تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار و تابستان 1381 شماره 44 و 45

مقالات

۱.

موانع بکارگیری فنآوری های نوین در توسعه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

۲.

کتابداری اینترنتی نقش های سنتی در محیط جدید

۳.

حق مولف در اینترنت

۵.

بررسی مقالات فصلنامه پیام کتابخانه از ابتدای انتشار تا پایان سال یازدهم

۷.

بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی، آموزشگاهی، تخصصی، عمومی، مساجد و خصوصی استان اردبیل

۹.

نحوه سفارش مقالات از کتابخانه ملا صدرای دانشگاه شیراز به کتابخانه ملی انگلیس همراه با تجزیه و تحلیل آماری مقالات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵