ابوتراب علیرضایی

ابوتراب علیرضایی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه آزاد اسلام ، واحد تهران جنوب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

نقش رهبری اصیل و هوش اخلاقی مدیران در مدیریت انتخاب تکنولوژی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری اصیل هوش اخلاقی مدیران فرهنگ سازمانی مدیریت انتخاب تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۳۵
نقش رهبری اصیل مدیر بر شفافیت، اصالت و صداقت رفتار در محیط کار تأکید داشته و براین اساس، رهبران اصیل می توانند روابط قوی و صادقانه ای با کارکنان سازمان برقرار نمایند. بنابراین در این تحقیق، به بررسی تاثیر رهبری اصیل و هوش اخلاقی مدیران در مدیریت انتخاب تکنولوژی پرداخته شده است. جهت سنجش متغیر نقش رهبری اصیل مدیر در این پژوهش پرسشنامه های رهبری اصیل والومبا و همکاران (۲۰۰۸) پرسشنامه هوش اخلاقی (لینک و کیل 2005)؛ و پرسشنامه انتخاب تکنولوژی به کارگرفته شده است. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه ها در میان 300 نفر از جامعه آماری توزیع و پس از تکمیل گردآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نقش رهبری اصیل مدیر بر انتخاب تکنولوژی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، هوش اخلاقی مدیر بر انتخاب تکنولوژی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین هوش اخلاقی مدیران به ظرفیت روانی و درک مدیران در کارگیری درست اصول اخلاقی- انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی اشاره داشته و دارا بودن و تقویت آن موفقیت فردی و سازمانی پایدار و بلندمدتی را به همراه خواهد داشت.
۲.

توسعه مدل چندهدفه زنجیره تأمین با تقاضای تصادفی: رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی و تدوین سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین مدل چندهدفه تقاضای تصادفی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی سناریو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۳۹
یکپارچه سازی تصمیمات در زنجیره های تامین منجر به کاهش هزینه ها و زمان تحویل سفارشات به مشتریان می شود ولی عدم قطعیت در پارامترهای مختلف از جمله تقاضا، آن را دچار اختلال می کند. عدم قطعیت در تقاضا، منجر به افزایش علاقه مندی در استفاده از مدل های برنامه ریزی احتمالی و شبیه سازی در مدل سازی زنجیره تامین شده است. هدف کلی از این پژوهش، مدل سازی و توسعه مدل شبکه زنجیره تأمین چند سطحی، چند محصولی، چند دوره ای با اهداف متعارض همچون کمینه کردن هزینه، کمینه کردن زمان تحویل و بیشینه کردن قابلیت اطمینان کل سیستم است. شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی دارای 4 سطح تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشان است. در این پژوهش، فرض این بود که تقاضا تصادفی و از یک تابع توزیع احتمالی پیروی می کند. بنابراین از تکنیک شبیه سازی برای برآورد هزینه ها شامل هزینه های حمل و نقل و هزینه فروش از دست رفته و سایر هزینه ها استفاده شد. پس از تدوین مدل چندهدفه، برای مسئله مورد بررسی سناریوسازی بر اساس دیدگاه های مختلف نسبت به سطوح موجودی (حداقل موجودی، حداکثر موجودی و سطح متوسط موجودی) صورت گرفت و بر اساس هر سناریو مقادیر مرتبط با اهداف مورد بررسی برآورد شد. در انتها نیز بر اساس جواب های پارتوی بدست آمده برای هر حالت از مدل،با روش تصمیم گیری ویکور به رتبه بندی نهایی جواب های و انتخاب بهترین حالت از مدل پیشنهادی اقدام شد.نتایج حاکی از آن بود که سناریوی دوم یعنی در نظر گرفتن سطح متوسط موجودی به عنوان بهترین راهکار برای مدل تشریح شده انتخاب شد.
۳.

Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk?. Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Petrochemical Industry Exchange Rate Movements ARFIMA-FIGARCH framework Long Memory property Fractal Market Hypothesis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
< p>The present study models the risk of investment in the petrochemical industry considering the impacts of exchange rate (US dollar to Iran''''s Rial) movements using the time series data from November 2008 to March 2019 and ARFIMA-FIGARCH framework. The empirical results prove the existence of the Fractal Market Hypothesis, FMH, and the Long Memory property in both the risk and return of the petrochemical stock index. These findings can be culminated in reaching a reliable and significant model to evaluate the investment risk in the petrochemical industry. In line with this, to analyze the idea whether considering the exchange rate movements matter for assessing the risk management in the petrochemical industry, the effects of exchange rate movements as a crucial source of systematic risk in Iran has been taken into consideration in the process of modelling the risk of investment in that industry. Our results demonstrate that the exchange rate movements have had a direct and significant effect on the investment risk of that industry so that if, on average, one percent change occurs in the exchange rate, the investment risk in this industry changes by 57% in the same direction.
۴.

Exchange Rate Movements and Monetary Policies: Which Has Greater Influence on Petroleum(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Petroleum Stock Index Exchange Rate Monetary policy Markov Regime Switching Model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵
The primary purpose of this study is twofold: Firstly, using the Markov Regime Switching model throughout December 2008 to February 2020, it investigates and compares the nonlinear impacts of exchange rate movements and monetary policies on Petroleum Stock Index, PSI, in Iran. Accordingly, some control variables, such as OPEC oil price, inflation rate, and international sanctions, have also been used to model these relationships more accurately. Secondly, it is an empirical attempt to trace the historical changes in the PSI behavior through distinguishing the precise regime numbers, and the relationships between the exogenous variables and the PSI. Our results confirm that the effects of both exchange rate movements and monetary policies on the petroleum stock market return are direct and significant. More interestingly, the more we move from regime one to regime three, the greater the effects of the research variables on the index, except for the impact of OPEC oil prices. Our empirical findings further suggest as the effects of sanctions intensify, the influences of monetary policy and exchange rate movements would have a more significant impact on the petroleum stock index returns.
۵.

طراحی مدل خدمات پس از فروش در کلاس جهانی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم: مورد مطالعه صنعت گاز مایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات پس از فروش صنعت گاز مایع ایران(LPG) کلاس جهانی متدلوژی سیستم های نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۸۲۲
صنایع در ایران در خصوص ویژگی های خدمات پس از فروش و تاثیر آن در رابطه با رضایت مشتری آگاهی ندارند. علی رغم تحقیق پیشه روی، یک مدل منسجم در خصوص موضوع حیاتی خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع در ایران توسعه داده نشده است. با توجه به پیچیدگی های طراحی مدل خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع در سطح کلاس جهانی، از رویکرد متدلوژی سیستم های نرم بهره برداری شده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد مذکور، مسئله ساختار نیافته یعنی طراحی مدلی در سطح کلاس جهانی تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آنها ترسیم شده است. در مرحله سوم، جهت تبیین تعریف ریشه ای مدل خدمات پس از فروش در این صنعت از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی، از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. محقق در این مرحله از تلفیق ISM-Fuzzy Delphi در مراحل حل بهره برداری می کند. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم، تغییرات مطلوب و امکان پذیر در قالب شناسایی محدودیت ها سیستم با روش IPA، تبیین و در نهایت در مرحله آخر، با بهره گیری از نتایج مرحله قبل و برای توسعه مدل برای رسیدن به سطح کلاس جهانی به مسئولین و ذی نفعان پیشنهاداتی ارائه شده است.
۶.

شناسایی عوامل موثر بر گرایش زیست محیطی عاملان کارآفرینی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سبز گرایش کارآفرینانه سبز فراترکیب آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
دستیابی به محیط زیست پاکیزه به همراه رشد اقتصادی و رفاه جامعه از آرزوهای هر جامعه مدرن محسوب می شود. محققان حوزه کارآفرینی در سال های اخیر، افزایش همبستگی میان کسب وکار و محیط زیست را پذیرفته اند؛ زیرا فعالیت های کارآفرینانه، یک پیشران کلیدی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به حساب می آید. بررسی مطالعات حوزه کارآفرینی نشان می دهد که ادبیات تحقیق این حوزه در سال های اخیر به سرعت توسعه یافته است و پیشرفت آن در طیف وسیعی از موضوعات صورت گرفته است. بااین وجود، یکی از دغدغه های علمی نویسندگان مقاله حاضر پرداختن به موضوع پیوند کارآفرینی و محیط زیست است. در واقع شناخت فرصت های تحقیقاتی مرتبط با این حوزه، کمک شایسته ای به توسعه نظری و تحقیقات کاربردی علوم کارآفرینی و محیط زیست می نماید. در این میان، مفهوم پیچیده گرایش کارآفرینانه سبز از جذابیت بالایی برای پژوهش برخوردار است. در این پژوهش به بررسی ادبیات و تحقیقات مرتبط با پیوند حوزه های کارآفرینی و محیط زیستی با رویکرد فراترکیب پرداخته شده است. بر این اساس در مقاله حاضر پس از بررسی موضوعی و محتوایی 141 منبع، 25 عامل در قالب هشت مفهوم و دو مقوله شناسایی شدند که وزن عوامل با روش آنتروپی شانون تعدیل شده تعیین شده است. در این راستا مهم ترین عوامل مؤثر بر گرایش کارآفرینانه سبز کسب وکارها به ترتیب عبارت اند از: «نوع صنعت»، «حمایت مالی»، «پاداش و مشوق های دولت برای اقدامات کارآفرینانه سبز»، «شبکه های اجتماعی»، «کارآفرینی سبز جهت سود اقتصادی»، «هنجارهای اجتماعی در مورد محیط زیست» و «تعهد، توجه و شناخت مدیران یا مالکان نسبت به محیط زیست».
۷.

آینده پژوهی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تئوری های خاکستری در راستای مدیریت و برنامه ریزی مسائل جغرافیایی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی تحلیل محتوا تحلیل سناریو تصمیم گیری چند معیاره تئوری خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
هدف این تحقیق، واکاوی نقش آینده پژوهی در الگوهای موجود عوامل حیاتی تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و تئوری خاکستری تحقیق در عملیات نرم با استفاده از مفروضات فلسفی پارادایم ها و در نهای ت تعیین راهبرد مناسب مبتنی بر این مولفه ها، به منظ ور اف زایش موفقی ت و ط ول عم ر راهبرده ای تصمیم گیری و خاکستری است . با توجه به نتایج اخذ شده نظر خبرگان از پرسشنامه عدم قطعیت بحرانی ، چهار عدم قطعیت تحقیق شناسایی و ملاک طراحی سناریو قرار گرفت. هر یک از چهار حالت که شامل توجه کم به مسائل اجتماعی در برابر توجه زیاد به مسائل اجتماعی، توجه کم به مدل های اخلاق گرا در مقابل توجه زیاد به مدل های اخلاق گرا، توجه کم به رویکردهای نرم در مقابل توجه زیاد به رویکردهای نرم، توجه کم به مسائل پیچیده در مقابل توجه زیاد به مسائل پیچیده ، یک وضعیت دوگانه ی خاص در آینده را نشان می دهد. هر یک از این وضعیت های دوگانه، بیانگر عدم قطعیت درباره ی آینده تصمیم گیری چندمعیاره و تئوری خاکستری هستند. و بر اساس این عدم قطعیت ها سه سناریو شناسایی گردید. که این سناریوها عبارتند از پاشنه آشیل، ققنوس، خشترپاون. همچنین، فلسفه رویکردهای گذشته و آتی این رشته مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
۸.

بررسی تأثیر غذای محلی بر تجربه محلی با نقش میانجی منافع ادراکی توریست ها در بین گردشگران شهر رشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: غذای محلی تجربه گردشگرها منافع ادراکی گردشگری گردشگری غذا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۲۳
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر گردشگری غذای محلی بر تجربه گردشگرها با نقش میانجی منافع ادراکی گردشگری انجام شد. شناسایی تنوع غذای محلی و تأثیرگذاری آن بر تجربه گردشگران از انگیزه های اصلی انجام پژوهش حاضر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش پیمایشی و به لحاظ ماهیت نیز پژوهشی توصیفی می باشد. بعد از تنظیم اهداف و سؤالات پژوهش، پرسشنامه ای مرکب از 21 سؤال تهیه و تنظیم شد و میان جامعه آماری توزیع گردد. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایائی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه ، کلیه گردشگرانی هستند که از شهر رشت در سال 1399 بازدید کرده بودند. باتوجه به نامعین بودن این مشتریان، براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5% تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، تصادفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و SMART PLS صورت گرفت. نتایج نشان داد؛ غذای محلی بر تجربه گردشگر ها با نقش میانجی منافع ادراکی گردشگر ها تأثیر معنی دار و مثبت دارد. غذای محلی بر منافع ادراکی گردشگری تأثیر معنی دار و مثبت دارد. غذای محلی بر تجربه گردشگر ها تأثیر معنی دار و مثبت دارد. منافع ادراکی گردشگرها بر تجربه گردشگرها تأثیر معنی دار و مثبت دارد.
۹.

الگویی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد هوشمند رقابت پذیری طراحی و توسعه خدمت صنعت بانکداری نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۵۸
هدف اصلی این پژوهش، کشف مقوله های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری است. روش استفاده شده در پژوهش، روش آمیخته بوده است. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 12 نفر از کارشناسان و مدیران تحقیقات و نوآوری حوزه بانکداری و با دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت. ابعاد و مولفه های فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی از مصاحبه ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. پدیده اصلی، فرآیند طراحی و توسعه خدمات در حوزه بانکداری است که با توجه به شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمی، داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته با 236 گویه گردآوری و روش توصیفی- پیمایشی برای تحلیل و تبیین الگوی پیشنهادی به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت بانکداری برای توسعه موفقیت آمیز محصولات و خدمات بانکی جدید، باید به همه مقوله های شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها توجه کنند. و با رویکرد رقابت پذیری و بازارگرا، مراحل شناسایی شده برای توسعه خدمات جدید را طی نمایند.
۱۰.

آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه درآمد انرژی شبکه توزیع سیستم فتوولتائیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  
۱۱.

Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk? Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Petrochemical Industry Exchange Rate Movements ARFIMA-FIGARCH framework Long Memory property Fractal Market Hypothesis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
The present study models the risk of investment in the petrochemical industry considering the impacts of exchange rate (US dollar to Iran's Rial) movements using the time series data from November 2008 to March 2019 and ARFIMA-FIGARCH framework. The empirical results prove the existence of the Fractal Market Hypothesis, FMH, and the Long Memory property in both the risk and return of the petrochemical stock index. These findings can be culminated in reaching a reliable and significant model to evaluate the investment risk in the petrochemical industry. In line with this, to analyze the idea whether considering the exchange rate movements matter for assessing the risk management in the petrochemical industry, the effects of exchange rate movements as a crucial source of systematic risk in Iran has been taken into consideration in the process of modelling the risk of investment in that industry. Our results demonstrate that the exchange rate movements have had a direct and significant effect on the investment risk of that industry so that if, on average, one percent change occurs in the exchange rate, the investment risk in this industry changes by 57% in the same direction.
۱۲.

تقدیم نموذج من العلامه التجاریه للمتاجر متعدده الفروع القرویه فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
یسعی البحث الراهن لتقدیم نموذج من نماذج العلامات التجاریه لأعمال سلسله المتاجر القرویه فی إیران. إن المتاجر متعدده الفروع أو سلسله المتاجر کما یطلق علیها تعد من أفضل وأوسع الأعمال التجاریه فی العالم والتی تشهد نموا کبیرا ویحصل القائمون علی هذه الأشغال علی ثروات تتزاید بشکل یومی. و یعد هذا البحث بحثا توظیفیا ومن ناحیه طریقه جمع المعلومات والبیانات فقد اعتمد الباحثون المنهج الکمی والکیفی معا. فی الجانب الکیفی استخدمنا المقابلات شبه المنظمه والمجموعه المرکزیه وتصنیف الخبراء. وفی الجانب الکمی اعتمدنا تقنیه PLS . وفی إطار التأکد من صحه نموذج البحث لجأنا إلی معامل ألفای کرونباخ ومعامل التحلیل العاملی لتثبت من صدق وصحه النموذج. وقد أظهرت نتائج البحث أن النموذج المقترح له خمسه أبعاد رئیسه: المحرک السوقی (التجاری)، المناخ الاجتماعی، البنیه التحتیه القویه، خلق القیمه، عناقید الأعمال. وکانت المؤلفات المحدده والمنضویه تحت بُعد المحرک السوقی قد شملت: العلامه التجاریه، السوق، والمشتری، وفی البعد الاجتماعی شملت: الاتصالات، الثقافه، وفی بعد البنی التحتیه شملت: الاستراتیجیه، والقانون والاستثمار وإداره المعرفه، والبنیه التحتیه الاقتصادیه، وإداره العملیات وفی بعد خلق القیمه هناک مؤلفتان هما خصوصیه ریاده الأعمال وعملیه الإبداع الوظیفی وفی بعد عناقید الأعمال السیاحه والقریه.
۱۳.

Futurology of Multi-Criteria Decision Making Techniques Using Philosophical Assumptions of Paradigms in Scenario Writing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Futures Research Multi-Criteria Decision Making Paradigm Scenario Writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
There are many opportunities and threats in the decision-making environment for managers, and an organization must use research and information systems to change, monitor, and anticipate this environment. Futurism reflects how tomorrow reality gives birth to tomorrow's reality is. The purpose of this research; Analyzing the role of futures studies in the existing patterns of critical factors of multi-criteria decision-making techniques in operations research using the philosophical assumptions of the classical and critical paradigms and finally determining the appropriate strategy based on these components, to increase success and life expectancy. The present study intends to formulate exploratory scenarios of this knowledge by using the critical uncertainty approach. To develop credible scenarios of knowledge of decision techniques, the opinions of 15 experts in this field were collected using the fuzzy Delphi approach and through the critical uncertainty questionnaire. After extracting the most important uncertainties, plausible scenarios of decision-making techniques were determined with the help of experts. According to the results obtained from the opinion of experts from the critical uncertainty questionnaire, four research uncertainties were identified, identified and the scenario design criteria were used. Each of the four cases, which includes low attention to social issues versus high attention to social issues, low attention to ethical models versus high attention to ethical models, low attention to soft approaches versus high attention to soft approaches, Low attention to complex issues versus high attention to complex issues indicates a specific dual situation in the future. Each of these dual situations indicates uncertainty about the future of multi-criteria decision making. Based on these uncertainties, three scenarios were identified. These scenarios include Achilles heel, phoenix, and heel. Also, semi-structured interviews with the theme analysis approach were used, and the philosophy of past and future approaches in this field was reviewed and critiqued.
۱۴.

بررسی تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت نیکان طب کیمیا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت نیکان طب کیمیا در سال 1398 صورت گرفته است. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت نیکان طب کیمیا به تعداد 104 نفر است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 82 نفر درنظر گرفته شده است. روش جمع آوری داده ها، با اقتباس از پرسش نامه های استاندارد پژوهش Yu و همکاران (2017) با 39 گویه صورت گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق است (AVE> 5/0). داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل و مدل نهایی ارائه گردید. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص GOF بود. نتایج نشان دهنده تایید تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و شاخص های آن یعنی قابلیت های زیرساخت و قابلیت همسان سازی فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت نیکان طب کیمیا در سطح اطمینان 99 درصد بود. هم چنین فرضیات مبتنی بر تأثیر ظرفیت های بازاریابی و شاخص های آن یعنی قابلیت های ارتباط با مشتری و قابلیت سنجش بازار بر عملکرد زنجیره تأمین بود.
۱۵.

پارامترهای مؤثر بر انرژی تولیدی ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران بارویکردپایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم فتوولتائیک انرژی الگوریتم فراابتکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
توجه به نگرانی های روز افزون گرمایش جهانی، بحران زیست محیطی و انرژی، تحقیقات و توسعه بین المللی را به سیستم های انرژی پایدار افزایش داده است. دراین پژوهش،روش کاربردی جهت بهینه سازی فضای نصب سیستم فتوولتائیک به علت محدودیت فضا در ساختمان شهرهای کشور ارائه شده، بطوری که اثر سایه برروی بازدهی پنل، میزان شدت و زاویه تابش به منظور تولید ماکزیمم انرژی محاسبه شده، که با استفاده از داده های سازمان هواشناسی شامل ساعات آفتابی، ابرناکی و رطوبت، شهرهای مراکز ایران طبقه بندی و مدل رگرسیون هرطبقه در نرم افزار spss شبیه سازی شده اند. پنج شهرتهران، اهواز، یزد،گرگان و اردبیل انتخاب و شدت تابش متوسط آنها به دست آمده است. به منظور تولید انرژی بیشتر سیستم فتوولتائیک و افزایش آزادسازی ظرفیت شبکه توزیع برق، به کمینه کردن فضای محل نصب، زاویه پنل نسبت به سطح افق، کاهش سایه روی هرپنل، از الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبور عسل در نرم افزار Matlab استفاده شده و با حالت نرمال آن مقایسه گردیده، همچنین نتایج شبیه سازی در حالت بهینه و نرمال، با سیستم نصب شده مشترکین برق در شهر تهران تجزیه و تحلیل شده است. نتایج با داده های ثبت شده ماهانه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهر تهران نشان می دهد، بهینه فضای نصب پنل و کاهش سایه باعث افزایش تولید انرژی، آزاد سازی ظرفیت وپایداری شبکه توزیع شده است .
۱۶.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات- محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکه های عصبی- فازی با مطالعه موردی شرکت های لوازم خانگی در کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین خدمت - محصول ارزیابی عملکرد شبکه عصبی - فازی تحلیل عاملی صنایع لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
در این مقاله مدلی مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات در صنایع لوازم خانگی ارائه شده است. نوع زنجیره تأمین خدمت– محصول و به کارگیری شبکه های عصبی– فازی برای ارزیابی عملکرد این نوع زنجیره تأمین خدمات لحاظ شده است. هدف از پژوهش حاضر، توسعه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد با تأکید بر سنجه های عملکرد مدل های زنجیره تأمین خدمات به جای زنجیره تأمین تولید در صنایع لوازم خانگی است. روش شناسی این پژوهش ازنظر اجرا، توصیفی - اکتشافی و با رویکرد پیمایشی و تحلیل داده ها به روش کمی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نمونه ای شامل 58 شرکت مطرح لوازم خانگی و نرم افزارهای Smart-PLS، SPSS و Matlab برای تحلیل داده ها استفاده شده است. درنهایت 10 سازه اصلی و 29 معیار عملکرد از نتایج این پژوهش برای ارزیابی عملکرد این نوع زنجیره تأمین خدمات به دست آمده است. هم چنین عملکرد چندین شرکت لوازم خانگی با استفاده از این مدل و به کارگیری شبکه های عصبی– فازی، ارزیابی شده است.
۱۷.

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی کارآفرین سرمایه دار تحلیل روایت سریال های تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
سرعت تحولات از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت. نسل اول دانشگاه ها رسالت آموزش و نسل دوم علاوه بر وظیفه قبل، پژوهش را نیز عهده دار، اما نسل سوم آکادمیک که دانشگاه کارآفرین نام دارد علاوه بر وظیفه آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با نگاهی به دانشگاه های برتر دنیا در نظام های بین المللی معتبر می توان دریافت، بین رتبه آکادمیک و قدرت سیاسی، اقتصادی و . . . جوامع رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که خلاقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. بر همین اساس در این نوشتار پس از مفهوم پردازی واژه کارآفرینی بابیان مسائل امروز دانشگاه های با رویکرد صنعتی و تحول در مأموریت دانشگاه ها، به ضرورت کارآفرینی در بستر دانشگاه و نقش دانشگاه در توسعه صنعتی پرداخته شده، سپس به نقش فرهنگ به عنوان یک مغز افزار آکادمیک در بسترسازی مفهوم دانشگاه کارآفرین اشاره گردید و همچنین روحیه و فرهنگ در محیط آکادمیک نیز موردبررسی قرار گرفت.
۱۸.

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سبز(مورد مطالعه: شرکت صنایع ریخته گری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری سبز مدیریت کیفیت جامع شرکت صنایع ریخته گری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ مدیریت کیفیت جامع ﺑﺮ بهره وری سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده های سرپرستان، کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریخته گری ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔﺮ انتخاب گردید. ﺑﺮاﺳﺎس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 88 نمونه بوده که تعداد 90 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. جدول کرجسی و مورگان نیز مقدار به دست آمده را تأیید می نماید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری صورت گرفته که با توجه به نرمال بودن داده ها در آزمون کلموگروف اسمیرنوف، از آزمون های پارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید. در بررسی داده ها، پایایی مرکب، سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل، همچنین روایی تشخیصی در سطح سازه تأیید شد که مثبت بودن مقادیر در شاخص CV Com  کیفیت مناسب مدل را نشان می دهد و در نهایت شاخص GOF در این مدل عدد 0.207 به دست آمد. با توجه به سه مقدار 0.1 ، 0.25 و 0.36 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص GOF معرفی شده است مقدار 0.207 نشان دهنده مطلوبیت کلی و برازش متوسط مدل می باشد. براساس یافته های این پژوهش مؤلفه مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سبز تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
۱۹.

تجزیه وتحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مدیریت ریسک عوامل اقتصاد کلان رویکرد حافظه بلندمدت مدل FIGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
پرسش اساسی در این مطالعه این است که «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مؤثر باشد؟» در راستای پاسخگویی به این پرسش، با تکیه بر حقایق و شواهد آشکار اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمّی، مرور مهم ترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشاریافته، به شناسایی و بررسی اثرات مهم ترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران پرداخته شده است. به همین منظور، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، بهره مند گشته و الگوهای بهینه تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا آبان 1397 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر تأثیر بیشتر و معنادارتر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تأکید کرده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار داده است.
۲۰.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان های نیروهای مسلح)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابوتراب علیرضایی امین پاشایی هولاسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
در دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهم ترین ویژگی های آن می باشد، ضرورت دارد سازمان ها برای حفظ و بقاء حیات خود به دنبال چابکی باشند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به بهبود کیفیت و ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات خود بپردازند. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت های چابکی سازمانی در یکی از سازمان های نیروهای مسلح با روش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی به رشته تحریر درآمده است و سعی می کند پنج فرضیه وجود رابطه بین ""فرهنگ تصمیم گیری گروهی""، ""فرهنگ یادگیری""، ""فرهنگ اشتراک قدرت""، ""فرهنگ مشارکت"" و ""فرهنگ تحمل مخاطره"" بر ""چابکی سازمانی"" را به آزمون گذارد. برای آزمون فرضیه های فوق از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 48 سوال استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار SPSS، 994/0 محاسبه شد. نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 نفر برآورد شد که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج معادلات ساختاری به قرار زیر می باشد. بین ""فرهنگ تصمیم گیری گروهی""، ""فرهنگ یادگیری""، ""فرهنگ اشتراک قدرت""، ""فرهنگ مشارکت""، ""فرهنگ تحمل مخاطره"" و ""چابکی سازمانی"" رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان