حسینعلی بهرام زاده

حسینعلی بهرام زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

الگوی جامع عملکرد سازمانی، ذیل مثلت مفهومی زیرساخت (با مروری از تقدّم آراء اسلامی بر نظریات مؤخّر مدیریت دانش)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۷۹
موضوع مقاله حاضر بررسی و تبیین رابطه عملگرهای مدیریت دانش-مطابق حدیث گوهربار پیامبر مکرم اسلام(ص) متناظر با مدل مفهومی مؤخر از نیومن و کانرد-با عملکرد سازمانی و میانجی گری ساختار سازمانی فرامتن و فنون مدیریت منابع انسانی راهبردی در سازوکار تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی کثیرالخدمت و مستلزم دانش مداری بوده و هدف تعیین و تبیین روابط مثلث مفهومی زیرساخت با عملکرد سازمانِ مورد مطالعه ضمن یک جانمایی صحیح و وام دار لنز نظری جهت مدل مفهومی حاضر با ویژگی تبیینی بازپروری انسان سازمانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی، علّی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و به جهت بعد الحاقی مدل که از پیشینه نظری برخوردار نبوده، توسعه ای محسوب می گردد. مطابق اصول نمونه گیری در تحلیل مدل های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزئی آزمون می شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ای محقق ساخته با پایایی و روایی تأییدشده بوده است. نتایج نشان می دهد که روابط علّی معنادار بین آرگومان های مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تطبیق یافته با مؤسسات غیرانتفاعی برقرار و لزوم طراحی و پیاده سازی سازوکار سازمانیِ ناشی از الگوی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می تواند به عنوان یک منبع مطالعه و اقدام، در سازمان های با گرایش ارائه خدمات جامع در نیل به تعالی استفاده شود.
۲.

ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۹۶
هدف : هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته(کیفی- کمّی) و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. مشارکت کنندگان بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد خراسان رضوی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. متون مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و با نرم افزار Maxqda تحلیل شدند. جامعه آماری در بخش کمّی کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد خراسان رضوی (10 واحد) به تعداد 1092 نفر در سال 1398 بودند که حجم نمونه 284 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که مطابق یافته های کیفی تدوین شد و روایی آن به شکل صوری و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری- تفسیری با نرم افزار MICMAC جهت تدوین الگوی مفهومی و برای اعتبارسنجی الگو از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart pls استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در 7 مؤلفه(شایستگی ارتباطی انسانی، شایستگی ادراکی، شایستگی مدیریتی، شایستگی حرفه ای، شایستگی اعتقادی و ارزشی، شایستگی فردی و شایستگی سازمانی) و 47 شاخص قابل طبقه بندی است. نتایج معادلات ساختاری با رویکرد Smart pls نیز نشان داد مجموعه متغیرهای الگو توانستند به میزان 75/0 واریانس شایستگی را پیش بینی کنند. برازش کلی مدل نیز  37/0=GOF حاصل شد که نشان دهنده مطلوبیت کلی مدل است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت در الگوی ارائه شده، مؤلفه شایستگی اعتقادی- ارزشی متغیر بنیادی است که بر سایر سطوح شایستگی اثرگذار است، لذا توجه به این شایستگی برای انتخاب مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قابل توجه است.  
۳.

A Comprehensive Model for Identifying and Explaining Factors Affecting Burnout(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
Thisstudy provided a comprehensive model for identifying and explaining factors affecting burnout of faculty members. In this study, a descriptive-exploratory method with in-depth interviews were used. It was an applied, quantitative and non-experimental research. The instrument was a researcher-made questionnaire whose items were identified based on the review of secondary sources  as well as semi-structured and structured interviews. Structural equation modeling was used to analyze findings. The results showed that all identified factors included emotional exhaustion, decrease in success, depersonalization, organizational factors, demographic factors, individual factors, organizational indifference, quality of working life, organizational commitment, occupational performance and flattening had an effect on burnout. The results showed that among the identified factors, emotional exhaustion had the most effect on the burnout of faculty members.
۴.

Representing the Pattern of Relationship between Personality Traits and Investment Patterns in the Stock Market(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
This study aims at determining the personality traits and investment patterns in the stock market and presenting the pattern with a behavioral finance approach. This is an applied, descriptive- survey, and cross-sectional study. The statistical population includes real investors in the Tehran Stock Exchange. The required information was collected using questionnaire and was analyzed using SPSS and AMOS software. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to investigate research questions and the results showed that, the components neuroticism, extroversion, flexibility, agreement, motivator and Self- confidence determine personality traits. Components demographic traits of the investor, type of investment, investment objective, investment time, investment efficiency, and traits of shares determine investment patterns. And  components  risk-taking capabilities, heuristic factors, emotional factors, psychological effects, complaint behaviors, and personal and social values, determine behavioral- finance patterns among true investors in the tehran stock exchange. Investigating the relationships between the research variables indicated that personality traits have a significant effect on behavioral- finance components.
۵.

جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
مدیریت دولتی باید پشتیبان تلاش هایی باشند که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد. این تلاش ها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر ارزش های دمکراسی و مردم سالاری باشند. وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازد. آنان باید در این نقش شهروندان را همتایان خود بدانند و رابطه سلسله مراتبی فرادست و زیردست را به بوته فراموشی بسپارند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را درک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند. مدیران دولتی در آینده باید دیدگاهی شهروندمحور پیدا کنند و مشارکت جویی را جایگزین نگرش سنتی سلسله مراتبی نمایند.
۶.

چالش های نگرش های نو در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مرور تطبیقی مدلهای سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی و ارزیابی عملکرد سازمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
اهمیت و تاکید مدیریت عمومی در کلی نگر بودن آن است. با نگرش ها و رویکردهای نوین آیا مدیریت عمومی(دولتی) به جایی رسیده است که به جای چالاکی در هماهنگی و انطباق با تغییرات محیط، بتواند تغییرات آینده را رقم زند؟ در نگرش های نوین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، چالش اصلی این است که هر یک از مولفه های استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تقاطع نامتقارن لایه های یکپارچه سازی استراتژی در سازمان چه جایگاهی دارند؟ به فرض کارکرد نسبی درست این مولفه ها، آیا سازمان می تواند با این نگرش ها به چابکی لازم برای سازگاری و تطابق با تغییرات محیطی دست یابد؟ دستیابی به چنین قابلیتی آیا ایده آل و آرمان مدیریت عمومی است؟ آنچه در این مقاله با آن سروکار داریم؛ مولفه ها، محورها و چالش های نگرش های نو در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی و راهکارهای فرا رفت از این چالش ها است.
۷.

مدیریت اسلامی و راهکارهای دولت برای مهار فساد اداری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش های انجام شده، اشاره ای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و مقررات و برنامه های مدیریت عمومی شامل همه بخش های اداری حکومتی در ایران، برای مبارزه با فساد اداری کارکنان نشده است. این مقاله ضمن بررسی اجمالی اما جامع ادبیات موجود، مهمترین عوامل بروز فساد اداری را برشمرده، قوانین، برنامه ها و آیین نامه های مدیریت عمومی در ایران طی دو دهه اخیر برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان را معرفی و بررسی می کند و در انتها نیز به موانع و چالش های فراروی سلامت اداری کارکنان دستگاهها و نهادها اشاره دارد.
۸.

بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی- بیرونی) مدیرا ن مدارس با سبک های تصمیم گیری (آمرانه- مشارکتی) آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین منبع کنترل مدیران مدارس متوسطه مدارس بجنورد با سبک های تصمیم گیری (آمرانه- مشارکتی) آنان رابطه وجود دارد ؟ جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89- 1388 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول جرسی و مورگان 56 نفر انتخاب شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزینی بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد منبع کنترل راتر دارای 29 سؤال دو گویه ای و پرسشنامه سبک مدیریت فرد لوتانز که دارای 35 سؤال بوده که بر اساس مقیاس لیکرت قابل نمره گذاری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو ) و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل ( درونی- بیرونی ) مدیران مدارس متوسطه بجنورد با سبک های تصمیم گیری آنان ( آمرانه- مشارکتی ) در سال تحصیلی 89- 1388 در سطح اطمینان 95% رابطه معنی دارو مستقیم وجود دارد. همچنین از فرضیه های فرعی، فرضیه دوم پژوهش که نشان دهنده رابطه بین منبع کنترل درونی مدیران و سبک تصمیم گیری مشارکتی است و فرضیه سوم پژوهش که نشان دهنده رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با سبک تصمیم گیری آمرانه است مورد تأیید قرار گرفت.
۹.

بررسی رابطه بین میزان مهارت های مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمان ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیران سازمان مهارت اثر بخشی مهارت های مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۳
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آنان در سازمان ها وادارات کل دولتی شهرستان بجنورد در سال 87 میباشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی میباشد. مسأله اصلی تحقیق این است که، آیا رابطه ای بین میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی مدیران و اثربخشی مدیران وجود دارد؟ که در قالب فرضیه اصلی با عنوان، بین مهارت های مدیریتی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابطه وجود دارد، بیان شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1400 نفر از کارکنان ادارات کل مستقر در شهرستان بجنورد میباشند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، نمونه مناسب با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به حجم 302 نفر انتخاب گردید و دو پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریتی و اثربخشی در اختیار آنان قرار گرفت. در این پژوهش برای برآورد اعتبار پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ بر روی افراد نمونه استفاده شده است. بر اساس نتایج نرم افزار آماری spss، ضریب همبستگی 97 درصد محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های آماری (رسم جدول فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها) وهمچنین از آمار استنباطی (جداول افقی، آزمون پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون ساده و گام به گام) و نتایج بدست آمده نشان میدهد که با توجه به مقدار کمترین سطح معناداری آزمون F که کوچکتر از 05/0 است بین مهارت های مدیریتی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابطه وجود دارد.
۱۰.

پژوهش سازمانی مثبت

کلید واژه ها: دانش سازمانی انحراف مثبت پرهیزگاری سازمانی ترحم سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۷۰
پژوهش سازمانی مثبت، جنبشی نو در مطالعات سازمانی است که مسیر کاری ویژه ای را در سازمان ها و دانش اجتماعی ترسیم می کند. واژه مثبت بر پویایی در سازمان، که منجر به افزایش قدرت نیروی انسانی، جهش و تجدید ساختار سازمان، سرزندگی و پرورش اشخاص خاص می شود تمرکز دارد...
۱۱.

بررسی ویژگیهای بنیادین کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگیها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
زیر بنای هر گونه حرکت بسوی رشد و توسعه در یک نظام، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هایی سنجیده برای اصلاح جریان خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت ویژگیهای بنیادین کارآفرینی (توفیق طلبی، استقلال طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری و عزم و اراده) در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت پرورش این ویژگیها می باشد. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دبیرستانهای دولتی و غیر دولتی خراسان شمالی که در سال تحصیلی 87 86 در شهر و روستا مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل می دهد. روش نمونه برداری مطابق با روش طبقه بندی متناسب با حجم است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه تست جامع کارآفرینی به صورت بسته پاسخ استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ریچارد سن و نظر اساتید و متخصصان رشته مدیریت حاصل شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ریچارد سن 25/85 درصد برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانه، درصد فراوانی و…) و آمار استنباطی (آزمون تی استودنت، آزمون آنالیز واریانس و …) از طریق نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی در وضعیت نامطلوبی از نظر قابلیت های بنیادین کارآفرینی به سر می برند. و چهار ویژگی توفیق طلبی، استقلال طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری در آنها از حد متوسط پایین تر است، اما میانگین نمرات عزم و اراده در حد متوسط نمره معیار آن مطابق با تست جامع کارآفرینی می باشد
۱۲.

نوآوری در مدیریت دانش و ارائه راهکارهایی برای توسعه

کلید واژه ها: مدیریت دانش دانش صریح و ضمنی اصول و اقدامات دانش مدار نوآوری در مدیریت دانش مدل seci

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۱
عصر حاضر عصر تحولات و تغییرات شکرف در فناوری هاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. از این رو مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید این امر مستلزم آن است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش و متقابلا مدیریت خلاقیت و نوآوری آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری...
۱۸.

چالش های فرهنگی تولید علم در خاورمیانه

کلید واژه ها: فرهنگ کامیابی جو سازمان های خلاق نوآوری خلاقیت توسعه علمی خرد گریزی و خرد پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
هر گونه توسعه در معنای واقعی خود نه فقط به برنامه ریزی جامعه پژوهشی ، آموزشی مناسب و همه جانبه اجتماعی ، فرهنگی نیاز دارد ، بلکه هر گونه توسعه جدی در هر کشوری به عزم ملی همگانی نیز نیازمند و مستلزم درک صحیح اقشار مختلف از توسعه و مشارکت و درگیری آنها در فرهنگ توسعه است و این عزم و اراده ملی که یک اثر اجتماعی و فرهنگی است الزاماَ‌ همان عزم سیاستگذاران و نخبگان اقتصادی و فنی نیست ، بلکه عزمی برای آن نوع توسعه ای است که در غالب فرهنگ جای گرفته و با آن ترکیب شده است و در شخصیت و رفتار جامعه منعکس می شود ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان