زهره دهدشتی شاهرخ

زهره دهدشتی شاهرخ

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
پست الکترونیکی: dehdashtishahrokh@atu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
۱.

توسعه مدل هوشمندی بازار در زنجیره عرضه محصولات تندگردش (فساد پذیر) در حوزه خرده فروشی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی بازار هوشمندی بازار عرضه هوشمندی رقابتی هوشمندی کسب وکار تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 439
در عرصه رقابت فشرده، مدیران کسب وکارها، بیش از همیشه به اطلاعات مناسب برای اتخاذ تصمیم های راهبردی نیاز دارند. برای آن دسته از مدیران اجرایی که در حوزه خرده فروشی آنلاین محصولات فسادپذیر فعالیت دارند، دسترسی به این گونه اطلاعات از اهمیت برخوردار است چراکه این محصولات چرخه عمر کوتاهی دارند. در این پژوهش، با به کارگیری رویکرد تحقیق ترکیبی، ابعاد و مؤلفه های مدل هوشمندی بازار در زنجیره عرضه محصولات فسادپذیر شناسایی شده است. از تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی آل اس برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. مدل مذکور، شامل 5 بعد هوشمندی کسب وکار، بینش بازار و مشتری، هوشمندی زنجیره عرضه، هوشمندی رقابتی و هوشمندی کسب وکار اجتماعی است.
۲.

طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم آفرینی برند رفتار هم آفرینی مطالعه کیفی فراترکیب سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 424
هدف: توجه به برند و ابعاد متفاوت آن از گذشته تا امروز مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است. در بازارهای رقابتی امروز برندهایی توانستند ماندگار شوند که با ارتباط سازنده با مشتریان از نظرات آنها بهره بردند. هدف این پژوهش طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری است. روش: این پژوهش از حیث هدف توسعه ای کاربردی و رویکرد مطالعاتی آن کیفی و از نظر ماهیت اکتشافی است. در این پژوهش از روش فراترکیب برای طراحی مدل استفاده شده است. یافته ها : با بررسی پژوهش های پیشین در هفت مرحله فرآیند فراترکیب و دسته بندی و تجزیه و تحلیل پژوهش ها در قالب 3 مقوله، 10 مفهوم و 37 کد، مدل رفتار هم آفرینی برند شامل پیش آیندها، عوامل رفتار هم آفرینی و پس آیندها ارائه گردید. نتایج: نتایج نشان داد امروزه مشتریان می توانند ایده هایی را خلق کنند که از جذابیت تجاری بالایی برخوردار باشد و به نوعی شریک تجاری بنگاه شوند و به این شکل نیازهای گسترده مشتریان برآورده میشود.
۳.

عوامل زمینه ساز اثرگذاری فرایند منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت شغلی پیشرفت شغلی زنان موانع مسیر شغلی زنان فرایند منتورینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 970
هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداری تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گردید. برای این منظور، 18 مصاحبه انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش، متخصصان مشارکت کننده در منتورینگ در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و داده ها با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری گردید. که شامل چهار مرحله کدگذاری بود. تحلیل یافته ها نشان می دهد، عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان شامل هشت دسته از مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فردی، الزامات منتور، الزامات جمعیت شناختی، حمایت های منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات بین فردی است. اجرای منتورینگ در سازمان ها می تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک نماید. در این راستا سازمان ها برای صحیح اجرا شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.
۴.

بررسی تاثیر محتوای تبلیغات در بازی های دیجیتال بر یادآوری برند در بین بازیکنان بازی های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 539
بازی های دیجیتال جدیدترین رسانه برای تبلیغات در فضای مجازی می باشند و در بین رسانه های دیجیتال برای تبلیغات سریع ترین رشد رادارند، در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر محتوای تبلیغاتی در بازی های دیجیتال بر یادآوری تبلیغات ، 5 عامل مؤثر بر محتوا را شناسایی کردیم که این عوامل شامل آگاهی بخشی پیام تبلیغاتی در بازی های دیجیتال، جذابیت پیام ، تطابق محتوا با موضوع بازی، تعامل در محتوای تبلیغاتی و وجود مشوق های فروش در تبلیغ بودند،تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی می باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق شاخص روایی همگرا و روایی سازه محاسبه شده است، برای بررسی تأثیر این عوامل نمونه ای به حجم 782 نفر از مردم تهران که درگیری رفتاری مناسبی با بازی های دیجیتال داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند، فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار گرفت و مشخص شد که محتوای با کیفیت بر یادآوری تبلیغ در بازی های دیجیتال مؤثر است. از بین عوامل مؤثر بر محتوای تبلیغات نیز تأثیر همه عوامل مورد تائید قرار گرفت و مشخص شد که تطابق تبلیغ با موضوع بازی دیجیتال مهم ترین عامل محتوایی مؤثر می باشد.
۵.

بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکرینگ صنعت بانکرینگ ایران منطقه خلیج فارس دریای عمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 177
هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت و جایگاه صنعت بانکرینگ(سوخت رسانی دریایی) ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری آن شامل دو بخش می باشد، یک قسمت جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صنعت بانکرینگ و دیگری که مربوط به بخش کمی مطالعه است شامل مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ ایران است. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ نیز به روش نمونه گیری سرشماری کامل انتخ اب ش دند. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی صوری آن از دید خبرگان و روایی سازه آن به کمک روش های آماری به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلف ای کرونباخ بررسی شد. داده ها با بهره من دی از نرم افزاره ای spss و lisrel تجزیه و تحلیل ش دند (دوره زمانی گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق سال 1398). در نهایت یافته های پژوهش روش تکنیک دلفی نشان داد شش متغیر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بندر، تأمین و عرضه پایدار سوخت، بهای ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه سایر خدمات جانبی، قوانین و مقررات و مزیت های جغرافیایی بندر، در توسعه صنعت بانکرینگ تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد صنعت بانکرینگ ایران با توجه به شاخص های شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
۶.

شاخص های مدیریت محتوای دیجیتال با هدف افزایش درگیری کاربران فضای مجازی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محتوا بازاریابی محتوا درگیری درگیری دیجیتال فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 987
ارائه اطلاعات ارزشمند در قالب محتوای جذاب و تعامل با مشتریان مهم ترین عناصر بازاریابی محتوا می باشد که از مقدمات ایجاد درگیری است. مهم ترین مسئله در موفقیت بازاریابی محتوا، پاسخ درست به این سئوال است که چه عواملی موجب درگیر شدن مخاطب با محتوا خواهد شد. با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه شناسایی ابعاد درگیری و عوامل انگیزاننده مخاطبان برای درگیر شدن با محتوا انجام گردیده، کماکان درگیری مخاطبان از جمله دغدغه های فعالان در حوزه بازاریابی محتوا است و در جستجوی روش های موثر برای شناسایی عوامل موثر بر ارتقای سطح درگیری مخاطبان می باشند. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب بر اساس مدل سندلوسکی و بارسو (2007) به شناسایی شاخص های تاثیرگذار بازاریابی محتوا بر ارتقای درگیری مخاطبان پرداخته است. به این منظور، 537 مقاله در بازه زمانی سال های 2003-2021 یافت شد و در هر مرحله مقالاتی که معیارهای مورد نظر را کسب نکردند از پژوهش کنار گذاشته شد. در نهایت، یافته های 45 مقاله انتخاب گردید. با طبقه بندی کدهای شناسایی شده، 23مقوله را در 4 بعد شامل مقوله های شناسایی درگیری، مقوله های مربوط به ویژگی های محتوا، مقوله های مربوط به نویسنده محتوا و مقوله های مربوط به واکنش سایر کاربران شناسایی شد. از میان تمامی مقوله های شناسایی شده، امکان شخصی سازی محتوا برای هر مخاطب، احساسات نهفته در محتوا و تاریخ انتشار محتوا، نحوه عضویت نویسنده و هویت وی در جامعه آنلاین بالاترین اولویت ها را از آن خود ساختند.
۷.

مدل تجربه هم آفرینی مشتری در صنعت میهمان نوازی نظیر به نظیر: رویکرد متاسنتز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه هم آفرینی اقامتگاه های نظیر به نظیر متاسنتز تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 91
با ظهوراقتصاد اشتراکی، اقامتگاه های نظیر به نظیر رونق چشمگیری یافته اند. یکی از راه ها برای موفق تر عمل نمودن این اقامتگاه ها، بهره برداری از پتانسیل هم آفرینی گردشگران است. همچنین در سال های اخیر توجه ویژه ای به تجربه مصرف در صنعت میهمان نوازی می شود. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید برای تجربه هم آفرینی گردشگران در اقامتگاه های نظیر به نظیر می باشد. برای این منظور از روش متاسنتز هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. به تعداد 63 مقاله کیفی شناسایی و با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج ابعاد کنترل، یادگیری، اتصال، شخصی سازی، اصالت و خودمختاری را بعنوان ابعاد تجربه هم آفرینی شناسایی نمود. همچنین عوامل مربوط به میزبان، عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به سایر مشتریان و جامعه محلی، عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل مربوط به اقامتگاه بعنوان پیش آیند و متغیرهای ارزش کارکردی، ارزش هزینه، ارزش اجتماعی و ارزش تجربی بعنوان پیامدهای آن شناسایی شدند.
۸.

شناسایی تفکر عمیق ذهنی بازار سیاسی ایران از برند ایده آل ریاست جمهوری با استفاده از تکنیک زیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سیاسی برند سیاسی انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران تکنیک زیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 872
در نظام های سیاسی، رقابت میان بازیگران سیاسی با هدف دستی ابی ب ه ق درت و اثرگذاری بر تصمیمات رای دهندگان ب ه نح وه بازاری ابی فعالیت های سیاسی و اجتماعی آن ها در برابر افکار عمومی بستگی دارد. عدم شناخت عمیق ذهنیت و تصویر مردم نسبت به سیاست مداران و عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم باعث بوجود آمدن مشکلاتی در رسیدن به اهداف سیاسی می باشد. هدف پژوهش ایجاد یک تصویر روشن از عمق ذهن رأی دهندگان ایرانی نسبت به برند ایده آل ریاست جمهوری است. این پژوهش با انجام مصاحبه های عمیق و با تکنیک زیمت، سازه های مرکزی را استخراج نموده است. جامعه آماری پژوهش؛ هدفمند و از ایرانیان بالای 18 سال است که حداقل در یک دوره ریاست جمهوری شرکت کرده اند. همچنین با انجام 14 مصاحبه، پژوهشگر به اشباع نظری رسیده و نقشه اجماعی برند ایده آل ریاست جمهوری استخراج شد. سازه های مرکزی احصا شده از نقشه اجماعی عبارتند از: ایران پیشرفته، بهبود اقتصادی، بهبود توسعه و فرهنگ، آرامش دهنده، توجه و توسعه گردشگری، متعهد، عدالتخواه، ارتباطات جهانی، توجه به محیط زیست و عملگرا که باید در کمپین های بازارهای سیاسی ریاست جمهوری برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات مد نظر قرار گیرند.
۹.

واکاوی آینده نظم پولی جهانی و تأثیرات آن بر نظام بانکداری بین الملل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نظم پولی بانکداری بین الملل دلار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 954
براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک های مرکزی در جهان حدود 63 درصد است، درحالی که سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن 5/2 درصد است. این پژوهش در باب جایگاه هژمونیک دلار در نظام اقتصادی جهان استدلال هایی مطرح و سپس درجهت فهم سناریوهای آتی این جایگاه تلاش کرده است. واکاوی راهکارهای پیش روی نظام بانکداری بین الملل ایران در تقابل با جایگاه دلار در نظام مالی جهانی، هدف غایی این پژوهش بوده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی عرفی و با حضور 15 نفر از متخصصین حوزه بانکداری بین الملل انجام شده است. داده ها که از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، تجزیه و تحلیل شده اند که نتایج نشان می دهد: تداوم هژمونی دلار، جایگزینی با ارز ملی دیگر، تقویت ارزهای چندجانبه و جایگزینی با ارزهای دیجیتال، چهار سناریوی آینده نظام مالی جهانی است و متعاقب آن راهکارهای پیش روی نظام بانکداری بین الملل ایران عبارت است از: توسعه روابط راهبردی مالی با چین، انعقاد پیمان های پولی چندجانبه، بهره برداری از ارزهای دیجیتال، به کارگیری سازوکار های تجاری غیربانکی.
۱۰.

ارائه مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر عملکرد کانال توزیع بنگاه های تولیدکننده/وارد کننده محصولات تند گردش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محصولات تندگردش مدیریت کسب و کار اهداف سازمان ارزیابی مدل کانال توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 581
هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد مختلف اثر گذار بر عملکرد کانال توزیع بنگاه های تولید کننده/وارد کننده محصولات تند گردش در ایران و ارائه ی مدلی جهت تبیین عملکرد آن بوسیله ی این ابعاد شناسایی شده است. پس از استخراج مضامین مبتنی بر ادبیات موضوع، مصاحبه ی باز با 19 تن از خبرگان حوزه ی بازاریابی، فروش و لجستیک جهت تکمیل و تایید مضامین انجام گرفته است. پس از پاسخگویی به سوالات، توسط فرایند کدگذاری، فاکتورهای مد نظر از پاسخها استخراج گردیده و سپس هر یک از این فاکتورها به یک مضمون تخصیص داده شده است و در مجموع مضامین 1) ملاحظات سازمانی، 2) ملاحظات محوری کانال توزیع، 3) راهبرد طراحی و نگهداشت کانال، 4) ملاحظات محیط کلان، 5) ملاحظات محیط خرد و 6)نتایج عملکردی تخصیص داده شده است و الگوی مفهومی در قالب ترسیم شبکه مضامین طراحی گردیده است. در مرحله ی ارزیابی کمی الگو، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده و پرسشنامه ای شامل 81 سوال طراحی شده و با استفاده از نرم افزار پرس لاین و با استفاده از ایمیل و شبکه های اجتماعی در اختیار خبرگان حوزه ی بازاریابی و زنجیره تامین قرار گرفته است. در مجموع 67 پرسشنامه عودت داده شده است. مطابق با نتایج بدست آمده رابطه ی میان بعد ملاحظات سازمانی، ملاحظات محوری کانال توزیع، راهبرد طراحی و نگهداشت کانال، راهبرد طراحی و نگهداشت کانال، ملاحظات محیط کلان و در نهایت ملاحظات محیط خرد با نتایج عملکردی معنادار می باشد.
۱۱.

مدل رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی برای صنعت پوشاک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی صنعت پوشاک عوامل فردی عوامل اجتماعی و فرهنگی عوامل مربوط به شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 47
امروزه شاهد تأثیر زیاد شبکه های اجتماعی بر خرید بسیاری از محصولات در صنایع گوناگون هستیم. یکی از صنایعی که در سال های اخیر تحت تأثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است، صنعت پوشاک می باشد. از این رو، این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک در شبکه های اجتماعی و تدوین مدل رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی برای صنعت پوشاک است. در انجام این تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی ازطریق مصاحبه با مدیران شرکتهای فروش پوشاک در شبکه های اجتماعی متونی تهیه و کدگذاری گردید، 46 مفهوم شناسایی شد که در چهار مقوله اصلی و 16 مقوله فرعی دسته بندی و در قالب مدل اولیه ارائه شدند. سپس در بخش کمی، بر اساس مدل اولیه، پرسشنامه ای تدوین و در اختیار 385 نفر از خریداران پوشاک در شبکه های قرار گرفت و مدل نهایی رفتار خرید مصرف کننده برای خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی ارائه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل فردی، عوامل مربوط به شرکت و عوامل اجتماعی و فرهنگی به طور مستقیم و همچنین با نقش میانجی اعتماد، تأثیر معنی داری بر تصمیم مصرف کننده به خرید پوشاک و به دنبال آن تأثیر معناداری بر وفاداری، خرید مجدد و توصیه خرید به دیگران از طریق شبکه های اجتماعی دارند.
۱۲.

تاکسونومی پاسخ های رفتاری مصرف کنندگان در دوران همه گیری کووید-19 با روش فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخ رفتاری مصرف کننده کوید -19 کرونا ویروس همه گیری فرا ترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 519
هدف: شیوع همه گیری بیماری کووید-19یا کرونا ویروس در سال 2020، آثار چشمگیری بر اقتصاد و سلامت کشورها داشت. هدف این پژوهش بررسی سیستماتیک پاسخ های رفتاری مصرف کننده در دوران شیوع همه گیری کووید-19و ارائه مدل با به کارگیری روش فرا ترکیب می باشد. روش: با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد پاسخ های رفتاری مصرف کننده در دوران همه گیری کووید 19 شناسایی شده است. برای تبیین روش شناسی فرا ترکیب رویکرد هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، را 986 مقاله علمی منتشرشده در مجلات معتبر در بازه زمانی 2021 – 2019 تشکیل می دهد و درنهایت 25 مقاله مورد تحلیل و بررسی نهایی قرار گرفتند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل مقالات، کدها بر اساس تشابه و دفعات تکرار در سه مفهوم واکنشی، مقابله ای و سازگاری دسته بندی و 36 کد نیز استخراج شد و درنهایت، نتایج حاصل از تحلیل در قالب مدل مفهومی ارائه گردید. نتیجه: با ترکیب و ادغام پژوهش های صورت گرفته مدل جامع در ارتباط با پاسخ های رفتاری مصرف کننده در دوران شیوع کووید-19ارائه شده است. عواملی از جمله، قرنطینه، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از فناوری ها و رسانه های اجتماعی، منجر به شکل گیری عادات جدید و ترک عادات قدیمی مصرف کنندگان خواهد شد.
۱۳.

شناسایی و تبیین چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش نظام بانکی بانکداری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 925
با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد. این پژوهش، در باب اهمیت و جایگاه بانکداری بین الملل در نظام اقتصادی استدلالاتی اقامه و سپس در جهت شناسایی چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران تلاش نموده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با حضور 15 نفر از متخصصین این حوزه انجام پذیرفته است. داده ها که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که: اتصال و دسترسی بسیار محدود به نظام مالی جهانی، اجرای محدود استانداردهای پذیرفته شده جهانی در عملیات بانکی، عدم تطبیق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، نوسانات نرخ ارز، ضعف حاکمیت شرکتی و رتبه ریسک اعتباری مهمترین چالش های نظام بانکداری بین الملل کشورمان بوده و این چالش ها ناشی از متغیرهای کلان جهت گیری سیاست خارجی، هژمونی دلار در نظام مالی جهانی، تحریم های جامع و هدفمند و موانع قوانین و مقرراتی بوده است.
۱۴.

الگوی چندسطحی برندسازی ملی: فراترکیب مطالعات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی ملی متاسنتز مطالعات موردی کیفی رویکرد چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 869
در بازار رقابتی جهان کنونی، یکی از مهمترین دارایی های هر کشوری برند ملی است که می تواند کشور را در جذب سرمایه گذاری، توسعه ی صادرات و همچنین جذب گردشگر کمک کند، از این رو دولت ها، تاجرین و کسب وکارها می بایست مراحلی را طی نمایند تا مطئمن شوند که برند ملی کشورشان به صورت راهبردی مناسب بوده، به خوبی مدیریت شده و مداوما مورد ارزیابی قرار می گیرد. این پژوهش با بررسی سیستماتیک مطالعات موردی حوزه برندسازی ملی به دنبال ارائه ی مدلی چندسطحی از عوامل تاثیرگذار، فرآیندی و خروجی های برندسازی ملی است. روش پژوهش فراترکیب براساس مدل هفت مرحله ای هون (۲۰۱۳) است که در طول آن با بررسی ادبیات حوزه "برندسازی ملی" ۹۸۷ مقاله اولیه در بازه زمانی سال های ۲۰۰۳-۲۰۱۹ یافت شد و در هر مرحله مقالاتی که معیارهای مورد نظر را کسب نکردند از پژوهش کنار گذاشته شد، در نهایت ۳۷ پژوهش مطالعه ی موردی با کسب تمامی معیارهای مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. پس از تحلیل محتوا و کدگذاری مطالعات موردی بررسی شده نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی نشان می-دهد که مطالعات حوزه برندسازی ملی در دوسطح مردم و دولت عوامل درگیر برندسازی ملی را مورد بررسی قرار داده اند که در این فرآیند برنامه ریزی و اجرای برندسازی ملی در سطح دولت رخ داده و مردم و دارایی های هرکشور براین فرآیند تاثیرگذارند و از طرفی دیگر فرآیند برندسازی ملی خروجی های ارزشمندی را برای تمامی سطوح به همراه دارد. مهمترین جنبه های نوآوری این پژوهش نگاه چندسطحی و سیستماتیک به برندسازی ملی و همچنین شناسایی عناصراصلی برندسازی ملی هرکشور است.
۱۵.

مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تجربه مشتری تجربه مشتری خدمات بانکداری الکترونیکی ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکی مدل چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 242
در عصر دیجیتال، مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت در خدمات بانکداری الکترونیکی تبدیل شده است و تجربه مشتری به وضوح با هدف دستیابی به وفاداری مشتری و رشد درازمدت، مورد تمرکز واقع گردیده است. ازین رو هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری خرد است. در این راستا با استفاده از روش پژوهش کیفی ابتدا ادبیات مدیریت تجربه مشتری تحلیل شد و سپس با 15 نفر از خبرگان صنعت بانکی مصاحبه عمیق انجام شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده ها تحلیل شد. در این پژوهش 8 بعد اصلی بعنوان سطوح مدل، 21 مقوله و 58 زیرمقوله برای مدل نهایی شناسایی شد. در این مدل شش سطح ابزار و درگاه بانکی، بازاریابی، زیرساخت، سازمان، صنعت و محیط کلان خدمات بانکداری الکترونیکی بعنوان سطوح تاثیرگذار بر بعد تجربه مشتری و یک بعد بعنوان استراتژی مدیریت تجربه مشتری تعیین شد. این پژوهش با فراهم نمودن یک مفهوم سازی گسترده از مدیریت تجربه مشتری، دیدگاهی جدید نسبت به مدیریت تجربه مشتری بوجود آورده و چارچوبی برای ایجاد تجارب مثبت برای ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیکی فراهم کرده است.
۱۶.

سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزار خدمات بانکداری الکترونیکی تجربه مشتری خدمات بانکداری الکترونیکی سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 120
هدف: در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی، بانک ها و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت تجربه مشتری را به عنوان یک تحول استراتژیک شناسایی کرده و بر آن متمرکز شده اند و بکارگیری این رویکرد منجر به ترویج رفتارهای سودآور مشتریان و رسیدن به مزیت رقابتی است. ازاین رو هدف این تحقیق آزمون مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت الکترونیکی ایران است. روش: این تحقیق جزء پژوهش های توسعه ای کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های میدانی- پیمایشی است. جامعه موردنظر تحقیق مدیران و کارشناسان حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی و جامعه محدود بوده و روش نمونه گیری پژوهش با توجه به عدم دسترسی کافی به افراد، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 170 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام و از نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: این مدل شامل 8 بعد تجربه مشتری، ابزار ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی، عوامل بازاریابی، عوامل زیرساخت تکنولوژیک، عوامل ساختار، عوامل مشتریان، عوامل صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و محیط کلان در خدمات بانکداری الکترونیکی است که مولفه های آن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در ارزیابی بخش ساختاری مدل بین سازه ها ی درون زا و برون زا  ارتباط قوی برقرار است و مدل کلی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق در قالب مدل مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شد. نتایج تحلیل داده ها ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد که ابعاد و مولفه های مدل مورد تأیید است و تجربه مشتری وابسته به ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی است.
۱۷.

شناسایی عناصر تجربه مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برساخت گرایی اجتماعی گردشگری گردشگری غذایی غذاهای محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 935
تکیه بر جنبه های تمایزآفرین مقصدهای گردشگری لازمه موفقیت در بازار گردشگری است. غذای محلی و فرهنگ غذای محلی برای یک مقصد توریستی یک مزیت رقابتی پایدار است. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عناصر مطلوب صرف غذای محلی است و برای این مقصود از روش حافظه ران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را اعضای باشگاه مشتریان یک آژانس گردشگری شکل دادند و حجم نمونه دویست نفر بود و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. در چهارچوب روش حافظه ران، پس از جمع آوری روایت ها فرآیند کدگذاری مطابق الگوی کدگذاری روش حافظه ران انجام شد و در ادامه، یک دسته بندی از مفاهیم در مورد تجربه مطلوب صرف غذای محلی در گردشگری ارائه شد. طبق یافته های پژوهش عناصر سازنده واقعیت اجتماعی تجربه مطلوب صرف غذای محلی در گردشگری دربرگیرنده سه دسته از عناصر شامل دوازده عنصر مربوط به غذا، ده عنصر مربوط به افراد، و یازده عنصر مربوط به مکان است.
۱۸.

تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک متن کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فصلنامه مطالعات گردشگری متن‏کاوی مدیریت گردشگری مقاله های گردشگری تحقیقات گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 203
امروزه کسبوکارها و مدیریت بازاریابی روندی به سمت داده محور شدن را میپیمایند و در این مسیر بسیاری از آنها نیازمند دادههای مفید و البته روشهای تحلیل درست دادهها هستند، متنکاوی یکی از فنون نوین تحلیل دادهها میباشد که برای تحلیل دادههای متنی به کار میرود، دادههای متنی برای سالهای طولانی به علل مختلفی چون حجم زیاد و بیارزش تلقی شدن و یا نبود ابزار مناسب برای تحلیل، بیاستفاده باقیماندهاند، درحالیکه این دادهها میتوانند اطلاعات مناسبی را از روندهای موجود ارائه دهند. در این تحقیق با هدف بررسی ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری از متنکاوی استفاده کردهایم و مقالات از سال 1382 تا پایان سال 1397 موردبررسی قرار دادهایم. نزدیک به 70 مجله که مشتمل بر تعداد حدودی 250 مقاله میشدند و تعداد 43100 واژه که بیش از 100000 هزار بار تکرار داشتند مورد تحلیل قرار گرفتند و حوزههای مطالعاتی این فصلنامه در 15 سال اخیر ارائه شده است.
۱۹.

An Investigation on the User Behavior in Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Social commerce Tripadvisor social media text mining Data mining

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 292
Nowadays, the tourism industry accounts for approximately 10% of the global GDP, while it only contributes 3% of the economy in Iran. Since the pressure of US sanctions increases day after day on the Iranian economy, the necessity of paying attention to this industry as a source of foreign currency is felt more than ever. The purpose of this research is to analyze the reviews of users of social commerce websites by using a combination of text mining and data mining techniques. For this purpose, the database of TripAdvisor website (TripAdvisor.com) was evaluated, and all profile information of users who commented on hotels in Iran was collected. These comments on all the content of the website, such as hotels, restaurants, and attractions, were then extracted and analyzed. The optimal number of clusters was considered four clusters by calculating the Davies-Bouldin index, namingly water therapy tourists, boutique hotels style and Iran urban tourists, travelholics and food tourists, business and health tourists. Every single cluster possesses unique attributes and features. Afterward, the association rules were further identified for each cluster according to the characteristics of each cluster and the information in the users' profiles. Finally, a solution is proposed to increase the participation of the users on the website, and targeted promotional plans are expressed in accordance with the well-known features of each cluster.
۲۰.

شناسایی پیش زمینه ها و بازدارنده های درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی درگیری مشتری با برند وفاداری به برند تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 785
امروزه، رسانه های اجتماعی فرصت منحصر به فردی را برای برندها در جهت تقویت روابط شان با مشتریان ایجاد می نمایند. سازمان ها می توانند با افزایش درگیری مشتریان خود با برندشان در رسانه های اجتماعی، ضمن خلق ارزش از طریق تعامل و مشارکت عمیق و پایدار با آنها، زمینه ساز حفظ و تقویت وفاداری شان باشند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مهمترین پیش زمینه ها و بازدارنده های (موانع) درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی در صنعت بانکداری می باشد. به منظور دستیابی به هدف مذکور مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با مشتریانی که یک یا چند بانک را در رسانه های اجتماعی دنبال می کردند؛ صورت پذیرفت و تحلیل داده های آن با استفاده از روش تحلیل محتوا، انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد، مهمترین پیش زمینه های تأثیرگذار بر انگیزه مشتری برای درگیری با یک برند بانکی در رسانه های اجتماعی شامل سه بخش فردی (پاداش، سرگرمی، کسب اطلاعات، کنجکاوی، مشغولیت ذهنی با برند و مزیت اجتماعی)، سازمانی (شهرت برند، محبوبیت برند، تجربه خدماتی، اطلاع رسانی، قابلیت اعتماد و کیفیت محتوا) و رسانه (کاربرپسند بودن، امنیت، کیفیت، قابلیت ها و محبوبیت رسانه) بوده و در سطوح شخصی (عدم علاقه، فقدان مهارت شخصی، ذهنیت و گرایش منفی)، سازمانی (ضعف در ترویج، ضعف در تولید محتوا) و عوامل زمینه ای (موانع محیطی، محدودیت های رسانه ای) بازدارنده های مهم درگیری مشتری می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان