تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) زمستان 1371 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی کواستل

۲.

نقش کتابخانه ها در فعالیتهای سواد آموزی

۳.

نظام بین المللی اطلاعات پایندها (ISDS)

۴.

مروری بر منابع تحقیق در تعلیم و تربیت

۵.

نقش آموزشی کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها

۷.

ارتباط دوربرد با بانکهای تصویری

۸.

مدیریت فضای کتابخانه به کمک کامپیوتر

۹.

پروتکل امانت بین کتابخانه ای: پیشرفت و پروژه ها

۱۰.

ضرورت استفاده از کتابدارانی متخصص در مدیریت کتابخانه ها

۱۱.

بررسی طرحهای پژوهشی دانشگاه تهران

۱۲.

ارزش خدمات کتابخانه ای برای کودکان در ژاپن

۱۴.

مروری بر فعالیتهای کتابخانه ملی

۱۵.

ارزشیابی مجموعه های کتابخانه های دانشگاهی سعودی بر اساس استاندارد های ACRL

گزارش ها

۱.

چهل و ششمین کنگره و کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی و دکومانتاسیون فید (FID)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵