مطالب مرتبط با کلید واژه " روش سوات "


۱.

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی شهرستان ایذه مورد شناسی: روستای شیوند

کلید واژه ها: گردشگری روستایی تجزیه و تحلیل راهبردی روستای شیوند روش سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
گردشگری یکی از صنایع در حال رشد جهان است و کشورها در تمام مراحل مختلف توسعه، به طور فزاینده ای به آن وابسته اند. گردشگری به عنوان یک صنعت فرابخشی، فعالیت های مختلف را در بر می گیرد و با تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور مستقیم و غیر مستقیم تعامل دارد. روستای شیوند از بخش دهدز شهرستان ایذه از توان های بالقوه و بالفعل گردشگری بیشماری برخوردار است. شناسایی و معرفی این قابلیت ها و نیز فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز در زمینه توسعه گردشگری می تواند عاملی در جهت توسعه همه جانبه این منطقه باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به روش سوات به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگری در روستای شیوند پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤلفه چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد به همراه باغات و فضای سبز به عنوان مهم ترین نقطه قوت داخلی و مؤلفه نامناسب بودن تجهیزات و تسهیلات اقامتی و رفاهی، به عنوان مهم ترین نقطه ضعف داخلی در توسعه گردشگری این روستاست. همچنین از بین فرصت های بیرونی، مؤلفه افزایش انگیزش بیشتر برای مسافرت و تفریح به عنوان اولویت اول فرصت خارجی برای توسعه گردشگری و از بین تهدیدهای خارجی نیز مؤلفه تخریب زمین های کشاورزی و مزارع روستایی به عنوان مهم ترین تهدید خارجی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبردهای تهیه و اجرای برنامه های توسعه گردشگری با استفاده از اعتبارات دولتی، بهره گیری از مزیت های رقابتی منطقه برای جذب گردشگر، تهیه بسته های تسهیلات تشویقی برای سرمایه گذران بخش خصوصی یرای توسعه امکانات و تسهیلات گردشگری در منطقه و برنامه ریزی برای جذب گردشگران بر اساس اوقات فراغت به وجودآمده در جوامع شهری، به ترتیب مهم ترین راهبردهای منتخب برای اجرا در جهت توسعه گردشگری در روستای شیوند هستند.
۲.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از انجام این پژوهش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسش نامه است. برای تعیین روایی پرسش نامه با متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید  مدیریت ورزش و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تشکیل می دادند که با برآورد انجام شده در مجموع 550 نفر بودند، که نمونه از روش جدول مورگان تعداد 225 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، فریدمن و آزمون یو مان ویتنی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندکی بالاتر و از طرفی فرصت ها  وضعیت بهتری نسبت به تهدیدهای ورزش آموزشی دانشگاه داشته اند (استراتژی محافظه کارانه). در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و فرصت ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها، وضعیت و رتبه بهتری داشته اند (استراتژی تهاجمی). همچنین مؤلفه های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های ورزش آموزشی و همگانی مشخص گردیدند. در نهایت پیشنهاد می گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهی، زمینه همگانی کردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این می تواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد.