مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره اول پاییز 1399 شماره 3

مقالات

۱.

موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت ها و سازمان های حامی

کلید واژه ها: اسپانسرشیپ حامیان لیگ برتر فوتبال ایران بازارایابی رابطه مند موانع ارتباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 485
شناسایی موانع موجود در مسیر ارتباط بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و شرکت ها و سازمان های حامی امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی این موانع می باشد. روش تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بازاریابی شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی که از سال 1390 تا 1398 حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بودند، مدیران باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و خبرگان در این زمینه می-باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در بخش کمی نیز، روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در میان ۱5 نفر از خبرگان دانشگاهی، پرسشنامه مقایسات زوجی برخاسته از بخش کیفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی و شناسایی مولفه های موانع، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است و برای اولویت بندی مولفه ها در بخش کمی از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. بر اساس یافته ها 13 مقوله و 79 مولفه در ارتباط با موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت-ها و سازمان های حامی شناسایی شد و شاخص ها و مقوله های اقتصادی، قانونی و بازاریابی بیشترین درجه اهمیت را داشتند. با شناسایی این موانع، باشگاه های فوتبال و شرکت ها و سازمان های حامی می توانند راهکارهای متناظر و متناسب با آن ها را شناسایی و اتخاذ کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در عرصه اسپانسرشیپ گام بردارند و همواره طرفین ارتباط منتفع شده و به اهداف خود از اسپانسرشیپ دست پیدا کنند
۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و مدل های ریاضی MADM

کلید واژه ها: امنیت اماکن ورزشی دلفی فازی روش های تصمیم گیری چند شاخصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 361
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت مجموعه های ورزشی بود. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، خبرگان (اساتید دانشگاهی) مدیریت اماکن ورزشی بودند که تعداد 11 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل می دادند. در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان مجموعه های ورزشی شهر کرج بودند (785N=). مراحل اجرای این تحقیق را می توان در قالب 2 مطالعه کلی تشریح کرد. در مطالعه اول، مهم ترین عوامل موثر بر امنیت مجموعه های ورزشی از دید خبرگان شناسایی شد که عبارتند از: کنترل محیطی، کنترل ورودی ها، بررسی صلاحیت و اعتبار نامه افراد، سیستم های حفاظت فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت امور اضطراری، ارتباطات، پرسنل امنیتی، آموزش (الگو سازی و شبیه سازی)، محافظت در برابر مواد سمی، ساختار مکان ورزشی و اقدامات فرهنگی. در مطالعه دوم نیز، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامه ای در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، عوامل بدست آمده رتبه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان دادند که، سیستم های حفاظت فیزیکی مهم ترین عامل در تامین امنیت مجموعه های ورزشی می باشد و بعد از آن به ترتیب پرسنل امنیتی، ساختار مکان ورزشی، بررسی صلاحیت و اعتبارنامه افراد، کنترل ورودی ها، مدیریت امور اضطراری، کنترل محیطی، آموزش، مدیریت ریسک، ارتباطات، محافظت در برابر مواد سمی و اقدامات فرهنگی قرار دارند.
۳.

نقش نگرش مصرف کنندگان در باورپذیریِ تبلیغات تجاری ورزشکاران صحه گذار

کلید واژه ها: افراد مشهور ارتباطات بازاریابی تبلیغات تجاری صحه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 985
هدف از پژوهش حاضر مطالعه نگرش مصرف کنندگان نسبت به صحه گذاری ورزشکاران مشهور و نقش آن در باورپذیری این نوع از تبلیغات بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل دادند که تعداد 112 تن از آنها به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های نگرش به تبلیغات لیو (2002) و پرسش نامه اصلاح شده بلترامینال (1982) برای باورپذیری تبلیغات استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط 10 نفر از صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت؛ ضمن اینکه روایی همگرا و واگرای پرسش نامه ها نیز تأیید شد. همچنین، پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ (90/0 و 91/0) و ضریب پایایی ترکیبی (93/0 و 94/0) تأیید شد. داده های جمع آوری شده به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین کلیه پنج مؤلفه نگرش به تبلیغات صحه گذار و باورپذیری افراد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نگرش افراد نسبت به حضور ورزشکاران صحه گذار در تبلیغات بر باورپذیری این تبلیغات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. با توجه به اهمیت باورپذیری تبلیغات در رفتارهای مصرفی، شرکت های تجاری می توانند از استراتژی صحه گذاری ورزشکاران مشهور استفاده و از این طریق با انتقال بهتر مفاهیم موجود در پیام های تبلیغاتی، در جذب مشتریان موفق-تر عمل کنند.
۴.

اندازه گیری کارآیی نسبی هیات های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد البرز تحلیل پوششی داده ها کارآیی هیات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 253
ﺍﺭﺯیﺎﺑی ﻋﻤﻠکﺮﺩ ﺯﻣیﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍیﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕیﺰﻩ ﻭ ﺗﺴﻬیﻞ اﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣیﺳﺎﺯﺩ. هدف تحقیق حاضر اندازه گیری کارآیی نسبی عملکرد هیات های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بوده که به روش میدانی انجام شد. این پژوهش بر اساس اطلاعات 25 هیات ورزشی فعال در استان البرز که برای متغیرهای ورودی و خروجی داده داشته اند اجرا شد و کارآیی نسبی آنها با روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات و میزان بودجه دردسترس هیات به عنوان شاخص های ورودی و تعداد مسابقات برگزارشده توسط هیات، تعداد مسابقات اعزامی (داخلی، خارجی)، تعداد مقام های بدست آمده، تعداد دوره های مربیگری برگزارشده و تعداد دعوت شدگان به تیم ملی به عنوان شاخص های خروجی درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزارDEA Solver مورد استفاده قرار گرفت و داده ها با استفاده از مدل های CCR و BCC ورودی محور و خروجی محور توسط تحلیل پوششی داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از میان 25 هیات مورد بررسی، 13 هیات کارا و 12 هیات ناکارا بودند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون رتبه بندی نهایی هیات ها انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده می تواند دلیل عدم کارآیی هیات های ناکارا را شناسایی و نحوه کارا شدن آنها با الگوبرداری از هیات های کارآمد را مشخص کرد.
۵.

آسیب شناسی شرط بندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن

کلید واژه ها: شرط بندی شرط بندی مجازی ورزش آسیب شناسی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 315
روش تحقیق حاضر از نوع کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامعه شرکت کنندگان، شامل افراد فعال در شرط بندی های مجازی فوتبال بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا با 19 نفر انجام شد. برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بخش آثار شرکت در شرط بندی، مقوله های اصلی به دو بخش آثار مطلوب و آثار نامطلوب تقسیم بندی شد. آثار مطلوب شرط بندی در ورزش شامل پرکردن اوقات فراغت و بهبود وضعیت روحی-روانی و آثار نامطلوب دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. در مولفه علل گرایش به شرط بندی مقوله های آزمون شانس، محرک های محیطی و بهبود وضعیت روحی تعیین شد. مقوله آزمون شانس شامل دستیابی به منافع مادی و بهره برداری از شانس، محرک های محیطی شامل تبلیغات جذاب و توصیه اطرافیان، بهبود وضعیت روحی-روانی شامل تجارب متفاوت تفریحی و رفع ناراحتی های روحی است. در مقوله راه کارهای کاهش آسیب های شرط بندی مقوله های نظارت و کنترل، آموزش رسانه ای و توانمندسازی روانی تعریف شدند. نظارت و کنترل شامل نظارت خانواده و سازمان ها، آموزش رسانه ای شامل اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نهایتا توانمندسازی روانی شامل فراهم کردن تفریحات و ارائه مشاوره های تخصصی است. برای کاهش آسیب های شرط بندی، سازمان های متولی باید به راه کارهای پیشگیرانه برای مقابله با عوارض منفی این پدیده توجه کنند.
۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازاریابی

کلید واژه ها: صنعت ورزش تصمیم گیری مشتریان بازاریابی ورزشی آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 291
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازارایابی بود. روش انجام پژوهش از نوع تحلیلی بود و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین و بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و جوانان(1500=N) تشکیل دادند. در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان رنجبریان (1385) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه 86/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. طبق یافته های پژوهش از بین عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول، ترویج، قیمت و مکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین بین عوامل آمیخته بازاریابی رابطه معناداری به دست آمد. لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر یک از این مؤلفه ها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن، می توان کمک مفیدی در جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت. شناخت این موارد علاوه بر درآمدزایی برای باشگاه، موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مشتریان خواهد شد.
۷.

نقش میانجی آگاهی از برند و تصویر برند در ارتباط بین آگاهی از تبلیغات و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند ورزشی مروژ)

کلید واژه ها: آگاهی از تبلیغات آگاهی از برند ارزش ویژه برند تصویر برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 931
روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. از پرسشنامه های استاندارد آگاهی از تبلیغات، آگاهی از برند و ارزش برند و تصویر برند استفاده شد. جامعه آماری کلیه مشتریان برند ورزشی مروژ در کشور ایران بود. روایی پرسشنامه ها توسط 5 تن از اساتید متخصص تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز بالاتر از 8/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Smart-PLS استفاده شد. طبق نتایج، مدل تحقیق از برازش متوسط برخوردار است، آگاهی از تبلیغات بر متغیرهای آگاهی از برند، تصویر برند و ارزش ویژه برند به صورت مستقیم تاثیرگذار بود. هم چنین آگاهی از تبلیغات به طور غیرمستقیم از طریق آگاهی از برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند تاثیر داشت. مدیران برندهای ورزشی باید به این نکته، که برند شدن در یک صنعت راهی است؛ بی پایان و نیازمند تحقیق و به کارگیری علوم مربوطه می باشد، توجه کنند و با درک اهمیت ارزش برند و تاثیری که بر وفاداری مشتریان دارد به بررسی و سرمایه گذاری بر عوامل اثرگذار بر آن هم چون تبلیغات، ایجاد آگاهی از برند و تصویر برند بپردازند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵