سیما نجف نژاد

سیما نجف نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری به برند تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ای وفاداری برند شهر بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۰
هدف: هدف این پژوهش تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری به برند تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر می باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، با توجه به نحوه گردآوری داده ها میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی-همسبتگی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان ورزشی برند ایرانی تکنیک در شهر بوشهر به تعداد نامشخص بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماری به تعداد ۳۸5 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های بازاریابی شبکه ای (زرافشان، 1393) و وفاداری برند راندل تیل (2005) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی، از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون و با کمک نرم افزار آماری SPSS26 استفاده گردید.یافته ها: نتایج آزمون ها نشان داد که بین متغیرهای بازاریابی شبکه ای و وفاداری به برند ایرانی تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر رابطه وجود دارد و بازاریابی شبکه ای و مولفه های آن در پیش بینی وفاداری به برند ایرانی تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر نقش داشته است. نتیجه گیری: برند تکنیک بعنوان تولیدکننده محصولات ورزشی مورد قبول مصرف کنندگان بوده و مولفه های بازاریابی شبکه ای در معرفی این محصول عملکرد مناسبی دارند. اما میبایست در نظر داشت که برندها و سازمان های ورزشی باید پویا باشند و همواره خود را با تغییرات جامعه و نیازهای مردم وفق دهند تا بتوانند از مزیتهای بازاریابی شبکه ای بهره مند گردند.
۲.

بررسی نقش میانجی ارزش های اخلاقی و سرمایه فکری در ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی سرمایه فکری شبکه اجتماعی نگرش تصویر بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۳
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به تعداد 340 نفر بود. حجم نمونه با توج ه ب ه رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، تعداد 5 تا 10 آزمودنی ب ه ازای ه ر سوال و شرط حداقل 100 آزمودنی (پیشنهاد گورسوچ) و نهایتا 181 نفر تعیین و روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد شده با 22 سوال و با پایایی قابل قبول بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS26 و PLS Smart 3.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری دارای نقش میانجی در ارتباط بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش نسبت به تصویر بدنی می باشند. بنابراین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می توانند با اجرای برنامه های مرتبط با استفاده اصولی و مناسب از شبکه های اجتماعی به رشد و توسعه فردی فعلی و آینده شان و شکل گیری نگرش سازنده و اثربخش نسبت به تصویر بدنی خود و احترام به ارزشهای اخلاقی و حفظ این ارزشها برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد فردی و اجتماعی مبادرت نمایند.
۳.

آزمون مدل نقش میانجی گری رضایتمندی در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد مشتریان مجموعه های ورزشی شهر کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه رضایتمندی تمایل به حضور مجدد مجموعه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۴
هدف این پژوهش آزمون مدل نقش میانجی گری رضایتمندی در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد مشتریان مجموعه های ورزشی شهر کرج می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تمامی مشتریان مرد و زن مجموعه های ورزشی شهر کرج به تعداد نامحدود بود. با توج ه ب ه نوع تحقیق علّی(معادلات ساختاری)  برای تعی ین حجم نمونه، 5 تا 10 آزمودنی  به ازای ه ر سؤال و شرط حداقل 200 آزمودنی تعیین و سقف پیشنهادی 230 نفر آزمودنی در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد تصمیمات رفتاری آتی بری (1996) با پایایی 85/0، رضایتمندی مشتریان ایرکان <sup>  (2012) با پایایی 70/0 و پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی کارآفرینانه (1399)  با پایایی 94/0 بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری Excel و SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته ها بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر بازاریابی کارآفرینانه بر متغیرهای تمایل به حضور مجدد و رضایتمندی و اثر مثبت و غیرمعنادار متغیر رضایتمندی بر تمایل به حضور مجدد بود و متغیر میانجی رضایتمندی، نقش میانجی گری غیرمعناداری در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد داشت. همچنین مدل این پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. نتایج این پژوهش با تأیید اثر بازاریابی کارآفرینان ه ب ر رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد مشتریان بیان می دارد، بازاریابی کارآفرینانه، نگرش و رفتار جدیدی اس ت  که ب ه دلی ل مح دودیت من ابع در مجموعه های ک ارآفرین ورزشی، راهبرد مناسبی برای استفاده از فرصت های بازار ورزش ی ش ناخته م ی ش ود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان