فاطمه عبدوی

فاطمه عبدوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی طبق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از  پرسش نامه های، استفاده آسیب زا تلفن همراه، جنار و همکاران(2007) با 6 گویه؛ استفاده از اینترنت؛ یانگ (1998) با 3 گویه؛ افسردگی نوجوانان؛ کوتچر (2002) با 6 گویه؛ پرسش نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با 6 گویه، در قالب مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری Smart PLS  انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، ارتباط مستقیم و  معنی داری بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) و افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، وجود داشت(0/001>P).نتیجه گیری: استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درونگرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، در نهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.
۲.

تحلیل عاملیSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۲
هدف از این تحقیق تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود 154 نفر تشکیل می دهند. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی20 نفر بصورت هدفمند و در بخش کمی نیز 134 نفر بصورت کل شمار انتخاب شدند. روش گردآوری داده های این تحقیق به صورت آمیخته می باشد. ابتدا به روش دلفی به شناسایی SWOTپایگاه های ورزش قهرمانی پرداخته شد و پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 62 سؤال در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی کشور طراحی گردید. سپس روایی صوری آن توسط 5 تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصین تأیید شد و برای بررسی روایی محتوا از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ 88/0 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. از مهمترین یافته های پژوهش می توان به امکانات و تجهیزات پایگاهها، نداشتن برنامه راهبردی، علاقمندی و استقبال جوانان نسبت به ورزش های قهرمانی، افزایش قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز و هزینه نگهداری از آنها، تمرکز بر نتیجه گرایی به جای فرآیندگرایی اشاره نمود.
۳.

تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان های خدماتی با رویکرد فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
در چند سال اخیر واژه مدیریت ارتباط با مشتری توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی و تجارت به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان های خدماتی با رویکرد فراتحلیل انجام شد. به ا ین منظور از بین 62 پژوهش انجام شده (از سال 1393 تا 1398)، 18 پژوهش که از لحاظ روش شناختی و هدف پژوهش مورد قبول بود، انتخاب و تحلیل متاآنالیز روی آنها انجام شد. ابزار پژوهش عبارت از فهرست بازرسی متاآنالیز بود. یافته ها نشان داد که سوگیری انتشار در پژوهش های تحلیل شده نامشهود است. همچنین اندازه تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های خدماتی 59/0 یافت شد (0.001 Sig : ). بر این اساس، مشتری مداری (با اندازه اثرگذاری 601/0) و رضایت مندی مشتریان (بااندازه اثرپذیری 65/0) بیشترین تأثیر را در مدیریت ارتباط با مشتری داشتند. این اندازه اثر براساس جدول کوهن در حد زیاد قرار دارد. نتیجه می گیریم کسب و کار ها بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار است به گونه ای که گسترش و ارایه خدمات، بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل ، بلکه غیر ممکن است. بنابراین سازمان های خدماتی باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چراکه مشتریان تنها منبع برگشت سرمایه محسوب می شوند.
۴.

تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. جامعه آماری تحقیق را هواداران تیم های فوتبال که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، تشکیل داده اند که 386 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos، و از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، همبستگی مثبت و معنادار بالایی بین متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر تبلیغات دهان به دهان به عنوان متغیر وابسته وجود دارد؛ به طورکلی باشگاه ها می بایست در جهت افزایش دلبستگی هواداران به برند، نسبت به شناسایی ویژگی های شخصیتی باشگاه، انعکاس این ویژگی ها در استراتژی های مدیریت برند خود و همچنین تطابق این ویژگی ها با ویژگی های شخصیتی هواداران اقدام نمایند و این عامل منجر به تبلیغات دهان به دهان مثبت در جامعه و شبکه های مجازی برای باشگاه خواهد شد.
۵.

مدل مفهومی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۸
تحقیق حاضر از نظر روش شناسی توصیفی - کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مشتریان فروشگاه های ورزشی پاساژ بهارستان تبریز بود که در زمان اجرای تحقیق اقدام به خرید محصولات ورزشی کرده اند. نمونه آماری از طریق جدول کوکران تعداد 384 مشتری انتخاب شد و درنهایت 380 پرسشنامه به صورت کامل و خوانا برگردانده شده و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در قالب 7 عامل 26 سوالی براساس مطالعه منابع جامع تنظیم شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه مذکور، از نظر 12 تن از استادان رشته مدیریت ورزشی استفاده و اصلاحات مورد نظر صورت پذیرفت نیز به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مذکور با روش ضریب آلفای کرونباخ معادل 87/0، به دست آمد که مورد پذیرش قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه مشتریان فروشگاه های ورزشی، 7 عامل به عنوان عوامل رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی شناسایی شد. درنهایت مقادیر بارهای عاملی، نشان داد که باتوجه به نامناسب بودن اعتبار 12 مورد از گویه های پرسشنامه، در تحلیل مدل نهایی تحقیق حذف شدند. هم چنین شاخص های اصلی برازش، نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار هست و الگوی رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی طراحی گردید که با مدل مفهومی پیشنهادی هم سو می باشد.
۶.

تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی ، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
برگزاری همایش های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست اندرکاران برگزاری همایش های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده اند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می کنند و هم در زمینه های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده ای پیدا می کنند.
۷.

تجزیه تحلیل فاکتورهای اثرگذار با نقش میانجی گری نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش قصد خرید بلیط الکترونیکی فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. امروزه در بین رشته های ورزشی فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرهای فراوان، از حالت ورزش ساده به یک تجارت مبدل شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر تجزیه تحلیل نقش واسطه ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. گردآوری داده ها، از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسشنامه آمرو و دوآرته (2015)، می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری و از آزمون اسمارت PLS نیز جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، نگرش بر قصد خرید بلیط تاثیر گذار هست ولی به نظر می رسد نگرش با نقش واسطه ای عوامل دیگر (مزایای نسبی درک شده، سازگاری درک شده، اعتماد، ریسک درک شده، پیچیدگی)، بر قصد خرید بلیط نقش بسزایی دارند. از این رو باشگاه ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان ورزشی، کالاها و خدمات با ارزشی را که از طریق اینترنت به آنان ارائه می کنند تا با جلب رضایت مندی، در آنها اعتماد ایجاد کنند.
۸.

بررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات برند مشتریان الکتروآنسفالوگرافیک بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۵۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی است. تحقیق از نوع کاربردی و نیمه تجربی است. نمونه آماری حدود 40 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز (ورزشکاران و غیرورزشکاران علاقه مند و غیرعلاقه مند به مارک آدیداس، راست دست، 35-20 ساله و بدون سابقه بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه) بودند. ابزار گردآوری داده ها، دستگاه پروکامپ2 بود. مدل کلی تحقیق از چهار مرحله اصلی، انتخاب نمونه، مشاهده و بررسی فعالیت امواج مغزی آزمودنی ها قبل از مشاهده آگهی تبلیغاتی، بررسی فعالیت امواج مغزی آنها حین مشاهده آگهی تبلیغاتی و در نهایت بررسی فعالیت امواج مغزی پس از مشاهده آگهی تبلیغاتی بود. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti و 16Spss به داده های کمّی تبدیل شدند. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و از رویکرد لامبدای ویلکز برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین فعالیت فرکانس دلتا، تتا، آلفا و بتا در هر چهار گروه قبل، حین و پس از مشاهده تبلیغات تفاوت داشت. بنابراین، با ایجاد زمینه درک همه جانبه و بهتر مصرف کننده و توسعه دانش پایه در این حوزه، می توان امکان تحقق و دسترسی اهداف تبلیغاتی را در بخش ورزش در کشور تسهیل کرد.
۹.

رابطه ی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات و ارتباطات اثربخشی سازمانی سازمان ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه ی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش کلی پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و به شکل میدانی اجرا شده است. برای جمع-آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و پرسشنامه ی محقق ساخته ی اثربخشی سازمانی حمیدی استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی کارکنان اداره ی ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و حجم نمونه ی آماری برابر با کل افراد جامعه (46 نفر) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری و از آزمون های هم بستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته های حاصل نشان داد که، بین به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین میزان به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با تعهد سازمانی، مقاومت منفی در برابر تغییرات کارکنان و بهبود در بخش های کیفیت سازمان رابطه وجود دارد؛ اما بین میزان به-کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با انگیزه ی کار کارکنان رابطه وجود ندارد. از این رو، مسئولان باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را به منظور رسیدن به سطح بهینه ی این شاخص، پیش بینی کنند.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه عوامل سازمانی در بخش خدمات ورزشی هتل های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل سازمانی مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری مدل موفقیت خدمات ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
در مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه عوامل سازمانی پرداخته شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران و کارکنان بخش خدمات ورزشی هتل های شش کلان شهر ایران بود که از بین آنها 67 هتل به عنوان نمونه مورد مطالعه در تحقیق انتخاب شد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه و به کمک نرم افزار پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است، و تمامی ابعاد مؤلفه های مدیریت دانش (نفوذ مدیریت دانش/ کسب مدیریت دانش/ فناوری مدیریت ارتباط با مشتری / مشتری مداری)، با نقش واسطه ای عوامل سازمانی و نفوذ مستقیم تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر معناداری داشت. بر این اساس می توان عوامل واسطه ای را تأثیرگذار در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری محسوب کرد و با تقویت آن رابطه نزدیک و مستمر با مشتریان را به منظور حفظ مشتری و مشتری مداری افزایش داد.
۱۱.

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات مشتریان تصمیم به خرید مارک ورزشی الکتروآنسفالوگرافیک بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۲
هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) است. در این پژوهش، ""تبلیغات برند ورزشی آدیداس"" به عنوان متغیر مستقل، ""فعالیت امواج مغزی"" و ""تصمیم به خرید"" به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت نیمه تجربی و از نوع کور یک طرفه است. اجرای این تحقیق، از شش مرحله ی اصلی تشکیل شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار علاقه مند و غیرعلاقه مند به مارک ورزشی آدیداس در دانشگاه تبریز بود، که حدود 40 نفر از دانشجویان با مشخصات فوق (و بر حسب ویژگی هایی که داشتند: همگی راست دست، در رده ی سنی 35-20 سال، بدون هیچ گونه سابقه ی بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه و ورزشکاران فعال در حداقل دسته ی دو) انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti و 16spss به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری استفاده شد؛ جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t زوجی، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (هم بسته) و از رویکرد لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج، تفاوت تأثیر تبلیغات بر تصمیم به خرید گروه های علاقه مند و غیرعلاقه مند را به طور واضح نشان داد. این که، تبلیغات بر تصمیم به خرید افراد علاقه مند (ورزشکار و غیرورزشکار) تأثیر داشته است؛ یافته ها هم چنین تفاوت فعالیت فرکانس های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده ی تبلیغات در افراد علاقه مند و غیرعلاقه مند را به-طور واضح نشان داد؛ این نتایج تأییدکننده ی مبانی نظری مربوطه و هم خوان با یافته های سایر پژوهش ها است. به نظر می رسد، بازاریابان برای دست یابی به اهداف خود، یعنی افزایش درآمد و میزان فروش کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات مارک مورد نظر، باید اندیشه ها و پیام های خودآگاه و ناخودآگاه مصرف کننده را تؤاماً درک و تبلیغات خود را با پیام های خاص و مورد نظر مخاطبان شان مناسب سازی کنند.
۱۲.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب سایت های فدراسیون های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان کیفیت وب سایت فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۶
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب سایت های فدراسیون های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ی تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد. روش به کار گرفته شده برای اجرای این پژوهش، بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه ی آماری، شامل کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ی تربیت بدنی دانشگاه تبریز (120 نفر) می باشد. حجم نمونه ی آماری پژوهش براساس فرمول کوکران 92 نفر برآورد شد، که پرسشنامه ها به روش نمونه گیری تصادفی در اختیار آن ها قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته برگرفته از پژوهش اخوان (1391)، استفاده شد. پرسشنامه ی مورد استفاده شامل 2 بخش بود. بخش اول، شامل سئوالاتی در خصوص اطلاعات جمعیت شاختی و میزان آشنایی کاربران با اینترنت و وب سایت های فدراسیون های ورزشی و بخش دوم نیز دربرگیرنده ی سئوالاتی در خصوص متغیرهای اصلی کیفیت خدمات وب سایت ها (کیفیت اطلاعات، طراحی سایت، سازمان دهی، کاربرپذیری) بود. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی نشان داد، کیفیت اطلاعات، طراحی وب سایت ها، سازمان دهی وب سایت ها، کاربرپذیری وب سایت ها بر کیفیت خدمات وب سایت های فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشت.
۱۳.

رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری استرس شغلی معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۴۶۳
کیفیت زندگی کاری یکی از ضروریات انجام فعالیت افراد در سازمان ها می باشد و استرس شغلی معلمان، تأثیر بسزایی بر کیفیت آموزشی می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی بود. این تحقیق، توصیفی همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه استرس شغلی با پایایی (0.87 =a) و کیفیت زندگی کاری با پایایی (0.91=a) جمع آوری گردید. تعداد 302 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. یافته ها نشان داد به طور کلی بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تمامی ابعاد استرس شغلی به جز محیط فیزیکی با کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنی دار دارند. تنها پیش بینی کننده های مفید کیفیت زندگی کاری، ابعاد محدوده نقش و بی کفایتی نقش هستند و می توانند 26% از تغییرات کیفیت زندگی کاری را پیش بینی کنند.
۱۴.

طراحی و تبیین مدل راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات سوات مدل راهبردی دیوید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۲
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل پیشنهادیICT در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری در برگیرنده 630 نفر متشکل از کارشناسان و متخصصان و مدیران سازمان تربیت بدنی با مدرک کارشناسی و بالاتر بود که از این تعداد 235 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه پس از تایید روایی و پایایی (97%= a)، توزیع شد. در این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبه بندی و برای آزمون فرض های آماری از آزمون ناپارامتریک ویل کاکسن برای تعیین اختلاف بین میانگین ها استفاده شد. آزمون فرض های آماری نشان داد که وضعیت بانک اطلاعاتی ،چشم انداز مطلوب توسعه ICT، راهبردهای توسعه ICT، و تحلیل SWOT در سازمان ورزش کشور مشخص نیست. آنالیز و تفسیر مجموعه اطلاعات به دست آمده نشان داد که جایگاه ICT در سازمان ورزش ایران بر روی محور مختصات SWOT در منطقه ضعف و در ماتریس آن در جایگاه WT قرار دارد. در این وضعیت باید از راهبرد حفظ وضعیت موجود استفاده و با کاهش ضعف ها از تهدید ها پرهیز کرد. با توجه به یافته های تحقیق و بررسی منابع و نظر استادان و خبرگان، راهبردهای توسعه ICT و مدل برنامه ریزی راهبردی ارائه شد.
۱۵.

نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
به منظور بررسی نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان، تعداد 96 نفر از زنان شاغل در دانشگاه های شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه ای که با استفاده از پرسشنامه های استاندارد نظریه رفتار و سلامتی و تناسب اندام تهیه شده بود، همچنین پرسشنامه های محقق ساخته ویژگی های فردی و نقش رسانه در توسعه ورزش، پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون، اسپیرمن، دوجمله ای وآزمون t) استفاده شد. نتایج نشان داد بین سطح آگاهی بانوان از منافع بهداشتی حاصل از ورزش در اوقات فراغت و فعالیت رسانه رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد اما بین بی میلی و عوامل بازدارنده نسبت به شرکت در فعالیت های اوقات فراغت و فعالیت های رسانه رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین میزان عوامل بازدارنده مشارکت بانوان، در سطح پایین و عوامل تشویق کننده در سطح بالا قرار دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان