آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسش نامه است. برای تعیین روایی پرسش نامه با متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید  مدیریت ورزش و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تشکیل می دادند که با برآورد انجام شده در مجموع 550 نفر بودند، که نمونه از روش جدول مورگان تعداد 225 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، فریدمن و آزمون یو مان ویتنی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندکی بالاتر و از طرفی فرصت ها  وضعیت بهتری نسبت به تهدیدهای ورزش آموزشی دانشگاه داشته اند (استراتژی محافظه کارانه). در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و فرصت ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها، وضعیت و رتبه بهتری داشته اند (استراتژی تهاجمی). همچنین مؤلفه های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های ورزش آموزشی و همگانی مشخص گردیدند. در نهایت پیشنهاد می گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهی، زمینه همگانی کردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این می تواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد.