تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) تابستان 1370 شماره 1

مقالات

۱.

بایدها و نبایدها (چند نکته ضروری)

۲.

مهمترین مرکز اسناد و کتاب در ایران

۴.

شکل گیری کتابداری نوین در ایران

۵.

ایجاد «پایگاه اطلاعاتی» کشورهای در حال توسعه

۹.

کتاب شناسی، کتاب پردازی: پرونده ی ویژه، بخش اول ادبیات (شرح پیروزی یا حدیث شکست)

۱۲.

مترجم، هنرمندی در برزخ

۱۵.

تفننی در کنار کار اصلی

۱۶.

تنها با همدلی میسر است

۲۳.

شعر مولانا در ترجمه ایتالیایی و مساله سجع و قافیه

۳۲.

هکلبری فین، مارک تواین

یادداشت ها

گزارش ها

۱.

کتابداری: گزارشی از نظام کتابخانه ای عمومی کشور

۳.

گزارشی از نظام کتابخانه ای عمومی کشور (2)

گفتگوها

۱.

یک مترجم ساده ساده

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰