آذرنوش انصاری

آذرنوش انصاری

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

طراحی مدل تأثیر هیجان های مشتری بر قصد خرید آنلاین و خرید هیجانی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس با تأکید بر نقش کیفیت خدمات ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید هیجانی قصد خرید کیفیت خدمات آنلاین محصولات آرایشی لوکس هیجان های مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 337
هدف: این پژوهش با هدف طراحی مدل تأثیر هیجان های مشتری بر قصد خرید آنلاین و خرید هیجانی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس با تأکید بر نقش کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده انجام گرفته است. روش: شناسایی ابعاد هیجان های مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده، در یک پژوهش اکتشافی با رویکرد کیفی انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 23نفر از مشتریان فعال باسابقه و خرید زیاد از گروه های تلگرامی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار پی ال اس، در س طح 385 نفر از مشتریان گروه های آنلاین تلگرامی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته ها: داده های مرحله کیفی پژوهش، پس از تحلیل در قالب ابعاد مثبت و منفی برای هیجان های مشتری و برای کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده در قالب کیفیت گروه، کیفیت خدمات مبادله و کیفیت تعامل، کدگذاری و طبقه بندی شد. همچنین آزمون فرضیه ها در مرحله کمّی پژوهش، نشان دهنده اعتبار مدل بود. نتیجه گیری: نظر به یافته های پژوهش، هیجان های مثبت در مقابل هیجان های منفی، به نسبت بیشتری بر تمامی ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده تأثیر می گذارد و در بین ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده، کیفیت خدمات مبادله، بیشترین تأثیر را بر قصد خرید و خرید هیجانی می گذارد؛ از این رو مدیران بازاریابی گروه های فروش این دسته از محصولات، می بایست با تأکید بر عملکرد صحیح خود در طی مبادله، هیجان مثبت و لذت بخشی را برای مشتری فراهم کنند تا قصد خرید و خرید هیجانی مشتری را افزایش دهند.
۲.

تأثیر مدیریت دانش مشتری بر خلق ارزش سازمانی در تجارت الکترونیک B2C(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک B2C خلق ارزش سازمانی مدیریت دانش مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 653
هدف: توسعه روزافزون فناوری های اطلاعاتی در فضای تجارت الکترونیک، پتانسیل زیادی را در افزایش ارتباط با مشتریان و امکان تبادل دانش تعاملی بین مشتریان و سازمان ها برای خلق ارزش فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانش مشتری بر خلق ارزش سازمانی در تجارت الکترونیک B2C است. روش: نوع پژوهش مبتنی بر پارادایم کیفی کمّی است. در بخش کیفی، از روش تحلیل تم استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق مرور ادبیات و انجام 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران تجارت الکترونیک B2C، به شناسایی و دسته بندی مؤلفه های سازنده انجامید که همه کدگذاری شدند. در بخش کمّی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار پی ال اس، فرضیه های پژوهش روی 392 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیک B2C آزمون شد. یافته ها: با توجه به یافته های بخش کیفی، عوامل سازنده متغیرهای مدیریت دانش مشتری و خلق ارزش سازمانی شناسایی و دسته بندی شدند. در مرحله کمّی پژوهش، تأثیر ابعاد مدیریت دانش مشتری بر خلق ارزش سازمانی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ابعاد متغیر مدیریت دانش مشتری (دانش از مشتری، دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری) بر خلق ارزش سازمانی در تجارت الکترونیک (نوآور بودن، کارایی، حفظ مشتری و خدمات تکمیلی) تأثیرگذار است که بیشترین تأثیر، مربوط به رابطه دانش از مشتری بر نوآور بودن، خدمات تکمیلی و کارایی و کمترین تأثیر مربوط به رابطه دانش از مشتری بر حفظ مشتری و همچنین، دانش درباره مشتری بر خدمات تکمیلی است.
۳.

شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر هیجانات مشتریان در خرید آنلاین محصولات آرایشی لوکس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 847
اکثر تصمیمات خرید تحت تأثیر تحلیل مشتری از مزایا و معایب و جنبه های احساسی و هیجانی آن قرار دارد. مطالعات روان شناسی و بازاریابی بر نقش آفرینی هیجانات مشتری در مراحل مختلف فرایند خرید صحه گذاشته اند. هدف این مطالعه، شناسایی ابعاد و عواملی است که به طور بالقوه بر هیجانات مشتریان در خرید محصولات آرایشی لوکس تأثیر می گذارد. ابتدا به منظور شناسایی ابعاد هیجانات مشتریان مطالعه ای کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 23 مشتری محصولات آرایشی وبهداشتی لوکس گروه های تلگرامی انجام شد. این مرحله به شناسایی ابعاد هیجانات مشتریان و فهرستی از عوامل منجر شد که به طور بالقوه به عنوان پیشایندهای مؤثر بر هیجانات در جامعه هدف عمل می کنند. در مرحله بعد، براساس اجماع گروهی، پیشایندهای مؤثر بر هیجانات مشتری تعیین شد. اعضای پانل در این مرحله 15 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه بازاریابی، روان شناسی، شرکت های واردکننده محصولات آرایشی وبهداشتی لوکس فعال در شبکه های مجازی و مدیران گروه آرایشی وبهداشتی لوکس در فضای مجازی بودند. اجماع نظر خبرگان طی سه دور حاصل شد و 36 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر هیجانات مشتری تعیین شد و براساس اهمیت یا قدرت تأثیر ادراک شده از دیدگاه متخصصان رتبه بندی شد که درنهایت، در سه دسته به صورت متغیرهای گروه و محصول، متغیرهای موقعیتی و متغیرهای فردی دسته بندی شد.
۴.

تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با تبیین نقش میانجی قابلیت های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی عملکرد صادراتی قابلیت های پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 14
در دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یک فعالیت بازرگانی حیاتی در اقتصاد ملی کشورها رشد سریعی داشته و روند جهانی شدن بازارها، اهمیت زیربنایی درک رفتار و عملکرد شرکت ها را در بازارهای صادراتی بیشتر کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت های پویا است. این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و صادرات شرکت های صادراتی استان اصفهان است که در سال های 1395 و 1396 به عنوان نمونه یا برگزیده انتخاب شده اند. به دلیل محدود بودن اندازه جامعه، نمونه گیری انجام نشده و جامعه آماری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS3 تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی و قابلیت های پویای اکتشاف و بهره برداری بازار صادراتی، پژوهش و توسعه، کارآفرینی گرایی صادراتی و انعطاف پذیری در تولید اثر مثبت دارد. علاوه براین، قابلیت های اکتشاف بازار صادراتی و کارآفرینی گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت می گذارد. برخلاف انتظار، در پژوهش حاضر، قابلیت بهره برداری بازار صادراتی تأثیر منفی بر عملکرد صادراتی داشته است. تأثیر قابلیت های پژوهش و توسعه و انعطاف پذیری در تولید نیز بر عملکرد صادراتی مورد تأیید قرار نگرفته است.
۵.

طراحی مدل کج رفتاری ناشی از سوگیری های ذهنی مشتریان در صنعت مالی؛ مطالعۀ موردی: مشتریان بانک و بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کج رفتاری مشتریان سوگیری ذهنی سوگیری شناختی سوگیری حسی سوگیری اعتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 268
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی کج رفتاری های مشتریان درنتیجۀ سوگیری های ذهنی مؤثر بر آنها درزمینۀ سرمایه گذاری (در بانک و بورس) است که براساس مطالعات موجود و واقعیت بازار سرمایه اهمیت زیادی در مسیر توسعۀ اقتصادی کشور دارد. این پژوهش به روش آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شده است. پس از مطالعه و گردآوری مصادیق کج رفتاری و سوگیری های ذهنی مؤثر بر کج رفتاری مشتریان و سرمایه گذاران ازطریق منابع علمی و انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 17 صاحب نظر و تحلیل آن به شیوۀ تحلیل مضمون، پرسشنامه ها بین مشتریان خدمات سرمایه گذاری (بانک و بورس) توزیع و جمع آوری شد که ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی و با کمک نرم افزارهای SPSS 22 و AMOS 24 داده های جمع آوری شده (384 پرسشنامه) تحلیل شد. به عبارت دیگر، پس از تعیین مصادیق کج رفتاری مشتریان با کمک خبرگان، سوگیری های ذهنی که به وقوع این کج رفتاری ها در حوزۀ خدمات سرمایه گذاری منجر می شود، شناسایی و مطالعه و دسته بندی شدند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود 3 دسته سوگیری ذهنی در بین مشتریان صنعت خدمات مالی است که گروه جدیدی از عوامل با عنوان «سوگیری های ارزشی یا اعتقادی» در این پژوهش برای نخستین بار کشف و بررسی شد. به طور کلی، در این پژوهش علاوه بر شناسایی 5 نوع کج رفتاری در بین مشتریان، همۀ سوگیری های ذهنی مشتریان خدمات مالی (بورس و بانک) در سه گروهِ سوگیری های قضاوتی یا شناختی، سوگیری های حسی یا ترجیحی و سوگیری های ارزشی یا اعتقادی دسته بندی شدند.  
۶.

ارائه مدل کج رفتاری مشتریان خدمات سازمان های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 642
کج رفتاری به عنوان رفتاری غیرعقلایی و غیرمنطقی، نوعی از رفتار و تصمیم گیری در بین مشتریان بازارها و سازمان ها به ویژه در بخش مالی و سرمایه گذاری است که شناخت ماهیت آن، همچنین عوامل مؤثر و پیامدهای آن می تواند به پیش بینی بهتر بازارها کمک کند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کج رفتاری مشتریان این نوع سازمان ها (به طور خاص بازار سرمایه و بورس) می باشد. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با بهره گیری از روش آمیخته کیفی– کمی (اکتشافی- تأییدی)، همچنین به کارگیری فن تحلیل مضمون مصاحبه ها (در بخش کیفی) و تحلیل داده ها و سنجش مدل پژوهش با کمک نرم افزارهای آماری SPSS 22 و Smart PLS 3 (در بخش کمی) مدلی از این پدیده ارائه شده تا شناخت بهتری از آن حاصل شود. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و مشتریان مطلع در زمینه پژوهش و در بخش کمی نیز تمام مشتریان خدمات بازار بورس را شامل شده است. همچنین در بخش کیفی پژوهش، نمونه 11 نفری و در بخش کمی نیز 176 نفر از مشتریان تهرانی سازمان بورس بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کج رفتاری مشتریان به طور مستقیم متأثر از 3 نوع سوگیری ذهنی بوده و ارزش های فرهنگی، شرایط و قوانین اقتصادی و عوامل سیاسی نیز بر شکل گیری سوگیری های ذهنی و در پی آن کج رفتاری مؤثر است. همچنین علاوه بر تعیین الگوهای کج رفتاری در این بازار، پیامدهای بی ثباتی اقتصادی و هرج و مرج اجتماعی از جمله پیامدهای مهم و کلیدی کج رفتاری مشتریان خدمات سازمان های مالی شناخته شده است.
۷.

مفهوم سازی تصویر برند با استفاده از نظریه فضای روانی زندگی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر برند نظریه فضای روانی زندگی تصویرهای مقایسه ایی رفاه شهروندی ناشی از عملیات بانک صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 529
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین معیارهای ارزیابی مشتری از یک بانک و روابط علی میان آنها صورت پذیرفته است. روش: در این پژوهش استراتژی داده بنیاد و تاکتیک تحلیل محتوی پنهان مورد استفاده قرار گرفت. با اتخاذ روش نمونه گیری هدفمند، با 15 مشتری بانک های کشور با ویژگی های مختلف در مناطق مختلف کشور مصاحبه همگرا صورت پذیرفت. همچنین نرم افزار مکس کیو دی اِی در واکاوی داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: این پژوهش با شناسایی دو سازه جدید با عنوان رفاه شهروندی مشتری ناشی از عملیات بانکی و تصویرهای مقایسه ایی و همچنین معرفی مقیاسی بومی جهت سنجش تصویر برند بانک، سبب توسعه نظری ادبیات موضوع موجود شد. علاوه بر آن، 12 متغیر، 8 سازه و روابط علی میان آنها به کمک مرور ادبیات و رویکردی کیفی مورد بحث واقع شد. در نتیجه یک مدل مفهومی جامع پیشنهاد گردید که بر اساس آن پیشنهادهای اجرایی جهت تقویت رفاه مصرف کننده در صنعت بانکداری ارائه شد.نتیجه گیری: مشخص شد که مشخصه های یک بانک ناشی از سه سازه تبلیغات دهان به دهان، فعالیت های بازاریابی و تجربه مستقیم مشتری در قالب تصویر بانک سبب برانگیختگی احساسات و درک ارزش های اقتصادی و زمانی در مشتری می شود و مشتری بر اساس آن عملیات بانکی را در شش جنبه از زندگی خود مدنظر قرار می دهد.
۸.

طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محتوایی الگوی سه شاخگی بازاریابی دیجیتال بازاریابی اینترنتی محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 175
هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل بازاریابی محتوایی انجام شده است وبه دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که باکمک آن بتوان عوامل موثردر بازاریابی محتوایی رابه خوبی شناخت ومدلی جامع طراحی نمود. روش: این پژوهش، از نظر روش، کیفی وبااستفاده ازمدل سه شاخگی انجام گردید. با مطالعه پژوهش های پیشین سؤالات مربوط به مصاحبه باخبرگان شناسایی وسازمان دهی شد وسپس داده های جمع آوری شده درطی مصاحبه های عمیق، در قالب فرایندکدگزاری باز ومحوری خلاصه سازی ودر نهایت به ساخت فرضیات اقدام گردید. نمونه آماری مورد مصاحبه 10 نفر از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی وبه شیوه قضاوتی انتخاب شدند. نظرات آن هادر رابطه باعوامل موثربر بازاریابی محتوایی درقالب نظریه ادراکی محقق، جمع آوری شد وبااستفاده از نرم افزارمکس (MaxQDA) پاسخ ها کدگزاری ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: از دسته بندی نظرات مشارکت کنندگان در مجموع 63 کد باز بدست آمد که باکد گزاری محوری، درسه حوزه ساختاری، زمینه ای ورفتاری بازاریابی محتوایی دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد که اجماع بالایی مبنی بر 22 مفهوم درعوامل رفتاری، 23 مفهوم به درعوامل زمینه ای و 18 مفهوم به عنوان عوامل ساختاری موثر بربازاریابی محتوا وجود دارد. عوامل زمینه ای و سپس رفتاری بیشترین تاثیر
۹.

طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی صادراتی مدیریت طراحی عملکرد صادراتی تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 246
به دلیل رشد تجارت جهانی، شرکت ها از راه های مختلف تلاش می کنند وارد بازارهای خارجی شوند و ضمن توسعه فروش، سود خود را حداکثر سازند که یکی از رایج ترین این روش ها، صادرات است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل پویا جهت تشریح تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول در عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده صنایع دستی ایران می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های پژوهش به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل تم استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد، کارشناسان خبره وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و صادرکنندگان نمونه استان تهران است که با توجه به سطح اشباع داده، 17 نفر از آنها به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضا، مثلثی و بررسی زوجی تضمین شد. برای بررسی پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدیریت طراحی محصول و بازارگرایی از ارکان اصلی صادرات صنایع دستی شناخته شدند. همچنین نتایج تحلیل تم به استخراج 7 مؤلفه برای بازارگرایی صادراتی منجر شد که در چهار گروه یا تم فرعی دسته بندی شدند. تم های شناسایی شده شامل برند سازی مولف، بازاریابی نمایشگاهی، بازاریابی مجازی و استراتژی بازاریابی صادرات است. تم های فرعی در قالب یک تم اصلی باعنوان بازارگرایی صادراتی قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند توسط شرکت های صادراتی و همچنین نهادهای تسهیل گر صادرات مورد استفاده قرار گیرد
۱۰.

تحلیل الگوی مهارت برند بر عملکرد برند در شرکت های فعال در بورس فلزات فولادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت برند عملکرد برند عملکرد صادراتی برند حاکمیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 781
هدف این پژوهش آزمون الگوی طراحی شده مهارت برند در شرکت های فعال در حوزه بورس فلزات فولادی ایران است. روابط میان اجزای الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی تبیین شده است. به علت نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفری از مشتریان شرکت های فعال در بورس فلزات انتخاب و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مستخرج از مرحله کیفی پژوهش جمع آوری شد. در بخش کیفی پژوهش عوامل ایجادکننده مهارت برند در سه طبقه عوامل ویژگی های کارکردی برند، بازارمحوری و قابلیت بازاریابی؛ عوامل زمینه ای شامل حاکمیت دولت و نقش و مشکلات صادرات؛ و در نهایت پیامدها یا عملکرد مهارت برند در چهار طبقه ارزش ویژه برند، عملکرد بازاری برند، عملکرد مالی برند، عملکرد صادراتی برند دسته بندی شد. بخش کمی پژوهش نشان داد که ویژگی های کارکردی برند به میزان (55/0)، بازارمحوری به میزان (57/0)، قابلیت بازاریابی به میزان (66/0)، حاکمیت دولت به میزان (74/۰)  بر مهارت برند و مهارت برند بر ارزش ویژه برند به میزان (66/0)، عملکرد بازاری برند به میزان (87/0)، عملکرد مالی به میزان (62/0)، عملکرد صادراتی به میزان (83/0) تأثیرگذار هستند. همچنین مشکلات و نارسایی های صادرات به میزان (86/۰-) به صورت منفی بر مهارت برند تأثیر دارند.
۱۱.

ارزیابی تجربه مشتریان فولاد مبارکه اصفهان

کلید واژه ها: رضایت وفاداری مدیریت دانش مشتری تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 839
هدف از انجام این پژوهش تحلیل رفتار مشتریان فولاد براساس تجربه مشتری است.مدیریت تجربه مشتری در سه مرحله پیش از خرید، حین خرید ، پس از خرید و در برنامه های وفاداری شرکت قابل ارزیابی است. عوامل موثر برای سنجش تجربه در شرکتهای صنعتی در ایران بررسی نشده بود ، ابتدابرای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت تجربه مشتریان، با 15 نفر از مدیران شرکت فولاد مبارکه استان اصفهان مصاحبه شد. پس از مصاحبه و ثبت نظرات مدیران ارشد فولاد مبارکه تجزیه تحلیل تم انجام گرفت و فعالیتهای مهم فرایند فروش در سه مرحله قبل ، حین و بعد از خرید استخراج شد. برای آگاهی از نظرات جامعه مورد مطالعه که مشتریان شرکت فولاد مبارکه هستند به نتایج مصاحبه پایلوت که با 25 شرکت انجام شده بود اتکا شد. بر اساس نتایج مصاحبه چالش اصلی نحوه ارتباطات ، پشتیبانی از مشتری و پیشگام بودن شرکت بود. درنهایت پرسشنامه براساس مصاحبه مدیران و مشتریان طراحی شد و بین مدیران شرکتهای مشتری منتخب شرکت فولاد مبارکه توزیع شد.پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ سنجیده شده که برابر 89/0 بود.برای بررسی روایی هم از روایی صوری و محتوایی استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد، تمرکز بر مشتری مداری و مشتریان ویژه و نیز مدیریت رویدادها و برقراری تعامل شخصی موثر با مشتریان از جمله راهکارهای اصلی برای برطرف کردن تجربه های منفی است. برای اکثر پاسخ دهنده حفظ رابطه با فولاد ارزشمند بوده است و در تجربه مشتری مهمترین عامل بوده است.همچنین برند فولاد از نظر پاسخ دهنده ها قابل اعتماد و اطمینان بوده است. و این دو عامل در تجربه مثبت مشتریان تاثیر زیادی داشته اند.کمترین عاملی که در تجربه مشتریان مورد موافقت بوده است انعطاف پذیری در شرایط فروش بوده است. همچنین پیشنهاد شد که تنظیم نقشه سفر مشتری است بر مبنای سیستم مدیریت دانش مشتری در شرکت فولاد مبارکه ترسیم شود
۱۲.

مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت برای ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمامیت قابلیت های بازاریابی هوشمندی کسب وکار یادگیری مستمر سازمانی مدیریت دانش مزیت رقابتی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 751
هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت، به منظور توسعه قابلیت های بازاریابی، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار است. روش: در مرحله کیفی، مصاحبه های عمیق با 20 نفر و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از مدیران ارشد، میانی و خبرگان و همچنین 4 گروه کانونی متشکل از 6 عضو، در یکی از بزرگ ترین صنایع فولادی کشور، برنامه ریزی و انجام شد. در مرحله کمّی نیز، 350 نفر، از بین مدیران و خبرگان شرکت های صنعت فولاد ایران و پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب شد. روش اجرای پژوهش، از نوع آمیخته کیفی کمّی (اکتشافی تأییدی) است. به این منظور، ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمونی، داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، گروه های کانونی و همچنین مرور جامع ادبیات موضوع، مدل اولیه پژوهش مفهوم سازی شد. سپس در مرحله کمّی با استفاده از داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه و همچنین داده های مربوط به عملکرد شرکت های در دست بررسی از سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدل مفهومی اولیه، در چارچوب معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شد و مدل مفهومی نهایی پژوهش با تحلیل تلفیقی یافته های مراحل کیفی و کمّی به دست آمد. یافته ها: بنگاه های کسب وکار به منظور ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی و سایر قابلیت های سازمانی مرتبط، به توسعه تمامیت داخلی بنگاه نیازمندند. تمامیت داخلی بنگاه های کسب وکار، به توسعه هوشمندی کسب وکار، یادگیری مستمر سازمانی و مدیریت دانش منجر می شود و توسعه موارد پیش گفته، توسعه قابلیت های بازاریابی، یکپارچگی زنجیره تأمین، ارتقای خصیصه های منابع بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار را به همراه می آورد. همچنین، تمامیت شرکای زنجیره تأمین و تمامیت بخش های حاکمیتی، روابط بین قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر بنگاه را تعدیل می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، در ارتباط با ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی و ارتباط آن با مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بنگاه، سه مفهوم جدید تمامیت داخلی بنگاه، تمامیت شرکای زنجیره تأمین و تمامیت بخش های حاکمیتی را وارد ادبیات راهبرد بازاریابی و مدیریت راهبردی کرده است. ضمن آنکه مفاهیم جدیدی را نیز به ادبیات قابلیت های بازاریابی افزوده است و پیکربندی جدیدی را در خصوص پیشایندهای توسعه قابلیت های پیش گفته، پیشنهاد می دهد.
۱۳.

تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پژوهش برنامه ریزی استراتژیک تحلیل بیرونی تحلیل درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 552
امروزه مدیریت دانشگاهی به فعالیتی پویا مبدل شده، چنانچه مدیران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبی اتخاذ کنند، باید به برنامهریزی استراتژیک اقدام کرده.لذا در ابتدا، نیازمند آگاهی و شناخت وضعیت حاضرخود هستند. هدف از این مطالعه، شناخت حوزه پژوهش دانشگاه آزاداسلامی از طریق تحلیل درونی و بیرونی است. در این پژوهش از روش آمیخته کمی- کیفی استفاده شد. جامعه پژوهش همه  مدیران و معاونان پژوهش، دانشجویان و استادان عضو باشگاه پژوهشگران جوان استانهای تهران و البرز بودند که 370 نفر نمونه به صورت تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محققساخته شامل74 گویه در چهار حوزه SWOT میباشد. براساس ضریب آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه 98/0 برآورد شد و روایی محتوایی براساس نظرات اساتید و متخصصین دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل SWOT استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از تشکیل ماتریس عوامل داخلی، خارجی و امتیاز کسب شدهIFE=2/60) ،،(EFE=2/59 ، استراتژی حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه تهاجمی(SO) قرار گرفت. بدین معنی که قوتهای پیش روی حوزه پژوهش بر ضعفهای آن غلبه دارد. بنابراین حوزه پژوهش دانشگاه آزاد میتواند زمینه توسعه فعالیتهای مطلوب پژوهشی را فراهم آورد.
۱۴.

مدل سازی آسیب پذیری بافت های شهری تحت سناریوهای مختلف به منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب پذیری سناریو سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر تهران فرایند تحلیل سلسله مراتبی منطقه یک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 195
افزایش باورنکردنی بحران ها و فراوانی و پیچیدگی آن ها این رویکرد نگاه عامیانه و سنتی به آسیب پذیری را دچار تزلزل کرده و نیاز به رویکرد جامع تری از آسیب پذیری و مدیریت بحران را مطرح کرده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در مباحث مربوط به سیستم های اطلاعات مکانی شهری، در این تحقیق سعی شده با به کارگیری توابع آسیب پذیری در برابر زلزله، با استفاده از داده های مکانی و توصیفی، اجزا و عناصر اصلی و رفتاری بافت کالبدی شهری منطقه یک شهر تهران و تعیین تأثیر هر کدام از معیارهای به کاررفته در میزان آسیب پذیری مدل سازی و ریزپهنه بندی آسیب احتمالی وارده به بافت کالبدی منطقه مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج حاصله نشان می دهد منطقه یک در سه سناریوی مختلف با شدت زلزله 6، 7، و 8 هم به لحاظ بافت شهری هم به لحاظ کالبد شهری دارای بیشترین میزان آسیب پذیری متوسط به بالاست که آن به سبب بافت فرسوده و توسعه و تغییر کالبدی است که در چند دهه قبل در این منطقه اتفاق افتاده است؛ بدین ترتیب، می توان به این نتیجه رسید که این منطقه نسبت به بافت های نسبتاً جدید، که ساخته شده، به سبب گسلش منطقه، به بحران طبیعی مثل زلزله احتمالی که ممکن است در منطقه اتفاق بیفتد باز هم آسیب پذیر است.
۱۵.

The Strategic SWOT Analysis to Use Social Marketing in the Design of the Research Development Model of Islamic Azad University(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 696
As non-profit organizations, universities have specific goals and missions, their performance must be assessed for exploiting their limited available resources and achieving organizational goals. The purpose of this study is to employ the obtained strategies for evaluating the status of research area in the Islamic Azad University using SWOT analysis and design the research development model of the university through social marketing mix. A mixed methods research (quantitative-qualitative) has been used for the study carried out in two stages. In the first stage, SWOT analysis is used and in the second stage, social marketing is employed given the extracted strategies in the previous stage. In the qualitative section, the statistical sample included experts (deputies, research managers, students and professors who were the members of the young researchers club in the first stage and assistant and associate marketing professors in the second stage) selected via purposive sampling and theoretical saturation. In quantitative section, the research was descriptive and field-based where the statistical sample included 370 respondents from university branches at Tehran and Alborz provinces and selected via stratified random sampling. According to Cronbach alpha coefficient, reliability of the SWOT questionnaire was estimated equal to 98% and that of social marketing was equal to 96%. According to the results of the study, integrated social marketing could result in favorable research behavior.
۱۶.

ارائه الگوی موقعیت برند و تأثیر آن بر برتری قیمتی در صنعت لوازم خانگی با تمرکز بر نقش میانجی ارزش ویژه برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موقعیت برند برتری قیمتی ارزش ویژه برند صنعت لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 596
     موقعیت برند ازجمله موضوعات مهمی است که طی سال های اخیر مورد تأکید قرارگرفته است. امروزه افزایش رقابت پذیری بین تولید کنندگان، آنها را به ایجاد برند قوی ترغیب کرده است. تمرکز بر موقعیت رقابتی برند در بازار و ایجاد مدلی از آن در ذهن مصرف کننده و تأثیر آن بر برتری قیمتی امری مهم است. پژوهش حاضر بینشی برای مدیران به وجود می آورد که با خلق موقعیتی منحصر به فرد بتوانند نسبت به رقبا برتری قیمتی ایجاد کنند. هدف پژوهش بررسی تأثیر موقعیت برند بر برتری قیمتی، از طریق نقش میانجی ارزش ویژه برند، در میان تولید کنندگان لوازم خانگی است. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی در اصفهان بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی فرضیه ها و تأیید الگوی مفهومی پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS22 وAmos23  استفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت برند بر برتری قیمتی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. این درحالی است که ارزش ویژه برند در رابطه ذکر شده نقش میانجی ایفا می کند.
۱۷.

تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی: آزمایشگاه های تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوازه برند اعتماد به برند ترغیب به انتخاب تصویر برند شواهد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 895
هدف: مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی به دلیل حساسیت در نوع خدمت، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. شناسایی عوامل مد نظر افراد برای انتخاب مرکز خدمات درمانی به مدیران برای تدوین برنامه ها و استراتژی های خود کمک می کند. از این رو هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ترغیب مراجعان به انتخاب آزمایشگاه های تشخیص طبی است. برای رسیدن به این هدف، تأثیر شواهد برند، آوازه برند، اعتماد به برند و تصویر برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان در نظر گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی به شمار می رود و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه نمونه، آزمایشگاه های تشخیص طبی استان اصفهان در نظر گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد شواهد برند و آوازه برند بر اعتماد به برند مؤثر است و اعتماد به برند بر تصویر برند تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، تصویر برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان نیز اثرگذار است. نتیجه گیری : از میان نه فرضیه پژوهش، تنها دو فرضیه تأثیر شواهد برند بر تصویر برند و نقش میانجی گری تصویر برند در تأثیر شواهد برند بر ترغیب به انتخاب تأیید نشد.
۱۸.

شناسایی و سنجش پیشرانهای کلیدی موثر در تعیین حس مکان مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حس مکان مقاصد گردشگری میک مک شهر اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 363
در هزاره فرارو، جهان بوسیله فن آوری و فرایند جهانی شدن، در مسیر همگنی فزاینده ای در حال پیشروی است. از این رو جهت دستیابی به مزیت اقتصاد رقابتی، برخوردار بودن از یک حس مکان متمایز، بیش از پیش برای شهرها و کشورها اهمیت یافته است. با توجه به تعریف گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و پیشرفت اصفهان لازم است تا ابعاد موثر در تعیین حس مکان شهر اصفهان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری بین المللی مورد تحلیل واقع شود. هدف اصلی این پژوهش کاربردی که با تلفیق روش های اسنادی و پیمایشی و در دو گام انجام گرفته، شناسایی و سنجش پیشرانهای کلیدی موثر در تعیین حس مکان مقصد گردشگری شهر اصفهان است. نتایج این پژوهش حاصل از تحلیل نظرات 31 نفر از خبرگان در خصوص موضوع پژوهش نشان می دهد که 16 پیشران کلیدی شناسایی شده در تعیین حس مکان شهر اصفهان به عنوان یک مقصد گردشگری در سه گروه کالبدی، فعالیتی و معنایی تقسیم پذیرند. سه پیشران "صنایع دستی و هنرهای سنتی"، جاذبه های تاریخی" و "سابقه تاریخی و تمدنی" دارای بیشترین امتیاز و  از بین عوامل معنایی "تصویر و ذهنیت شکل گرفته از مقصد"، "میراث فرهنگی ناملموس" و "کیفیت ادراک شده از محیط و زندگی در مقصد شهر اصفهان" دارای کمترین اثرگذاری را در بین عوامل تعیین کننده حس مکان مقصد گردشگری اصفهان دارا می باشند.
۱۹.

شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری سالمندان شبکه های عصبی تجربه سفر انگیزه سفر لذت سفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 988
شناسایی بخش ها ی بازار گردشگری به توسعه ی بهتر بسته های سفر و راهبردها ی کارآمدتر کمک می کند. با شناسا یی ارزشهای مورد انتظار ناشی از الگوهای رفتاری و مقایسه آن با علایق رفتاری سفر افراد سالمند درکنار ویژگی های فردی می توان بازار گردشگران سالمند را بخش بندی و پیش بینی کرد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. برای شناسایی ارزشهای مورد انتظار از رویکرد کیفی و روش دلفی و برای پیش بینی گروه ها ی بازار از رویکرد کمی با استفاده  از شبکه های عصبی بهره می برد.این پژوهش بین 380 نفر ازگردشگران سالمندان اصفهانی و تهرانی به روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انجام شده است. نتایج نشان می دهد ارزشها ناشی از ویژگی های فردی و شخصیتی، انگیزه های سفر، تجربه سفر، سبک سفر و لذت سفر است. بازارگردشگران سالمند بر اساس ارزش های مورد انتظار، با تکنیک شبکه عصبی در سه گروه محافظه کار، مرفه و جوان شناسایی و پیش بینی شدند.
۲۰.

ارائه مدل احساسات مصرف کنندگان در صنعت بسته بندی با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساس مصرف کننده بسته بندی مدل سازی ساختاریر- تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 552
این پژوهش با هدف شناسایی انواع احساسات مصرف کننده، دسته بندی و تبیین ارتباط میان آن ها در صنعت بسته بندی انجام گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول انواع احساسات منتقل شده به مصرف کننده از بسته بندی محصول از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 50 نفر از مصرف کنندگان شکلات در شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع و به کمک روش تحلیل تم، شناسایی شدند. در گام دوم احساسات شناسایی شده با استفاده از نمودار وابستگی و نظر چند متخصص حوزه زبان شناسی و رفتار مصرف کننده، در قالب 6 گروه دسته بندی شدند. درنهایت در گام سوم این احساسات به کمک تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری، سطح بندی شده و ارتباط میان آن ها مشخص شد. نتایج پژوهش منجر به طراحی مدل احساس مصرف کننده در صنعت بسته بندی در پنج سطح شد. احساس مصرف کننده نسبت به طراحی بسته بندی به عنوان تأثیرگذارترین عامل در شکل گیری سایر احساسات در مصرف کننده شناسایی شد. همچنین احساس مصرف کننده نسبت به خرید به عنوان تأثیرپذیرترین بُعد شناخته شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان