تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) تابستان و پاییز 1371 شماره 5 و 6

مقالات

۱.

بانک اطلاعاتی کتب در حال انتشار (طرح پیشنهادی)

۲.

شیوه ها و انواع فهرست نویسی متمرکز

۳.

مشکل زبان در انتقال اطلاعات علمی و فنی و نقش مراکز بین المللی ترجمه

۴.

عصر دانش

۶.

تحویل مدرک بوسیله ماهواره

۸.

به سوی بیداری علمی، فرهنگی مجدد آفریقا

۹.

نمایشگاه کتاب کودکان افریقایی (نایروبی)

۱۱.

کتابخانه ملی رشت

گزارش ها

۳.

سمینار تخصصی کتابخانه های کودکان و نوجوانان

۴.

سمینار توسعه نظام و مدیریت در اطلاع رسانی و کتابداری

۵.

کتاب، کتابخانه و کتابداری در جبهه های حق علیه باطل

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵