تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار و تابستان 1382 شماره 48 و 49

مقالات

۱.

تحول خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های مجازی

۲.

تحلیل اطلاعات و مراکز تحلیل اطلاعات

۴.

بخش مرجع کتابخانه: خدمات، کتابدار و ویژگیها، ارتباطات کلامی و غیر کلامی

۵.

گامی بزرگ به سوی کتابخانه مجازی: اهمیت کتابخانه مجازی برای کتابخانه های عمومی

۶.

همکاری بین کتابخانه ها و اشتراک منابع

۷.

پنج قانون جدید کتابداری

۸.

مدیریت و بازاریابی کتابخانه های عمومی

۹.

ارتقاء کتابخانه های عمومی: تجربه سنگاپور

۱۰.

معرفی سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵