نوآوری در مدیریت ورزشی

نوآوری در مدیریت ورزشی

نوآوری در مدیریت ورزشی دوره 1 پاییز 1401 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

آزمون مدل نقش میانجی گری شخصیت برند در رابطه علی تبلیغات با ارتقای ارزش ویژه برند آدیداس در مشتریان شهر کرج(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتقای ارزش ویژه برند آدیداس تبلیغات شخصیت برند کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 632
هدف: هدف این پژوهش آزمون مدل نقش میانجی گری شخصیت برند در رابطه علی تبلیغات با ارتقای ارزش ویژه برند آدیداس در مشتریان شهر کرج می باشد.روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تمامی مشتریان مرد و زن برند آدیداس شهر کرج به تعداد نامحدود بود. روش نمونه گیری به روش غیر تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی مورگان 278 نفر انتخاب شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه شخصیت برند آکر(1997)، پرسشنامه ارزش ویژه برند اگرت و یولاگا(2020) و پرسشنامه تبلیغات در ورزش جانگ (2007) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS Smart استفاده شد. همچنین مدل نقش میانجی گری شخصیت برند در رابطه علّی تبلیغات با ارتقای ارزش ویژه برند از برازش لازم برخوردار بود.یافته ها: پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برای متغیر تبلیغات86/0، شخصیت برند88/0 و ارزش ویژه برند81/0 گزارش شد که در کل قابل قبول ارزیابی شد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنی دار مستقیم بین متغیر تبلیغات با متغیرهای شخصیت برند و ارزش ویژه برند می باشد و متغیر شخصیت برند، اثر میانجی در رابطه بین تبلیغات با ارتقای ارزش ویژه برند آدیداس دارد.
۲.

بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی با تأکید بر نقش تعدیل گری مهارت سیاسی در وزارت ورزش و فدراسیون ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار سیاسی مهارت سیاسی تعدیلگری وزارت ورزش و فدراسیونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 683
هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی با تأکید بر نقش تعدیل گری مهارت سیاسی در وزارت ورزش و فدراسیون ها و ارائه مدل می باشد. جامعه مورد پژوهش کارکنان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها بود که از بین آن ها 705 نفر (433 مرد، 272 زن) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه استفاده شد. ارزیابی مدل پیشنهادی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. تبیین نظری مدل نهایی نشان داد عوامل درون سازمانی موجب ایجاد برداشت از سیاست در سازمان می شوند که مقدمات شکل گیری رفتار سیاسی را فراهم می کنند و مهارت سیاسی هم در رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی نقش تعدیل گری را ایفا می کنند. مطابق یافته های تحقیق اثر عوامل درون سازمانی بر رفتار سیاسی، مهارت سیاسی بر رفتار سیاسی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به نتایج بدست آمده بهتر است وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها در جهت ایجاد رفتارهای سیاسی موثر در بهبود کارایی سازمان به متغییرهای عوامل درون سازمانی، برداشت از سیاست، مهارت سیاسی توجه ویژه داشته باشند.
۳.

تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتریان سلاح های ووشو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند وفاداری مدیریت ارتباط با مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 32
ایجاد رضایتمندی در مشتریان و تقویت تمایل به حضور مجدد مشتریان یکی از اهداف مهم مجموعه های ورزشی است. که از طریق رویکردهای نوین بازاریابی رابطه مند قابل دستیابی می باشد. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتریان سلاح های ووشو می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شیوه معادلات ساختاری و بر اساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان سلاح های ووشو زنان و مردان شهر تهران به تعداد نامحدود تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری با توجه به جامعه نامشخص، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اسکانلان و همکاران (1388)، بازاریابی رابطه مند فونتنت و هیمن (2004) و وفاداری بهنام (1389) استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که متغیر میانجی مدیریت ارتباط با مشتری، نقش میانجی گری معناداری در رابطه علی بازاریابی رابطه مند با وفاداری دارد. بنابراین می توان بیان داشت که مدیران بازاریابی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش مدیریت ارتباط با مشتری می توانند از طریق بازاریابی رابطه مند به وفاداری مشتریان سلاح های ووشو دست پیدا کنند.
۴.

بررسی توسعه گردشگری ورزشی بر پایه ی ورزش های بومی و محلی استان سمنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی استان سمنان ورزش ها ی بومی و محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 807
هدف: هدف این پژوهش بررسی توسعه گردشگری ورزشی بر پایه ی ورزش های بومی و محلی استان سمنان می باشد.روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری تمامی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان منتخب روسای هیات های ورزشی منتخب، اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه گردشگری ورزشی، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری به تعداد نامعلوم بود. روش نمونه گیری به روش غیر تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و آلفا 05/0 تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل 4 مولفه و 25 گویه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، اولویت بندی متغیرها با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته ها: تحلیل روایی واگرایی مدل، جذر واریانس سازه های حد مطلوب ، عامل اجتماعی ، عامل زیرساختی ، عامل فرهنگی ، عامل مدیریتی ، محاسبه گردید و برای تایید پایایی پرسشنامه که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای 7/0 می باشند نیز از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) استفاده شد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بین اولویت عامل های موثر بر بررسی توسعه گردشگری استان سمنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
۵.

شناسایی شاخص های سلامت محور مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان های ورزشی سالمت جسمانی سالمت اجتماعی هویتیابی مدیریت بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 162
این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های سلامت محور مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان های ورزشی انجام شد. روش تحقیق، کیفی بود که از طریق تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را 14 نفر از متخصصین حوزه رفتار سازمانی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند تشکیل دادند. روش گردآوری داده ها، انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصین بود. روایی پژوهش از طریق نمایش روند انجام تحلیل مصاحبه ها به متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و در خصوص تأیید پایایی از دو نفر از افرادی که هیچ رابطه ای با پژوهش نداشتند، اما متخصص این حوزه به لحاظ روش شناختی و محتوایی بودند، درباره درستی جنبه های مختلف پژوهش از گردآوری تا تحلیل داده ها نظرخواهی شد. از طریق تأیید آنها بر رویه ها و شیوه های گردآوری و تفسیر داده ها، ممیزی بیرونی پژوهش نیز بررسی شد. پس از تحلیل داده ها از تعداد 97 کد باز، 18 منظر و 7 مضمون اصلی از کدبندی مصاحبه ها به دست آمد که شامل تعامل با دیگران، ارزشمندی زندگی، معنویت، تغییرات مثبت در زندگی، سرمایه اجتماعی، مدیریت بدن و هویت یابی بود. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود در جهت موفقیت الگوی سرمایه فرهنگی به شاخص های شناسایی شده متمرکز شده و در جهت موفقیت سازمانی کوشید.
۶.

شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی اکتشافی دانشگاه آزاد اسلامی عوامل رفتاری فعالیت های ورزشی تفریحی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 427
یافتن راهکارهای مناسب برای جلب مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه و تأمین سلامتی آنان، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ حاضر شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه ﺑﻮد. این پژوهش جهت گیری کاربردی دارد و از نظر ماهیت داده ها، تحقیق آمیخته است که در بخش کیفی، هدف این پژوهش اکتشافی و در بخش کمی، استراتژی آن پیمایشی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران و اعضای هیئت علمی مرتبط با موضوع تحقیق بودند که 22 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند سهمیه ای انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، مدیران تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد به تعداد 381 نفر بودند که با توجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی، 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها در ﻣﺮﺣﻠه کیﻔﻰ، کتابخانه ای و ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمه ساختار یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری، و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید گردید. جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نیکویی برازش و فریدمن، در نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل سه مؤلفه ی ساختاری، تعاملی (بین فردی) و فردی می باشند. این نتایج می تواند به مسئولان در تدوین راهبردها و سیاست های ورزش تفریحی دانشگاه، کمک نماید.