محمد خوش چهره

محمد خوش چهره

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

Designing and Exploring the Model of Organizational Learning among the Staff of NIPC in Iran

کلید واژه ها: Organizational learning Petrochemical Companies Data-based theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۹
The aim of this study is to define and design organizational learning model among the country’s National Petrochemical Company employees. According to the design and explanation of organizational learning model in the Petrochemical Company, we first study the subject by using library studies, theoretical foundations and variable components. Then we designed a new questionnaire through interviews, to examine the views of the population on the basis of the local culture. Then, the questionnaire distributed among the population with using the software SPSS by exploratory factors analysis to identify factors and sub-factors is confirmed by confirmatory factor analysis and structural factors. Finally, management experts assessed the model from different dimensions. Statistical Society of managers and staff of petrochemical, informants and elites of organizational learning of petrochemical such as university professors, researchers and those who have information from process of petrochemical organization will be selected. We will use Random sampling methods to test the quantitative and qualitative targeted selection for testing qualitative part to complete theories. The mixed method will be used in this research. For analysis of data resulted from interviews, the theory-based method will be used. This theory-based method is not theory but it is used for discover sleeping data in theory. So, the theories appear slowly in a gradual process of abstraction of the data and after obtaining qualitative information from the raw data, we will analysis them by quantitative methods and suitable test.
۲.

تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد یادگیری سازمانی شرکت پتروشیمی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۱۷
هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور می باشد. روش تحقیق حاضر، استراتژی تئوری داده بنیاد است. با توجه به هدف تحقیق، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری متغیر مورد نظر و مولفه های آن بررسی گردید و سپس از طریق مصاحبه، دیدگاه افراد جامعه آماری مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن پرسشنامه جدیدی متناسب با فرهنگ بومی طراحی می گردد . داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارNvivo  تحلیل و مولفه های مورد نظر شناسایی گردیده و از طریق تحلیل عاملی تاییدی سازه و زیر مولفه ها تایید گردید و در مرحله آخر صاحبنظران حوزه مدیریت مدل را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. جامعه آماری شامل مدیران پتروشیمی کشور، نخبگان حوزه یادگیری سازمانی پتروشیمی و کسانی که از فرآیندهای پتروشیمی و ساختار این مجموعه اطلاع داشتند، بود. نمونه آماری بر حسب اشباع نظری انتخاب شد. از روش نمونه گیری انتخابی هدفمند برای تست بخش کیفی استفاده شد تا به اشباع نظری برسیم. بر اساس نتایج، یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در 5 مقوله شرایط علی، بستر، مداخله گرها، راهبردها، و پیامدها مدلسازی شده است.
۳.

اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی توسعه ملی مشارکت اجتماعی تعهد کنش متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۱
پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است، که طی آن، بهبود سطح عمومی زندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد سرمایه های مادی، فکری، انسانی و اجتماعی زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه فراهم می سازد. در این فرآیند، انسان به طور طبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف  می سازد. در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع ، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی [1] نامیده اند .مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آنها را به سوی دست یابی به هدف ارزشمند هدایت می کند . از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به  توسعه اقتصادی جوامع در حال رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی را فراهم سازد. سوال اساسی این است که با توجه به اهمیت و کثرت سرمایه ها , چرا باید به مقوله ای به نام سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در رشد و توسعه اقتصاد ملی پرداخت ؟ چه چیزی آن را در دو دهه اخیر برای محققان حوزه علوم اجتماعی در سطح ملی تا این حد جذاب کرده است ؟در این مقاله تلاش شده است که با روش تبیین نظری و استدلال منطقی، به نقش و اثربخشی سرمایه اجتماعی در توسعه ملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود. نتایج بررسی نشان می دهد که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد  اقتصاد ملی را یک ارتباط مثبت می دانند که می توان از آن به عنوان  پلی بین دو حوزه اقتصاد و جامعه شناسی یاد کرد.  امروزه سرمایه اجتماعی شرط لازم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها و سیاست های اقتصادی است که زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جامعه فراهم می کند.
۴.

طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور (مطالعه موردی: اساتید دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: به کارگیری دانشگاه رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد نخبگان علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود که بر مبنای آن 36 مصاحبه با استادان چند دانشگاه و نخبگان علمی که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.
۵.

طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی روش های برون سپاری معیارهای برون سپاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: فراوانی جرایم و بزهکاری، تنوع مأموریت های محوله و افزایش نرخ جرم و جنایت در کشور، شرایط را به گونه ای رقم زده که نقش واکنشی پلیس به ویژه پلیس آگاهی ناجا در مقابله و کشف جرائم در کشور پاسخگوی این مهم نبوده و هر سال بخش قابل توجهی از جرائم به دلایل ذکر شده و همچنین کمبود نیروی انسانی و عوامل تأثیرگذار دیگر کشف نمی گردند. برون سپاری، یکی از راه های برون رفت از این شرایط می تواند باشد، لذا هدف این پژوهش طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجاست.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از دو روش کیفی و کمّی در انجام تحقیق استفاده شده است؛ به این صورت که معطوف به سؤالات تحقیق، ادبیات مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل آن نظام برون سپاری فعالیت ها بود. سپس پرسشنامه سنجش متغیرهای تشکیل دهنده نظام برون سپاری، در میان خبرگان حوزه پلیس آگاهی ناجا توزیع، تکمیل و جمع آوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخه های ناقص، پرسشنامه های مفید و قابل استفاده به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها به محیط نرم افزار SPSS منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و روش Topsis مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تحقیق منجر به طراحی نظام برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا شد. این نظام متشکل از چهار قسمت ورودی (فعالیت های پلیس آگاهی)، فرآیند (روش های برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی)، بازخور (معیارهای فعالیت های پلیس آگاهی) و خروجی (اولویت برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی) است.نتیجه گیری: متناسب با یافته های تحقیق، در روش بخشی، به ترتیب فعالیت های آزمایش اعتیاد، تحقیقات ازدواج، تحقیقات گمشدگان و.. برون سپاری شوند. در روش قراردادی نیز به ترتیب فعالیت های آزمایش ژنتیک، شناسایی مواد مخدر، تحقیقات ازدواج و.. برون سپاری شوند.
۶.

منافع ملی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منافع ملی پیشرفت حقوق اساسی قدرت ملی و ثروت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
نظریه پردازان گوناگون از جمله ایدئالیست ها و رئالیست ها درباره ماهیت منافع ملی،نظریه هایی داده اند. (تاریخچه) اما ابهام در ماهیت و جایگاه منافع ملی در قانون اساسی، باعث فقدان تبیین سیاست خارجی مستقل در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و موجب تناقض حرکت در دیپلماسی کشور می شود. (مسئله) با وجود آن، رابطه بین منافع ملی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در چهارچوب قانون اساسی ج. ا. ا. صورت نگرفته است. (پیشینه) ازاین رو، با چنین پرسشی مواجهیم: رابطه منافع ملی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی چیست؟ (سؤال) آیات و روایات، ماهیت منافع ملی را باتوجه به ارزش های بنیادین و همچنین آرمان ها و اهداف الگوی اسلامی- ایرانی روشن کرده است. (فرضیه) این مقاله با رویکردی واقع بینانه و درعین حال آرمان گرایانه در پی نشان دادن واقعیات و آرمان های عرصه بین المللی، انسان و جامعه، در پیگیری و دستیابی به منافع ملی است. (هدف) این نوشتار با روش تحلیل محتوای حقوقی و با استفاده از قانون اساسی دیدگاه های مقام معظم رهبری(مدظله)، تحقق هدف پیش گفته را دنبال می کند. (روش) اجتناب ناپذیری استخراج منافع ملی از قانون اساسی و انطباق ماهیت آن با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دستاوردهای مقاله است. (یافته)
۷.

اصول پایه ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت پیشرفت نظریه پردازی داده بنیاد الگوی اسلامی ایرانی اصول پایه ای عناصر کلیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۱۴
پیشرفت عبارت است از فرآیند بهبود یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوبی همه جانبه و فراگیر در همه ابعاد اجتماعی اقتصادی که برای رسیدن به جامعه مطلوب در این مسیر و در نتیجه این فرایند می بایست جامعه به سمت از میان برداشتن مواردی مانند فقر مادی و حتی فقر معنوی، تبعیض و بی عدالتی، عدم امنیت مادی و معنوی و (حتی مواردی مانند کاهش وابستگی های نافی استقلال و عزت ملی و ...) نهایتاً ارتقاء سطح رفاه، بهبود سطح عمومی زندگی و تعالی معنوی حرکت کند. هر الگویی برای مدل سازی پیشرفت، زمانی می تواند به صورت ساختارمند ماندگار شود که دارای یک چارچوب معرفت شناختی باشد. فهم این نظام معرفتی، کلید شکل گیری این الگو به شمار می رود. اصول پایه ای و عناصر کلیدی مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از نظام معرفتی و احکام حاکم بر اسناد فرادستی و راهبردی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام اسلامی است. در این پژوهش با بررسی این اسناد، تلاش خواهد شد تا با روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد، اصول پایه ای و عناصر کلیدی این الگو کشف و ارائه گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان