سید مرتضی عظیم زاده

سید مرتضی عظیم زاده

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه کسب وکار توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 508
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربه کسب وکار انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش استادان و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند که طبق فرمول حجم نمونه کوکران جوامع نامحدود 385 کارآفرین ورزشی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع، 361 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با محوریت سه مؤلفه اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمؤلفه)، توسعه پایدار (شش زیرمؤلفه) و تجربه کسب وکار (دو زیرمؤلفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از استادان مدیریت ورزشی به تأیید رسید. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه پایدار به تجربه کسب وکار با ضریب اثر 626/0 بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعه پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر تجربه کسب وکار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر 425/0 کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. نتیجه گیری: در نتیجه گیری کلی باید گفت توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در برمی گیرد. پس جامع نگری از ویژگی های توسعه است. ازاین رو مشخص است کارآفرینی به وسیله توسعه پایدار عملیاتی می شود و می تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد .
۲.

طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شخصی معلمان تربیت بدنی مؤلفه های برند طراحی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 648
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم به عنوان اسوه ای امین و مؤثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت یاد کرده است. برند شخصی متعالی و هوشمندانه می تواند مزایای حرفه ای زیادی را برای معلمان تربیت بدنی فراهم آورد. هدف از این تحقیق، طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و در آن از رویکرد نظریه داده بنیاد با رهیافت ظاهرشونده، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در نظر گرفته شد. نمونه گیری با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه عمیقِ نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 62 کد،12 مقوله، 4 بعد و یک پدیده محوری مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برند شخصی معلمان تربیت بدنی، از چهار مؤلفه اصلی شامل مؤلفه های فردی، حرفه ای، سازمانی، و کلان محیطی تأثیرپذیری دارد. شخصیت، رفتار و ظاهر، در جنبه فردی، مقوله های بنیادین، عمومی و تخصصی در مؤلفه حرفه ای، مقوله های درون و برون سازمانی، در بُعد سازمانی و نهایتاً مقوله های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در مؤلفه های کلان محیطی، عواملی هستند که در برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار هستند.
۳.

تعیین ارتباط بین تجربه برند و وفاداری به برند و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی (مورد مطالعه: مشتریان مجموعه پارک های آبی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه برند وفاداری به برند پارک های آبی مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 98
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین تجربه برند و وفاداری به برند مشتریان پارک های آبی مشهد بود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان پارک های آبی بودند(2500نفر) که از این بین 384 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه مورد بررسی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جمعیت هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد وفاداری به برند هالبورک و همکاران (2001) (755 =α)و تجربه برند بارکوس و همکاران (2009) (781 =α) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین وفاداری به برند و تجربه برند(801/0r=)، وفاداری نگرشی و تجربه برند(799/0r=) و وفاداری رفتاری و تجربه برند(670/0r=) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته دیگر این بود که بین متغیرهای تعدیل کننده(سن و جنس و سابقه اشتغال) با تجربه برند، رابطه معنی داری وجود ندارد. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پارک های آبی مشهد با فراهم آوردن تجربه خوب و مفرح در بین مشتریان خود می توانند در جهت ارتقای وفاداری به مجموعه آبی خود گام بردارند. 
۴.

تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی برنامه ریزی راهبردی تدوین برنامه هیئت فوتبال خراسان شمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 108
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هیئت فوتبال خراسان شمالی می باشد. تحقیق حاضر از نوع زمینه یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. مواد و روش ها: جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه کارکنان، پیشکسوتان مرتبط با هیئت فوتبال و مدیران هیئت های فوتبال استان خراسان شمالی بودند. نمونه آماری به صورت کل شمار از جامعه آماری انتخاب و درنهایت از 50 پرسشنامه ارسالی، تعداد 50 پرسشنامه واصل گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن تأیید شد. برای تدوین ده تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (82/0) تائید شد. استخراج استراتژی ها از تحلیل SWOT و برای رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی در هیئت فوتبال استان خراسان شمالی ازلحاظ موقعیت استراتژیک و در ماتریس داخلی و خارجی، در منطقه تدافعی قرار دارد. نتیجه گیری: در استان خراسان شمالی، هیئت فوتبال باید با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، خود را تقویت کند یا منحل گردد و یا در سازمان دیگری ادغام شود.
۵.

Identifying and leveling the effective factors on the development of heritage sports tourism based on Interpretive Structural Modeling Approach (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Heritage Sports Tourism Interpretive Structural Modeling (ISM) Political and Legal Factors Rule of Law Tourism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 289
Background: Sport heritage is increasingly being recognized as a potent instigator of tourism. The convergence of heritage, sport and tourism involves many different and diverse fields, including sport tourism, heritage tourism, sport management. Aim: The purpose of this study was to identify the effective factors on the development of heritage sports tourism with an interpretive structural modeling approach (ISM). Materials and Methods: The present research is applied, qualitative and analytical in terms of nature and purpose, data retrieval, and data analysis method, respectively based on interpretive structural modeling. Data collection tools in this study were library studies, interview and questionnaire based on interpretive structural modeling. In order to identify the factors affecting the development of heritage sports tourism, with the collective agreement of experts and reviewing the research literature, 16 factors affecting the development of heritage sports tourism were identified. Results: According to the third step of the ISM method, the effective factors on the development of heritage sports tourism were classified into 7 levels and the political and governmental dimensions along with the rule of law were at the lowest level of the model (seventh level); these are prioritized in terms of implementation over other dimensions. As a result, officials and managers in the field of tourism and sports tourism should pay special attention to these dimensions in order to provide the ground for the emergence and realization of other dimensions at higher levels of the model. Finally, based on the analysis matrix of influence and dependence, it was determined that the political and governmental dimensions, rule of law, management and supportive factors are among the influence factors; economic dimensions, socio-cultural factors, infrastructure and welfare services, education and research, specialized human resources, technology, heritage sports tourism attractions, heritage, marketing and information and international relations are among the linking factors; and the dimensions of safety and security, complementary attractions and sporting events are among the dependent factors in this research. Conclusion: According to the results of the model, for the development of heritage sports tourism, there must be a serious determination. In this regard, the policies of a nation must be progressive, and in the first step, government with a decisive role must provide the infrastructure.
۶.

Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study

کلید واژه ها: Sport endorser Famous athlete endorser indices Purchase tendency attractiveness sport endorser expertise of sport endorser trustworthiness of sport endorser

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 618
Purpose: Nowadays, the use of sports and famous athletes in advertising has become one of the most common advertising practices. Therefore, the purpose of this research was to investigate the ability of predicting the indices of attractiveness, expertise, and trustworthiness of the renowned sport endorser on the consumers' willingness to buy sporting and non-sporting goods. Method: This study was a quasi-experimental study on a sample of 150 students of sport science at Ferdowsi University of Iran. The statistical sample was divided into two homogeneous groups; for one month, one group watched the advertisements of an artificial sport product and the other group watched the advertisements of an artificial non-sport product endorsed by the famous sport personality on the telegram. Finally, the results were analyzed by completing standard questionnaires of purchase willingness (Zichkowski, 1985) and advertising celebrities (Ohanian, 1990) and simultaneous regression statistical methods. Results: The results showed that all three indices of attractiveness, expertise, and trustworthiness of the renowned sports endorser have high predictive power for the tendency to purchase sporting and non-sporting goods. Also in the sporting goods group, the expertise, and in the non-sporting goods group, the attractiveness had the highest predictive power of tendency to buy. On the other hand, there is a significant difference between the perception of the popular sport endorsing indices in advertising sporting and non-sporting goods. Conclusions: Through a promotional period for two endorsed sporting and non-sporting products, this study provides useful findings for product and service institutions to select and employ renowned athletes to endorse their products and influence consumers' purchase intention. In the text, the detailed descriptions of the expected results and discussions have been reported.
۷.

بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات ورزشی رفتار خرید صحه گذار صحه گذاری ورزشی ورزشکاران مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 590
امروزه شناخت عواملی که بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد در کانون توجه شرکت ها قرار گرفته است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی به انجام رسید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش شبه تجربی است. روش انجام این تحقیق به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه در دسترس و داوطلب 150 نفره از دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد تمایل به خرید محصول زیچکوسکی (1985) جمع آوری شد و از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 و روش های آماری توصیفی و استنباطی بررسی شد. بررسی ها نشان داد که صحه گذاری شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی و کالای غیر ورزشی تأثیر مثبت و معناداری داشت، اما صحه گذاری شخصیت مشهور ورزشی تمایل به خرید کالای ورزشی را به طور معناداری بیشتر از تمایل به خرید کالای غیر ورزشی افزایش داده است. بنابراین استفاده از شخصیت های مشهور ورزشی در تبلیغات می تواند بر رفتار و تمایل به خرید مشتریان کالاهای ورزشی و غیر ورزشی تأثیر قابل توجه و مطلوبی داشته باشد و بهتر است که صحه گذار مشهور در زمینه ی محصول مورد نظر تخصص و دانش لازم را داشته باشد.
۸.

تحلیل محتوای کمی روند پژوهش های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

کلید واژه ها: صنعت ورزش تحلیل محتوا برند روند پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 176
برای انجام این پژوهش نسخه الکترونیکی موجود در 15 نشریه علمی پژوهشی ورزشی طی سال های (1387) تا (1397) جمع آوری گردید و تعداد 115 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و توسط نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعه های مرتبط به آن از جمله وفاداری و تداعیات برند، روی هم رفته 87/40 درصد از مقالات را به خود اختصاص داده است. از سویی هویت و یکی از زیر مجموعه های اصلی آن یعنی شخصیت برند با 17 درصد از دیگر پژوهش های پر طرفدار مرتبط با برند محسوب می شود. همچنین برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش نسبت به دیگر حوزه های برند با 9 درصد از چاپ مقالات وضعیت نسبتا خوبی دارد. در نهایت روش غالب در پژوهش های حوزه برند در ورزش، روش کمی با سهم تقریبی 78 درصد می باشد. تعداد 115 مقاله در طی 10 سال، کمیت قابل قبولی را نشان نمی دهد، افزایش تعداد نشریات تخصصی در این زمینه و همین طور افزایش تعداد مقالات چاپی و پذیرشی در نشریات معتبر علمی پژوهشی به علت اهمیت و حساسیت این موضوع در صنعت ورزش، امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
۹.

طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شخصی ورزشکاران حرفه ای نظریه داده بنیاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 316
هدف از این پژوهش بهرهگیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفهای است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی، روش انجام آن توصیفی – پیمایشی و روش جمعآوری دادهها در آن بهصورت کتابخانهای – میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود و با بهکارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبههای نیمه ساختاریافته بهعنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شد. بر اساس یافتهها، پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری، درمجموع 77 مفهوم، 15 مقوله و 5 بعد به دست آمد که نشان داد «رفتارهای ورزشکار»، «ویژگیهای شخصیتی ورزشکار»، «سبک زندگی قابلعرضه»، «عملکرد ورزشی» و «عوامل کلان» در ارتباط با توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفهای ایران نقش عامل مؤثر را دارند. با مشخص شدن عوامل مؤثر بر برند شخصی ورزشکاران حرفهای، ورزشکاران، مدیران و بازاریابان ورزشی میتوانند با توجه بیشتر به آنها بازاری از مشتریان و هواداران را خلق و حفظ نمایند و به کسب درآمد پایدار و حفظ شهرت و محبوبیت بپردازند
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراتحلیل رفتارشهروندی سازمانی صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 687
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی صنعت ورزش ایران در پژوهش های انجام شده پیشین بود. روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمام مقالات علمی-پژوهشی با موضوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزه ورزش ایران بود که درنهایت، 41 مقاله با این معیار انتخاب شدند. این مقالات با نرم افزار سی ام ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند نشان داد که پژوهش های این حوزه، عمدتاً توصیفی- تحلیلی هستند و تنوع روش ها نیز کم است. ازبین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده، اثرگذارترین عوامل هستند. همچنین، نتایج نشان داد که سبک رهبری (با اندازه اثر 60/0)، تعهد سازمانی (با اندازه اثر 51/0) و حمایت سازمانی ادراک شده (با اندازه اثر 50/0)، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش دارند. افزون براین، ازبین متغیرهای موردبررسی در پژوهش های پیشین، سه متغیر اصلی که می توانند موجب بروز رفتارهای ارزشمند شهروندی شوند، عبارت اند از: سبک رهبری مدیران، میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود و سازمانشان دارند و میزان ادراکی که نیروهای انسانی از حمایت سازمانی خود دارند؛ براین اساس، به مدیران و مسئولان سازمان ها و باشگاه های ورزشی پیشنهاد می گردد که برای توسعه مهارت های رهبری به ویژه سبک تحولی، در ایجاد حس تعهد به سازمان در کارکنان با حمایت های مادی و معنوی از کارکنان، برنامه های مدون داشته باشند.
۱۱.

تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا روند مقالات مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 469
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمی و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی ایران بود. بدین منظور، نسخه های الکترونیکی موجود در هشت نشریه علمی پژوهشی طی سال های (1380) تا (1392) جمع آوری گردید و 710 مقاله موردبررسی قرار گرفت. روش به کاررفته در پژوهش ، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده نیز یک چک لیست کد گزاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی موردسنجش قرار گرفت. شایان ذکر است که پایایی برگه ها با استفاده ضریب توافق بین کد گزاران (آزمون اسکات) درحدود 85 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از دو روش آماری توصیفی (جداول و اشکال) و استنباطی (مجذور خی دو) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که حدود 45 درصد از مقالات مدیریت ورزشی مربوط به حوزه رفتار سازمانی می باشد. علاوه براین، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت) و مطالعات مدیریت ورزشی درمجموع، حدود 66 درصد از کل مقالات را پوشش می دهند. گرایش به سمت بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار نیز از دیگر نتایج این پژوهش به شمار می رود. به طور کلی، تحلیل روند مقالات مدیریت ورزشی در حیطه هایی مورد بررسی حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقالات، روش های پژوهش، نرم افزار های مورد استفاده و غیره بوده و روند صعودی آن آینده ای امید بخش را برای این رشته متصور می شود.
۱۲.

نقش تاکتیک های بازار یابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ارتباطی باشگاه استقلال لیگ برتر وفاداری هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 645
هدف از این تحقیق بررسی نقش تاکتیک های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر پایه تحقیقات مطالعات موردی انجام گرفته است. جامعه تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی استقلال تهران بودند که از بین آنها 366 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. در بخش یافته ها نتایج رگرسیون خطی در مدل نهایی تحقیق نشان داد که از بین ابعاد بازاریابی ارتباطی، تنها دو بعد مدیریت دانش و تبلیغ رسانه ای با یکدیگر حدود 55 و 88 درصد از واریانس وفاداری هواداران ورزشی را پیش بینی کردند. به طور کلی براساس نتایج این تحقیق باشگاه استقلال تهران با به کارگیری تاکتیک های بازاریابی ارتباطی می تواند به راهی مؤثر برای تقویت ارتباط هوادار و باشگاه دست یابد و با استفاده از عناصر مدیریت دانش و تبلیغات رسانه ای در مسیر وفادار ساختن هرچه بیشتر هواداران خود گام های اساسی بردارد.
۱۳.

بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کسب وکار ایجاد کوچک و متوسط ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 195
هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق، کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند (1500 شرکت) که مالکان یا مدیران آنها به عنوان نمونه تحقیق (258 نفر)، انتخاب و به روش تصادفی نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه شخصیت کارآفرینانه (77/0=α) و پرسشنامه صلاحیت ایجاد کسب وکار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، دورشته ای نقطه ای، کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد، شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب وکار ارتباط مثبت و معناداری دارد و به جز بعد تحمل ابهام، مابقی ابعاد شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی ارتباط معناداری داشتند (001/0 >P). نتایج رگرسیون دومتغیره نشان داد که شخصیت کارآفرینانه حدود 20 درصد از واریانس ایجاد کسب وکار را تبیین کرد. همچنین، بین جنسیت، سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با ایجاد کسب وکار ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0 <P). یافته های این تحقیق، به اهمیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در توفیق ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشت.
۱۴.

بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی شهرداری تهران جوسازمانی سازمان ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 914
هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع هم بستگی بود. نمونه آماری، برابر با کل جامعه آماری (90 نفر) انتخاب شد؛ اما اطلاعات 75 نفر از آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین جوسازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، جوسازمانی 28% و از بین ابعاد آن، دو بعد ""وضوح و توافق هدف"" و ""رضایت از پاداش"" با هم حدود 31% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کنند. یافته دیگر این بود که بین متغیرهای تعدیلکننده (سن، جنس و سابقه اشتغال) با رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معناداری وجود ندارد. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سازمان ورزش شهرداری تهران با ایجاد جوی مناسب در سازمان می تواند در جهت ایجاد و ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی گام بردارد. به ویژه، ترسیم اهدافی مورد قبول و واضح برای کارکنان و همچنین ، تدوین سیستمی عدالت گونه در پرداخت حقوق و پاداش می تواند در این زمینه مؤثرتر باشد.
۱۵.

بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجو سرمایه اجتماعی تربیت بدنی سرمایه روانشناختی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 269
هدف محقق از این تحقیق، تعیین نقش سرمایه روانشناختی بر میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه، پرسشنامةاولیه را به 11 تن از اساتید رشته علوم اجتماعی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامةنهایی تنظیم شد. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. برای تایید پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی 87/0 و پرسشنامه سرمایه روانشناختی84/0 گزارش شد. در سطح آمار استنباطی، ابتدا توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک و بررسی شد و باتوجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ،T مستقل استفاده شد. نتایج آزمون های آماری نشان داد: امیدواری با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (274/0r= و 001/0p=). خوش بینی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (248/0r= و 001/0p=). تاب آوری با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (199/0r= و 001/0p=). نهایتاً بین سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (262/0r= و 001/0p=). این در حالی است که بین خودکارآمدی و سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد رابطه معنی داری وجود نداشت(085/0r= و 059/0p=).
۱۶.

تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آداب اجتماعی نوع دوستی جوانمردی شهرداری تهران کارشناسان باوجدان بودن سازمان ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 351
هدف تحقیق حاضر، تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل کارشناسان ورزشی این سازمان بودند (90n=). نمونه گیری، به روش کل شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نت مایر و همکاران (1997) بود (75/0=α). برای تحلیل دادها از آزمون K-S، تی یک نمونه ای، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح 05/0=α استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد مقدار ""OCB"" در بین کارشناسان در حد تقریباً خوبی قرار داشت (42/0 ± 6/3) و تنها بعد جوانمردی وضعیت مطلوبی نداشت. همچنین، بین میانگین OCB در سوابق شغلی، جنسیت و سنین مختلف کارشناسان تفاوت معناداری به دست نیامد (05/0 < P)؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مسئولان امر، می توانند بدون در نظر گرفتن ملاحظات متغیرهای اخیر، برنامه های خود را در خصوص پیشبرد رفتارهای شهروندی سازمانی، تدوین کنند و به اجرا بگذارند. همچنین با توجه به وضعیت نامطلوب بعد جوانمردی در بین ابعاد OCB، توجه بیشتر مسئولان به شاخص های این بعد لازم می نماید؛ در انتها و براساس یافته ها، پیشنهادهایی برای مسئولان امر ارائه شده است.
۱۷.

تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی ورزش کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) مدل مفهومی ایجاد

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 439
امروزه، شرکت های جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خلاقیت، فناوری و پیشرفت های همهجانبه هستند. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی مدل ها و یافته های موجود در حیطه ی ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارائه ی مدلی مفهومی برای کسب وکارهای ورزشی است. این تحقیق، با رویکرد کیفی و به روش اسنادی-تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته انجام شد. 18 نفر به عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینه ی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی نیمه ساختار یافته ای بود که به روش مصاحبه به انجام رسید. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه ها و بررسی مدل ها و نظریه های موجود، سه دیدگاه در امر ایجاد SMEها مشخص شد. دیدگاه اول، بیانگر نقش عوامل فردی (کارآفرین) در ایجاد SME است. دیدگاه دوم، نقش عوامل محیطی را در ایجاد کسب و کار، مهم دانسته است. اما دیدگاه سوم، با عنوان نظریه ی تعاملی شکل گرفت. این نظریه، هر دو عامل فرد و محیط را در ایجاد کسب و کار مهم دانسته و آنها را با هم تلفیق کرده است. همچنین بر اساس یافته ها و بر پایه ی دیدگاه اخیر، در تبیین مدل مفهومی این تحقیق، عامل مهمی که اکثر محققان نیز به آن اشاره داشتند، مشارکت داده شد و به این طریق مدل مفهومی جامع تری و با حضور سه عامل اصلی فرد، محیط و تأمین سرمایه شکل گرفت. لازم به توضیح است که زیر بخش های هر کدام از این عوامل، نیز به صورتی کامل تر، ابعاد مدل را پوشش دادند. اعتقاد بر این است که این مدل، بتواند به گونه ای جامع تر عوامل مهم، در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی را تبیین کند.
۱۸.

تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاه های تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتظارات مخاطبان ایستگاه تندرستی پارک ها شهرداری منطقه 6 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 133
سازمان های موفق برای رضایتمندی کامل مخاطبان خود به دنبال بررسی و درک کامل انتظارات آن ها هستند. هدف این تحقیق تعیین انتظارات شرکت کنندگان ایستگاه های تندرستی پارکهای شهرداری تهران با مطالعه موردی منطقه 6 است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار تحقیق، پرسشنامه (83/0=α) است. جامعه آماری تحقیق، افراد شرکتکننده در ایستگاه های تندرستی پارکهای شهرداری منطقه 6 تهران بودند (500 نفر) و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد (191 نفر). یافته ها نشان داد محیط فیزیکی، بیشترین و هویت ایستگاه تندرستی، کمترین انتظار آن ها از ایستگاه بوده است. آزمون t مستقل بین میانگین کمترین انتظارات زنان و مردان و مجرد و متأهل تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین آزمون آنووای یک طرفه، به جز گروه های سنی متفاوت، در گروه های دیگر بر اساس تحصیلات، شغل، سابقه حضور و دفعات حضور در ایستگاه تندرستی تفاوت معنی داری بین میانگین انتظارات آن ها نشان نداد (05/0=α). با توجه به نتایج میتوان گفت که «محیط فیزیکی» شامل: تمیزی، راحتی و امنیت از جمله مواردی بودند که مسئولان، باید به آن ها توجه ویژه داشته باشند.
۱۹.

تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت رفتار شهروندی سازمانی مدل Big Five سازمان ورزش شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 677
هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری (90 نفر) انتخاب شد، اما اطلاعات 83 درصد آنها مورد تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه جمعیت شناختی، رفتار شهروندی سازمانی (75/0 = ?) و شخصیت، مدل Big Five ، (71/0 = ?) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کلوموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و دو رشته ای نقطه ای) با کمک نرم افزار SPSS 16 و EXCEL استفاده شد. بررسی های جمعیت شناختی نشان داد، از بین 75 نفر نمونه این تحقیق، 3/57 درصد مرد و 7/42 درصد زن بودند. بیشتر کارشناسان (7/54%) جوان و 24 تا 30 و 68 درصد آنها بین 1 تا 3 سال سابقه اشتغال داشتند. بین OCB و شخصیت ارتباط مثبت و معنی داری به دست آمد و از بین ابعاد پنچ گانه شخصیت، تنها دو بعد «استقبال از تجربه» و «وجدان» با OCB ارتباط مثبت و معنی داری داشتند (05/0 P<). همچنین یافته ها نشان داد، بین OCB و متغیرهای تعدیل کننده (سن، سابقه اشتغال و جنس) ارتباط معنی داری وجود ندارد (05/0 P>).
۲۰.

تعیین میزان پیش بینی کنندگی شخصیت برای رفتار شهروندی در سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 199
رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان یکی از عوامل مهم در اثر بخشی سازمان ها مطرح است. عوامل متعددی برای پیش بینی این گونه از رفتارها بیان شده است که یکی از آنها شخصیت کارکنان میباشد. این پژوهش، به دنبال تعیین قدرت پیش بینی کنندگی شخصیت برای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. نمونة آماری این تحقیق، کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند که برابر با جامعه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت، مدل Big Five بود. برای تحلیل دادها از ضریب همبستگی پیرسون، کلموگروف- اسمیرنوف، رگرسیون دو و چند متغیره در سطح 05/0=α استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد؛ ولی نتایج رگرسیون دو متغیره، عدم پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی توسط شخصیت را نشان داد. از بین ابعاد پنج گانه شخصیت، تنها دو بُعد «استقبال از تجربه» و «وجدان» با رفتار شهروندی سازمان ارتباط مثبت و معنیداری داشتند که نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که تنها بُعد «استقبال از تجربه» حدود 9درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان