مطالب مرتبط با کلید واژه " قصد رفتاری "


۱.

تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات دولت الکترونیک پذیرش فناوری الگوی UTAUT قصد رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۷۲
دولت های مدرن امروزی، فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی را ابزاری برای عرضه خدمات مناسب تر و مؤثرتر به شهروندان قرار داده اند. اما چنانچه خدمات دولت الکترونیک، مورد پذیرش و استفاده قرار نگیرد، اهداف فوق تحقق نخواهد یافت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک تعیین شد و به منظور نیل به آن، از الگوی یکپارچه پذیرش و فناوری (UTAUT) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و حجم نمونه نیز تعداد 315 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری مانند تحلیل رگرسیون چندگانه و رگرسیون لجستیگ استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر، تأثیر متغیرهای انتظار عملکرد، انتظار تلاش و نفوذ همتایان را بر قصد رفتاری دانشجویان تأیید کرد. یافته ها همچنین نشان داد که متغیرهای شرایط تسهیل گر و قصد رفتاری، تأثیر معناداری بر رفتار استفاده کاربران دارد. با وجود این، آثار متغیرهای تعدیل گر در این بررسی قابل توجه نبود
۲.

تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۲
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل موثر بر قصد رفتاری و پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران براساس یک مدل جامع و جدید است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه که به صورت طیف لیکرت بین 207 نفر از مشتریان بانک در طی زمانی 1 ماه با درنظر گرفتن روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس توزیع گردید، جمع آوری شده اند. لذا این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ محتوی، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS نشان داد که عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، ارزش قیمت و اعتماد اولیه تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری دارند. همچنین تمایل شخصی به اعتماد و اطمینان ساختاری بر اعتماد اولیه تأثیرگذارند. نتایج همچنین نشان داد که عوامل انگیزه لذت، عادت و شهرت یانک بر قصد رفتاری تأثیری ندارند. همچنین بین شهرت بانک و اعتماد اولیه نیز هیچگونه رابطه ای یافت نشد و در نهایت نتایج نشان داد که قصد رفتاری بر پذیرش موبایل بانک تأثیر مثبتی دارد.
۳.

بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۲
با توجه به اینکه مشتریان برای دستیابی به اهداف هویتی خود از برندها به عنوان حامل معانی استفاده می کنند، یکی از ابزارهای راهبردی که موجب آسیب پذیری کمتر سازمان در مقابل فعالیت های رقابتی بازار و بروز پشیمانی می شود، هویت یابی مصرف کننده با برند می باشد. به همین منظور، این پژوهش به بررسی تأثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان می پردازد. نمونه این مطالعه شامل 402 نفر از استفاده کنندگان خدمات ورزشی باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث اجرا پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای ارزیابی فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس استفاده شده است نتایج نشان داد، پشیمانی از برند به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ی رضایت تأثیر منفی بر قصد رفتاری استفاده کنندگان دارد و همچنین هویت یابی استفاده کنندگان با برند به عنوان تعدیل گر تأثیر منفی پشیمانی از برند بر قصد رفتاری و رضایت را کاهش و اثر مثبت رضایت بر قصد رفتاری را افزایش می دهد.
۴.

بررسی عوامل مرتبط با گرایش دختران و زنان 45-9 ساله شهر همدان نسبت به حجاب در سال 1394

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
هدف اصلی این مطالعه استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن، جهت شناسایی عوامل مرتبط با گرایش دختران و زنان9-45ساله شهر همدان نسبت به حجاب می باشد. این مطالعه از نوع کاربردی با روش توصیفی - پیمایشی در سال 94 بر روی 900 نفر از دختران و زنان 45-9 ساله شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی ها با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش شرکت کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمره سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده با میانگین نمره رفتار ارتباط آماری معنی دار داشت. نگرش نسبت به حجاب و قصد رفتاری دو پیش گویی کننده مهم رفتار حجاب بودند. سازه های نگرش و هنجارهای انتزاعی با تأثیر مثبت و کنترل رفتاری درک شده با تأثیر معکوس بر روی قصد رفتاری برای انجام رفتار حجاب بسیار حائز اهمیت می باشد.