محمدعلی کرامتی

محمدعلی کرامتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

شبیه سازی عامل بنیان رفتار مصرف کننده در خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. به این دلیل که در فروشگاه-های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شبیه سازی عامل بنیان رفتار خرید آنی مصرف کنندگان (مشتریان)، با در نظر گرفتن عامل های تخفیف، زمان مطلوب حضور مشتری در خرید از سوی مدیر فروشگاه و یادگیری مصرف کننده از خریدهای قبلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خریدآنی است. پژوهش حاضر از حیث هدف اجرایی و از نظر نوع داده ها و روش مدل سازی، ریاضی و با بررسی واقعیت موجود از رفتار خرید مصرف کننده، به توسعه مدل های خرید آنی تحت محیط شبیه سازی مدل عامل بنیان با استفاده از نرم افزار نت لگو پرداخته است. پس از مرور مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، 5 بُعد و هفده شاخص با روش غربالگری فازی شناسایی شده است. نتایج نشان داد، عامل های در نظر گرفته شده در این پژوهش رفتار خرید آنی مصرف کنندگان را به عنوان یک آنالیز اقتصادی و بر پایه روابط بین مصرف کنندگان و ارتباط بین مشتری- محصول به خوبی توصیف می نماید که این نهاده، با شبیه سازی رفتار مشتریان در هنگام خرید، تلاش می نماید اطلاعات ارزشمندی برای مدیران، صاحبان سهام و تصمیم گیران فروشگاه های بزرگ فراهم آورد.
۲.

تبیین مدلی جهت شناسایی مؤلفه های رفتار خرید آنی مصرف کنندگان با تأکید بر رعایت اخلاق در فروش به روش بهترین – بدترین فازی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۸۱
به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. به این دلیل که در فروشگاه های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی رفتار مصرف کننده در خرید آنی با تأکید بر رعایت اخلاق درفروش با استفاده از تکنیک غربالگری فازی و وزن دهی و اولویت بندی عامل ها با استفاده از روش بهترین – بدترین فازی است. جامعه و نمونه آماری پانزده نفر از کارشناسان ارشد مدل سازی و اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خرید آنی تشکیل شده است. پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش شش بُعد و چهل شاخص شناسایی شد. نوآوری تحقیق حاضر این است که از منطق فازی و روش تصمیم گیری چند شاخصه جهت شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اخلاق در فروش خرید آنی استفاده شده است. نتایج حاصل از غربالگری فازی نشان داد، عامل های اخلاق درفروش؛ فیزیکی؛ اجتماعی؛ موقتی؛ نظارتی و فردی، به عنوان ابعاد منتخب حاصل از غربالگری فازی به همراه بیست ویک شاخص با نظر خبرگان انتخاب شدند. همچنین نتایج حاصل از وزن دهی ابعاد با تکنیک بهترین – بدترین فازی نشان داد عامل اخلاق درفروش مهم ترین بعد خرید آنی و عامل فردی رتبه دوم و عوامل فیزیکی، اجتماعی موقتی و نظارتی به ترتیب رتبه های سوم تا ششم را کسب نمودند.
۳.

Design and Implementation of Organizational Architecture in Organizations in Charge of Combating Smuggling of Goods and Currency with the Aim of Improving the Management of Organizational Networks(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۰
In the current situation, one of the concerns in the fight against smuggling of goods and currency is the improvement of the inter-organizational network. The purpose of this research is to design and implement organizational architecture to improve the management of organizational networks with SWOT approach, in this area using the artificial neural network toolbox and fuzzy logic in Matlab. This research is applied-modeling in terms of purpose. The statistical population includes expert professors and experts of organizations in charge of combating smuggling of goods and currency. After distributing 100 questionnaires, the sample size of this study is equal to 96 experts who were selected by a combination of two methods of non-probabilistic purposive sampling and snowball sampling. The results show that using the intelligent system, the status of "success of the organization's network management" can be examined numerically and more accurately: In terms of ideal importance, if; The "Network Management Based on EA Application Layer" status is good, ie exactly 0.813, and "Network management based on EA data source layer" is good, ie exactly 0.824, and "Network Management Based on EA Central Component Layer" is good, ie exactly 0.819, and "Network Management Based on EA Data Preparation Layer" is good, ie exactly 0.812, and "Network management based on EA service quality layer" in good condition, ie exactly 0.815;Then; The status of "successful implementation of the organization's network management" is at the top level (fifth level), ie exactly 0.952.According to the membership functions of language variables by experts, the value of 4.76 within the 5-value range in the range defined for the "excellent" language variable, ie the success status of the organization's network management, has been calculated exactly 0.952.
۴.

ارایه مدل بهبودیافته LRFM به جهت خوشه بندی مشتریان بانک ها بر مبنای الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
خوشه بندی روشی رایج برای تجزیه و تحلیل داده های مختلف در بسیاری از زمینه ها است، از جمله میتوان به شناسایی آماری، بانکداری،داده کاوی، تجزیه و تحلیل تصویر و …اشاره نمود. خوشه بندی فرآیند گروه-بندی اشیای مشابه به گروه های مختلف یا به بیان دقیق تر، تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیر مجموعه های مجزا است. نکته ی اصلی، مشخص نبودن تعداد گروه ها در خوشه بندی است، بگونه ای که در خوشه بندی متخصصین، سلیقه ای عمل می نمایند. این رساله به دنبال ارایه ی راه کاری برای خوشه بندی پویای مشتریان بانک، بر مبنای الگوریتم ژنتیک با لحاظ نمودن روش LRFM می باشد. به عبارت دقیق تر، الگوریتم ژنتیک سعی خواهد کرد از بین فیلدهای اطلاعاتی مختلفی که در مورد مشتریان بانک در پایگاه داده وجود دارد؛ فیلدهای مناسبی را در کنار ویژگی-های به کار رفته در روش LRFM قرار دهد تا نتایج مناسب تری را در خوشه بندی مشتریان بانک به دست آورد، تصمیم گیری در مورد تعداد گروه های موجود نیز بر عهده ی الگوریتم ژنتیک خواهد بود. پیاده سازی-های مختلف الگوریتم ژنتیک با استفاده از تابع های مختلف جهش و پیوند انجام پذیرفته تا دستیابی به بهترین حالت پیاده سازی گردد. شایان ذکر است تمامی روش های پیوند و جهش (به دلیل تعدد زیاد) قابل آزمون نیستند. لیکن، روند به گونه ای طراحی شده تا در پیاده سازی، بهبود نسبت به روش پایه LRFM و برخی روش های رقیب حاصل گردد.
۵.

تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۱
در صنعت آب و فاضلاب ایران، علیرغم توجه به سامانه های مبتنی بر مدیریت هوشمند، اهداف عملیاتی و پیش نیازهای استقرار آن ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته و باوجود سرمایه گذاری فراوان، عدم توجه به این موضوع تا حد بسیار زیادی، اثربخشی آن ها را با ابهام مواجه کرده است؛ بنابراین، این پژوهش درصدد است تا رویکردی یکپارچه را به منظور توضیح جایگاه سامانه های اسکادا در بطن شبکه هوشمند آب اتخاذ و به تبیین الزامات استقرار آن ها بپردازد. بر همین اساس در گام نخست از مطالعه پیشینه، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران، تحلیل مضمون و ایجاد چارچوب اولیه و سپس مصاحبه گروهی و تشکیل گروه کانونی با اصحاب صنعت جهت اعتباربخشی و سرانجام توزیع پرسشنامه بین معاونین شرکت های آب و فاضلاب استانی و آزمون فریدمن استفاده و چارچوب نهایی اهداف و پیش نیازهای مدیریت هوشمند آب و زیرسامانه اسکادای آن در ابعاد مورد نظر ارائه شده است که می تواند مبنای توسعه اجرای آن ها باشد.      
۶.

الگوی نمایانگر معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده نگر در صنایع پیشرفته هوافضا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۶
صنایع پیشرفته، ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژی های جدید، آینده خود را در گرو مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی می بینند. این مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری در ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی، از اهمیت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده نگر در صنایع پیشرفته هوافضا است، که به دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریه سازی داده بنیاد"، استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته،  هدفمند، و رودررو، با 18 نفر از متخصصین و خبرگان این صنعت، جمع آوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل و جمع بندی گردیده است.  یافته ها نشان می دهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی غالب است. همچنین ملاحظه گردید، مطالبه گری حاکمیتی، تحریم، قابلیت و توان فنی مشتریان، جایگاه سیستمی تکنولوژی، قابلیت و باور نفرات و متخصصین و ...، از معیار های مهم و اثرگذار در الگوی بدست آمده است، که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدل های موجود متمایز می کند. در نتیجه گیری تحقیق،ضرورت توجه به اسناد بالادستی، حضور و مطالبات مشتریان در فرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از نقش متخصصین و مدیران، فراتر از نظامات و رویه های سازمانی، انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی، متناسب با تحولات و تهدیدات محیطی، توجه به لایه های مختلف اثرگذاری تکنولوژی و...، جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی، از جمله نتایج این تحقیق است.
۷.

Estimating Efficiency of Bank Branches by Dynamic Network Data Envelopment Analysis and Artificial Neural Network(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
Network data envelopment analysis models assess efficiency of decision-making unit and its sections using historical data but fail to measure efficiency of its units and their internal stages in the future. In this paper we aim to measure efficiency of stages of bank branches and obtain efficiency trend of stages during the time, then to estimate their efficiency in the future therefore we can be aware of stages inefficiency before occurrence and prevent them. First, a two-stage structure including deposit collection and loan giving was designed for bank branches using literature review and comments of experts. Human forces and fixed assets were considered as input variables of the first stage, deposit as mediator variable, delayed claims as interim variable, and loan amount as output variable of the second stage. Then, a dynamic network data envelopment analysis model was formulated and stages efficiency were obtained for 16 consecutive periods. Therefore, efficiency trend of stages was obtained during the time. In the following, efficiency of various stages of branches were estimated using artificial neural network and some recommendations are provided according to obtained amounts in order to prevent inefficiency before occurrence.
۸.

Designing A Mixed System of Network DEA for Evaluating the Efficiency of Branches of Commercial Banks in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
One of the most important applications of data envelopment analysis tech-nique is measuring the efficiency of bank branches. Performance measure-ment in the banking industry is important for several groups, including bank managers, customers, investors, and shareholders. The purpose of this study is to examine and design a mixed structure to measure the efficiency of branches of Iranian banks according to their policies. In order to obtain the efficiency of the structure divisions proposed in this study, a slack-based NDEA model was selected to solve its mathematical model. The study sam-ple consists of 31 branches of a large commercial bank in Iran. The ad-vantage of this research to previous studies is that the result will be more realistic considering the inputs and outputs consistent with Iran's banking conditions.
۹.

ارزیابی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های اجرای بودجه بندی عملیاتی در شرکتهای آب و فاضلاب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۵
هدف این مقاله ارزیابی و رتبه بندی ابعادسه گانه توانایی،اختیار، پذیرش ومولفه های نه گانه تاثیرگذاربر اجرای بودجه بندی عملیاتی درشرکت های آب و فاضلاب ایران است. روش پژوهش میدانی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماریکلیه کارکنان مالی شرکت آب و فاضلاب کشوردر سال 1394 بوده اند.برای تجزیه وتحلیل داده هاازفن تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که همه ابعادسه گانه ومولفه های نه گانه براجرای بودجه ریزی عملیاتی درشرکت آب وفاضلاب تاثیردارند.به علاوه،توانایی، درمرتبه یکم تاثیربربودجه ریزی عملیاتی بوده واختیاروپذیرش درمرتبه های دوم وسوم قرارگرفته اند.به این ترتیب، قبل ازهراقدامی برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی عملیاتی باید توانایی آن ازلحاظ توانایی ارزیابی عملکرد،توانایی فنی وتوانایی نیروی انسانی به وجود آید.     Abstract The aim of this study is to evaluate and rank the organizational ability, authority, acceptance and their nine components effecting on the performance based budgeting implementation in the Iranian water and wastewater companies. The research method has been field study and questioner is used to collect data. The statistical population was all financial employees of the water and wastewater companies in Iran. Factor analysis is used to data analysis and key results show that three dimensions and nine components affect successful implementation performance based budgeting. In addition, organizational ability, authority and acceptance have been first, second and third rank respectively. Therefore, to successful implementation of the operational based budgeting should be focused on the organizational ability in terms of technical ability, performance assessment ability and human resource ability.  
۱۰.

ارزیابی تأثیر اهداف، موانع، محرک ها، پویایی های گروهی، و حمایت سازمانی بر اثربخشی ICT با استفاده از فنّ DEMATEL فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۱۸
به دلیل تأثیرات متفاوت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات2 بر جنبه های مختلف اجرای وظایف در سازمان ها، گرایش دولت ها به سمت استفاده از ICT در سالیان اخیر افزایش چشمگیری یافته است. موضوع مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به تأثیرات متقابل حوزه های مختلف ICT باعث ناکارآمدی سازمان ها در انجام وظایف خود خواهد شد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پرداختن به ایجاد یک ساختار نظام مند3 در حوزه ICT، حوزه های مختلف ICT را به منظور شناسایی عناصر نفوذکننده و تحت نفوذ واقع شده (علت و معلول)، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از دستاوردهای پژوهش های سایر پژوهشگران، حوزه های مختلف ICT شامل اهداف، موانع، محرک ها، پویایی های گروهی، و حمایت سازمانی را شناسایی کرده، سپس عنصر دیگری به نام اثربخشی ICT را به منظور تأثیر عوامل اشاره شده بر اثربخشی ICT به حوزه های مختلف آن افزوده است. پرسشنامه استاندارد فنّ DEMATEL4 فازی به منظور جمع آوری اطلاعات، در بین 35 نفر از کارشناسان خبره حوزه های ICT و IT توزیع گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از DEMATEL فازی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها مؤید این مطلب بود که در حوزه ICT، اهداف به عنوان نفوذکننده ترین عنصر بر سایر عناصر حوزه ICT و محرک ها به عنوان نفوذپذیرترین عنصر در حوزه ICT تعیین می گردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان