تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) پاییز و زمستان 1374 شماره 18 و 19

مقالات

۳.

نقش و تصویر کتابخانه عمومی روستایی در ایران

۶.

پرنده کتاب

۷.

نگاهی به کتابخانه رضا در شهر رامپور

۹.

کتابخانه و مرکز تحقیقات جورج پادمور یا مرکز مطالعات غنا و آفریقا در آکرا (غنا)

۱۰.

گزاش دوره اول کارگاه آموزشی کتاب، کتابخانه و کتابخوانی در مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

یادداشت ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰