آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مسائلی که در سال های اخیر به آن پرداخته شده است وجود مدلی برای تعیین و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان می باشد که در کشورهای توسعه یافته توجه بیشتری به این امر شده و توانسته اند مدل های مورد نظر سیستم آموزشی خود را تهیه و تدوین نمایند. در کشور ما نیز این امر در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است و کارهای زیربنایی آن نیز تا حدودی انجام شده است. یکی از دغدغه های موجود در آموزش و پرورش کشور ما نبود مدل مناسب برای صلاحیت های حرفه ای و عمومی آموزگاران می باشد. متاسفانه چنین مدلی در کشور وجود ندارد و معلمان مبنا یا استاندارد خاصی برای بهبود مهارت های خود ندارند. نگارنده به عنوان یک معلم در سیستم آموزشی کشور این دغدغه را نه تنها خود بلکه از سوی بسیاری از معلمان و دلسوزان سیستم آموزشی کشور احساس کرده و در این تحقیق سعی بر ارائه مدل مناسب در این زمینه دارد. روش پژوهش: تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماریشامل همه آموزگاران شاغل در سال تحصیلی 97-96 در استان اصفهان می باشد که به 5 قسمت تقسیم گردید و از بین آنها دو قسمت انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 345 نفر برآورد شد. نمونه ها نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابتدا صلاحیت های حرفه ای معلمان براساس بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و تعیین شدند. حدودا 90 شاخص در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. بعد از بررسی روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر کارشناسان مولفه ها و شاخص های هر مولفه تعیین شدند، پرسشنامه نهایی شامل 3 متغیر (مولفه اصلی مدل) و 80 گویه براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و مبتنی بر این مدل نهایی تدوین گردید. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 842/0 بدست آمد که بیان گر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود. جهت بررسی برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد مدل کلی تحقیق از برازش مناسب برخوردار است و مدل صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از برازش مناسب برخوردار است. هم چنین در مدل ساختاری، بارهای عاملی و مقادیر t معناداری نشان می دهد که عمل حرفه ای با بار 463/0 بیشترین نقش را در صلاحیت حرفه ای آموزگاران دارد. تعهد حرفه ای با بار عاملی 335/0 در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد و دانش حرفه ای با بار عاملی 321/0 در جایگاه سوم اهمیت قرار گرفته است.   نتیجه گیری: در فرضیه ی "دانش حرفه ای به عنوان یکی از مؤلفه های صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است. "در فرضیه ی "عمل حرفه ای به عنوان یکی از مؤلفه های صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است."

The fitting of Huntley's professional competency model among teachers in Isfahan province

One of the issues that has been addressed in recent years is the existence of model for the professional qualifications of teachers. The present research is based on the applied purpose, descriptive in nature and in terms of survey method. The statistical population consisted of teachers working in Isfahan province in 1997-96. The sample size was estimated at 345 people using the Cochran sample size determination formula. Samples were also selected by multi-stage cluster sampling. 90 indicators were identified based on the Huntley model and provided to the experts in the form of a questionnaire. After reviewing the validity, using the experts' opinion, the components and indices of each component were determined, The final questionnaire was comprised of three variables (the main component of the model) and 80 items based on the Likert five-choice spectrum this final model. Cronbach's alpha coefficient was 0.842, which indicated the internal coordination of the items and confirmation of the reliability of the questionnaire. To evaluate the fit of the model, partial least squares method was used using PLS software. The results showed that the general model of research is suitable for fit and the model of professional qualifications of teachers has suitable fit. in structural model, factor load and t significant values, professional practice with a load of 46.03 has the most role in the professional competence of teachers. Professional commitment with a factor of 0.335 is in the second place and professional knowledge with a factor of 0.331 is in the third place

تبلیغات