محمدرضا کریمی علویجه

محمدرضا کریمی علویجه

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه مدیریت بازرگانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

طراحی مدل چند سطحی برندسازی کارفرما در نظام بانکداری تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی کارفرما نظام بانکداری تجاری تامین نیروی انسانی مدل چند سطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 450
هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر برندسازی کارفرما با رویکردی چند سطحی در صنعت بانکداری تجاری بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و رویکردی کیفی دارد. مشارکت کنندگان شامل مطلعین و خبرگان نظام بانکداری تجاری است که از بانک های خصوصی و دولتی برتر و منتخب در شهرهای شیراز و تهران به کمک نمونه گیری قضاوتی هدفمند با ابزار مصاحبه انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها در بخش مصاحبه از تکنیک تحلیل مضمون/تم استفاده شد. نتایج نشان داد که 14 مضمون از قبیل مداخلات و اجبارهای نهادهای بالادستی، روابط بین المللی، قوانین و دستورالعمل ها، تحولات تکنولوژیکی، رقابت در صنعت، تحولات اجتماعی-فرهنگی، تحولات سیاسی، سیاست های حاکمیتی و ... در سطح کلان بر برندسازی کارفرما در نظام بانکداری تجاری موثرند. در سطح میانی، 36 مضمون از قبیل جو سازمانی، موقعیت جغرافیایی، ساختار سازمانی پویا و منعطف، شفافیت سازمانی، مسئولیت اجتماعی، کیفیت نظام پاداش، کیفیت نظام جبران خدمات، انضباط سازمانی، چرخش و غنی سازی شغلی، و ... بر برندسازی کارفرمایی بانک موثر بود. سرانجام، 8 مضمون شامل آزادی عمل در کار، ویژگی های شخصیتی و رفتاری داوطلبان، نیازها و انگیزه های فردی، کسب موقعیت اجتماعی، ویژگی های اختصاصی شغل، باورهای و ارزش های داوطلبان، تمایل به توسعه فردی، و تمایل به تقدیر شدن در کار در سطح خرد بر برندسازی کارفرمایی در نظام بانکداری تجاری اثرگذار بود.
۲.

مدل شکل دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم افزار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهکار مشتری راهکار کسب وکار ارائه دهنده راهکار شبکه راهکار صنعت نرم افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 926 تعداد دانلود : 67
در تجارت بنگاه با بنگاه که شامل بازارهای تخصصی و نیازهای پیچیده مشتریان است بسیاری از تولیدکنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدمات اقدام به پیشنهاد راهکارهای منحصربه فردی می کنند که مسئولیت اغلب اقدامات و بخش های فرایند را در برمی گیرد. ماهیت خدمات و محصولات نرم افزاری و همچنین تفاوت و تنوع نیازهای مشتریان، ارائه دهندگان را ایجاب می کند تا به دنبال ارائه راهکارهای مشتری باشند. از این رو، هدف این تحقیق تدوین مدلی به منظور شکل دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم افزار ایران است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 18 خبره صنعت نرم افزار گردآوری شد. سپس این داده ها به شیوه تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. پس از اینکه مقوله های اولیه از داده ها استخراج گردید، مجدداً به خبرگان ارجاع داده شدند تا به تأیید آن ها برسند. پس از تایید خبرگان و غربالگری، 27 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی بدست آمد که مقوله های اصلی عبارتند از «میزان بلوغ سازمان مشتری؛ دانش ارائه دهنده از اکوسیستم کسب وکار مشتری؛ دانش صحیح مشتری از خواسته؛ بهره گیری ارائه دهنده و مشتری از تیم های چندوظیفه ای؛ دستیابی به زبان مشترک و فهم متقابل؛ رویکرد ارائه دهنده به شراکت با مشتری؛ سازوکار مستندسازی، انتقال خواسته ها و بازخوردها؛ پیش بینی و کنترل عدم اطمینان ها؛ پشتیبانی و هدایت تغییرات در سازمان مشتری؛ بازتعریف و شفاف سازی فرایندهای مشتری؛ و حفاظت متقابل ارائه دهنده و مشتری از دارایی های دانشی». سپس مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به دست آمد.
۳.

بررسی تأثیر پیام های کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین(نقش تعدیل گری تجربه سفر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمیابی انگیزش برای خرید ناگهانی رفتار خرید ناگهانی تجربه سفر رزرو آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 91
هدف پژوهش بررسی تأثیر پیامهای کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین با نقش تعدیلگری تجربه سفر میباشد و بر مبنای هدف کاربردی و از نظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می-باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش گردشگرانی بوده اندکه تجربه ی رزرو محصولات گردشگری آنلاینداشته اند. طبق جدول 384 نمونه انتحاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده و تجزیه وتحلیل ها با استفاده از نرم افزار WARP PLS انجام شده است. نتایج نشان داد پیامهای کمیابی مبتنی بر زمان محدود بر انگیزه خرید ناگهانی، انگیزه خرید ناگهانی بر رفتار خرید ناگهانی، پیامهای کمیابی مقدار مبتنی بر تقاضای زیاد بر انگیزه خرید ناگهانی و همچنین پیامهای کمیابی مقدار مبتنی بر عرضه کم بر انگیزه خرید ناگهانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. اما تجربه سفر در رابطه بین پیام های کمیابی مبتنی بر زمان محدود و انگیزه خرید ناگهانی نقش تعدیل گری ندارد.
۴.

طراحی مدل بازاریابی پایداری در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی پایداری صنعت بانکداری توسعه پایداری عوامل انگیزشی تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 647
هدف: بانکداری یکی از صنایع مهم و تاثیر گذاردر توسعه اقتصادی کشوراست. آسیب های ناشی از بانکداری سنتی،انگیزه ای شد تا در این پژوهش، بازاریابی پایداری در حوزه بانکداری بررسی شود. روش ها: از روش نظریه داده بنیاد در بخش کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شده بود. جامعه آماری در بخش کمی رؤسای دوایر، معاونین و روسای شعب در بانک ملی بودند(حجم نمونه: ۱۸۷ نفر ). همچنین جامعه آماری در بخش کیفیِ، خبرگان و مدیران بانک ملی بودند(حجم نمونه: ۲۰ نفر ). روش نمونه گیری بخش کیفی؛ رویکرد گلوله برفی و در بخش کمی به صورت خوشه ای و ساده بود. یافته ها: داده های پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و گزینشی بررسی و تحلیل شدند که شرایط علی شامل: « ویژگی های فردی - روانشناختی،ویژگی های اجتماعی - فرهنگی و ویژگی های جمعیت شناختی »؛ پدیده اصلی: «بازایابی پایداری»؛ عوامل مداخله گر: « عوامل انگیزشی»؛ شرایط زمینه ای: « رفتار بازار و رفتار رقبا»؛ راهبرد ارائه شده: «توسعه پایداری » و پیامد ها شامل: «عملکرد مالی،عملکرد بازاریابی و عملکرد کارکنان» بوده است. نتیجه گیری:بر اساس نتایج تحلیل کیفی و کمی پژوهش مشخص شد در راستای ارتقاء جایگاه مشتریان و همچنین رضایتمندی آنها،مدیران بانک ها می توانند با پیاده سازی و اجرای صحیح بازاریابی پایداری در بانک، بستر مناسبی را برای رسیدن به تعالی سازمانی در بانک،فراهم نمایند.
۵.

تأثیر ارزش های مورد انتظار از برند لوکس بر پیامدهای رفتاری مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده برند لوکس نگرش رفتار توصیه ای تمایل به پرداخت مبلغ بیشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 375
با افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای برند های لوکس، صاحبان این برند ها در پی جلب رضایت جمعیت رو به رشد علاقه مندان به برند لوکس می باشند. برای بازاریابان و صاحبان برندهای لوکس فهمی عمیق از ارزش های موردنظر مصرف کنندگان لوکس ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ارزش های مورد انتظار از برند لوکس بر پیامدهای رفتاری مصرف کنندگان می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان برند هاکوپیان شهر تهران می باشد که حداقل یک بار از این فروشگاه خرید کرده اند. حجم نمونه تعداد 384 نفر از مصرف کنندگان برند هاکوپیان بوده و با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و همچنین غیرممکن بودن دسترسی به تمام جامعه مورد نظر، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد؛ که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای LISRELو SPSSفرضیه های پژوهش موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزش های مورد انتظار از برند لوکس از ابعاد مختلفی تشکیل شده که بر روی ارزش ادراک شده فردی از برند لوکس تأثیر مثبت و معناداری دارند همچنین ارزش ادراک شده فردی از برند لوکس بر نگرش افراد تأثیر گذاشته و این دو بر رفتار توصیه ای و تمایل به پرداخت مبلغ بیشتر اثر مثبت داشته است.
۶.

برندسازی استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی استراتژیک ارائه مدل نظریه داده بنیاد مدلسازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 230
در پژوهش حاضر به تبیین مدل چالش های برندسازی استراتژیک با تأکید بر صنعت زعفران ایران پرداخته ایم. پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی-کمّی) است، در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش از اساتید خبره در زمینه برند و مدیران شرکت های صادرکننده زعفران تشکیل شده است و از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید. در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است. جامعه آماری در فاز کمّی پژوهش از کلیه مدیران شرکت های فعال صادرکننده در صنعت زعفران استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی تشکیل شده است. ابزار اندازه گیری در بخش کمّی پرسشنامه است و مقیاس اندازه گیری طیف 5 گزینه ای بوده است. در ابتدا مدل های اندازه گیری بررسی شده و روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تأیید قرار گرفت. سپس در قسمت مدل ساختاری میزان قدرت پیش بینی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.  برای ارزیابی قدرت پیش بینی مدل با توجه به مقادیر ضریب تبیین مدل از قدرت پیش بینی مطلوب برخوردار بوده است. ضمن اینکه شاخص SRMR با توجه به مقدار کوچکتر از ۰۸/۰ نشان از برازش خوب مجموع مدل اندازه گیری و ساختاری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به ارزش اقتصادی بالای زعفران، منحصربه فرد بودن زعفران ایرانی می توان با استفاده از تبلیغات هدفمند، ارتقاء توان رقابت پذیری به افزایش ارزش برند زعفران و جذب سرمایه گذاران دست یافت.
۷.

برندسازی استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی استراتژیک ارائه مدل نظریه داده بنیاد مدلسازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 370
در پژوهش حاضر به تبیین مدل چالش های برندسازی استراتژیک با تأکید بر صنعت زعفران ایران پرداخته ایم. پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی-کمّی) است، در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش از اساتید خبره در زمینه برند و مدیران شرکت های صادرکننده زعفران تشکیل شده است و از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید. در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است. جامعه آماری در فاز کمّی پژوهش از کلیه مدیران شرکت های فعال صادرکننده در صنعت زعفران استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی تشکیل شده است. ابزار اندازه گیری در بخش کمّی پرسشنامه است و مقیاس اندازه گیری طیف 5 گزینه ای بوده است. در ابتدا مدل های اندازه گیری بررسی شده و روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تأیید قرار گرفت. سپس در قسمت مدل ساختاری میزان قدرت پیش بینی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.  برای ارزیابی قدرت پیش بینی مدل با توجه به مقادیر ضریب تبیین مدل از قدرت پیش بینی مطلوب برخوردار بوده است. ضمن اینکه شاخص SRMR با توجه به مقدار کوچکتر از ۰۸/۰ نشان از برازش خوب مجموع مدل اندازه گیری و ساختاری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به ارزش اقتصادی بالای زعفران، منحصربه فرد بودن زعفران ایرانی می توان با استفاده از تبلیغات هدفمند، ارتقاء توان رقابت پذیری به افزایش ارزش برند زعفران و جذب سرمایه گذاران دست یافت.
۸.

تحلیل میزان آمادگی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی صادراتی بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 624
هدف این پژوهش تحلیل وضعیت آمادگی صادراتی شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه در صنایع مختلف و شناسایی نقاط ضعف این شرکت ها است. رویکرد اصلی مورد استفاده ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد IPA)) و شیوه ی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. با مطالعه ی ادبیات و پیشینه ی پژوهش، شاخص های اولیه ی ارزیابی آمادگی صادراتی استخراج و پس از تایید خبرگان، پرسشنامه ی نهایی با 9 مولفه و شاخص های آن تهیه شده است.  132 شرکت تولیدی فعال در میان 7 صنعت، به روش طبقه بندی نسبی، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای تحلیل یافته ها نیز از آزمون های تحلیل عامل تاییدی، مقایسه میانگین T یک گروهی، مقایسه ی میانگین T زوجی و ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور کلی شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه از نظر مولفه های: شایستگی های مدیریتی، منابع انسانی، ویژگی های شرکتی، دانش و تخصص فنی، ویژگی های مالی، آمیخته های بازاریابی، بازار و نقش دولت در شرایطی نامناسب قرار گرفته اند و تنها از نظر مولفه ی قابلیت های تولیدی، دارای آمادگی صادراتی هستند. در میان صنایع مختلف نیز از نظر هر نه مولفه ی آمادگی صادراتی، دو صنعت نساجی و کانی در شرایط مناسب و صنعت سلولز در شرایطی نامناسب قرار گرفته اند.
۹.

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیش زمینه ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری سالمند کیفیت زندگی تجربه سفر اوقات فراغت رفتار آتی گردشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 50
با افزایش سرعت پیری جمعیت جهان و افزایش تعداد سالمندان، یکی از صنایعی که در چند دهه اخیر، این بخش از بازار برای آن ها جذاب به نظر می رسد، صنعت گردشگری است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند است. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی هستند که به شهر اصفهان مسافرت کرده و از حداقل سن 60 سال برخوردار هستند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند بر اساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس ، تعداد 346 پرسشنامه، به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع پیشایندهای مؤثر بر رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند، متغیر تازگی، درگیری و فرهنگ محلی مورد تأیید قرار نگرفتند و ارزش ادراک شده، تأیید گردید. در بررسی پیامدهای رضایت از تجربه   سفر سالمندان، تمام فرضیات ازجمله کیفیت زندگی، رضایت از اوقات فراغت و رفتارهای آینده مورد پذیرش قرار گرفته است .
۱۰.

شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه ای در بستر شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: شبکه اینستاگرام شرکت دیجی کالا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ویروس وار تبلیغات توصیه ای شبکه اجتماعی شناسایی انجمن فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 665
پیدایش شبکه های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین پدیده های قرن بیست ویک است. فضای مجازیِ شبکه های اجتماعی اینترنتی، عرصه وسیعی از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد می کند. شبکه های اجتماعی افراد مختلفی را با علاقه ها و تفکرات متفاوت به هم متصل می کنند. وجود این حجم عظیم از پتانسیل فکری و تفکر انسانی در شبکه های اجتماعی، سبب شده است سیل عظیمی از تاجران و مدیران کسب وکار و بازرگانی به سمت این شبکه ها جذب شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی اعضای مؤثر در چرخه انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای بهبود میزان انتشار تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای کمک به مدیران و صاحبان تجارت است. مورد مطالعه پژوهش حاضر برند «دیجی کالا» در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نرم افزار NodeXL، محتوای عمومی صفحات برند دیجی کالا جمع آوری شده است. در گام بعدی با بررسی روش های خوشه بندی و یافتن افراد مؤثر در چارچوب پژوهشی السویدان، داده های جمع آوری شده در نرم افزار Matlab پردازش شدند. درنهایت پس از ارزیابی نتایج و بر اساس آنچه از آزمون ها به دست آمد، 9 نفر از مؤثرترین افراد بر اساس بالاترین ضریب انتشار محتوا در شبکه معرفی شدند.
۱۱.

نقش تعدیلگری گرایش های مذهبی در مدل وفاداری مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری قابلیت اعتماد گرایش های مذهبی کیفیت درک شده ریسک درک شده اعتبار برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 766
متغیرهای گوناگونی مانند کیفیت، اعتماد، اعتبار و ریسک درک شده بر وفاداری مشتریان مؤثر است. به نظر می رسد که گرایش های مذهبی مشتریان در تأثیرگذاری این متغیرها بر وفاداری آنان مؤثر باشد. هدف از این تحقیق، بررسی نقش گرایش های مذهبی در زمینة برند و وفاداری مشتریان در ایران است. جامعة آماری در این تحقیق کلیة مصرف کنندگان انواع نوشابه در سطح شهر تهران را در برمی گیرد. ازاین رو، نمونه ای به تعداد 248 نفر از مصرف کنندگان نوشابه به صورت خوشه ای انتخاب شده است. مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و آزمون شده و مدل ساختاری تحقیق نیز با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری طراحی شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی (با رویکرد مدل معادلات ساختاری) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت  درک شده و قابلیت اعتماد تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبار برند، ریسک درک شده، کیفیت درک شده و اعتبار برند تأثیر مثبت و معنی داری بر وفاداری مشتریان دارند. همچنین ثابت شد که متغیر گرایش های مذهبی هرچند یک متغیر تعدیلگر در مدل وفاداری مشتری تأیید نشده است و تأثیر معنی داری در رابطة بین ریسک درک شده، کیفیت درک شده و اعتبار برند با وفاداری مشتریان ندارد، اما این متغیر یک تعدیلگر مؤثر در رابطة بین قابلیت اعتماد و اعتبار برند عمل می کند.
۱۲.

اثر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد خرید با نقش میانجی حالات درونی مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کنندة آنلاین خرید آنلاین قصد خرید مدل S-O-R نشانه های محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 415
امروزه، به دلیل رشد و توسعة اینترنت، روزبه روز بر تعداد فروشگاه های آنلاین افزوده می شود. برای ثبات در این رقابت و جلب رضایت مصرف کنندگان، خرده فروشان باید بر ایجاد تجربیات مثبت خرید برای مصرف کنندگان تمرکز کنند. بدین منظور، خرده فروشان آنلاین تلاش کرده اند تا محیط و فضای فروشگاه های آنلاین را بهبود بخشند؛ زیرا مشخص شده است نشانه های محیطی وب سایت بر حالات درونی و واکنش مصرف کنندگان تأثیرگذار است. هدف این پژوهش، بررسی اثر نشانه های محیطی وب سایت بر حالات درونی (احساسی و شناختی) مصرف کنندگان آنلاین و تأثیر این حالات درونی بر قصد خرید آنهاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری، خریداران چهار فروشگاه آنلاین ایرانی دیجی کالا، بامیلو، چاره و زنبیل است. از این جامعة آماری، نمونة 384 نفری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد طراحی وب سایت بر حالت احساسی مصرف کنندگان و کارایی محتوای اطلاعاتی بر حالت شناختی آنها تأثیرگذار است. این حالت احساسی و شناختی به نوبة خود بر قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. همچنین حالت احساسی در رابطة بین طراحی وب سایت و قصد خرید میانجی گری می کند و حالت شناختی نقش میانجی بین کارایی محتوای اطلاعاتی و قصد خرید را دارد.
۱۳.

رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات منصفانه کیفیت خدمات رضایت مشتری اعتماد وفاداری تبلیغات توصیه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 86
ارائه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات در بانک، تأثیر زیادی بر میزان رضایت مشتریان دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان «بانک ملت» در شهر تهران است. الگوی پژوهش نسخه ای توسعه یافته از پژوهش های کاسیم و اسیاه عبداله (2010) و چنو همکاران (2012)، است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شعبه های منطقه 3 شهر تهران است که از این جامعه آماری نمونه ای 400 نفره انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت مشتریان از بانک، سطح اعتماد و وفاداری آن ها از بانک رابطه دارد و از میان 13 فرضیه موجود، 10 فرضیه تأیید شد. در این پژوهش متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با سطح اطمینان 99 درصد بیشترین تأثیر را بر درک از منصفانه بودن خدمات بانک داشته است و متغیر اعتماد مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد کمترین رابطه با متغیر خدمات منصفانه را داشته است.
۱۴.

اولویت بندی کدهای اخلاقی در تبلیغات تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تبلیغات تلویزیونی اخلاق اخلاق در تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 817
نظر به اینکه جامعه ایران، جامعه ای مذهبی است، پایبندی به فرهنگ ملی و مذهبی و ارزش های برآمده از این فرهنگ در تبلیغات تلویزیونی ضرورتی انکار ناپذیر است، اما در حال حاضر، تبلیغات تهیه شده در کشور، تطابقی با مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور ندارد و بسیاری از تبلیغات تولیدی تنها کپی برداری از تبلیغات معروف و پرفروش دنیاست؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به دو پرسش است، نخست، کدهای اخلاقی موجود در تبلیغات تلویزیونی در کشور ایران کدام اند؟ و سپس اولویت بندی این کدهای اخلاقی از نظر متخصصان صنعت و مصرف کنندگان چگونه است؟ روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش در یک بخش، خبرگان صنعت تبلیغات و در بخش دیگر، دانشجویان دانشکده مدیریت شهر تهران را در برمی گیرد. حجم نمونه نیز در بخش خبرگان 30 نفر و در بخش دانشجویان 384 نفر است. نتایج نشان داده است که کد اخلاقی «صداقت و راستی» بالاترین میزان اهمیت را هم از دیدگاه دانشجویان و هم از دیدگاه متخصصان داشته است و در نهایت، کدهای شناسایی شده در قالب 9 شاخه اصلی دسته بندی شده اند.
۱۵.

روش فرا ابتکاری در یکپارچه سازی مدل بخش بندی بازار مشتریان تلفن همراه تهران با استفاده از شبکه های خودسازمان ده و روش میانگین کا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی بازار خوشه بندی هرمی داده کاوی روش دلفی فازی شبکه های خودسازمان ده شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 498
با حرکت سریع جهان به سمت شبکه های 3G و T4G استفاده کنندگان تلفن همراه به سرعت رفتار مصرف، برتری ها و سلایق خرید را تغییر می دهند. از این رو، تولیدکنندگان باید به شناختی صحیح از بازارهای هدف دست یابند و پیشنهاد فروش ویژه ای را به مشتریان عرضه کنند. با هدف دستیابی به درکی صحیح از بازار هدف، رفتار مصرف و سبک زندگی خرده بازارهای پژوهش، پس از نقد روش های سنتی و معرفی تکنیک های بخش بندی مبتنی بر شبکه های عصبی، با بهره مندی از روش دلفی فازی، متغیرهای بخش بندی بازار هدف انتخاب شد و از طریق شبکه های خودسازمان ده کوهنن، تعداد خوشه های مناسبی از جامعه آماری به دست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک میانگین کا و تکنیک تجمعی، به تدقیق خوشه بندی ها و بخش بندی بازار پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان تلفن همراه شهر تهران با حجم نمونه 130 نفر است. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و تجزیه وتحلیل آنها، یافته ها نشان داد بازار تلفن همراه تهران در پنج خوشه دسته بندی می شود که هر یک می تواند قابلیت پیاده سازی استراتژی های بازاریابی مجزا، با در نظر گرفتن مزیت های رقابتی شرکت های حوزه ICT ، برای حداکثر سازی تقاضا و حاشیه سود، داشته باشد.
۱۶.

عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی بیمه رفتار شهروندی برند تعهد کارکنان نسبت به برند مدیریت برند داخلی اعتماد کارکنان به برند دانش کارکنان نسبت به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 147
درگذشته شرکت های فعال در حوزه خدمات از رویکرد مبتنی بر مشتری برای برندسازی استفاده می نمودند. این رویکرد برمبنای تبلیغات بیرونی برای ساختن یک برند قوی تأکید می کرد و نقش کارکنان را در ساختن برند نادیده می گرفت. در سال های اخیر رویکردی نوین با تأکید بر نقش کارکنان در برندسازی موردتوجه قرارگرفته است. این رویکرد تحت تأثیر مدیریت برند داخلی، تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند؛ شکل گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار شهروندی برند می باشد. این مفهوم در پژوهش های اندکی در ایران موردتوجه قرارگرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان بیمه آسیا می باشند که تعداد 154 نفر از کارکنان بیمه آسیا به روش در دسترس مورداستفاده قرار گرفتند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که رابطه میان مدیریت برند داخلی و تعهد کارکنان نسبت به برند؛ تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند، وجود نداشته است. از سوی دیگر رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی برند مورد تائید واقع گردید. همچنین در این پژوهش رابطه میان مدیریت برند داخلی و اعتماد کارکنان نسبت به برند که در پژوهش های پیشین موردبررسی قرار نگرفته است، تأیید گردید.
۱۷.

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارهای ایران با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای در جهت کسب مزیت رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی عوامل حیاتی موفقیت فرایند تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 1000
به عقیده بسیاری از صاحب نظران برخورداری یک شرکت از موقعیت متمایز نسبت به سایر رقبا در یک یا چند مورد از عوامل حیاتی موفقیتِ صنعت، فرصت طلایی و استثنایی را جهت کسب مزیت رقابتی برای آن شرکت ایجاد می نماید. بر همین اساس هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران جهت کمک به امر توفیق پذیری سازمان های فعال در این صنعت می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادها توصیفی- پیمایشی، ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه و جامعه آماری، خبرگان صنعت روانکارهای ایران است. در این پژوهش از مدل تامپسون و استریکلند برای شناسایی این عوامل استفاده شده است. این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص هایی را مشخص ساخته است. بر اساس آن عوامل پرسشنامه برمبنای روش فرایند تحلیل شبکه ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Super Decision مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و پنج عامل ""تجربه نوآوری در محصول""، ""دانش فنی""، ""کیفیت تولید""، ""دسترسی به مواد اولیه و افزودنی"" و ""دسترسی به نیروی ماهر"" به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت هایی در این صنعت موفق محسوب می شوند و می توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.
۱۸.

تاثیر فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های خلق ارزش جامعه برند وفاداری به برند قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 641
ادبیات سنتی ارتباطات برند، به الگوی ارتباطی بین شرکت و مصرف کنندگان توجه می کند، در حالی که «جامعه برند»، الگویی جدید از ارتباطات مصرف کنندگان باهم تلقی می شود. با گسترش رسانه های جمعی و بازاریابی مدرن، دسترسی گسترده و در حال رشد به جوامع مجازی شرکت ها افزایش یافته و مشتریانی که طرفدار این جوامع می شوند، تمایل به وفادار بودن و تعهد و قصد خرید مجدد دارند و بیش تر در معرض اطلاعات مربوط به برند هستند. پژوهش حاضر، با هدف   بررسی تاثیر  فعالیت های خلق ارزش در رسانه های اجتماعی، بر خرید مجدد مشتریان از طریق وفاداری به برند انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، اعضای جامعه مجازی برند نوین چرم در صفحه اینستاگرام، به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و داده های پژوهش، از 381 نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از  پرسشنامه جمع آوری گردید و  مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد. یافته های مطالعه حاکی از این است که فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، پیوندهای مصرف کننده-برند-مصرف کننده را تقویت می کند و سطح تعهد جامعه را افزایش می دهد؛ و سرانجام، وفاداری مصرف کننده نیز بالا می رود.
۱۹.

تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاملات میان وظیفه ای عوامل سازمانی عوامل خاص صادرات آشفتگی بازار آشفتگی تکنولوژی عملکرد صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 988
 مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات صورت گرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ای با 36 سوال بوده و جهت آزمون آن 250 پرسشنامه بین مدیران شرکت های صادرکننده مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در تهران بوده استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهایSpss  وLisrel مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج برآمده از فرضیات نشان می دهد که تعاملات میان وظیفه ای بر عملکرد صادرکنندگان تاثیر مثبت دارد و از عوامل سازمانی (تعهد مدیران و سیستم پاداش) و همچنین سه عامل خاص صادرات (ساختار صادات، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و متغیر مداخله گر آشفتگی بازار تاثیر مثبتی بر تعاملات میان وظیفه ای دارند، درحالی که بین سیستم آموزش و تعاملات میان وظیفه ای و متغیر مداخله گر آشفتگی تکنولوژی و تعاملات میان وظیفه ای رابطه معناداری یافت نگردیده است، امید است نتایج این پژوهش مدیران و سیاست گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه عملکرد صادراتی کشور را بهبود بخشند.
۲۰.

بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز بخش بندی بازار مصرف کنندگان سبز ابعاد سبک زندگی روش ای آی او

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 109
بازاریابی سبز مقوله ای است که اهمیت انجام آن در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چرا که از یک سو تخریب طبیعت بقای زندگی بشر و حتی کسب و کارها را به خطر انداخته است و از سوی دیگر با افزایش توجه مردم به محیط زیست بازار خوبی برای فعالیت در زمینه محصولات سبز ایجاد شده است که نیاز به برنامه ریزی و استراتژی-گذاری دارد. در این تحقیق، تلاش شده است تا مصرف کنندگان محصولات سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی و روش إی آی او بخش بندی شوند. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که پس از تایید روایی و پایایی بین مصرف کنندگان کالای ارگانیک در شهر شیراز توزیع شد. سرانجام با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 تحلیل بر روی 303 پرسشنامه سالم انجام گرفت. برای تعیین خوشه ها، ابتدا تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی انجام شد تا متغیرها در چند عامل خلاصه شوند. سپس تحلیل خوشه ای دو مرحله ای (ابتدا سلسله مراتبی و بعد غیرسلسله مراتبی) روی عوامل به دست آمده انجام شد. در نتیجه تعداد 5 خوشه مشخص شد که ویژگی افراد هر خوشه با توجه به خصوصیات جمعیت شناختی و سبک زندگی بیان شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که خریداران کالاهای ارگانیک در شیراز بیشتر مرد، متأهل، در سنین جوانی و میانسالی، با درآمدی متوسط، تحصیلات دانشگاهی می باشند. این افراد بیشتر در خانواده های 3 و 4 و 5 نفره عضو هستند و موثرترین شیوه تبلیغات استفاده از رسانه های صوتی و تصویری می باشد. خوشه 1 بیشتر افراد پیشرفت طلب،خوشه 2 افرادی آرامش طلب، خوشه 3 افرادی علاقه مند به خرید و مدگرا، خوشه 4 علاقه مند به کارهای فنی و هنری و مراقب سلامتی و خوشه 5 افرادی پرمشغله و مصرف گرا با درآمدی مناسب و رفتار سبز هستند.در پایان پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان