پژوهش ملل
نویسندگان: جهانگیر عسگری

کلید واژه ها: منابع انسانی چالش ها نظام های مدیریتی فرصت ها

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۰۸

چکیده

سنجش و مدیریت عملکرد همواره از مسائل ابهام برانگیز و پر چالش عرصه مدیریت بوده است. مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از نظام های مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در بهبود عملکرد کارکنان و همسویی عملکرد آنان با اهداف کلان سازمان ها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان ها ایفاء می نماید. اما طراحی، استقرار و اجرای این نظام، بدون جلب حمایت مدیریت ارشد هر مجموعه، نه تنها ضمانت اجرایی نظام طراحی شده را زیر سوال خواهد برد، بلکه اثربخشی آن را نیز کاهش می دهد. تغییر و تحولات سریع و توسعه روزافزون ارتباطات و همچنین تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی عملکرد سازمانی اثربخش را برای سازمان ها اجتناب ناپذیر نموده است. مدل های مختلف و متنوعی برای ارزیابی عملکرد سازمانی از سوی اندیشمندان این حوزه ارائه گردیده است که سازمان ها متناسب با نوع سازمان، مأموریت، ساختار، نیروی انسانی خود از آن استفاده می نمایند، لذا سازمان های مأموریت محور نیز از این امر مستثناء نبوده و همه آنها نیاز به الگویی برای ارزیابی عملکرد خود دارند. در این میان بررسی چالش ها و علل ناکامی، عوامل محرک و بازدارنده پیاده سازی و تکامل نظام های سنجش عملکرد نقش مهمی در بهسازی و اعتلاء آنها عهده دار هستند. لذا باتوجه به اهمیت نقش مدیریت عملکرد در توسعه منابع انسانی و بهبود عملک ردهای سازمانی، در این مقاله به توضیح مفاهیم مدیریت عملکرد خواهیم پرداخت و چالش های فراروی نظام سنجش عملکرد و دلایل ناکامی این نظام ها را بررسی خواهیم نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴