سیاوش خداپرست

سیاوش خداپرست

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

تأثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر عناصر جامعه و اعتماد و وفاداری به برند ( مطالعه موردی: برند آدیداس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۹
هدف : توسعه رسانه های اجتماعی یک پدیده جهانی در نسل کنونی است، به طوری که مصرف کنندگان در پلت فرم های رسانه های اجتماعی مشارکت می کنند و روابط خود را با برندها توسعه می دهند. بنابراین، برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی، مفاهیم بازاریابی نوین را برای توسعه موضوعی امری حیاتی می دانند. از این جهت این تحقیق با هدف تأثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر عناصر جامعه و اعتماد و وفاداری به برند آدیداس انجام شد.   روش پژوهش: جامعه آماری این تحقیق را 400 نفر از شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب شدند و از پرسشنامه جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی (لاروچ و همکاران، 2012 ) استفاده شد و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISRELL  انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج، شیوه های شبکه ارتباط اجتماعی بر اعتماد به برند (46/14)، شیوه تعامل اجتماعی بر اعتماد به برند (86/14)، مدیریت ادراک بر اعتماد به برند (68/15)، کاربرد برند تاثیر مثبتی بر اعتماد به برند (39/15) و اعتماد به برند و وفاداری به برند (43/13) بدست آمد که نشان می دهد بین متغیرهای تحقیق ارتباط معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد(p˂0 /001).. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این بود که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر میزان وفاداری و اعتماد به برند تأثیر دارد. اثر جوامع برندی بر اساس رسانه اجتماعی بر روی عناصر جامعه برندی و وفاداری به برند از طریق اعتماد به برند نشان داده شد.
۲.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/ نوجوانان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی ورزشی راهبردهای تنظیم هیجان مهارت های زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/نوجوانان ورزشکار بود . روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. کلیه دانش آموزان ورزشکار شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از میان آنها 30 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین و تقسیم شدند و به پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2005) و مقیاس خودکارآمدی ورزشی (کرل و همکاران، 2007) پاسخ دادند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه مهارت های زندگی را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان ورزشکار مناطق محروم، تأثیرگذار بود و آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه کنترل در پس آزمون ، خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه بیشتر و تنظیم هیجان ناسازگارانه کمتری داشتند و از نظر آماری معنی دار بود . بنابراین استفاده از آموزش مهارت های زندگی می تواند موجب افزایش خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه و نیز کاهش تنظیم هیجان ناسازگارانه دانش آموزان ورزشکار شود.
۳.

تأثیر 12 هفته تمرینات هوازی بر سطح کیفیت خواب و شاخص های کیفیت زندگی دانشجویان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: تجربه زندگی مستقل، سبک زندگی متغیر، پیامدهای سریع و زندگی خوابگاهی ازجمله چالش های دانشجویی هستند که می تواند اثرات منفی بر سطح خواب و کیفیت زندگی دانشجویان بگذارد. این پژوهش با هدف، اثربخشی ۱۲ هفته تمرینات هوازی بر سطح کیفیت خواب و شاخص های کیفیت زندگی دانشجویان انجام شد. مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان تشکیل دادند که به صورت هدفمند و براساس معیارهای ورود و خروج ۲۷ نفر انتخاب شدند. جهت اندازه گیری کیفیت خواب از پرسشنامه PSQI و برای سنجش میزان کیفیت زندگی آزمودنی ها از پرسشنامه (SF-۳۶) استفاده شد. از پروتکل تمرینی ویژه کالج آمریکایی طب ورزشی (ACSM) به مدت ۱۲ هفته و هفته ای ۳ جلسه بکار گرفته شد. از آزمون های t وابسته و مستقل برای تجزیه وتحلیل داده ها و جهت محاسبه های آماری از نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پروتکل تمرینی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی و مؤلفه های آن ها اثر معناداری داشت. (۰۵/۰>p). نتیجه گیری: به نظر می رسد که پروتکل تمرینی موردنظر می تواند به عنوان یک استراتژی و رویکرد مناسب، جهت بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی در دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد، بااین وجود با توجه به اینکه تعداد آزمودنی ها. پیشنهاد می گردد جهت بالا بردن اعتبار بیرونی تحقیقی تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
۴.

مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوره همه گیری کرونا

کلید واژه ها: سالمندان اوقات فراغت سلامت عمومی همه گیری کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
سلامت عمومی یکی از عناصر مهم در افراد سالمند است که تاثیر فراوانی بر سالمندان دارد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار در دوره همه گیری کرونا بود. 884 سالمند جامعه آماری پژوهش را در شهر لاهیجان تشکیل دادند. 680 سالمند غیرورزشکار و 204 سالمند ورزشکار نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ) استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون u من ویتنی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد میانگین مدت فراغت سالمندان روزانه 3 تا 4 ساعت بود که از نظر زمان صرف شده به ترتیب به ورزش کردن، تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر، مطالعه غیر درسی، فعالیت های مذهبی بود. بین نحوه گذران فعالیت های فراغتی مورد علاقه سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار در فعالیت هایی مانند فعالیت های ورزشی، رادیو و گوش دادن به موسیقی تفاوت معنادار بود. همچنین با مقایسه سلامت روانی سالمندان، نتایج نشان داد که سالمندان ورزشکار در همه مقیاس های سلامت روانی از سلامت روانی بهتری نسبت به سالمندان غیرورزشکار برخوردارند. مشارکت سالمندان در فعالیت های فراغتی ورزشی برای داشتن سلامت روانی بهتر باید در اولویت دست اندرکاران قرار گیرد
۵.

ارتباط بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی رسانه شایستگی های شغلی هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۹
این پژوهش با هدف ارتباط بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 150 نفر از کلیه کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق قرار گرفتند و داده های احصاء شده از آن ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین شایستگی های شغلی 80/2، هوش فرهنگی 29/3 و اثربخشی 61/3 بود و ضریب مسیر بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی سازمانی 716/0، بین شایستگی های شغلی و اثربخشی 623/0، بین هوش فرهنگی و اثربخشی 527/0 می باشد که برآیند تحقیق نشان داد که بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد و با ارتقای شایستگی های شغلی و استفاده بیشتر و بهینه تر از هوش فرهنگی در قالب رویه های سازمانی، می توان بر اثربخشی افزود.
۶.

پیش بینی سلامت روانی براساس مقیاس ذهن آگاهی، سن و جنس در ورزشکاران استان گیلان در زمان شیوع COVID-19(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: سلامت روان ذهن آگاهی مردان زنان کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
زمینه و هدف: شیوع جهانی COVID-19 بر سلامت روان اثر گذاشته و پیامدهای روان شناختی بسیاری به ویژه برای ورزشکاران به همراه داشته است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان براساس مقیاس ذهن آگاهی، سن و جنس در ورزشکاران استان گیلان در زمان شیوع COVID-19 می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران نخبه استان گیلان در سال 1400 تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و براساس معیارهای ورود و خروج با مراجعه به باشگاه های ورزشی و ادارات تربیت بدنی 95 نفر تعیین شد. ابزارهای تحقیق را ذهن آگاهی براون و رایان MMAS)) در سال 2007 و پرسشنامه SCL-90-Rدراگوتیس و همکارانش در سال 1999 تشکیل داد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و شاخص های پراکندگی و همچنین آمار توصیفی و آزمون های آماری همبستگی مانند پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه روش گام به گام استفاده شد. از نرم افزار SPSS نسخه 25 با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین مقیاس ذهن آگاهی و سلامت روان در ورزشکاران مرد و زن استان گیلان روانی با توجه به سن ارتباط وجود دارد (001/0≥ P). همچنین متغیر ذهن آگاهی پیش بینی کننده سلامت روان با توجه به جنسیت در ورزشکاران استان گیلان می باشد (001/0≥ P). نتیجه گیری: به نظر می رسد که ذهن آگاهی می تواند پیش بینی کننده سلامت روان در مردان و زنان ورزشکار باشد.
۷.

تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۰
هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش، ترکیبی- اکتشافی و جامعه آماری آن شامل دو بخش بود که در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه به حد اشباع نظری رسید و در بخش کمی با توجه به تعداد سوالات پرسشنامه 400 نمونه بصورت خوش ه ای انتخاب شدند که در نهایت 350 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه شامل سوالات مربوط به متغیر مدیریت دانش بود که روایی درونی آن توسط دوتن از اساتید تایید و به جهت تایید پایایی از روش کاپای کوهن (8/0) استفاده شد. ابزار جمع آوری در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که از طریق روایی همگرا تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (899/0) محاسبه شد. در بخش کیفی از نرم افزار MAXQDA و Mind Mapper استفاده و در بخش کمی از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته ها: مقوله های شناسایی شده عبارتند از؛ ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، رهبری و مدیریت، فنی- تخصصی و فناوری اطلاعات. همچنین در رابطه با اولویت بندی شاخص ها از دید کارشناسان، شاخص نیروی انسانی بالاترین میانگین و شاخص فنی و تخصصی کمترین میانگین را داشتند. نتیجه گیری: مدیران فدراسیون فوتبال باید برای پیاده سازی مدیریت دانش به عواملی از جمله نیروی انسانی در ارتباط با خلق و تسهیم مدیریت دانش، توسعه فرهنگ سازمانی یادگیرنده، توسعه زیرساخت های فناوری و ارائه ی یک الگوی جامع مدیریتی در اجرای مدیریت دانش و توسعه مدیریت دانش در بخش فنی و تخصصی بپردازند.
۸.

تاثیر تمرینات هوازی بر بهبود کیفیت ذهنی خواب و کیفیت زندگی سالمندان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: تمرینات هوازی سالمندان اختلالات خواب کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف: خواب یکی از عناصر مهم در چرخه های شبانه روزی است که با بازسازی قوای جسمانی و روانی همراه می باشد و تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی دارد. فعالیت های ورزشی از جمله عوامل مداخله گر در بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی است؛ از این رو، این مطالعه با هدف تاثیر تمرینات هوازی بر بهبود کیفیت ذهنی خواب و کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد و آزمودنی های این مطالعه را 40 سالمند در سال 1399 تشکیل دادند. برای احصا اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته و پرسشنامه های استاندارد سنجش کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI) و کیفیت زندگی ((SF-36 استفاده شد. از یک پروتکل تمرینی مناسب جهت مداخله مورد نظر به کار گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های شاپیرو-ویلک، پارامتریک تی وابسته و ناپارامتریک ویلکاکسون و برای محاسبه های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: پس از انجام تمرین هوازی میانگین نمره کیفیت خواب از 1/8 به 6 کاهش یافته یعنی 26 درصد بهبود در کیفیت خواب و میانگین نمره کیفیت زندگی از 63/78 به 73/81 افزایش یافته یعنی4 درصد پیشرفت در کیفیت زندگی مشاهده شد (05/0P<). نتیجه گیری: به نظر می رسد مداخله مورد نظر تاثیر معنی داری بر متغیرهای مورد مطالعه دارد و فعالیت های ورزشی باعث بهبود سطح کیفیت خواب و کیفیت زندگی سالمندان می شود.
۹.

The Pathology of Spectators’ Behavior in Sports Stadiums(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Aggression Media Spectators Referees Players Stadiums

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۷
Sports has a potential to reinforce the elements in the cultural and social structures and creates them in a new form. The purpose of this study was to examine the spectators’ behavior pathology in sports stadiums of Guilan, Iran. The method of this study was descriptive in terms of strategy, survey in terms of execution, and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was spectators, coaches, referees, and players in Guilan. The collected data were classified by descriptive statistical methods and were analyzed by Pearson correlation coefficient and ANOVA. The Cronbach’s Alpha method was used to determine the reliability of the test. The results showed that there was a significant relationship between the studied variables, and  the independent variables in the equation could predict and explain variances and changes in the dependent variable. Correlation between environmental factors and spectator behavior was 0.751 and the stadium in the occurrence of aggressive behavior was 0.474. The creation of corrective approaches in the current approach of media for popular sports and the reinforcement of the valuable and moral content of press and TV programs can be more effective. In addition, the necessary communication trainings for the responsible forces of the security of the stadiums and other executive factors of tournaments can be effective in order to respect for the spectators.
۱۰.

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم های ورزشی

کلید واژه ها: اقدامات مسئولیت اجتماعی بازاریابی دیجیتال اینستاگرام تلگرام عشق به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم های ورزشی (مطالعه موردی: سپیدرود رشت) بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی هواداران باشگاه فوتبال سپیدرود رشت بود. حجم نمونه با استفاده از روش بارکلای و همکاران (1995)، برابر 50 عدد تعیین شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه بائنا و همکاران (2018) استفاده شد. خرده مؤلفه های این پرسشنامه شامل؛ مسئولیت اجتماعی دارای (3 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق وبسایت (4 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق تلگرام (5 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق اینستاگرام (5 گویه)، مداخله هواداران تیم (4 گویه) و عشق برند (10 گویه) است. در این پژوهش برای حصول اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده، 250 پرسشنامه در میان هواداران باشگاه فوتبال رشت سپیدرود توزیع شد که در نهایت 215 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز توسط PLS3 تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کالموگراف-اسمیرنوف و تحلیل مسیر) استفاده شد. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای Spss21 و Pls3 انجام شد. یافته ها نشان داد که اقدامات مسئولیت اجتماعی بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت باشگاه بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت اینستاگرام بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت تلگرام بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر مداخله هواداران تیم بر عشق برند اثر معنی داری داشت.
۱۱.

Can perfectionism Reduce Football Players’ Stress and Athletic Burnout?(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Athletic burnout Continence Football league perfectionism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۰
Football withdrawal has always created many psychological problems for players and it has had destructive effects on their health. The purpose of this study was to investigate the effects of perfectionism on the reduction stress and athletic burnout in football players. The statistical population of this study included all football players at youth level in Guilan, Iran. 378 players were selected as a sample size through random sampling method. A combination of valid and reliable standard questionnaires was distributed to collect the research data. Research hypotheses were analyzed by the Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, and linear regression. The SPSS software (version 24) was used for data analysis (α≤0.05). The results showed that there was a significant correlation between athletic burnout and positive perfectionism (-0.622), negative perfectionism (0.555), problem-oriented strategy (-0.358), and emotion-oriented strategy (0.401). According the results of this study, developing efficient plans with focusing on the psychological variables of perfectionism, stress, and athletic burnout can improve the coaches’ awareness of coaching behaviors as well as increasing athletes’ optimal mental performance and efficiency.
۱۲.

ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسئولان ورزشی، ورزشکاران قهرمان و عموم مردم داشته اند، تأکید ویژه ای به مقوله ورزش قهرمانی در انقلاب اسلامی ایران نموده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به این سؤال پاسخ دهد که ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟ براین اساس، پس از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورزش قهرمانی، چهار مقوله اصلی فرهنگی، سیاست گذاری، اعتقادی و حمایتی از بیانات ایشان احصاء و استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر معظم انقلاب ورزش قهرمانی را یکی از مؤلفه های راهبردی برای ترویج فرهنگ و هویت انقلاب اسلامی در دنیا معرفی می کنند؛ و از نخبگان ورزشی به عنوان سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ ایرانی اسلامی یاد می کنند. همچنین معظم له ورزشکاران قهرمان را الگویی برای جوانان نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضرورت استقامت و کسب معنویات در این ورزشکاران را واجب می دانند.
۱۳.

بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

کلید واژه ها: رسانه فرهنگ سازمانی مدیریت دانش سازگاری مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف از این مقاله، بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های وزشی استان گیلان است. پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است. 130 نفر از کارکنان رسانه ای در حوزه ورزش استان گیلان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد (که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان مربوطه و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت) و روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج نشان داد: رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان وجود دارد (P˂0/05) که مقدار همبستگی به دست آمده از فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (78/0=r) می باشد. به نظر می رسد، این رابطه آماری معنی داری زمینه ساز تغییرات موفقیت آمیز در رسانه ها خواهد بود؛ به طوری که، فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موثر در استقرار و اساس موفقیت مدیریت دانش می باشد
۱۴.

تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجی گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری مدیریت دانش سرمایه فرهنگی عملکرد سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان به تعداد 170 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار، نمونه ای به حجم 162 نفری از کارکنان اداره مذکور انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس (1998)، مدیریت دانش همتی (1389)، سرمایه فرهنگی بوردیو (2002) و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (2003) استفاده گردید. همچنین برای آزمون مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 323/0)، سرمایه انسانی (ضریب بتا: 179/0)، سرمایه فرهنگی (ضریب بتا: 205/0) و مدیریت دانش (ضریب بتا: 310/0) تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی داشت، سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 304/0) و سرمایه انسانی (ضریب بتا: 236/0) تأثیر معناداری بر مدیریت دانش داشت، سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 188/0)، سرمایه انسانی (ضریب بتا: 321/0) تأثیر معناداری بر سرمایه فرهنگی داشت و سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 133/0) و سرمایه انسانی (ضریب بتا: 139/0) با تأثیرگذاری مستقیم بر سرمایه فرهنگی و مدیریت دانش به صورت غیرمستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر داشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای افزایش عملکرد سازمان ها، مطالعه متغیرهای سرمایه فکری، مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی مؤثر بود.
۱۵.

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه های ورزشی والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات دهان به دهان تمایل حضور باشگاه های والیبال ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور افراد در باشگاه های ورزشی والیبال شهرستان رشت بود. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در باشگاه های والیبال شهر رشت بودند. روش نمونه گیری تحقیق به صورت دردسترس انتخاب شد. از پرسش نامه ای محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد که شامل 36 سؤال بود. روایی پرسش نامه به تأیید 12 تن از اساتید  حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 940/0 به دست آمد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کلموگروف اسمیرنف) با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام گرفت و جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر ارتباطات بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری (183/0درصد)، دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که متغیر اعتماد بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و حدود 20 درصد این متغیر را تبیین می کند. همچنین متغیر تخصص بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری (323/0درصد)، دارد. در نهایت مشخص گردید متغیر تعهد بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و حدود 28 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. می توان گفت ارزیابى کیفیت خدمات قبل از مصرف آن به دلیل ناملموس بودن خدمات مشکل خواهد بود. بنابراین استفاده از ارتباط دهان به دهان می تواند منجر به تمایل به حضور و همچنین حضور مجدد در باشگاه های والیبال گردد.
۱۶.

مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی فرصت تهدید قوت ضعف مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۹۴۴
برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی است که به بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی سازمان با استفاده از تحلیل سوات می پردازد. هدف از انجام این تحقیق بررسی استراتژی و راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات از دیدگاه مدیران ورزش بود. جامعه آماری تحقیق را تمامی مدیران ستادی، معاونین آنها و مدیران میانی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین اعتبار صوری به متخصصان مربوط ارائه گردید (14 نفر) و پس از جمع آوری نظرات به تصحیح موارد اشاره شده توسط متخصصان پرداخته شد. پایایی پرسشنامه بوسیله روش آماری آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از آمار توصیفی، آزمون کولموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی وابسته استفاده شد. یافته ها نشان داد بهره گیری از نظرات متخصصان در پیش بینی ها و دسترسی به خبرگان و متخصصان ورزشی در سازمان های ورزشی به عنوان نقاط قوت و معیارهای دقیق پیش بینی در بخش مدیریت ورزش کشور، وضعیت حضور زنان در مدیریت ورزش کشور، نحوه انجام بازاریابی ورزشی در بین مدیران ورزشی و بهره گیری از جایگاه سازمانی برای برنامه ریزی ها به عنوان نقاط ضعف می باشند. طرح جامع ورزش کشور، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصی سازی، تحقیقات در زمینه مدیریت ورزش و فراوانی جمعیت جوان، به عنوان فرصت و درگیر بودن نظام مدیریت دولتی در ورزش، تعدد سازمان های سیاست گذار و وابستگی مدیران باشگاهی کشور به عنوان تهدیدهای مدیریت ورزش کشور شناخته شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان