قیمات محصاودت و ساود اجازای زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد
۵.

هماهنگی تصمیم های قیمت گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
در دنیای امروز، یکی از مصادیق رشد و توسعه شرکت ها، به وجود آمدن و تولید یک محصول جدید است که در آن عوامل زیادی اهمیت پیدا می کنند. قیمت گذاری و بازاریابی یک محصول جدید در کنار محصولات فعلی (قدیمی) نکته های حائز اهمیتی در تعیین مقدار تقاضا و میزان سود است. در این پژوهش از چهار رویکرد بازی تعادل نش، بازی استکلبرگ محصول جدید (محصول جدید - رهبر)، بازی استکلبرگ محصول قدیمی (محصول قدیمی- رهبر) و بازی با همکاری، برای به دست آوردن مقدار تقاضا، سود و قیمت هر دو محصول قدیمی و جدید، استفاده شده است. این رویکردها در دو حالت کلی و با محدودیت (تبلیغات محصول قدیمی غیر مجاز) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازی با همکاری در مجموع سود بیشتری دارد ولی درصورتی که بازیکنان قدرت تصمیم گیری یکسانی دارند بازی نش پیشنهاد می شود و اگر قدرت بیشتری در بازار دارند به شکلی که می توانند تصمیم های خود را به بازیکن دیگر تحمیل نمایند بازی استکلبرگ پیشنهاد می گردد.
۶.

استفاده از تئوری بازی در تحلیل زنجیره ارزش (موردمطالعه:صنعت حمل و نقل دریایی)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
صنعت حمل و نقل دریایی در ایران دارای پیچیدگی ها و نواقصی است که نشان می دهد علاوه بر مطالعات فراوان هنوز تکمیل نشده است. این مطالعه با هدف تعیین بهینگی/ تعامل زنجیره ارزش به کمک تئوری بازی در این صنعت مصمم است روابط همکارانه و غیرهمکارانه اعضای یک زنجیره را براساس مولفه های قیمت، منفعت (سود) و هزینه نمایان کند. با استفاده از اطلاعات تجربی 5 تن از خبرگان امور دریایی و بهره گیری از روابط ریاضی به تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش پرداخته شد. مقایسه نتایج نشان داد که همکاری اعضا یک زنجیره ارزش برای بدست آوردن سود و پیروی از دیگر اعضا (بازی استکلبرگ) بسیار مناسب تر از وضعیت غیرهمکارانه ومستقل است. از طرفی استراتژی های قیمت گذاری همکارانه برای اعضا در زنجیره ارزش بهتر است. از این رو پیشنهاد می گردد عناصر یک صنعت در راستای پیروی از تفکر سیستمی، در تمام فعالیت های خود تعامل و هم افزایی داشته باشند.
۷.

فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این موضوع بوده است. هدف از پژوهش حاضر نیز ارائه راهکاری برای فرآیند قیمت گذاری محصول در این پدیده صنعتی-اقتصادی می باشد به گونه ای که ساختار مدل پیشنهادی بر پایه سازوکارها و فعالیت های اجزای تشکیل دهنده ی خوشه های صنعتی تعریف گردیده است.فرآیند قیمت گذاری پیشنهادی بر اساس مفهوم بازی استکلبرگ و استراتژی قیمت گذاری تعرفه ای ارائه گردیده و به منظور حل مدل در سطوح تولیدی خوشه، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. در پایان، عملکرد و کارایی مدل ارائه شده در قالب یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تنظیم پارامتر تاگوچی مقادیر بهینه متغیرهای مدل ارائه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، قیمت بهینه عمده فروشی محصولات خوشه تعیین گردیده و هر بنگاه بر اساس مقدار بهینه تقاضای خود تعرفه مناسب خوشه را انتخاب می نماید.
۸.

توسعه چندین مدل قیمتگذاری در زنجیره تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریه بازی ها

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۳
مدیریت زنجیره تأمین سبز، رویکردی زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین است که هدف آن، کاهش ریسک های زیست محیطی در دوره عمر محصول هاست. در این میان، زنجیره تأمین بسته، با جمع آوری و بازیافت محصول های مضر در طبیعت، سعی در رسیدن به این هدف دارد. در این مقاله، با توجه به استراتژی های مختلف جمع آوری محصول، تعدادی مدل قیمتگذاری در زنجیره تأمین بسته دوسطحی ارائه می شود. تعامل های میان تولیدکننده و خرده فروش در قیمتگذاری، براساس بازی استکلبرگ بررسی می شود و تصمیم گیری بهینه تولیدکننده و خرده فروش برای هر مدل تعیین می شود. همچنین با توجه به ماهیت پویای زنجیره تأمین در دنیای واقعی، عامل ریسک با استفاده از روش میانگین- واریانس در زنجیره بسته بررسی می شود. برای درک بهتر، مدل ها در قالب یک مثال عددی بررسی می شوند و مدل مناسب با مقایسه مقادیر سود اعضا انتخاب می شود. همچنین بر پارامتر های نرخ جمع آوری، نرخ بازیافت و میزان ریسک گریزی، آنالیز حساسیت انجام می شود. نتایج نشان می دهند که مدل هماهنگی تولیدکننده و خرده فروش در نرخ های جمع آوری زیاد و میزان ریسک گریزی کم، جایگزین مناسبی برای سایر مدل هاست.
۹.

طراحی مدل قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه سنگ استان تهران)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۲
در دنیای رقابتی امروز حفظ توان رقابتی صنایع، از الزامات باقی ماندن در صحنه رقابتی است. از این رو باید راهکارهایی به منظور رقابتی تر شدن صنایع کوچک اندیشیده شود تا بتوانند ضمن حفظ موجودیت خود، در عرصه رقابت نیز موفق عمل کنند. از جمله راهکارهای تقویت قدرت رقابتی صنایع کوچک، تجمیع این صنایع در کنار یکدیگر و ایجاد ساختاری با عنوان «خوشه صنعتی» است. با توجه به اهمیت خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی منطقه، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد خوشه ها همواره در کانون توجه محققان و متخصصان این حوزه بوده است. در پژوهش حاضر فرایند قیمت گذاری محصولات که یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر سودآوری خوشه های صنعتی است با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها بررسی شده است. مدل پیشنهادی این پژوهش با تمرکز بر تفاوت ساختاری بین زنجیره های تأمین و خوشه های صنعتی معرفی شده است و در آن از مفهوم بازی استکلبرگ و مدل برنامه ریزی دوسطحی برای تعیین قیمت محصولات درون خوشه استفاده می شود. به منظور آزمون اعتبار ساختاری مدل پیشنهادی نیز اطلاعات مربوط به خوشه سنگ استان تهران با استفاده از نرم افزار متلب در بازی قیمت گذاری طراحی شده به اجرا درآمد و نتایج به دست آمده از بازی سطوح ذی نفعان و رهبر استکلبرگ خوشه، تجزیه و تحلیل شدند.