تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) زمستان 1372 شماره 11

گفتگوها

۲.

ارزیابی برنامه های درسی رشته کتابداری در سطح کارشناسی

مقالات

۱.

پیشبرد برنامه آموزشی مستمر در کتابخانه های دانشگاهی

۲.

کتابخانه ها و آموزش از راه دور

۳.

وضعیت، شهرت و موقعیت اجتماعی رشته کتابداری و اطلاع رسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵