تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) پاییز و زمستان 1382 شماره 50 و 51

مقالات

۳.

مروری بر نقطه نظرات ایفلا درباره کتابداران، کتابخانه ها و استانداردهای کتابخانه های عمومی

۵.

شش خواسته یک کتابدار خدمات عمومی

۶.

نگاهی بر مدل های رفتار اطلاع یابی و رفتار اطلاع یابی در وب

۸.

بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان اصفهان

۹.

کتابخانه های عمومی در جامعه رو به تحول اسلونی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰