مطالب مرتبط با کلید واژه " خدمات پس از فروش "


۱.

معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی

کلید واژه ها: رضایت مشتری خدمات قبل از فروش ویژگی های کالا خدمات پس از فروش شرایط پرداخت وجه کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۵۵
امروزه بنگاه هایی در کسب سود موفق می گردند که در جلب رضایت مشتریان خود در بازارهای هدف بیش تر تلاش نمایند.خریداران امروز باانبوهی از محصولات مواجه هستند و انتظارات آن ها در مورد کیفیت کالاها و خدمات با گذشته تفاوت زیادی دارد.باتوجه به این واقعیت ها،خریداران،کالاها و خدماتی راانتخاب خواهند کرد که با نیازها و انتظارات آن ها مطابقت بیش تری داشته باشد. وظیفه بخش بازاریابی شرکت ها ایجاب می کند که عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان را شناسایی و جهت جلب رضایت مشتریان خود تلاش نمایند. تحقیق حاضر به منظور وزن دهی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان خودروهای سواری(پراید 141 و زانتیا) از شرکت سایپا در شهرستان شیرازکه طی فروردین ماه 1382 تا فروردین ماه 1384 خودرو خود را خریداری نموده اند(N=1038)، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. ابتدا عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بااستفاده از منابع موجود و نظرات کارشناسان فنی شرکت سایپا شناسایی و سلسله مراتب درخت تصمیم طراحی شده؛ سپس به وسیله پرسشنامه و مصاحبه، داده های لازم جمع آوری و با نرم افزار Expert Choiceمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی های خودرو» دارای بیش ترین وزن نسبت به عوامل دیگر در رضایت مشتریان خودرو حائز اهمیت می باشد.
۲.

ارزش تجهیزات امانتی در قرارداد های وارانتی

کلید واژه ها: خدمات پس از فروش سیاست حمایت از محصولات داخلی تجهیزات امانتی سیستم های صف قراردادهای سر ویس تعمیر و نگه د ا ری وارا نتی سر ویس مشتری حمایت از محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۱
کاهش دادن ریسک زمان از کار افتادگی محصولأت صنعتی، در بحث حمایت از تجهیزات صنعتی، تجاری و کالاهای خانگی بادوام، روز به روز در دنیای اقتصاد و تجارت و تولید اهمیت بیش تری پیدا می نماید. این کاهش ریسک هم در مورد تجهیزات فروخته شده و هم تجهیزات کرایه ای موضوعیت دارد. به طور سنتی، بهبود حمایت از محصولأت به معنای بهبود بخشیدن به فعالیت تشخیص عیب، تعمیر و در دسترس قرار دادن قطعات یدکی می باشد. این دیدگاه نسبت به فعالیت های حمایتی از محصولات، خدمات پس از فروش ((pss 1 و سرویس وارانتی در حال ضعیف شدن است. در بسیاری از موقعیت ها "تجهیزات امانتی " در کاهش زمان از کار افتادگی یا حذف آن به مراتب از نظر هزینه ها با صرفه تر است. این مقاله بر آن است مدلی جهت تعادل در تصمیمات مربوط به "تجهیزات امانتی " را توسعه دهد؟ از این رو خط مشی های "امانت جایگزین " 2 مورد بحث قرار گرفته و کاربرد این خط مش ها در سرویس وارانتی نشان داده شده است.
۴.

بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان، با استفاده از مدل تترا کلاس(مطالعه موردی گروه خودرو سازی سایپا)

کلید واژه ها: رضایت مشتری خدمات پس از فروش رضایت از خدمات مدل تتراکلاس تحلیل تشابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۸۶۷
هدف از این پژوهش، تحلیل و تعیین نوع تاثیر عوامل خدماتی گروه خودروسازی سایپا در شهر شیراز بوده است. به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. اطلاعات موردنظر از طریق یک پرسش نامه کیفی جهت تعیین عوامل کلیدی در ارایه خدمات و دو پرسش نامه کمّی برای سنجش میزان رضایت مشتریان استخراج شد. همچنین با استفاده از نمونه گیری خوشه ای و بر اساس نواحی شهرداری شیراز، 147 پرسش نامه از شش ناحیه شیراز به طور تصادفی جمع آوری شد. الگوی استفاده شده، تتراکلاس نام دارد که با استفاده از درخت رگرسیونی و تحلیل تشابه قابل ترسیم است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل خدماتی ارایه شده توسط شرکت سایپا، به طور خطی و یکسان در رضایت مشتریان نقش ندارند و عوامل، بسته به موقعیت خود اثرات متفاوتی بر مشتریان دارند و هر عامل خدماتی می تواند در هر یک از چهار طبقه الگو قرار گیرد.
۵.

ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی بر اقتصادسنجی و خوشه بندی به منظور برنامه ریزی سود شرکت ها از طریق مدیریت خدمات پس از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۵
برنامه ریزی سود شرکت ها از طریق مدیریت رضایت مشتری براساس 4 گام اصلی 1- شناخت اجزای تشکیل دهنده رضایت مشتری، 2- اندازه گیری رضایت کلی مشتریان، 3- بررسی نحوه تأثیر رضایت کلی مشتری بر سطح عملکرد شرکت و 4- شناسایی پارامترهای اصلی قابل مانور بر رضایت مشتری و تهیه و تدوین برنامه سود شرکت است. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI نیازهای کنونی مشتریان از خدمات پس از فروش را شناسایی کرده و میزان تأثیر هر یک از متغیرها را بر رضایت کلی مشتریان با توجه به گروه های درآمدی سنجیده است. سپس با استفاده از مدل های اقتصادسنجی متغیرهای مؤثر بر سود شرکت را به دست آورده که با توجه به نتاج به دست آمده مشاهده می گردد رضایت کلی مشتریان بیشترین میزان تأثیر را بر سود شرکت دارد؛ بنابراین با استفاده از معادلات ریاضی میزان تأثیر زیر متغیرهای رضایت کلی مشتری را بر سود شرکت به دست آورده است.
۶.

توسعه صادرات با ارتقاء توانمندی های بازاریابی

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۹
ظرفیت بالقوه موجود و قیمت های قابل رقابت ازجمله عواملی هستند که بر جذابیت حضور تولیدات ایرانی و به خصوص محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی افزوده است. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده ضمن تبیین مفهوم توانمندی های بازاریابی، تأثیرپذیری آن از عوامل محیطی داخلی – خارجی و نوع محصول در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها ماهیت توصیفی - پیمایشی دارد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و روش مورد استفاده جهت سنجش فرضیات تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده ضمن تأیید تأثیر متغیرهای قیمت گذاری، توسعه کالاهای جدید، مدیریت کانال توزیع، مدیریت تحویل، خدمات پس از فروش و ارتباطات بازاریابی به عنوان عوامل زیرمجموعه توانمندی های بازاریابی، اثرگذاری نوع محصول و محیط خارجی را نیز بر آن می پذیرد. با این حال در بین عوامل محیطی، تأثیر محیط داخلی را بر توانمندی های بازاریابی، کمتر از سطح اطمینان معمول 95 درصد معنا دار گردید که نشان دهنده تأثیر بیشتر نوع محصول به نسبت عوامل محیطی سازمان در ارتقا توانمندی بازاریابی بین المللی است.
۷.

طراحی مدل ارتباطات بازاریابی یكپارچه و تأثیر آن بر تصویر ذهنی برند و عملكرد مالی شركت(مورد مطالعه شركت خودروسازی زامیاد)

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
در این مقاله سعی بر این است كه با اولویت بندی و انتخاب تركیبی از ابزارهای ارتباطات بازاریابی، ضمن تقویت جایگاه برند و افزایش عملكرد مالی شركت از لحاظ حجم فروش و سهم بازار، به تحقق اهداف بنگاه كمك کند. در تحقیقات گذشته به موضوع اولویت بندی و انتخاب بهینه ابزارهای ارتباطی تأكید شده ولی به اثر آن بر روی شاخص های كمی مانند حجم فروش و سهم بازار و ارتقاء و تقویت برند شركت كه در نتیجه باعث افزایش سودآوری شركت خواهد شد، اشاره ای نشده است. لذا در این مدل سعی شده اثر متغیّرهای بررسی شده بر روی تقویت ذهنی برند و عملكرد مالی شركت نیز سنجیده شود. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت گردآوری داده های موردنظر در زمره مقالات توصیفی به-شمار می آید. جامعه آماری مشتریان محصولات شركت خودروسازی زامیاد بوده كه بر اساس فورمول کوکران تعداد نمونه 357 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، بنابراین جامعه آماری نامحدود می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد بوده است. روایی و پایایی پرسش نامه تأیید شده است. جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای لیزرل استفاده شده است. نتایج مقاله حاضر نشان داد بكارگیری ارتباطات بازاریابی یكپارچه می تواند بر تصویر ذهنی برند شركت تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. پس از انجام این تحقیق و اعلام نتایج و پیشنهادات و راهكارهای ارائه شده به واحدهای مربوطه، ضرورت بكارگیری ارتباطات بازاریابی یكپارچه و هم چنین تدوین برنامه ارتباطات بازاریابی به طور جدی تر مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد.