اعظم  میرزااکبری

اعظم میرزااکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

جایگاه آی تی در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
این پژوهش با هدف بررسی جایگاه آی تی در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ورزشی در ایران (460=N) بود که از بین آن ها به صورت تصادفی، تعداد 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه هیسریچ و پیتر (2002) که روایی و پایایی آن در تحقیق خسروانی فرد (1391) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه در تحقیق حاضر با روش آلفای کرونباخ (89/0 ) و روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظرات اساتید مجرب و متخصص تربیت بدنی و با استفاده از روش سیگمای شمارشی 85/0  محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی و از نرم افزار SPSS 20   در سطح معناداری (05/0 P

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان