تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) تابستان و پاییز 1371 شماره 5 و 6

مقالات

۱.

بانک اطلاعاتی کتب در حال انتشار (طرح پیشنهادی)

۳.

مشکل زبان در انتقال اطلاعات علمی و فنی و نقش مراکز بین المللی ترجمه

۶.

تحویل مدرک بوسیله ماهواره

۹.

نمایشگاه کتاب کودکان افریقایی (نایروبی)

۱۱.

کتابخانه ملی رشت

گزارش ها

۳.

سمینار تخصصی کتابخانه های کودکان و نوجوانان

۴.

سمینار توسعه نظام و مدیریت در اطلاع رسانی و کتابداری

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰