پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1384 شماره 37

مقالات

۴.

بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی صادر کننده سنگهای تزیینی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷