تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

حقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) تابستان 1380 شماره 41

مقالات

۱.

نقش ارتباط غیر کلامی در مصاحبه مرجع

۳.

انواع نوین ادبیات کودکان و نوجوانان و لزوم بهره گیری بهینه از آنها در کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی

۶.

الگویی برای ساختار و محتوای یک وب سایت دانشگاهی

۷.

رضایت استفاده کنندگان و خدمات امانت بین کتابخانه ای

۸.

کتابخانه ها در افغانستان

۹.

خودکار سازی و نقش رشته کتابداری و اطلاع رسانی در آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵