عبدالخالق غلامی

عبدالخالق غلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

ارائه مدل ساختاری تفسیری سازمان بهره ور با رویکرد توانمندسازی کارکنان در سازمان های آموزشی و پژوهشی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان فارس)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش بهره وری توانمندسازی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۲
مقدمه و هدف : . بهره وری به عنوان یکی از شاخص های عملکرد مدیریتی است و هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل ساختاری تفسیری سازمان بهره ور با رویکرد توانمندسازی کارکنان در سازمان های آموزشی و پژوهشی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان فارس) بود. روش شناسی پژوهش : این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 21 نفر از خبرگان آموزش و پرورش استان فارس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران، کارشناسان و معلمان آموزش و پرورش بودند که ابتدا با روش تصادفی طبقه ای سپس 384 نفر به صورت غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و فرم خودتعاملی ساختاری بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (86/0=α). برای ساختاردهی مؤلفه ها از مدل ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها : براساس یافته ها 74 شاخص در قالب 18 مؤلفه بر بهره وری آموزش و پرورش استان فارس اثرگذار است و مؤلفه ها در شش سطح ساختاردهی شدند. مؤلفه های آموزش و تربیت کارکنان، عوامل ساختاری، توانمندسازی کارکنان و مدیریت دانش سازمانی در سطح ششم (سطح زیربنایی) قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: فراهم آوری زمینه و فرصت رشد و شکوفایی معلمان، تمرکز زدایی و مشوق های سازمانی توانمندسازی کارکنان را تسهیل می کند و آموزش و پرورش فارس به سمت سازمانی بهره ور سوق داده خواهد شد.
۲.

Scenario Development of Talent Management System in Iran's National Oil Products Distribution Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Scenario Talent Management System National Oil Products Distribution Company

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
Undoubtedly, the present is the age of organizations and custodians of these organizations are humans, humans who, by possessing the greatest source of power, that is, thinking, can create the causes of excellence, movement and growth of organizations. By integrating effective talent management strategies into their workforce programs, organizations can use proven methods and systems to properly optimize human capital resources to increase their competitive advantage and maintain their market share. In this article, the system dynamics method is used in the design of the talent management system model. In this research, using articles, library sources, and using the opinions of experts and experts of the National Petroleum Products Distribution Company, as well as academic experts in the field of talent management, cause and effect diagrams have been drawn. Vensim software has been used to design the dynamic model of the system and the variables of talent alignment, human resources empowerment, organizational strategy and talent evaluation are the accumulation variables. The talent management model is specified as the final accumulation variable. Other variables are communication skills, mental characteristics, moral values, flow variables, and finally, five scenarios were developed to analyze the talent management system.
۳.

شناسایی حلقه های علّی و معلولی مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد سیستم مدیریت استعداد نمودار علت معلولی پویایی سیستم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۰
بی شک عصر حاضر، عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند، انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت، یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند. سازمان ها می توانند با تلفیق استراتژی های مؤثر مدیریت استعداد در برنامه های نیروی کار خود، از روش ها و سیستم های اثبات شده برای بهینه سازی مناسب منابع سرمایه انسانی برای افزایش مزیت رقابتی آن ها و حفظ سهم بازار خود باشند. در این مقاله از روش پویایی سیستم برای شناسایی حلقه های علّی و معلولی سیستم مدیریت استعداد استفاده شده است. در این پژوهش از مقالات، منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و همچنین خبرگان دانشگاهی در عرصه مدیریت استعداد به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. برای ترسیم این حلقه ها از نرم افزار Vensim استفاده شده است نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت استعداد دارای زیرسیستم های اصلی راهبرد سازمانی، توانمندسازی منابع انسانی، همسوسازی استعدادها، ارزیابی استعدادها و توسعه استعداد است. همچنین حلقه های علّی معلولی به دست آمده از زیرسیستم های 15 گانه این الگو، متغیرهای اثرگذار و نحوه تعاملات آن ها بر روی یکدیگر را ترسیم و به عنوان مبنایی جهت ارائه راهکار عرضه شد. درنهایت عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در صورت کنترل، باز موجب بهبود مدیریت استعداد را موجب می شود.
۴.

ارائه الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی در سازمان دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی اثربخشی بهره وری منابع سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره وری سازمانی است. جامعه موردبررسی کارشناسان و مدیران وزارت ارشاد اسلامی در استان فارس است. در این پژوهش تعداد 100 نفر از مدیران ارشد و فرآیندی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند که به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام شماری استفاده شده است. به دلیل کمبود اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انسانی و همچنین ماهیت مدیریتی این تحقیق، جامعه موردنظر باید از میان مدیران و کارشناسان خبره سازمان وزارت ارشاد اسلامی استان فارس انتخاب می شد که تعداد جامعه آماری این پژوهش را توجیه می کند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی منابع انسانی از تکنیک کتابخانه ای و دلفی استفاده شد. 18 عامل شناسایی شده که به وسیله 59 گویه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی 18 عامل به سه دسته عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم بندی شدند. با استفاده از تکنیک تحلیل عامل تأییدی به بررسی گویه ها، عوامل فرعی و عوامل اصلی پرداخته شد.
۵.

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۷
یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری اتکا به اعداد و ارقام مندرج در گزارشات مالی می باشد. بر همین اساس یکی از حوزه های داغ تحقیقات تمرکز بر کیفیت گزارشگری مالی و نقش آن در تصمیمات سرمایه گذاران بوده است. تحقیق حاضر سعی دارد از بعد متفاوتی به این موضوع بپردازد و با دخیل کردن نوسانات سود و جریان های نقدی در اندازه گیری پیامدهای اطلاعاتی کیفیت گزارشگری مالی در قضاوت سرمایه گذاران مسیر جدیدی را در این حوزه گشوده و نگاه تازه ای به نقش کیفیت گزارشگری مالی نماید. در این راستا برای انجام تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1387 تا 1396 با درنظرگرفتن مجموعه شرایطی، انتخاب و داده های موردنظر از بانک های اطلاعاتی بورس، ره آورد نوین و سامانه کدال جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر ضریب واکنش سود داشته است و توانسته تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. دیگر یافته ها نیز بیانگر آن است که بخش تعهدی نوسانات سود توانسته است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش نوسانات هم زمان سود نسبت به جریان های نقدی، اثر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه گذاران تقویت شده و محتوی اطلاعاتی سود افزایش یافته است.
۶.

تدوین مدل ارتباطی فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات توانمندسازی منابع انسانی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف پژوهش، بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی و طراحی الگوی ارتباطی مربوطه می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع کاربری است. جامعه آماری، مدیران منابع انسانی و دست اندرکاران فناوری اطلاعات آموزش و پرورش فارس به تعداد 210 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 136 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی بودکه روایی صوری آنها توسط صاحبنظران و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 862 /0 و 907/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار SPSS و smart PLS استفاده و الگوی تحلیلی پژوهش تدوین شد. بر اساس یافته ها ی پژوهش، ضریب مسیر فناوری اطلاعات به توانمند سازی منابع انسانی برابر 717/0 و مقدار آماره t برای این مسیر برابر292/12 می باشد که با توجه به بزرگتر بودن این مقدار از 96/1 نشان دهنده معناداری ضریب برآورد شده است .در نتیجه فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر توانمند سازی منابع انسانی دارد.
۷.

The Role of Factors Influencing Organizational Purchasing Behavior with Emphasis on Ethical Components(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۸۱
Background: Identifying the factors affecting buying behavior has always been one of the important priorities of marketers, because in order to create a sustainable competitive advantage, identifying buyers and their behavior and factors affecting their decision-making is essential and increases sales. Therefore, the present study has been conducted with the aim of identifying the factors affecting organizational purchasing behavior and the effective ethical components in this regard have also been examined. Method: The present study was applied and among descriptive-correlational researches. The statistical population of this study consists of 149 managers and experts of Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company who were excluded from sampling due to the limitations of the population. The data collection tool in this study was a questionnaire. Finally, the conceptual model of the research was tested using the structural equation model. Results: The research findings confirm that 5 categories of factors including environmental factors, marketing mix factors, organizational factors, individual factors and shortcuts affect the purchasing behavior of organizational buyers and all relationships in the research model were positive and significant. Conclusion: Although corporate buyers follow formal mechanisms, they cannot be considered a model of rationality, because they sometimes buy based on brand loyalty or long-term relationship with a supplier. Individual, organizational, ethical, environmental and marketing factors can affect the buying behavior of organizational buyers.
۸.

Investigating the Effects of Disclosure of Non-Financial Intangible Information on Investors’ Judgment about Future Financial Performance of the Company(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
The present study aims to investigate the needs of users in connection with the information of intangible assets in current financial statements with an emphasis on the way of disclosing non-financial information. For this purpose, the effect of the two independent variables of causal links’ discussion and level of non-financial performance on the financial performance of the firm, as the dependent variable, has been studied. The research is applied in terms of its objective and it is a survey in terms of the research design. The research population includes PhD students of accounting in top-ranking universities of Iran. Statistical methods, including test ratio, single-sample t-test, independent t-test, and one-way and two-way variance analysis have been used to test hypotheses. The findings show that the disclosure of non-financial intangible information along with causal links does not affect the judgment of investors with a low or high level of knowledge. However, it should be noted that the recall of the performance in terms of non-financial criteria by investors, who have a causal link discussion, is higher than others.
۹.

شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز فجر جم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد رویکرد دلفی آنتروپی شانون صنایع ملی گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز بوده است. بر همین مبنا دو رویکرد کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی براساس رویکرد دلفی و در بخش کمّی بر اساس آنتروپی شانون عمل شد. بدین منظور، ابتدا تیم 15 نفری خبرگان، شامل مدیران سازمانی و همچنین اساتید دانشگاهی انتخاب و مراحل رویکرد دلفی با توجه به نظرات این افراد انجام شد. نتیجه این بخش بیانگر 42 متغیر در قالب 10 متغیر اصلی توسعه شخصی، استراتژی سازمانی، کارمندیابی و انتخاب، مدیریت عملکرد، آموزش، جبران خدمت، انضباط، عوامل سیاسی، عرضه نیروی کار و قوانین و مقرّرات بوده که بر مدیریت استعداد تأثیر گذاشته اند. مبنای نتایج به دست آمده از رویکرد دلفی، بیانگر برابر بودن تأثیر عوامل ده گانه بر مدیریت استعداد می باشد و این در حالی است که ممکن است تأثیر برخی از عوامل بیشتر از دیگر عوامل باشد. بر همین اساس، وزن دهی متغیرهای اصلی بر اساس روش آنتروپی شانون و با توجه به نظرات 10 نفر از خبرگان موردتوجه قرار گرفت. نتایج این بخش نشان داد که مدیریت عملکرد دارای بالاترین درجه اهمیت در زمینه مدیریت استعداد و توسعه شخصی، دارای کمترین میزان اهمیت بوده است.
۱۰.

شناسایی علل شکل گیری رفتا رهای سیاسی کارکنان با رویکرد فردی و فرهنگ سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سیاسی ویژگی های فردی فرهنگ سازمانی سازمان های دولتی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف پژوهش حاضر شناسایی، تبیین و سنجش علل شکل گیری رفتارهای سیاسی با رویکرد فردی و فرهنگ سازمانی در کارکنان سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی(کیفی-کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، 20 نفر از خبرگان علمی شامل اساتید دانشگاه و مدیران صنعت نفت با روش ترکیبی قضاوتی و گلوله برفی انتخاب و توسط پرسشنامه محقق ساخته از آن ها نظرخواهی و مؤلفه های فردی (ادراک، کانون کنترل، قدرت طلبی، اراده سیاسی، هوش سیاسی، نگرش و انتظارات فرد) و مؤلفه های فرهنگ سازمانی (ائتلاف، تعامل، مردم گرایی، نتیجه گرایی، نوآوری و ریسک پذیری) شناسایی و تبیین شد. در بخش کمی، بر اساس نتایج بخش کیفی پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و بین 284 نفر از کارکنان صنعت نفت منطقه گچساران که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نهایی نشان داد که هفت مؤلفه فردی و پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی با شکل گیری رفتارهای سیاسی رابطه معنی دار دارند.
۱۱.

ارائه مدل عوامل جامعه شناختی اثرگذار بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی با هدف رعایت صرفه و صلاح بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار خرید خرید سازمانی تصمیم خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۵
عوامل متعددی بر رفتار و تصمیم گیری خریدار در فرآیند خرید سازمانی تأثیرگذارند که گاهی گام های متوالی در آن رعایت نمی شود. عوامل درونی با عوامل بیرونی یکی شده، در نتیجه تصمیم نهایی خریدار را شکل میدهند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کلیه افراد خبره در حوزه شرکت مذکور که با توجه به محدودبودن و مشخص نبودن افراد خبره در این حوزه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، گفتگوهای رودررو، است و روش تحقیق مورد استفاده ، تکنیک دلفی است. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده عوامل مرتبط با خرید شرکت مذکور، به شناسایی عوامل پرداخته است و در نهایت، 95 گویه برای بررسی شناسایی و در 5 دسته عوامل (محیطی، آمیخته بازاریابی، سازمانی، فردی و میانبرها)، طبقه بندی شدند. طی نتایج به دست آمده در شرکت مذکور، این عوامل بر رفتار خریداران در تصمیم گیری خرید سازمانی اثر گذارند.
۱۲.

طراحی الگوی اثر بخش سازمان های فضیلت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت فضیلت گرایی سازمان های فضیلت گرا بانک توسعه تعاون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۵۶۷
این پژوهش با هدف طراحی الگوی اثربخش سازمان های فضیلت گرا با تأکید بر بانک توسعه تعاون و با روش تلفیقی (نوع اکتشافی) در طی چهار مرحله انجام شده است: نخست به روش اسنادی، بسترها و شاخص های سازمان های فضیلت گرا استخراج گردیده، سپس به منظور تدوین نهایی شاخص ها از روش دلفی استفاده گردیده (41 نفر)، به واسطه روش تحلیل عاملی (اکتشافی) به تشخیص مؤلفه ها پرداخته شده و درنهایت مدل استخراجی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری اعتباریابی گردیده است. جامعه آماری در دو مرحله کیفی و کمی شامل خبرگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان بانک توسعه تعاون شهر اصفهان و پنج شهرستان استان اصفهان (160) بوده که با استفاده از تکنیک پیمایش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. درنهایت، الگوی سازمان های فضیلت گرا در بانک توسعه تعاون در قالب 10 مؤلفه رهبری مشارکتی، تیم محوری، تعهد و حمایت مدیران، پشتیبانی ساختاری، راهبردهای سازمانی، ارتباطات سازمانی، اسناد بالادستی، پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه و 67 شاخص استخراج گردیده و داده های گردآوری شده از برازش مطلوبی در قالب مدل سازمان های فضیلت گرا برخوردار بودند.
۱۳.

تأثیر الگوی ارزش های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش خرید لذت گرایانه ارزش خرید مطلوبیت گرایانه رضایت وفاداری ترجیح نام تجاری قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
 بررسی الگو و عواملی که بر روی رضایت و وفاداری مصرف کنندگان تأثیرگذار هستند، باعث دستیابی به شناخت و درک عمیقی از رفتار مصرف کنندگان می گردد که بازاریابان را قادر می سازد محصولات و خدمات را مطابق با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان به بازار ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش های خرید مطلوبیت گرایانه و لذت گرایانه بر رضایت، وفاداری، ترجیح نام تجاری و قصد خرید مجدد مشتریان در مراکز خرید هست. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مرکز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه ۴۴۷ نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هست. سؤالات پرسشنامه از نوع سؤالات بسته و بر اساس مقیاس ۵ تایی لیکرت و دارای ۲۸ سؤال است. برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از پایایی ترکیبی و برای بررسی وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرکز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت گرایانه و ارزش خرید لذت گرایانه اثر مستقیم بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثرگذاری متغیر وفاداری مشتریان بر متغیرهای توصیه به دیگران، ترجیح نام تجاری و هزینه تغییر عرضه کنندگان که همگی از پیامدهای وفاداری به شمار می روند، تائید شده است. علاوه بر این، تأثیر ترجیح نام تجاری بر قصد خرید مجدد مشتریان تائید شد.
۱۴.

الگویابی تأثیر شیوه افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی بر قضاوت سرمایه گذاران در مورد عملکرد آینده شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معیارهای غیرمالی سرمایه گذاری در فعالیت تحقیق و توسعه روابط علّی عملکرد مالی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
هدف پژوهش حاضر این است که بررسی شود «آیا و چه موقع شیوه افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی قضاوت سرمایه گذار از عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؟» به این منظور، تأثیر دو متغیر مستقل بحث روابط علی و سطح عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی شرکت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است. و از نظر روش استنتاج، توصیفى- تحلیلى و از لحاظ طرح پژوهش، پیمایشى است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه های سطح یک کشور هستند. روش های آماری برای آزمون فرضیه ها، آزمون نسبت، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه است. یافته های پژوهش نشان می دهد افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی همراه با روابط علی، قضاوت سرمایه گذاران در مورد عملکرد مالی آینده شرکت را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار نمی دهد. اما تأثیرپذیری قضاوت سرمایه-گذاران از طریق ارایه اطلاعات نامشهود غیرمالی در بلندمدت قابل تفسیر می باشد.
۱۵.

خلق ارزش های خرید مطلوبیّت گرایانه و لذّت گرایانه بر رضایت و وفاداری به مراکز خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های خرید رضایت وفاداری مراکز خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
بررسی عواملی که بر روی رضایت و وفاداری مصرف کنندگان تأثیرگذار هستند، باعث دستیابی به شناخت و درک عمیقی از رفتار مصرف کنندگان می گردد که بازاریابان را قادر می سازد محصولات و خدمات را مطابق با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان به بازار ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد ارزش های خرید بر رضایت و وفاداری به مشتریان مراکز خرید است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مرکز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 447 نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرکز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت گرایانه و لذّت گرایانه اثر مستقیم و متغیرهای صرفه جویی در پول، گستردگی در انتخاب،راحتی در خرید،اکتشاف، دلبستگی مکانی، موقعیت اجتماعی تأثیر غیر مستقیم بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثر گذاری متغیرهای محصول سفارشی و سرگرمی بر رضایت و وفاداری مشتریان تأیید نشده است. علاوه بر این،تأثیر رضایت بر وفاداری مشتریان تائید شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان