تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار 1372 شماره 8

مقالات

۲.

ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران

۳.

کیفیت گرایی: رهبرد دمینگ در خدمات کتابخانه

۴.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خدمات و منابع مرجع در جهان و ایران

۶.

برنامه ریزی برای خودکار کردن کتابخانه ها در کشورهای در حال رشد: نگرش سیستمی

۷.

بررسی چگونگی مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی اصفهان

۸.

نظام ملی اطلاع رسانی و نقش آن در توسعه و تبادل فرهنگی

۹.

فرمت ایرامارک (IRAMARC) برای تبادل اطلاعات فارسی (طرح پیشنهادی)

۱۰.

سیر تحول کتابشناسی های اسلامی (مروری مقدماتی)

۱۲.

کتابخانه اسکندریه

۱۳.

کتابخانه میرزا فتحعلی آخوندزاده (کتابخانه دولتی جمهوری آذربایجان)

گزارش ها

۱.

گزارش فعالیتهای دو ساله انجمن کتابخانه های عمومی تهران

۴.

گزارشی از سمینار بررسی نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه (19 - 18 اردیبهشت 1372)

۵.

بازدید از کتابخانه مرکزی شهر شانگهای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵