مجتبی افشاریان

مجتبی افشاریان

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۸۶۹
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ طرح تحقیق، جزو پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر از نظر زمان انجام، مقطعی و با توجه به ماهیت داده ها نیز کمّی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و مدل سازی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد و مدل استنتاج فازی در نرم افزار متلب طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان است که متشکل از مدیران عامل، مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان شهرستان رشت می باشند که از نظرات آن ها به منظور تدوین قواعد استنتاج فازی استفاده شد و ساخت این قواعد بر اساس نظرات 25 خبره صورت گرفت. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که سه عامل از قبیل: برند کارفرما، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین به عنوان عوامل زمینه ساز و مؤثر بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان، مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در میان عوامل مذکور، سبک رهبری تحول آفرین بیشترین تأثیر را بر پیاده سازی موفق مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان داشته است. همچنین، برند کارفرما و فرهنگ سازمانی نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۲.

بررسی نقش فضای کنش در مشارکت بخش خصوصی  جهت سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
تبیین و تحلیل عوامل مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در راستای رفع نیازها ی آموزشی و مهارتی در جهت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای هدف اساسی این تحقیق بوده است ...
۳.

پیش بینی خلّاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت) با توجّه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزش بیرونی و درونی با خلّاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) می باشد و تفاوت های جنسیتی نیز در میزان خلّاقیت مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های مورد مطالعه شامل 280 دانشجو (139 دختر و 141 پسر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها از طریق پرسش نامه خلّاقیت و پرسش نامه ترجیح کاری نسخه ی مخصوص دانشجویان جمع آوری شد و سپس از طریق روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش بیرونی و جنسیت رابطه ی معنی داری با خلّاقیت دانشجویان ندارد؛ امّا انگیزش درونی، رابطه ی مثبت و معنی داری با میزان خلّاقیت دانشجویان دارد
۴.

مدیریت کیفیت جامع TQM

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۰
سازمانها برای ادامه حیات و عبور از فراز و نشیب دوره عمر و رسیدن به مرحله تکامل نیاز به تولدهای دوباره و مستمر دارند و این تنها از طریق نقد فراگیر و نمایش سازندگی میسر است وگرنه با مخفی نمودن عیوب سازمانی نمی توان به این اهداف مهم دست یافت. در نگرش نوین مدیریت نیروی انسانی تنها منبعی است که می تواند بیشترین تاثیر و تاثر را در جهان داشته باشد و همواره باید تصمیمات مدیریتی مربوط به کار خود را از طریق باز اندیشی و طرحی نو و ریشه ای اخذ کرده و تحول و دگرگونی جهشی و مستمر را با توجه به خواسته های تصریحی و تلویحی مشتری و امکانات...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان