محمدرضا کریمی علویجه

محمدرضا کریمی علویجه

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه مدیریت بازرگانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیش زمینه ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۸
با افزایش سرعت پیری جمعیت جهان و افزایش تعداد سالمندان، یکی از صنایعی که در چند دهه اخیر، این بخش از بازار برای آن ها جذاب به نظر می رسد، صنعت گردشگری است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند است. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی هستند که به شهر اصفهان مسافرت کرده و از حداقل سن 60 سال برخوردار هستند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند بر اساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس ، تعداد 346 پرسشنامه، به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع پیشایندهای مؤثر بر رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند، متغیر تازگی، درگیری و فرهنگ محلی مورد تأیید قرار نگرفتند و ارزش ادراک شده، تأیید گردید. در بررسی پیامدهای رضایت از تجربه   سفر سالمندان، تمام فرضیات ازجمله کیفیت زندگی، رضایت از اوقات فراغت و رفتارهای آینده مورد پذیرش قرار گرفته است .
۲.

اثر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد خرید با نقش میانجی حالات درونی مصرف کنندگان

تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
امروزه، به دلیل رشد و توسعة اینترنت، روزبه روز بر تعداد فروشگاه های آنلاین افزوده می شود. برای ثبات در این رقابت و جلب رضایت مصرف کنندگان، خرده فروشان باید بر ایجاد تجربیات مثبت خرید برای مصرف کنندگان تمرکز کنند. بدین منظور، خرده فروشان آنلاین تلاش کرده اند تا محیط و فضای فروشگاه های آنلاین را بهبود بخشند؛ زیرا مشخص شده است نشانه های محیطی وب سایت بر حالات درونی و واکنش مصرف کنندگان تأثیرگذار است. هدف این پژوهش، بررسی اثر نشانه های محیطی وب سایت بر حالات درونی (احساسی و شناختی) مصرف کنندگان آنلاین و تأثیر این حالات درونی بر قصد خرید آنهاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری، خریداران چهار فروشگاه آنلاین ایرانی دیجی کالا، بامیلو، چاره و زنبیل است. از این جامعة آماری، نمونة 384 نفری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد طراحی وب سایت بر حالت احساسی مصرف کنندگان و کارایی محتوای اطلاعاتی بر حالت شناختی آنها تأثیرگذار است. این حالت احساسی و شناختی به نوبة خود بر قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. همچنین حالت احساسی در رابطة بین طراحی وب سایت و قصد خرید میانجی گری می کند و حالت شناختی نقش میانجی بین کارایی محتوای اطلاعاتی و قصد خرید را دارد.
۳.

نقش تعدیلگری گرایش های مذهبی در مدل وفاداری مشتری

کلید واژه ها: وفاداری قابلیت اعتماد گرایش های مذهبی کیفیت درک شده ریسک درک شده اعتبار برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
متغیرهای گوناگونی مانند کیفیت، اعتماد، اعتبار و ریسک درک شده بر وفاداری مشتریان مؤثر است. به نظر می رسد که گرایش های مذهبی مشتریان در تأثیرگذاری این متغیرها بر وفاداری آنان مؤثر باشد. هدف از این تحقیق، بررسی نقش گرایش های مذهبی در زمینة برند و وفاداری مشتریان در ایران است. جامعة آماری در این تحقیق کلیة مصرف کنندگان انواع نوشابه در سطح شهر تهران را در برمی گیرد. ازاین رو، نمونه ای به تعداد 248 نفر از مصرف کنندگان نوشابه به صورت خوشه ای انتخاب شده است. مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و آزمون شده و مدل ساختاری تحقیق نیز با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری طراحی شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی (با رویکرد مدل معادلات ساختاری) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت  درک شده و قابلیت اعتماد تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبار برند، ریسک درک شده، کیفیت درک شده و اعتبار برند تأثیر مثبت و معنی داری بر وفاداری مشتریان دارند. همچنین ثابت شد که متغیر گرایش های مذهبی هرچند یک متغیر تعدیلگر در مدل وفاداری مشتری تأیید نشده است و تأثیر معنی داری در رابطة بین ریسک درک شده، کیفیت درک شده و اعتبار برند با وفاداری مشتریان ندارد، اما این متغیر یک تعدیلگر مؤثر در رابطة بین قابلیت اعتماد و اعتبار برند عمل می کند.
۴.

رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
ارائه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات در بانک، تأثیر زیادی بر میزان رضایت مشتریان دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان «بانک ملت» در شهر تهران است. الگوی پژوهش نسخه ای توسعه یافته از پژوهش های کاسیم و اسیاه عبداله (2010) و چنو همکاران (2012)، است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شعبه های منطقه 3 شهر تهران است که از این جامعه آماری نمونه ای 400 نفره انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت مشتریان از بانک، سطح اعتماد و وفاداری آن ها از بانک رابطه دارد و از میان 13 فرضیه موجود، 10 فرضیه تأیید شد. در این پژوهش متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با سطح اطمینان 99 درصد بیشترین تأثیر را بر درک از منصفانه بودن خدمات بانک داشته است و متغیر اعتماد مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد کمترین رابطه با متغیر خدمات منصفانه را داشته است.
۵.

اولویت بندی کدهای اخلاقی در تبلیغات تلویزیونی

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۵
نظر به اینکه جامعه ایران، جامعه ای مذهبی است، پایبندی به فرهنگ ملی و مذهبی و ارزش های برآمده از این فرهنگ در تبلیغات تلویزیونی ضرورتی انکار ناپذیر است، اما در حال حاضر، تبلیغات تهیه شده در کشور، تطابقی با مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور ندارد و بسیاری از تبلیغات تولیدی تنها کپی برداری از تبلیغات معروف و پرفروش دنیاست؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به دو پرسش است، نخست، کدهای اخلاقی موجود در تبلیغات تلویزیونی در کشور ایران کدام اند؟ و سپس اولویت بندی این کدهای اخلاقی از نظر متخصصان صنعت و مصرف کنندگان چگونه است؟ روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش در یک بخش، خبرگان صنعت تبلیغات و در بخش دیگر، دانشجویان دانشکده مدیریت شهر تهران را در برمی گیرد. حجم نمونه نیز در بخش خبرگان 30 نفر و در بخش دانشجویان 384 نفر است. نتایج نشان داده است که کد اخلاقی «صداقت و راستی» بالاترین میزان اهمیت را هم از دیدگاه دانشجویان و هم از دیدگاه متخصصان داشته است و در نهایت، کدهای شناسایی شده در قالب 9 شاخه اصلی دسته بندی شده اند.
۶.

عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه

کلید واژه ها: رضایت شغلی بیمه رفتار شهروندی برند تعهد کارکنان نسبت به برند مدیریت برند داخلی اعتماد کارکنان به برند دانش کارکنان نسبت به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۷
درگذشته شرکت های فعال در حوزه خدمات از رویکرد مبتنی بر مشتری برای برندسازی استفاده می نمودند. این رویکرد برمبنای تبلیغات بیرونی برای ساختن یک برند قوی تأکید می کرد و نقش کارکنان را در ساختن برند نادیده می گرفت. در سال های اخیر رویکردی نوین با تأکید بر نقش کارکنان در برندسازی موردتوجه قرارگرفته است. این رویکرد تحت تأثیر مدیریت برند داخلی، تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند؛ شکل گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار شهروندی برند می باشد. این مفهوم در پژوهش های اندکی در ایران موردتوجه قرارگرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان بیمه آسیا می باشند که تعداد 154 نفر از کارکنان بیمه آسیا به روش در دسترس مورداستفاده قرار گرفتند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که رابطه میان مدیریت برند داخلی و تعهد کارکنان نسبت به برند؛ تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند، وجود نداشته است. از سوی دیگر رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی برند مورد تائید واقع گردید. همچنین در این پژوهش رابطه میان مدیریت برند داخلی و اعتماد کارکنان نسبت به برند که در پژوهش های پیشین موردبررسی قرار نگرفته است، تأیید گردید.
۷.

تاثیر فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی

تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
ادبیات سنتی ارتباطات برند، به الگوی ارتباطی بین شرکت و مصرف کنندگان توجه می کند، در حالی که «جامعه برند»، الگویی جدید از ارتباطات مصرف کنندگان باهم تلقی می شود. با گسترش رسانه های جمعی و بازاریابی مدرن، دسترسی گسترده و در حال رشد به جوامع مجازی شرکت ها افزایش یافته و مشتریانی که طرفدار این جوامع می شوند، تمایل به وفادار بودن و تعهد و قصد خرید مجدد دارند و بیش تر در معرض اطلاعات مربوط به برند هستند. پژوهش حاضر، با هدف   بررسی تاثیر  فعالیت های خلق ارزش در رسانه های اجتماعی، بر خرید مجدد مشتریان از طریق وفاداری به برند انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، اعضای جامعه مجازی برند نوین چرم در صفحه اینستاگرام، به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و داده های پژوهش، از 381 نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از  پرسشنامه جمع آوری گردید و  مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد. یافته های مطالعه حاکی از این است که فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، پیوندهای مصرف کننده-برند-مصرف کننده را تقویت می کند و سطح تعهد جامعه را افزایش می دهد؛ و سرانجام، وفاداری مصرف کننده نیز بالا می رود.
۸.

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارهای ایران با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای در جهت کسب مزیت رقابتی

کلید واژه ها: مزیت رقابتی عوامل حیاتی موفقیت فرایند تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
به عقیده بسیاری از صاحب نظران برخورداری یک شرکت از موقعیت متمایز نسبت به سایر رقبا در یک یا چند مورد از عوامل حیاتی موفقیتِ صنعت، فرصت طلایی و استثنایی را جهت کسب مزیت رقابتی برای آن شرکت ایجاد می نماید. بر همین اساس هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران جهت کمک به امر توفیق پذیری سازمان های فعال در این صنعت می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادها توصیفی- پیمایشی، ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه و جامعه آماری، خبرگان صنعت روانکارهای ایران است. در این پژوهش از مدل تامپسون و استریکلند برای شناسایی این عوامل استفاده شده است. این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص هایی را مشخص ساخته است. بر اساس آن عوامل پرسشنامه برمبنای روش فرایند تحلیل شبکه ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Super Decision مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و پنج عامل ""تجربه نوآوری در محصول""، ""دانش فنی""، ""کیفیت تولید""، ""دسترسی به مواد اولیه و افزودنی"" و ""دسترسی به نیروی ماهر"" به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت هایی در این صنعت موفق محسوب می شوند و می توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.
۹.

تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۸
 مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات صورت گرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ای با 36 سوال بوده و جهت آزمون آن 250 پرسشنامه بین مدیران شرکت های صادرکننده مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در تهران بوده استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهایSpss  وLisrel مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج برآمده از فرضیات نشان می دهد که تعاملات میان وظیفه ای بر عملکرد صادرکنندگان تاثیر مثبت دارد و از عوامل سازمانی (تعهد مدیران و سیستم پاداش) و همچنین سه عامل خاص صادرات (ساختار صادات، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و متغیر مداخله گر آشفتگی بازار تاثیر مثبتی بر تعاملات میان وظیفه ای دارند، درحالی که بین سیستم آموزش و تعاملات میان وظیفه ای و متغیر مداخله گر آشفتگی تکنولوژی و تعاملات میان وظیفه ای رابطه معناداری یافت نگردیده است، امید است نتایج این پژوهش مدیران و سیاست گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه عملکرد صادراتی کشور را بهبود بخشند.
۱۰.

بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز بخش بندی بازار مصرف کنندگان سبز ابعاد سبک زندگی روش ای آی او

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
بازاریابی سبز مقوله ای است که اهمیت انجام آن در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چرا که از یک سو تخریب طبیعت بقای زندگی بشر و حتی کسب و کارها را به خطر انداخته است و از سوی دیگر با افزایش توجه مردم به محیط زیست بازار خوبی برای فعالیت در زمینه محصولات سبز ایجاد شده است که نیاز به برنامه ریزی و استراتژی-گذاری دارد. در این تحقیق، تلاش شده است تا مصرف کنندگان محصولات سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی و روش إی آی او بخش بندی شوند. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که پس از تایید روایی و پایایی بین مصرف کنندگان کالای ارگانیک در شهر شیراز توزیع شد. سرانجام با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 تحلیل بر روی 303 پرسشنامه سالم انجام گرفت. برای تعیین خوشه ها، ابتدا تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی انجام شد تا متغیرها در چند عامل خلاصه شوند. سپس تحلیل خوشه ای دو مرحله ای (ابتدا سلسله مراتبی و بعد غیرسلسله مراتبی) روی عوامل به دست آمده انجام شد. در نتیجه تعداد 5 خوشه مشخص شد که ویژگی افراد هر خوشه با توجه به خصوصیات جمعیت شناختی و سبک زندگی بیان شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که خریداران کالاهای ارگانیک در شیراز بیشتر مرد، متأهل، در سنین جوانی و میانسالی، با درآمدی متوسط، تحصیلات دانشگاهی می باشند. این افراد بیشتر در خانواده های 3 و 4 و 5 نفره عضو هستند و موثرترین شیوه تبلیغات استفاده از رسانه های صوتی و تصویری می باشد. خوشه 1 بیشتر افراد پیشرفت طلب،خوشه 2 افرادی آرامش طلب، خوشه 3 افرادی علاقه مند به خرید و مدگرا، خوشه 4 علاقه مند به کارهای فنی و هنری و مراقب سلامتی و خوشه 5 افرادی پرمشغله و مصرف گرا با درآمدی مناسب و رفتار سبز هستند.در پایان پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق ارائه گردید.
۱۱.

بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم

کلید واژه ها: رضایت قم وفاداری ارزش های اسلامی ارزش های سنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی امور مسافرت و صدور بلیط
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
گردشگری مذهبی، از گذشته های دور تا کنون به عنوان یکی از پر رونق ترین اشکال گردشگری در جهان به شمار می آید. گردشگری اسلامی در اصل، تعبیر گردشگری جدیدی از زیارت است که گردشگری مذهبی و تفریحی را با یکدیگر ادغام می کند. برای دست یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، بررسی دو عامل رضایت و وفاداری گردشگران در هر مقصد گردشگری دارای اهمیت است. رضایت گردشگر از آن جهت که در نتیجه آن گردشگران بیشتری وارد کشور می شوند و درآمد خارجی بیشتری برای کشور حاصل می گردد، برای صنعت گردشگری ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارزش های سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران مسلمان است. در این پژوهش تعداد 387 نفر از گردشگران مسلمان به روش در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos22 استفاده گردید. یافته ها حاکی از تاثیر ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی، ویژگی های فیزیکی اسلامی و ویژگی های غیر فیزیکی اسلامی بر رضایت گردشگران و تاثیر رضایت بر وفاداری گردشگران مسلمان می باشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهای کاربردی، محدودیت ها و پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائه شده است.
۱۲.

بررسی نقش، شدت و نوع تعدیل گری صفات اخلاقی روی رابطه شخصیت و رابطه مشتری- برند به منظور خلق تعهدعاطفی در صنعت بانکداری

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۲
امروزه بانک ها باید برای حفظ و نگهداری و ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتریان خود همت بیشتری نمایند. زیرا شواهد نشان می دهند که مشتریان راضی نیز ممکن است کسب وکار را رها نموده و به کسب وکار رقیب بپیوندند. علت این امر می تواند عدم توجه کسب وکارها به خواسته های ارزش محور و برگرفته شده از ویژگی های شخصیتی آن ها باشد. لذا، پژوهش دارای دو هدف می باشد: یکی، بررسی رابطه شخصیت برند و رابطه مشتری-برند و خلق تعهدعاطفی در مشتریان؛ دومی، بررسی نقش، شدت و نوع متغیر تعدیل گری صفات اخلاقی روی رابطه بین شخصیت ومتغیر رابطه مشتری-برند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک ملت در محدوده شهر گرگان می باشد. در نمونه گیری، موفق به جمع آوری 389 پرسشنامه شده و داده های آن ها مبنای کار قرارگرفتند. به منظور تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها، از آزمون های توصیفی، آزمون تغییر ضریب تعیین (R 2) با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که علاوه بر وجود رابطه بین متغیرهای شخصیت برند و رابطه مشتری-برند و تعهد عاطفی؛ صفات اخلاقی نقش تعدیل گر داشته و از شدت معناداری برخوردار می باشد؛ و نوع متغیر تعدیل گر، شبه تعدیل گر است. Abstract Today, the banks should make more effort to maintain and build a long term relationship with their customers. Because the evidence shows that satisfied customers may abandon the business and join a rival business. Its cause could be a lack of attention of the business to the value-oriented customers' demands and it is derived from personality characters and ethical attributes of customers. Hence, this study has two aims: First, it examines relationship between brand personality and customer-brand relationship and affective commitment; and then, it analysis role, intention and type of moderator of ethical attributes on relationship between them. The study population consisted of all the bank's customers are in the range of Gorgan city. They managed to collect 389 questionnaires and they were used. In order to analyze Questionnaire data and test hypotheses, were used descriptive tests, test for R2 change using hierarchical regression and structural equation modeling. The results show that the ethical attributes is moderator; and it has a significant intensity. The relationship between brand personality and customer-brand relationships, and customer-brand relationships and affective commitment are positive significant effect. The results show that moderator variable type is semi-moderator. Keywords: Affective Commitment; Customer-Brand Relationship; Brand Personality; Ethical Attributes
۱۳.

الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری وب 2.0 جامعه مجازی برند مشارکت مشتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
تغییرات اساسی که از قرن نوزدهم در جامعه و اقتصاد رخ داده به وضوح در توسعه اجتماعات ما منعکس شده است. جوامع مصرف که قبلاً وجود نداشتند با گسترش رسانه های جمعی و بازاریابی مدرن پا به عرصه وجود گذاشتند و درنتیجه مردم به طورفزاینده ای هویتشان را به برندهایی که مصرف می کنند گره زدند از سوی دیگر بازار در قرن بیست و یکم، تحت سیطره فنّاوری پیشرفته ارتباطی خصوصاً وب 2.0 و تجارت الکترونیک قرار گرفته است به تبع آن جوامع مجازی برند به سرعت در حال گسترش هستند. با عنایت به مراتب فوق، این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در این جوامع است. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش، پیمایش بوده و جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از مشتریان شرکت های مورد تحقیق است که در جوامع مجازی برند این شرکت ها عضو هستند. داده های پژوهش از 408 نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزاء مدل و آزمون کل مدل تحقیق، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های مطالعه حاکی از این است که چهار دسته از عوامل یعنی عوامل مرتبط با برند، عوامل اجتماعی، عوامل مرتبط با محصول و عوامل کارکردی بر مشارکت در جوامع مجازی برند مؤثرند.
۱۵.

تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)

کلید واژه ها: بازارگرایی صنایع دستی عملکرد صادراتی ادراکی ارتباطات خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۴۵
صادرات نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. کسب اطلاعات در مورد نیازها، سلائق و ترجیحات مصرف کنندگان در بازارهای خارجی یکی از مهم ترین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد صادراتی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر بالقوه ی بازارگرایی صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین الملل با تأکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصله ی ارتباطی و تأثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه ای در میان نمونه ی 118 نفری از صادرکنندگان فعال صنایع دستی استان تهران مورد آزمون قرار گرفت. روایی با استفاده از روش نمادی(محتوایی) و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون خطی چندگانه و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. 7 فرضیه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، 3فرضیه تائید شد و 4 فرضیه رد شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی صادرکنندگان، همکاری بین صادرکنندگان و خریداران خارجی را ارتقا می دهد؛ در حالی که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می دهد. و هیچ رابطه معناداری بین همکاری، وابستگی، ارتباطات خارجی و بازارگرایی عملکرد صادرات یافت نشد.
۱۶.

بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی

کلید واژه ها: صفات اخلاقی ابعاد شخصیت برند ارزش ویژه برند؛

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۶ تعداد دانلود : ۹۲۴
امروزه، بسیاری از کسب وکارها با افزایش بی رویه قیمت ها و بیکاری، گرفتار بحران اعتماد گردیده اند. کسب وکارها می توانند این بی اعتمادی را با ایجاد مزیت رقابتی از طریق شخصیت برند و صفات اخلاقی در بازار کاهش دهند. لذا، این تحقیق قصد دارد، ابتدا، در مدل سطح اول رابطه ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند، و سپس، در مدل سطح دوم به نقش تعدیل گری صفات اخلاقی بپردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان فروشگاه زنجیره ای شهروند در محدوده شهر تهران می باشد. در نمونه گیری، ابتدا با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» میزان مورد نیاز، 384 نمونه مشخص گردید و سپس، با توجه به مناطق پنج گانه شهر تهران و تعداد فروشگاه در هر منطقه میزان نمونه در هر فروشگاه محاسبه شد. در نهایت، موفق به جمع آوری 395 پرسشنامه شده و داده های آن ها مبنای کار قرارگرفتند. به منظور تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها، از آزمون های توصیفی، آزمون تغییر R2 با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که دو بعد مسئولیت پذیری و پویایی روی ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد و متغیر صفات اخلاقی روی رابطه متغیرهای مسئولیت پذیری و پویایی با ارزش ویژه برند نقش تعدیل گر را بازی می نماید. اما تنها، رابطه و اثر آن روی رابطه ی پویایی و ارزش ویژه برند معنادار می باشد.
۱۷.

توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار : مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری عملکرد برند در بازار برندهای شرکت های لبنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تولید و سازمان رفتار بنگاه
تعداد بازدید : ۱۳۱۰ تعداد دانلود : ۹۶۰
در این مقاله تلاش می شود سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار را به درستی شناسایی، انتخاب و عملیاتی نموده و با بررسی چگونگی تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگر مدلی توسعه داده شود که ارزش ویژه برند را به عنوان نمونه در صنعت محصولات لبنی و در شهر تهران مورد بررسی و آزمون قرار دهد. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادات، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 550 نفر از میان کلیه مشتریان محصولات لبنی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به صورت طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی صورت گرفته، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تأیید قرار گرفت.
۱۹.

معیارها و شاخصهای رضایت مشتریان در صنعت خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۵۷۷
امروزه صنعت خودرو در کانون توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است و کیفیت ارائه محصول ، عنصری ضروری و واجب در بازارهای رقابتی فعلی شده است . خصوصا در اروپا در هیچ مقطعی از زمان توجه به امر کیفیت تا این حد حائز اهمیت نبوده است . چنانچه رضایت مشتریان ، هدف اصلی سازندگانی باشد که خود با هم در رقابت هستند ، شناسایی و ایجاد شاخصهایی برای اندازه گیری رضایت مشتریان و جمع آوری اطلاعات مربوطه به اصلی ضروری و انکار ناپذیر تبدیل خواهد شد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان