تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار 1375 شماره 20

گفتگوها

۱.

با «مجله نمایه» از نسخه چاپی تا شبکه اطلاع رسانی

مقالات

۱.

بررسی وضعیت موجود سیستم مخابراتی کشور در ارتباط با نیاز شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاهی

۲.

استاندارد «ایزو» و ملاحظاتی در خصوص انتشار مجله های جدید

۳.

اطلاعات مرتبط استفاده نشده در فرایند تحقیق و توسعه

۴.

تصویری اجمای از کتابخانه های عمومی در ایران

۷.

انتشارات در دهه آینده

۹.

نگاهی به کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی

۱۰.

کتابخانه های روستایی؛ پایگاه های آموزش و ترویج

گزارش ها

۱.

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تهران روز جهانی کتاب نشانه آزادی تفکر و نشر اطلاعات

۳.

کتابخانه ملی فرانسه

۴.

کتابخانه های عمومی در استرالیا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵