علیرضا پویا

علیرضا پویا

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۹ مورد.
۱.

ارائه مدلی برای سیاست گذاری بودجه در برنامه های ارتباط دانشگاه با جامعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه صنعت جامعه ارتباط دانشگاه با جامعه پویایی شناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 203
تاکنون در ایران اقدامات مختلفی در راستای افزایش همکاری های دانشگاه و جامعه، به خصوص صنعت انجام شده است؛ اما نبود نگاه سیستمی و پویایی های موجود باعث شده است تا ارتباط دانشگاه با جامعه به خوبی بررسی نشود و بسیاری از زوایا نادیده گرفته شود. در این راستا هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل پویای ارتباط دانشگاه با جامعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم برای رفع موانع و تعارضات با توجه به داده های تاریخی است. برای این منظور سه متغیر اصلی مقاله نویسی، کیفیت آموزش و طرح های برون دانشگاهی در نظر گرفته شده است. ارتباط بین این شاخص ها در مدل پژوهش حاضر از طریق متغیر ظرفیت در دسترس اعضای هیئت علمی است که منبع مشترک بین هر سه متغیر اصلی نیز است. برای اعتبارسنجی مدل از آزمون بازتولید رفتار و تحلیل حساسیت مدل استفاده شد. پس از تأیید اعتبارسنجی مدل سیاست های مختلف بررسی و بهترین سیاست به منظور بهبود سه متغیر اصلی با توجه به منبع مشترک ظرفیت در دسترس اعضای هیئت علمی انتخاب شد. یافته های شبیه سازی نشان داد که تسهیم بودجه دانشگاه در شاخص های اصلی مقاله نویسی، کیفیت آموزش و طرح های برون دانشگاهی تحت تأثیر اختلاف مقاله نویسی، کیفیت آموزش و طرح های برون دانشگاهی با مقدار هدف گذاری شده نتایج قابل قبولی داشته است.
۲.

بودجه بندی مدارس با توجه به وضعیت تجهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه مدیریت تجهیزات مدرسه سیستم پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 328
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است. روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.
۳.

ارائۀ چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 674
اندازه گیری میزان بلوغ هم راستایی عملیاتی یا به عبارت دیگر بلوغ هم راستایی فرآیندهای کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی به عنوان راهکاری برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی هم راستایی عملیاتی حائز اهمیت بوده است. این در حالیست که پژوهش های انجام شده در حوزه هم راستایی، عمدتاً به دنبال سنجش بلوغ هم راستایی در سطح استراتژیک بوده اند. لذا، نتایج حاصل از این مطالعات با توجه به تفاوت های هم راستایی استراتژیک و عملیاتی، کارآیی چندانی برای سنجش بلوغ همراستایی در سطح عملیاتی نداشته اند. از این رو، پژوهش حاضر چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ هم راستایی عملیاتی ارائه داده است. بدین منظور، پس از تعیین ابعاد ده گانه هم راستایی عملیاتی و تأیید آن ها به کمک تحلیل عاملی تأییدی از شبکه های عصبی برای بررسی میزان اهمیت هر یک از این ابعاد استفاده شده است. در ادامه، بر اساس موقعیت هر یک از این ابعاد در ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد و بررسی میزان شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب هر یک از آن ها از طریق آزمون مقایسه میانگین زوجی، سطح بلوغ هم راستایی عملیاتی برای هر یک از ابعاد مشخص شده است. مطابق با نتایج پژوهش، هم راستایی فرآیندهای غیربنیادین تجاری با سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح بهینه شده، هم راستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سطح بهبود یافته و مدیریت شده و هم راستایی فرآیندهای مدیریتی با سیستم های اطلاعاتی دانش محور، هم راستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی استراتژیک و همراستایی فرآیندهای غیربنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی دانش محور در سطح استقرار و تمرکز مشخص شده اند. همچنین، هم راستایی فرآیندهای مدیریتی با سیستم های اطلاعاتی استراتژیک، همراستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی دانش محور و هم راستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی عملیاتی در سطح تعهد و هم راستایی فرآیندهای پشتیبانی با سیستم های اطلاعاتی عملیاتی و هم راستایی فرآیندهای پشتیبانی با سیستم های اطلاعاتی دانش محور در سطح ابتدایی و تک نگری تعیین شده اند.
۴.

A New Dynamic Nursing Workforce Planning Considering Skills Required at the Different Organizational Hierarchy: An Optimal Control Method(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Nursing workforce dynamic planning Optimal Control Workforce’s flows Skill audit Hospital ward

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 108
As a vital practice in human resources management, workforce planning determines that the organization is needed how many workforces, when, and which position. Workforce planning is not formed in a vacuity, and job variables such as skill, ability, and knowledge affect the planning. This study examines workforce planning in the health sector concerning the workforce's flows such as recruitment, promotion, degradation, fired, retention, and termination of the contract according to the skill audit and the role of performance appraisal results in this program. For this purpose, a dynamic model has been applied that can provide optimal answers to the number of workforces required and the workforce's flows at any time during the planning periods. This model has been implemented in a hospital ward with two levels of hierarchy: nurses, supervisors, and nursing directors. The results show that the designed system can converge the existing values to the optimal values by noting delays by the optimal control model.
۵.

طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال بهینه سازی استوار پایداری تاب آوری مدیریت زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 214
هدف: امروزه تحولات گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی باعث شده است که طراحی شبکه زنجیره تأمین بنزین یکی از چالش های دولت ها شود و ابعاد مهم دیگری همچون پایداری و تاب آوری در طراحی این شبکه ضرورت یابد. هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل ریاضی طراحی شبکه زنجیره تأمین بنزین سه سطحی با در نظر گرفتن رویکردهای پایداری و تاب آوری به صورت هم زمان است. روش: روش این پژوهش، از نوع بنیادی کاربردی است و مدل ریاضی توسعه یافته در آن، یک مدل چند هدفه احتمالی دومرحله ای مبتنی بر سناریو است که ریسک های اختلال در زنجیره را در قالب سناریوهای احتمالی در نظر می گیرد. اختلال های در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارت اند از: اختلال در تأمین به دلیل تخریب ظرفیت تولید پالایشگاه ها، کاهش واردات بنزین تحت تأثیر فشارهای سیاسی، تخریب تسهیلات ذخیره سازی و افزایش ناگهانی تقاضای برخی از نقاط. به منظور یافتن جواب های استوار در مقابل تغییرات ناشی از سناریوها، از روش بهینه سازی استوار آغزاف و برای یافتن جواب های کارای مدل چندهدفه از رویکرد ترابی حسینی بهره برده شده است. یافته ها: کمّی سازی رویکردهای پایداری شامل هزینه ایجاد شبکه، اثرهای زیست محیطی ناشی از انتشار گاز 2 CO در اثر تولید و انتقال بنزین در شبکه و اثرهای اجتماعی توسعه شبکه بر بهبود فرصت های شغلی و ارتقای وضعیت اقتصادی مناطق محلی، یکی از  یافته های مهم این پژوهش است. یافته مهم دیگر این پژوهش، توسعه رویکردی کمّی برای بهینه سازی ابعاد مختلف تاب آوری شبکه، یعنی کیفیت طراحی، قابلیت های پیشگیرانه و قابلیت های واکنشی در مقابل این اختلال هاست. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی ضمن بهینه سازی کمّی هر سه بٌعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شبکه زنجیره تأمین بنزین، قادر است تاب آوری شبکه را نیز در مقابل اختلال تقویت کند. از سوی دیگر، کارایی رویکرد پیشنهادی از طریق به کارگیری آن در مطالعه موردی شبکه زنجیره تأمین بنزین در استان خراسان رضوی نشان داده شده است.
۶.

Designing and validating an agile financial marketing capability model for the development of the health tourism industry after Covid-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Financial Evaluation health tourism Agile Financial Marketing COVID-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 366
Today, health tourism is a growing phenomenon, especially in developing countries, which has been greatly affected by the Covid 19 crisis. After overcoming this crisis and re-competing in this industry, our country also needs to develop capabilities. Take your marketing step and move towards being financially agile. Agility, or the ability to adapt quickly and in a timely manner to changing international markets at low cost and high added value, is therefore cost-effective. The present study was conducted with the exploratory mixed research method and the purpose of designing and validating the agile financial marketing capability model in the health tourism industry in Iran. The statistical population includes health tourism industry experts and prominent professors in the field of finance who have worked in medical centers that provide health tourism services. The research findings led to the identification of 14 main concepts that were presented in the form of a paradigm model and the central category of agile financial marketing capabilities (specialized and structural capabilities) was empirically examined with real data and confirmed.
۷.

شناسایی مهارت های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های نرم سطوح مختلف سلسله مراتب پرستاری پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 10
بسیاری از اقدامات مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، انتخاب، برنامه ریزی نیروی کار با روش های مختلف بدون لحاظ معیارهای سرنوشت سازی مانند مهارت از واقعیت های سازمانی فاصله دارد. یقیناً سطوح مختلف سازمانی نیاز به مهارت های متنوعی دارند و آگاهی از این تفاوت و فصل مشترک این مهارت ها امکان برنامه ریزی منعطف و سیال را در سازمان فراهم می سازد. مهارت های سازمانی به دو دسته نرم و سخت شناخته می شوند، که در این بین مهارت های نرم به علت ماهیت آن بیش از دیگری مورد چالش است. این پژوهش با استراتژی پدیدارشناسی، مهارت های نرم مورد نیاز پرستاران بیمارستان خصوصی در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی، 5 مؤلفه مهارت های پایه/ عمومی، مهارت اجتماعی، مهارت حل مسئله، مهارت مرتبط با سیستم، مهارت مدیریت منابع و 20 زیرمؤلفه گوش دادن مؤثر، مهارت کلامی، خودبرانگیزی، فهم متون، بلوغ فکری سازمانی، نگارش، تفکر نقادانه، نظارت، درک اجتماعی، خدمت رسانی، آموزش، هماهنگ سازی، متقاعدسازی، حل مسئله در شرایط بحرانی، تصمیم گیری، درک و تحلیل سیستم ، درک و ارزیابی سیستم ، مدیریت زمان، مدیریت منابع انسانی، و مدیریت دارایی ها احصا نمود. مطالعات متعددی به شناسایی برخی مهارت های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاران و تک سطحی پرداخته اند اما این پژوهش به شناسایی مهارت های نرم نیروی کار پرستاری در سلسله مراتب پرستاری در بخش های مختلف درمانی بیمارستان می پردازد.
۸.

ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بهترین - بدترین فازی قطارشهری مشهد کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 196
هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (بهترین بدترین فازی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمّی اسنادی است. جمع آوری داده های کیفی بر اساس نظر 15 خبره در طی مقطع زمانی بین سال های 1396 تا 1398 در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد صورت پذیرفت. 9 معیار در منظر مالی، 16 معیار در منظر مشتریان، 8 معیار در منظر فرایند داخلی و 14 معیار در منظر رشد و توسعه و یادگیری برای ارزیابی عملکرد از طریق اسناد شرکت و پژوهش های پیشین شناسایی و وزن دهی شدند؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شد به کمک تکنیک بهترین بدترین فازی وزن منظرها و معیارها به ترتیب محاسبه شود که منظر مشتریان بیشترین وزن و منظر رشد و توسعه و یادگیری کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. درنهایت عملکرد شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ارزیابی شد که نتایج پژوهش نشان داد عملکرد کلی شرکت در سال 1397 به نسبت سال 1396 کاهش یافته و در سال 1398 به نسبت سال های 1396 و 1397 بهبود یافته است.
۹.

طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصیص آن ها به محل انبارش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی انبار مدل برنامه ریزی ریاضی تخصیص تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 562
مدیریت و عملیات انبارداری یکی از بخش های ضروری در سازمان های تولیدی و خدماتی است. انبارداری یکی از اجزای اصلی هزینه بر در فعالیت های سازمان و سزاوار توجه بیشتر محققین به این حوزه است .این تحقیق مسئله انبارش بر اساس خوشه بندی اقلام را با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ذخیره سازی محصولات در انباری با محصولات حجیم و متنوع بررسی نموده است. هدف اصلی این تحقیق کاهش هزینه های حمل ونقل به هنگام جمع آوری و تحویل سفارش ها و استفاده مؤثرتر از فضای انبار می باشد. از تکنیک تحلیل خوشه ای کامینز برای حل مسئله خوشه بندی و از مدل برنامه ریزی ریاضی تخصیص تعمیم یافته برای حل مسئله تخصیص دسته های اقلام به محل های انبارش استفاده گردیده است که یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح باهدف مینیمم کردن هزینه حمل ونقل به هنگام جمع آوری و تحویل سفارش ها است. این تحقیق با شناسایی و در نظر گرفتن شاخص های تأثیرگذار و با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی تخصیص تعمیم یافته و فرموله کردن شرایط واقعی مسئله و حل آن بصورت بهینه توانسته است رویکردی جامع را در خوشه بندی و تخصیص اقلام ارائه دهد و مدیران شرکت ها می توانند از این مدل برای کاهش هزینه های انبار خود استفاده نمایند. نوآوری تحقیق حاضر استفاده از خوشه بندی در مسئله تخصیص محل های انبارش به اقلام انبار و سپس مدل سازی ریاضی آن می باشد. مدل پیشنهادی در شرکت خانه سازی مشهد اجرا شد. به منظور اعتبارسنجی مدل، تعدادی مسئله شبیه سازی شده از مسئله واقعی طرح و با نرم افزار گمز حل شد.
۱۰.

طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (مطالعه موردی: اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل سازی انتظارات شبیه سازی عامل بنیان آزمایشات تاگوچی پلتفرم اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 128
یکی از با اهمیت ترین عوامل اثرگذار در درک رفتار مشتریان، شناسایی انتظارات آنها می باشد. به همین منظور این پژوهش در راستای طراحی مدل انتظارات مشتریان پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان می باشد. که در ابتدا از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای یافتن انتظارات خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان استفاده گردید. در ادامه رویه، برای خوشه بندی خودکار در راستای یافتن انواع عامل ها از الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده گردید و سپس با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان به طراحی مدل در نرم افزار انی لاجیک پرداخته شد. پس از طراحی مدل، با استفاده از روش آزمایش های تاگوچی(نرم افزار کوالتیک چهار)، سناریوهایی در راستای رشد و توسعه پلتفرم براساس عوامل موثر( نقدینگی، کیفیت ایجاد ارتباط، اعتماد) در چهار سطح طراحی و در نهایت به اجرای شبیه سازی و بررسی سناریوها در محیط شبیه سازی پرداخته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که سطح مناسب هریک از عامل های رشد و توسعه پلتفرم در عامل نقدینگی، کیفیت ایجاد ارتباط و اعتماد در سطح چهارم می باشد. در ضمن پس از پیاده سازی سناریوی مطلوب در محیط شبیه سازی مشخص گردید، درصد ارزش ایجاد شده در پلتفرم اینستاگرام به واسطه اجرای سناریوی مطلوب، برابر با 0.934 می باشد.
۱۱.

پویایی شناسی نظام برنامه ریزی نیروی انسانی برمبنای مدل معماری راهبردی منابع انسانی (موردمطالعه: شرکت تولیدی محصولات چوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معماری راهبردی منابع انسانی برنامه ریزی نیروی کار راهبرد منابع انسانی پویایی شناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 243
برنامه ریزی نیروی کار به تعداد استخدام، بازخرید، جابه جایی و ارتقا باتوجه به سطوح مختلف و محوریت برنامه های راهبردی سازمان پاسخ می گوید. با اتخاذ رویکرد معماری منابع انسانی می توان برای مشاغل مختلف سازمان بنابر راهبرد سازمان، گروه های مختلفی متصور شد، به گونه ای که در دسته بندی استوارت و براون، سرباز وفادار، نیروی کار ساده قراردادی، متخصص متعهد و پیمانکارانه پیشنهاد شده است. هدف این تحقیق پویایی شناسی نظام برنامه ریزی نیروی کار تحت چهار سناریو تغییر تقاضای نیروهای کار پایه، تغییر موردی، یکباره و تدریجی و نشان دادن الگوی تغییرات و شناسایی علل آن می باشد. به منظور تحقق هدف تحقیق، نظام برنامه ریزی نیروی کار یک شرکت زیرمجموعه بخش عمومی و فعال در زمینه تولید محصولات چوبی با رویکرد پویایی شناسی نظام طراحی و اثرات تغییرات تقاضا در چهار سناریو تحلیل شده است. اعتبار مدل به روش های اعتبار ساختار، روایی ابعاد، آزمون مقایسه با رفتار مرجع، تحلیل حساسیت و آزمون حدی بررسی شد. پس از اطمینان از اعتبار مدل، نتایج نشان می دهد برنامه ریزی نیروی کار تحت شرایط تغییرات موردی یکباره، موردی و سپس تدریجی برای سازمان پیچیده و تطبیق با شرایط تغییر با تأخیر انجام می شود که این نیازمند به کارگیری مدل طراحی شده در سازمان برای پاسخگویی صحیح به متغیرهای استخدام، جابه جایی، بازخرید و ارتقا می باشد. در این مقاله پاسخ این متغیرها در افق برنامه ریزی مشخص با مدل طراحی شده ارائه شده است. اگر مدل بخواهد برای سازمانی درحال شروع به کار تعدیل شود، ملاحظاتی ازجمله تغییر توابع تأخیر ناشی از زمان موردنیاز تبدیل و ارتقا باید مدنظر محققان در مطالعات پیش رو باشد.
۱۲.

آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت بانکی برنامه ریزی مبتنی بر سناریو آینده نگاری ماتریس تاثیرات متقاطع تحلیل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 684
پژوهش حاضر ضمن شناسایی مهمترین شاخص های کلیدی مؤثر بر صنعت بانکداری، به دنبال ترسیم وضعیت بانکداری ایران در آینده می باشد. در این پژوهش از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و ماتریس تاثیر متقاطع استفاده شده است. در میان تمامی عوامل شناسایی شده، 29 عامل کلیدی موثر بر آینده این صنعت از طریق تحلیل سلسه مراتبی فازی انتخاب و سپس با تحلیل ماتریس تاثیر متقاطع ماهیت و نحوه اثرگذاری هریک از این عوامل بر صنعت بانکداری مشخص و در ادامه از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسی استفاده شد. براین اساس از میان کل سناریوی های ترکیبی، سناریوهای محتمل قوی با استفاده از خوشه بندی کی مودز در 5 دسته کلی خوشه بندی شدند. در پایان نیز 4 سناریو شامل خوشبینانه برای بانک، تحول صنعت بانکی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند. بر این اساس امکان برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای بانک کشاورزی مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت های پیش روی برای هریک از سناریوها مهیا شد.
۱۳.

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی؛ مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی آئین های اجتماعی رسانه های اجتماعی موبایلی تشییع 175 شهید غواص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 145
بسیج و سازمان دهی افراد و گروه ها یکی از امکان هایی است که به وسیله رسانه های اجتماعی تسهیل شده است و می تواند همانند هر پدیده ای فرصت ها و تهدیدهایی برای جوامع داشته باشد، لذا مقاله پیشِ رو به دنبال شناخت نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی است و به صورت موردی پدیده تشییع جنازه 175 شهید غواص را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش، با روش کیفی و از طریق تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است. بر اساس قاعده اشباع نظری و به روش نمونه گیری هدفمند، دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته ارتباطات و متخصصان حوزه رسانه های اجتماعی موبایلی گردآوری شد. پس از جمع آوری داده ها، کدگذاری و مقوله بندی، 10 کد انتخابی شامل «بسترسازی»، «هم افزایی»، «سرعت دهی»، «تسهیل کنندگی»، «ایجاد ارتباط و شبکه سازی»، «کاربرسازی »، «چسبندگی»، «مدیریت»، «تغییر ذائقه خبری» و «آئین سازی» استخراج شد. با توجه به نتایج این پژوهش، سه کد انتخابی نقش «بسترسازی»، «هم افزایی» و «مدیریت» رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در هدایت جریان های اصلی تولید اخبار مراسم تشییع 175 شهید غواص به سمت نهادهای اصلی تولید اخبار مرتبط بودند. سه کد انتخابی «سرعت دهی»، «ارتباطات و شبکه سازی» و «آئین سازی» رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در شیوه های پوشش اخبار مرتبط بودند و چهار کد انتخابی «تسهیل کنندگی»، «کاربرسازی»، «چسبندگی» و «تغییر ذائقه خبری» رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در نحوه مصرف اخبار مرتبط بودند.
۱۴.

Designing an Ethical Targeted Marketing Model by Identifying Factors Affecting Customer Clustering(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 283
Background: The purpose of this study is to investigate the role of customer clustering in the design of an ethical and targeted marketing model in Internet of Things (IOT) Technology Services Companies. Method : The research method is applied, exploratory and mixed (qualitative-quantitative). Qualitative section: 15 people of sales and marketing managers of IOT companies, were selected for in-depth interviews by targeted and snowballs methods. In this phase used entropy and VIKOR decision-making techniques. The software used in this phase was Max QDE. Quantitative section : In this phase, all the customers of the studied companies were included, and due to the unlimited nature of the society with Morgan's table, 384 people were selected as the sample size by non-random and available methods. The data collection tool in this section was questionnaire, which used Cronbach's alpha to examine the validity of the questionnaire. In order to analyze the data, the exploratory factor analysis method and Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with Smart-PLS2 and Liserl software were used. Results : Qualitative section: In this phase, four clusters were identified: communication factors, ethical and behavioral factors, individual factors and economic factors Quantitative section : In this phase, the model obtained in the first phase was quantitatively examined and validated and approved . Conclusion : The results showed that four main clusters: communication factors, ethical and behavioral factors, individual factors and economic factors are dimensions of targeted marketing and customers are classified according to their characteristics. So, these companies should pay attention to these items as methods for sales promotion.
۱۵.

An Integrated Entropy/VIKOR Model for Customer Clustering in Targeted Marketing Model Design (Case Study: IoT Technology Services Companies)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Marketing Targeted Marketing Clustering Clients Internet of Things

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 542
Nowadays, marketing researchers are constantly striving to identify consumer behavior and therefore to find appropriate solutions for better and more effective sales and increase market share. In this regard, the purpose of the present study is the role of customer clustering in designing a targeted marketing model. The research method is applied and exploratory. The statistical population of the study was in the qualitative part of sales and marketing managers of IoT companies who were selected by non-random sampling method and 15 people were interviewed. The quantitative part also included all the customers of the companies surveyed. Due to the unlimited population of Morgan Table 384 persons were selected as the sample size. Data gathering tool was interview and questionnaire, which were used to assess the validity of the questionnaire by the opinions of marketing experts and Cronbach's alpha reliability. Content analysis approach was used to analyze the data in the qualitative part and PLS2 software in the structural part. The results showed that the dimensions of the model in the four main clusters were communication factors, behavioral factors, individual factors, and economic factors. Model performance is very high performance.
۱۶.

تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهه شغلی با استفاده از پژوهش طولی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 294
هدف: اثر تعاملی رﺗﺒه علمی اعضای هیئت علمی و سطح عملکرد پژوهشی آنان، محل مناقشات نظری و تعارض در نتایج پژوهشهای میدانی بوده است. استفاده از طرح پژوهش طولی می تواند با شفاف سازی ارتباط ﻋﻠّﻰ و معلولی متغیّرها، بخشی از این تعارضات را مرتفع کند. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهه شغلی با استفاده از پژوهش طولی بود. روش: بر خلاف سبک رایج در مطالعات این حوزه که تمرکز بر طرحهای پژوهش مقطعی است؛ مطالعه حاضر از طرح پژوهش طولی استفاده کرده و با اندازه گیری مکرر ضریب عملکرد پژوهشی یک نمونه ثابت 103 تایی از اعضای هیئت علمی در طول مسیر شغلی، اثر ارتقای رتبه بر عملکرد پژوهشی آنان را بررسی کرده است. یافته ها: آزمون آنالیز واریانس در گروههای وابسته، تفاوت عملکرد در مراتب مختلف علمی را برای اعضای هیئت علمی تأیید کرده است. نتیجه گیری: مرحله دانشیاری برترین مرحله از حیث رشد انتشارات پژوهشی است و این رشد در مرحله استادی کاهش یافته است.
۱۷.

طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم (مطالعه موردی: اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلتفرم مشتریان الگوریتم فرا ابتکاری تحلیل عاملی اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 558
امروزه موفقیت پلتفرم ها سبب شده است تا مدل کسب و کار پلتفرمی به یک مدل کسب و کار موفق در سطح جهانی تبدیل گردد. اما آنچه موجب ارزش آفرینی پلتفرم می گردد تسهیل تعاملات بوده، که در این راستا تحلیل و بررسی انتظارات خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان به عنوان مشتری پلتفرم ها بسیار مهم می باشد. هدف پژوهش طراحی مدل انتظارات مشتریان (خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان) در راستای رشد و توسعه پلتفرم با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تحلیل عاملی می باشد. لذا این پژوهش از لحاظ هدف، یک تحقیق توسعه ای و کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده، رویکرد کلی تحقیق استقرایی می باشد. پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل خبرگان، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران این حوزه و همچنین خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان ایرانی پلتفرم می باشد. که از دو روش نمونه گیری قضاوتی (تکنیک گلوله برفی) و تصادفی ساده استفاده شده است. در ابتدا برای یافتن انتظارات خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید، سپس با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به خوشه بندی خودکار پرداخته شد و نتایج بیانگر آن است که خدمت گیرندگان شامل دو خوشه خدمت گیرندگان پرتوقع و تعامل محور و خدمت گیرندگان بی تفاوت در همه ابعاد انتظارات بوده، همچنین خدمت دهندگان نیز شامل دو خوشه خدمت دهندگان پرتوقع و اعتمادمحور و خدمت دهندگان بی تفاوت در همه ابعاد انتظارات می باشند.
۱۸.

پیش بینی تقاضا در سیستم های رزرواسیون دانشگاهی با هدف کاهش ضایعات مواد غذایی به کمک شبکه های عصبی با تابع خطای موزون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رزرواسیون غذا ضایعات مواد غذایی شبکه عصبی مصنوعی تابع خطای موزون الگوریتم جست وجوی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 590
هدف: یکی از دغدغه های مهم در رزرواسیون غذای دانشگاهی، مراجعه نکردن بسیاری از دانشجویان است که با توجه به دریافت یارانه دولتی و قیمت ارزان غذا، انبوهی از مواد غذایی هدر رفته و به ضایعات تبدیل می شود. هدف اصلی این پژوهش، جلوگیری از تولید ضایعات مواد غذایی در دانشگاه ها، به کمک پیش بینی تقاضای واقعی است. روش: برای مدل سازی و حل مسئله، از شبکه عصبی مصنوعی با تابع خطای موزونی که به کمک جست وجوی الگوی تعمیم یافته جهت دهی می شود، استفاده شد. شاخص های مجموع رزرو، روز هفته، سطح قیمت وعده، مجموع تعداد رزرو، تعداد رزرو به تفکیک مقطع تحصیلی، تعداد رزرو به تفکیک وضعیت اسکان و غذای مجاور به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد تقاضای واقعی غذا نیز شاخص خروجی در نظر گرفته شد. یافته ها: داده های هفت سال اخیر سامانه رزرواسیون سلف مرکزی یکی از دانشگاه های بزرگ کشور که سالانه به طور متوسط پتانسیل تولید ۵۶ هزار پرس غذای مازاد (بیش از ۲۳ هزار تن مواد غذایی) را دارد، بررسی شد. با آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی توأم با بهینه سازی GPS، الگوریتم ترکیبی با تابع خطای موزون متناسبی به دست آمد که قادر است تولید روزانه غذای مازاد را بیش از ۸۰درصد کاهش دهد. نتیجه گیری: با استفاده از مدل ارائه شده، می توان تقاضای واقعی را به طور دقیق تر تخمین زد. مدل پیشنهادی، ضمن معرفی شاخص های مؤثر بر تخمین تقاضا، قادر است که در سطوح ریسک مختلف مورد انتظار دانشگاه، تقاضاهای واقعی را برآورد کند. این رویکرد پیشگیرانه، وعده های غذایی کنترل شده را فقط به اندازه احتیاج تولید و توزیع خواهد کرد تا از ضایعات مواد غذایی یا اتلاف بودجه عمومی کشور جلوگیری شود.
۱۹.

شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکنان دانشی مدیریت دانش کار دانشی پدیدارشناسی ویژگی های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 689
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی  موثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران انجام شده است. روش تحقیق بکاررفته از نوع آمیخته و در مرحله کیفی با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی به دنبال دستیابی به تجربه های زنده و مستقیم خبرگان حوزه مدیریت دانش بوده است. جامعه آماری مرحله کیفی خبرگان حوزه مدیریت دانش سراسر ایران بودند که دارای سابقه مدیریت یک سازمان و یا پروژه دانشی و تحصیلات مرتبط با این حوزه بودند.  برای جمع آوری داده های کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر از خبرگان تا حد اشباع و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. سپس روش کلایزی برای تحلیل داده های کیفی  بر روی متن های حاصل از مصاحبه ها انجام شد و تعداد 270 کد باز (خام) رفتاری و 11 کد محوری استخراج گردید. ویژگی هایی مانند درون گرائی، وظیفه شناسی، داوری کننده، واقع گرایی و روان رنجوری از مهمترین ویژگی های شخصیتی احصاء شده از کارکنان دانشی هستند که برای موفقیت مدیریت دانشی و پروژه های دانشی باید مورد توجه قرار گیرند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش تحلیل اهمیت – عملکرد نتایج به دست آمده در مرحله کیفی در بین مدیران منابع انسانی و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه 23 شرکت شهر مشهد که دارای مجوز گواهی و پروانه تحقیق و توسعه بودند مورد بررسی کمی قرار گرفت و مشخص گردید که ویژگی های وظیفه شناسی، کنترل کنندگی، واقع گرایی، سازگاری و تفکری از اهمیت و عملکرد بالایی برخوردارند. بنابراین سازمان ها بایستی کارکنانی را برای تصدی مشاغل دانشی انتخاب نمایند که ویژگی های شخصیتی مذکور را دارا باشند.
۲۰.

ظرفیت های برون مرزی رسانه ملی در ارتقای دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه خلیج فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی رسانه ای برون مرزی رسانه ملی خلیج فارس افکار عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 531
مواجهه با افکار عمومی کشورهای حوزه خلیج فارس، برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه از یک سو روابط فرهنگی گسترده ای میان ملت های این منطقه برقرار است و از سویی دیگر رسانه های بیگانه و معاند در راستای ایران هراسی، تصویری سیاه از ایران را به افکار عمومی در این منطقه عرضه کرده اند. بر همین اساس و مبتنی بر جایگاه محوری معاونت برون مرزی صداوسیما در عرصه دیپلماسی رسانه ای، این پرسش مطرح است که ظرفیت های برون مرزی رسانه ملی برای تقویت جایگاه ایران نزد افکار عمومی منطقه خلیج فارس چیست؟ در پژوهش حاضر در چارچوب نظری دیپلماسی رسانه ای، تلاش شده است تا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از صاحب نظران رسانه ای، سیاسی و فرهنگی حوزه خلیج فارس، ظرفیت های رسانه ملی در ارتقاء سطح دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه مطالعه شود. تعداد مصاحبه شوندگان بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری داده ها مشخص شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس شیوه داده بنیاد بوده است. یافته ها حاکی از آن است که برون مرزی صداوسیما، این ظرفیت را دارد که با اقداماتی از قبیل تشکیل و تأسیس مجامع رسانه ای مشترک، تقویت تولید محتوا بر اساس ذائقه مخاطبان منطقه خلیج فارس، ارائه آموزش های رسانه ای و همچنین ارتباط مؤثر با ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، در جهت ارتقاء دیپلماسی رسانه ای و تأمین منافع ملی کشور گام های بیشتری بردارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان