پری فرجی زاده

پری فرجی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

نقش سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و نوآوری بر توسعه بازار کالاهای سرمایه ای ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی مدیریت دانش نوآوری کالای سرمایه ای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۶
این پژوهش با هدف شناسایی نقش سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و نوآوری بر توسعه بازار کالاهای سرمایه ای ورزشی در کشور انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و از حیث جمعآوری اطلاعات، پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را استفاده کنندگان از کالاهای سرمایه های ورزشی تشکیل میداد که به صورت جامعه نامحدود در نظر گرفته شد و از میان آنها 384 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها چهار پرسشنامه؛ سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، نوآوری سازمان و توسعه بازارکالاهای سرمایهای ورزشی محقق ساخته بود که به روش کورس طراحی شد. نتایج مدل معادلات ساختاری بر مبنای آزمون تحلیل مسیر نشان داد، متغیرهای سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، نوآوری سازمانی بر توسعه بازارکالاهای سرمایهای ورزشی اثر مثبت و معناداری میگذارند و مدل ترسیم شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار است ( 592/0GOF=). علاوه براین، با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از متغیرها، عامل نوآوری سازمانی دارای بیشترین نقش (916/6β=) و مدیریت دانش کمترین نقش (189/6 β=) را در پیش بینی رفتار توسعه بازارکالاهای سرمایهای ورزشی دارد (479/0 R2=). مراکز تحقیقاتی و مهارت آموزی باید به منظور تسهیل عملکرد نیروی کار در بازار کالاهای سرمایه ای ورزشی ایجاد شود.
۲.

ارزیابی کمی وب گاه های رسمی باشگاه های ورزشی برتر ایران (مطالعه موردی: وب گاه های رسمی باشگاه های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کمی وب گاه رسمی لیگ برتر ایران فوتبال بسکتبال والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف:ارزیابی کمّی وب گاه های مجازی باشگاه های ورزشی برتر ایران می باشد. روش شناسی:ازنوع توصیفی - تحلیلی برای توصیف و ارزیابی کمی محتوای وب گاه های باشگاه های ورزشی برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران می باشد.جامعه ی آماری شامل،ﺗﻤﺎم وب گاه های رسمی پنج تیم (باشگاه) برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال در لیگ برتر در فصل 97-96 می باشند، نمونه ی آماری تمام شمار و شامل 15 وب گاه رسمی بود ابزار پژوهش دستورالعمل برگه کدگذاری محقق ساخته ای بود که روایی آن به تأیید اساتید متخصص در بازاریابی و رسانه های ورزشی رسید و پایایی آن از روش ضریب توافق بین کدگذاران (91/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درصد میانگین وب گاه های باشگاه های ورزشی لیگ برترفوتبال در هر 4 حیطه ی سرعت، محتوا، مسیریابی و قابلیت دسترسی بالاتر ازوب گاه های باشگاه های ورزشی حاضر در لیگ برتر والیبال وبسکتبال بودند. وب گاه رسمی تیم بسکتبال مهرام 24 گویه،وب گاه باشگاه سایپا، 23 گویه و وب گاه باشگاه ذوب آهن، 22 گویه از 34 گویه ی ارزیابی در 4 حیطه ی مذکور را تحت پوشش قرار می دادند. هیچ کدام از 15وب گاه بررسی شده دارای بخش مرور روزنامه ها، ابزار لنز، بلیط فروشی و تبلیغات پنجره ای نبودند. نتیجه گیری:مدیران ورزشی باشگاه های برتر ورزشی ایران باید علاوه برﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸکﻼت و ﻣﺤﺪودیﺖهایﻣﻮﺟﻮد،رویکﺮدی آیﻨﺪهﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﺎیی،کﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی جدید در بهره برداری از ظرفیت گسترده رسانه ای وب گاه رسمی باشگاه وﺟﻬﺖدﻫی هواداران و فعالیت های اقتصادی باشگاه ﺑﻪ ﺳﻮیﻧﻮآوری وﺧﻠﻖارزش در ورزش ﻫﺪایﺖکﻨﻨﺪ.
۳.

نقش بسته بندی کفش های ورزشی به منزله یک رسانه در ترغیب گروه های مختلف ورزشکاران به خرید کفش های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار خرید بسته بندی ترغیب کفش ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
هدف از این تحقیق، بررسی نقش بسته بندی کفش های ورزشی در ترغیب گروه های مختلف ورزشکاران به خرید کفش های ورزشی بود. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 1800 نفر از ورزشکاران باشگاهی شهرستان پلدختر بودند که براساس جدول مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعیین شد. اعضای جامعه نمونه تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی در باشگاه ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان و روایی ساختاری آن با روش تحلیل عاملی بررسی شد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (آلفا= 89/0) محاسبه شد. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های بسته بندی، مهم ترین ویژگی، طراحی بسته بندی کفش های ورزشی است که در ترغیب ورزشکاران به خرید کفش نقش دارد، درحالی که ویژگی اطلاع رسانی، کمترین اهمیت را دارد. در بین گروه های مختلف ورزشکاران، ویژگی های طراحی و حفظ و نگهداری در زنان بیش از مردان و در ورزشکاران دارای تحصیلات زیر دیپلم بیش از ورزشکاران لیسانس در ترغیب آنها به خرید کفش ورزشی اهمیت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان