تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) زمستان 1380 شماره 43

مقالات

۱.

نیاز سنجی اطلاعات

۲.

ضرورت کتاب و کتابخانه برای روستا: ساز و کاری برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعات علمی - فرهنگی روستاییان و روستا یاران

۴.

بررسی نیازهای اطلاعاتی نوسوادان زن گروه های پیگیر شهر در تهران

۵.

قانون موئرز و زمینه های مرتبط و غیر مرتبط با آن

۷.

ابزارهای جستجو در اینترنت

۹.

کتابخانه های کشور سوئد

۱۲.

دانشگاه های مجازی محل مناسبی برای تحصیل در قرن 21

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵