امیراحمد مظفری

امیراحمد مظفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

شرایط و لزوم ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به بازار سرمایه

کلید واژه ها: بورس بازار اول بازار دوم شفافیت مالی فرابورس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۵
با توجه به اهمیت و منافع ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به بازار سرمایه، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود این باشگاه ها در مقایسه با شرایط ورود به بازار سرمایه و ارائه پیشنهاد هایی برای ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به این بازار به انجام رسید. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار جمع آوری داده های آن چک لیستی بود که براساس شاخص های سازمان بورس تنظیم شد و روایی آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 18 باشگاه فوتبال حرفه ای لیگ برتر در سال 1390بودند که همه آنها در نمونه منظور شدند. داده های تحقیق نیز از طریق مدیران این باشگاه ها جمع آوری شد. از آمار توصیفی به منظور بررسی و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد. نتایج به دست آمده عبارتند از:1. ساختارمدیریتی و نیروی انسانی باشگاه ها متناسب با یک باشگاه فوتبال حرفه ای سودآور نیست؛ 2. هیچ کدام از باشگاه های مورد بررسی، شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند؛ 3 . در مورد فرابورس نیز تنها سهام باشگاه راه آهن بدون طی فرایند ورود، به طور یک جا از طریق این بازار به بخش خصوصی فروخته شده و دیگر باشگاه ها هنوز وارد آن نشده اند. براساس نتایج ، مقتضی است باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر تغییرات لازم را در زمینه ساختار مالی و اداری خود برای ورود به بازار سرمایه ایجاد کنند.
۲.

ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی

تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۹۴
هدف از تحقیق حاضر، مطالعة ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض با هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. به این منظور، باتوجه به جامعة آماری مربیان ورزشی استان (750 نفر) 257 نفر نمونة آماری براساس جدول مورگان با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) و پرسشنامة هوش هیجانی برادبری، گریوز (2004) ارزیابی شدند. پس از تأیید ابزار اندازه گیری توسط استادان و تعیین پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ، داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و کولموگروف – اسمیرنف ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح 05 /0 P≤ تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد راهبرد راه حل گرایی، راهبرد غالب مربیان است و میانگین هوش هیجانی مربیان بیشتر از میانگین مطلوب (80 = M) بود. بین مدیریت تعارض و هوش هیجانی، رابطة معکوس و معناداری مشاهده شد (001 /0 P≤ و 54 /0- = r) . بین هوش هیجانی و راهبرد کنترل (001 /0 P≤ و 44 /0- = r) و راهبرد عدم مقابله (001 /0 P≤ و 57 /0- = r) در مدیریت تعارض رابطة معکوس معناداری وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و راهبرد راه-حل گرایی رابطة مثبت معناداری مشاهده شد (001 /0 P≤ و 37 /0 = r) . براساس یافته های تحقیق، توصیه میشود به منظور آشنایی هرچه بیشتر مربیان ورزشی استان با مزایا و معایب هریک از راهبردهای مدیریت تعارض، در این زمینه آموزش های لازم به آنان داده شود.
۳.

توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت های حرکتی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: فعالیت حرکتی مردم ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۳
هدف از انجام این پژوهش عبارت است از توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت های حرکتی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران. به همین منظور پرسشنامه محقق ساخته ای دارای سه بخش نگرش (60 سؤال)، گرایش (11 سؤال)، و ویژگی های جمعیت شناختی در اختیار 13153 نفر قرار گرفت. از این تعداد 12745 نفر (6615 نفر مرد و 6130 نفر زن) پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند و عودت دادند. در طراحی بخش نگرشی پرسشنامه از اطلاعات مربوط به ابزار نگرش به فعالیت بدنی کنیون (1968) استفاده شد. اعتبار صوری و محتوایی ابزار را جمعی از متخصصان تایید کردند. پایایی آن را نیز بعد از استفاده از روش های تحلیل عاملی و انجام مطالعات مقدماتی با آلفای 87/0 محاسبه شد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های من ویتنی و کروسکال– والیس در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد 5/34 درصد آزمودنی ها هیچ فعالیت حرکتی نداشتند. از نظر آزمودنی ها، به ترتیب اولویت، عواملی چون کسب نشاط و شادابی، تقویت جسم و روان، کسب اعتماد به نفس، و داشتن رفتار و اخلاق نیکو مهم ترین علل و انگیزه های مشارکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی بودند. ضمن اینکه بین نگرش کلی آزمودنی های زن و مرد به فعالیت های حرکتی و ورزش تفاوت معناداری مشاهده نشد (48/1-=z، 13/0=P). به طور کلی، نتایج این پژوهش حاکی از متفاوت بودن نگرش اقشار مختلف مردم به فعالیت های حرکتی و ورزشی به تفکیک جنسیت، شغل، و مدرک تحصیلی است.
۴.

کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهره وری و رتبه بندی دانشکده و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه ها: بهره وری تحلیل پوششی داده ها آموزش عالی ورودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۰۳
هدف از تحقیق حاضر، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهره وری و رتبه بندی دانشکده و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی است به این منظور 28 دانشکده و گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. یکی از مهم ترین روش های غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده، مدل های تحلیل پوششی (DEA) می باشد و از مهم ترین مدل های این روش که به دنبال یافتن وزن های ورودی ها و خروجی ها و محاسبه میزان بهره وری از آن طریق هستند، مدل Bcc است که در آن بازده نسبت به مقیاس ممکن است متغیر (افزایشی، ثابت یا کاهشی) باشد. در این روش ابتدا داده های جمع آوری شده به شاخص های ورودی با ماهیت هزینه (بودجه، هیات علمی، کارکنان) و شاخص های خروجی با ماهیت تولید (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) تقسیم می شود. پس از تلفیق و ارزش گذاری (دادن وزن مناسب) به ورودی و خروجی ها که با استفاده از نظر خبره صورت می پذیرد، داده ها وارد مدل ارزیابی عملکرد می شوند که در این زمینه نرم افزار EMS مورد استفاده قرار می گیرد و بهره وری واحدها مشخص می شود. نتایج یافته ها نشان می دهد 11 دانشکده و گروه آموزشی با توجه به منابع ورودی، خروجی مطلوب در مجموع عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی داشته اند و از نظر بهره وری در حد مطلوبی قرار دارند. 18 دانشکده و گروه آموزشی بهره وری مطلوبی با توجه به مقدار ورودی خود نداشتند.
۵.

بررسی وضعیت توسعه رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائه راهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
این پژوهش به بررسی و مقایسه مؤلفه های رفتار اخلاقی در حوزه ورزش قهرمانی کشور از دیدگاه گروه های آزمودنی (قهرمانان، مربیان، مدیران ورزشی و مدرسان) می پردازد. برای توصیف وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب، از پرسشنامه دوبعدی محقق ساخته با مقیاس پنج ارزشی لیکرتی (درصدی) استفاده شد. روش تحقیق حاضر توصیفی – مقایسه ای است. حجم جامعه آماری تحقیق 570 نفر، شامل اعضای تیم های ملی بزرگسالان، مربیان تیم های ملی، روسای فدراسیون ها و مدرسان دانشگاه است. نمونه آماری تحقیق نیز بر اساس جدول تعیین نمونه کرجسی و مورگان (20)، 373 نفر است. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی، تست لوین و کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس یک سویه و توکی استفاده شد. یافته های توصیفی نشان داد که وضعیت موجود رفتار اخلاقی در مؤلفه های رفتار اخلاقی در حد متوسط (31/44) است. همچنین گروه های آزمودنی با روش های ارائه شده برای دستیابی به وضع مطلوب در حد زیادی (24/74) موافق اند. بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها بین دیدگاه آزمودنی ها در حیطه های شناختی (01/0 P<)، عاطفی (03/0=P) و رفتاری (000/0P<) وضع موجود و در حیطه عاطفی (01/0 P<) وضع مطلوب معنی دار بوده است. همچنین نتایج مقایسه مذکور در حیطه های شناختی (714/0=P) و رفتاری (1/0=P) وضع مطلوب معنی دار نبوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان