مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره دوم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 7)

مقالات

۱.

فراتحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایتمندی فراتحلیل سازمان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از رویکردهای مهم در در تحلیل داده ها، این است که بر اساس یافته های محققین دیگر، به حل مسائل نظری و عملی کمک کرد. فراتحلیل روشی است که نتایج مشابه و مخالف تحقیقات دیگران را بکار می گیرد و بر اساس همگونی یا ناهمگونی یافته های علمی و بر اساس روش های علمی معتبر و منظم، عصاره تحقیقات موجود را در یک موضوع خاص ارایه می کند. در این تحقیق از16 مقاله پژوهشی با موضوعیت ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان استفاده شد و فراتحلیل داده ها در نرم افزار (CMA2) انجام گرفت. با توجه به آزمون کوکران Q (001/0, Sig=683/579Q=) می توان گفت که مطالعات حاضر در فراتحلیل، ناهمگون هستند و بنابراین باید از مدل اثرات تصادفی (نه اثرات ثابت) برای تفسیر اندازه اثر ترکیبی استفاده کرد. اندازه اثر تصادفی(ترکیبی) رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان برابر با 71/0 بوده و با 95/0 اطمینان می توان گفت که در بازه 606/0 تا 776/0 قرار دارد. تفسیر اندازه اثر با توجه به معیارهای کوهن، به صورت اندازه اثر زیاد می باشد. همچنین با توجه به (001/0, Sig=264/10Z=) اندازه اثر تصادفی، معنی دار است.
۲.

نقش رفتار اخلاقی کارکنان فروشگاه های ورزشی در رفتار خرید آنی مصرف کنندگان: با میانجی گری اعتماد و واکنش هیجانی مثبت

کلید واژه ها: رفتار اخلاقی فروشندگان خرید آنی اعتماد واکنش هیجانی مثبت فروشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان کالاهای ورزشی مجید تشکیل می دادند. روش نمونه گیری براساس نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت که بر این اساس پرسشنامه در بین مصرف کنندگان کالاهای ورزشی مجید به صورت الکترونیکی توزیع شد که نهایتا 150 پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه استاندراد هشت سوالی رفتار اخلاقی فروشندگان، پرسشنامه هشت سوالی اعتماد، پرسشنامه چهار سوالی واکنش هیجانی مثبت و پرسشنامه چهار سوالی خرید آنی صورت گرفت. جهت ارزیابی بیرونی مدل به بررسی پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ و روایی همگرا پرداخته شد و هم چنین برطبق معیار فرونل و لاکر، روایی واگرای مدل موردبررسی قرار گرفت که در همه معیارها مطلوب برآورده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی فرضیه های پژوهش موردتایید واقع شدند و متغیر رفتار اخلاقی فروشندگان هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری اعتماد و واکنش هیجانی مثبت بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان نمود که تدوین معیارهای اخلاقی برای فروشندگان کالاهای ورزشی و تشویق آنان به پیروی از آن معیارها جهت ایجاد هرچه بیشتر اعتماد و واکنش هیجانی مثبت در بین مصرف کنندگان برای موفقیت در ترغیب مشتریان به انجام خریدهای آنی بیشتر، امری مهم و ضروری تلقی می شود.
۳.

بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه های ارتباطی بر اساس ویژگی های دموگرافیک هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: رسانه های ارتباطی ویژگی های دموگرافیک هواداران باشگاه شهرخودرو لیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه های ارتباطی بر روی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگی های دموگرافیک بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 15 عبارتی اثرگذاری رسانه های ارتباطی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 26 استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین اثرگذاری انواع رسانه های ارتباطی بر اساس ویژگی های دموگرافیک هواداران ورزشی لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با اطلاع از میزان اثرگذاری هر یک از رسانه های ارتباطی بر ویژگی های دموگرافیک هواداران، می توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.
۴.

اولویت بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی اماکن ورزشی خصوصی بازاریابی درآمدزایی رضایت مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران سالن های ورزشی فعال در استان قم (50 سالن ورزشی) تشکیل می دادند ( یک مدیر مرد و یک مدیر زن، در مجموع 100نفر) . برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش-نامه محقق ساخته با عامل7P بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی، آزمون تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردید. تمام مراحل آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 22، انجام شد . یافته های پژوهش نشان داد که عوامل هفتگانه نقش موثری بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم دارند ، اما میزان اثر گذاری آن ها با هم متفاوت است .اولویت این عوامل به شرح زیر می باشد: مولفه قیمت، مولفه مکان، مولفه شواهد - امکانات فیزیکی، مولفه فرایند، مولفه برنامه، مولفه ترفیع و مولفه افراد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین گویه های هر یک از مولفه های هفتگانه نیز تفاوت معنا داری وجود داشت .در نتیجه می توان گفت : اگر مدیران مجموعه های ورزشی با روش های خلاق و مبتکرانه ازسایر عناصر بازاریابی استفاده کنند، می توانند شناوری لازم در امر سودآوری و رضایت مندی مشتریان را کسب نمایند .
۵.

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم های ورزشی

کلید واژه ها: اقدامات مسئولیت اجتماعی بازاریابی دیجیتال اینستاگرام تلگرام عشق به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم های ورزشی (مطالعه موردی: سپیدرود رشت) بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی هواداران باشگاه فوتبال سپیدرود رشت بود. حجم نمونه با استفاده از روش بارکلای و همکاران (1995)، برابر 50 عدد تعیین شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه بائنا و همکاران (2018) استفاده شد. خرده مؤلفه های این پرسشنامه شامل؛ مسئولیت اجتماعی دارای (3 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق وبسایت (4 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق تلگرام (5 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق اینستاگرام (5 گویه)، مداخله هواداران تیم (4 گویه) و عشق برند (10 گویه) است. در این پژوهش برای حصول اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده، 250 پرسشنامه در میان هواداران باشگاه فوتبال رشت سپیدرود توزیع شد که در نهایت 215 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز توسط PLS3 تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کالموگراف-اسمیرنوف و تحلیل مسیر) استفاده شد. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای Spss21 و Pls3 انجام شد. یافته ها نشان داد که اقدامات مسئولیت اجتماعی بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت باشگاه بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت اینستاگرام بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت تلگرام بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر مداخله هواداران تیم بر عشق برند اثر معنی داری داشت.
۶.

تحلیل گزارش و کنترل نمونه های بدون پاسخ در مقالات بازاریابی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی نشریات مدیریت ورزشی تحلیل محتوا نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
سوگیری نمونه های پاسخ نداده به پرسش نامه باید در نمونه ها بررسی و تا حد امکان این سوگیری در نتایج مطالعه نهایی کاهش یابد در غیر این صورت، نتیجه گیری مطالعه ممکن است دچار تحریف شود. این مطالعه به منظور تحلیل نحوه گزارش و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه در مقالات بازاریابی ورزشی منتشرشده در نشریه های مدیریت ورزشی داخل کشور طراحی شده است. جامعه آماری شامل همه مقالات منتشر شده از شماره اول سال 1395 تا پایان سال ۱۳99 (۴۳۱N=) بود که توسط یک برگه کدگذاری آنالیز شدند. روایی برگه کدگذاری توسط ده نفر از استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از ۹۰ درصد به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مقالات منتشر شده (۵٪ مقاله) به نرخ پاسخ اشاره کرده اند و همچنین هیچ یک از مقالات به نمونه های بدون پاسخ در پرسشنامه به عنوان تهدیدی برای اعتبار خارجی، نحوه کنترل و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه اشاره ای نکرده اند. به طور کلی می توان گفت که محققین ابتدا نرخ پاسخ به پرسشنامه را گزارش کند، اگر نرخ پاسخ کمتر از ۸۵٪ بود، از یکی از ۳ روش (مقایسه پاسخ دهندگان اول با پاسخ دهندگان آخر، استفاده از "روزهای پاسخ" به عنوان یک متغیر رگرسیون و مقایسه پاسخ دهندگان با کسانی که پاسخ نداده اند) را برای کنترل و مدیریت بدون پاسخ استفاده کنند
۷.

نقش مالکیت روانشناختی در ارضاء نیازهای روانشناختی و احساس شادی مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس

کلید واژه ها: مالکیت روانشناختی نیازهای روانشناختی احساس شادی باشگاه های ورزشی خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۷۶
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نقش مالکیت روانشناختی در ارضاء نیازهای روانشناختی و احساس شادی مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس بود که 384 مشتری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده های پژوهش شامل پرسش نامه های مالکیت روانشناختی الکرز (2013)، ارضاء نیازهای روانشناختی گوارا و هاول (2017) و احساس شادی گانگ و یی (2018) بود. روایی پرسش نامه ها توسط 5 متخصص مدیریت ورزشی تأیید گردید و مقدار آلفای کرونباخ پرسش نامه ها به ترتیب 81/0، 78/0 و 86/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب آن ها بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد مالکیت روانشناختی رابطه مثبت و معنی داری با ارضاء نیازهای روانشناختی مشتریان دارد. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار مالکیت روانشناختی با احساس شادی مشتریان بود. رابطه بین ارضاء نیازهای روانشناختی با احساس شادی مشتریان نیر مثبت و معنی دار بود. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد رابطه بین مالکیت روانشناختی با احساس شادی مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی با نقش میانجی ارضاء نیازهای روانشناختی معنی دار است. با توجه به نتایج؛ افزایش مالکیت روانشناختی مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی با استفاده از روش هایی مانند بکارگیری نظرات و پیشنهادات آن ها در خصوص خدمات ارائه شده به منظور ارضاء نیازهای روانشناختی و افزایش احساس شادی مشتریان پیشنهاد می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵