وحید بخردی نسب

وحید بخردی نسب

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

بررسی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه سازی اطلاعات قیمت سهام مبتنی بر "دیدگاه تونلینگ" با استفاده از نقش تعدیل گر سازوکارهای راهبری شرکتی قوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تونلینگ حکمرانی خوب ارتباط ارزشی معاملات غیر طبیعی با اشخاص وابسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 112
مربوط بودن و سودمندبودن اطلاعات می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات مالی، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مفهوم ارتباط ارزشی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه کردن اطلاعات تحت قیمت سهام می باشد. بر این اساس انگیزه های مالی گزارشگری متهورانه ارتباط ارزشی را تنزل می دهد. یکی از دلایل اقدامات فرصت طلبانه مدیران و گزارشگری مالی متهورانه تونلینگ است. دیدگاه تونلینگ عبارت است از تبانی سهام داران عمده و مدیریت که با استفاده از معاملات مدیریت با اشخاص وابسته انجام می شود. انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از تونلینگ استفاده نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه سازی اطلاعات قیمت سهام مبتنی بر دیدگاه تونلینگ با استفاده از نقش تعدیل گر حکمرانی خوب می باشد. جامعه آماری در دسترس شامل 133 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1383 می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تونلینگ سطح ارتباط ارزشی اطلاعات مالی را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که حکمرانی خوب بر تونلینگ تاثیر معکوس ولی غیرمعنی دار دارد. همچنین حکمرانی خوب، تاثیر معکوس تونلینگ بر ارتباط ارزشی را تضعیف می کند. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و محدود نمودن تونلینگ می باشد.
۲.

واگرایی و همگرایی نظارت حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی: تکنیک فرا تحلیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظارت داخلی حسابرس نظارت خارجی حسابرس کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 422
ارتباط بین سازوکارهای حسابرسی و گزارشگری مالی طی بازه های زمانی متفاوت و در پژوهش های متعدد به صورت کمی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ولی شواهد حاکی از نتایج ضد و نقیض اثر نظارت و نقش حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی است. بر این اساس از بعد واگرایی و همگرایی نقش نظارت حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده تکنیک فراتحلیل برای سال های 1385 تا 1397 و جمع آوری پژوهش ها با استفاده از سایت وزارت علوم بود. در نهایت 18 پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و دارا بودن شرایط متغیرهای مورد بررسی جهت پیاده سازی تکنیک فراتحلیل گزینش شد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گرفتن از تکنیک متاآنالیز به بررسی تناقض های موجود در پژوهش های تجربی در ارتباط با واگرایی و همگرایی نظارت حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. شواهد حاکی از فراتحلیل نشان داد که صرف نظر از شواهد ضد و نقیضی از اثر نظارت های داخلی و خارجی حسابرس  بر کیفیت گزارشگری مالی، ویژگی های کمیته حسابرسی، ویژگی های حسابرسان مستقل و ویژگی های حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نظام راهبری شرکتی نقش تعدیل گر بر ارتباط بین انواع حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دارد.  
۳.

Non-linear Dynamics of Size, Capital Structure and Profitability in Threshold Panel Regression Framework in TSE

کلید واژه ها: Profitability Capital Structure Company Size threshold panel regression

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 278
The purpose of this research is to investigate the non-linear effect of size and capital structure of companies on profitability in the framework of threshold panel regression in companies listed on Tehran Stock Exchange. For this purpose, 105 companies from different industries were selected as a statistical sample between 2010 and 2021. Hypotheses testing were analyzed under two scenarios: linear multivariate regression and non-linear multivariate regression (threshold panel regression method). Profitability as a dependent variable, capital structure and company size as independent variables and equity, sales growth and company life as control variables were examined. The results of statistical analysis showed that there is no significant relationship between company size and profitability in a non-linear mode. In the case of a threshold panel, the size of the company is known as the threshold variable and the capital structure is known as the dependent variable of the regime. The threshold value was estimated at 15.89, since the model has a threshold limit, so two different regimes were obtained for the capital structure variable. In both regimes, the relationship between capital structure and non-linear profitability is negative and significant. In this way, in the first regime, the capital structure up to the threshold value of the company's size reduces the profitability, and in the second regime, when the capital structure value exceeds the threshold value, the capital structure has less effect on the profitability and increases the profitability. It reduces less than before. According to the obtained results, the companies that are in the second regime have a more favorable capital structure and profitability than the companies in the first regime.
۴.

خطر غصب مالکیت شرکت های تحت کنترل خانواده در پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود و تحریفات حسابداری

کلید واژه ها: تحریفات حسابداری پاسخ بازار اعلامیه های تقسیم سود خطر غصب مالکیت تحریفات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 116
هدف: اشتباهات موجود در گزارشگری مالی با وجود مالکان خانوادگی تحت تاثیر قرار می گیرد و تاثیر اظهار اشتباهات و تحریفات حسابداری بر واکنش بازار به اعلان سود، در شرکت های خانوادگی بیشتر از شرکت های غیرخانوادگی است. در نتیجه با افزایش مالکیت خانوادگی، پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود هنگامی که خطر غصب مالکیت بوسیله کنترل های خانوادگی بالاست، کاهش می یابد. پس، پاسخ های شرکت به بازار، یک تابع مشترک از روش های حسابداری و مالکیت است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تحریفات حسابداری، پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود و خطر غصب مالکیت شرکت های تحت کنترل خانواده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400-1388 بود. نمونه آماری براساس جامعه آماری در دسترس بالغ بر 142 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش در آزمون فرضیه اول، رگرسیون لجستیک و در آزمون فرضیه دوم، رگرسیون حداقل مربعات مبتنی بر داده های ترکیبی است. یافته ها: شواهد حاکی از آن است که با افزایش کنترل خانوادگی، تحریفات حسابداری کاهش یافته و بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های تحت کنترل خانواده واکنش مثبت نشان می دهد. از دیگر نتایج پژوهش تاثیر منفی خطر غصب مالکیت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های تحت کنترل خانواده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی سازگاری دارد. نتیجه گیری: اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا در طراحی مکانیسم هایی که تضادهای نمایندگی های مختلف را در بین سهامداران، مدیران و سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد، نقش اصلی را ایفا می کند. به دلیل شیوع شرکت های خانوادگی در سراسر جهان، تعداد فزاینده ای از مطالعات، ارتباط بین مالکیت/کنترل خانواده و کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی می کنند. با این حال، شواهد حاصل از مطالعات موجود، قطعی نیست. علاوه بر این، در مورد اینکه آیا و چگونه کنترل خانواده بر نحوه واکنش سرمایه گذاران به تغییرات در کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر می گذارد، اطلاعات کمی وجود دارد.
۵.

تاثیر نیروی انسانی بر رفتار چسبنده شرکت ها در برخورد با هزینه های عمومی، اداری و فروش

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه انسانی چسبندگی هزینه دارایی های نامشهود سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 432
از ویژگی های اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی است. از آنجایی که ظرفیت انسانی برای تولید دانش نامحدود است، در اقتصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می شود. نیروی انسانی به عنوان منابع نامحدود سازمان می باشد که ارزش ریالی آن در صورت های مالی ارائه نمی شود. این منابع نامحدود قدرت کاهش چسبندگی هزینه ها در سازمان را دارد. بدین معنا که نیروی انسانی از برتری میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت نسبت به میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت، جلوگیری می نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1389 تا 1397 می باشد. همچنین حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 157 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که سرمایه انسانی سازمان بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش تاثیر دارد. همچنین شرکت هایی با سرمایه انسانی بالا، به نسبت شرکت هایی با سرمایه انسانی پایین تر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش بزرگتری دارند.
۶.

The Impact of Board Influence on the Role of Eco-innovation in the Company Success and Non-Success

کلید واژه ها: Board Effectiveness Board Potential Board Dynamics Corporate Investment Efficiency Stock Price Risk

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 490 تعداد دانلود : 731
Considering that today's competitive environment is growing and the movement of organizations towards complexity and dynamism has started, the ability to learn earlier and faster than competitors will be the only relative advantage in the next decade and should The prospects and long-term and short-term contributions of organizations should be examined in a different way, and creativity, innovation along with the use of current information should be an inseparable part of managers' decision-making, and only an organization can claim superiority and success that To use the capabilities, commitment and learning capacity of employees at all levels of the organization in the best way. Based on this, the current research has studied the Board influence on the role of environmental innovation in the success and stock price risk. The statistical population of the research is all the Companies listed in Tehran Stock Exchange to the stock exchange, the period from 2014 to 2019 and the sample is 153 companies. Based on the investigations, the findings showed that environmental innovation has a positive and significant effect on the company's long-term success, and with the Board influence in the company, the role of environmental innovation on the company's long-term success shows a better effect. Also, environmental innovation has a positive and significant effect on the company's success in the short term, and with the Board influence in the company, the role of environmental innovation on the company's short-term success becomes more colorful (intense). Finally, environmental innovation has a negative and significant effect on the Stock price risk in the long run.
۷.

A VAR Model for the Macroeconomic Indicators Restatements Predicting: Introduction to Macroaccounting Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Accounting Earning Corporate Profit Aggregate Accounting Information Macroaccounting GDP Forecast

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 868
The emergence of a new theory of"macroaccounting" with a new wave of accounting research over the last decade tries to explain and use the Aggregate information of interim accounting statements in economic forecasts. Macroaccounting theory suggests that economists and macroeconomic forecasters use Aggregate accounting information at the macroeconomic level. For example, accounting earning is used to predict GDP, cost stickiness is used to predict unemployment, and the ratio of book value to market value is used to predict inflation. Earnings growth dispersion contains information about trends in labor reallocation, unemployment change, and, ultimately, aggregate output. initial macroeconomic estimates released by the Central bank of Islamic Republic of Iran and Planning and Budget Organization and Statistical Center of Iran do not fully incorporate this information. Accordingly, the present study, based on macroaccounting theory, has examined the Predicting Restatements in Macroeconomic Indicators using Accounting Information. The population of this study includes all companies listed in the TSE. Due to the seasonality of the data and the fit of the models in a time series, the observations reach 40 times (2008:1to2018:4). The research method is based on time series data, VARtechnique. the The results suggest that earnings growth dispersion provides related data about final GDP growth. The results suggest that after considering the effect of other influential factors, specifically real initial GDP, earnings growth dispersion is useful in forecasting future GDP changes. The findings are important for economists and policymakers to have more accurate economic estimation and prediction by applying for accounting Information.
۸.

بررسی نقش اخلاق حسابداران رسمی در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها مبتنی بر تئوری اقتصاد سیاسی

کلید واژه ها: اخلاق در حسابداری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تئوری اقتصاد سیاسی تئوری مشورعیت تئوری ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 380
بر اساس تئوری اقتصاد سیاسی تمرکز مدیران شرکت ها نباید فقط متکی بر تامین منافع سازمانی و حقوق صاحبان سهام باشد. بلکه آن ها باید تحت عنوان یک امر اخلاقی در راستای تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق سایر آحاد جامعه نیز مشارکت داشته باشند. پس تصمیم های مدیریت نباید منجر به وارد کردن خسارات، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن باشد. توسعه این چارچوب ریشه در پرورش اخلاق در حسابداری دارد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر اخلاق در حسابداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می-باشد. جامعه آماری این پژوهش حسابداران رسمی در سال 1399 است که با توجه به سایت جامعه حسابداران رسمی بالغ بر 2817 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران از قرار 331 نفر مشخص شد. پرسشنامه ها طی سه مرحله توزیع و 337 مورد به صورت سالم دریافت گردید که مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t زوجی و تحلیل واریانس با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقلال و بی طرفی و رازداری حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش، می توان گفت که افراد با مشخصه های مختلف، دیدگاه یکسانی نسبت به نظرات ابراز شده دارند. پس در نهایت می توان گفت که با رعایت اخلاق در بین حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود می یابد.
۹.

The Impact of Management Accounting Network and Strategic Emotions of Management Accountants on Strategic Management with Emphasis on the Modifying Role of Organizational Culture and Information Systems

کلید واژه ها: Management Accounting Network Strategic Emotions of Management Accountants Strategic Management Organizational Culture information systems

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 111
The purpose of this research is to investigate the effect of the management accounting network and the strategic feelings of management accountants on strategic management with emphasis on the moderating role of organizational culture and information systems. It can help financial managers to make decisions in the value chain by using the participation of companies in the management accounting system. But unfortunately, despite the passage of time, the accounting techniques of strategic management are still unknown to financial managers and have led to the reduction of companies' participation in strategic decisions. The purpose of this research is to examine the effect of the management accounting network and the strategic feelings of management accountants on strategic management, emphasizing the moderating role of organizational culture and information systems. To study the theoretical foundations and examine the background of the research, a library method is used using Persian and Latin specialized books and articles and theses. The type of data used are quantitative and qualitative data, since the method of collecting information in each research is determined according to the type and nature of the research. In this research, two questionnaires are used. The research questionnaire consists of two parts, in the first part demographic questions are asked. In the second questionnaire, it is used to collect information related to strategic management accounting. The Likert method, which is a 5-point scale, was used to set up the questionnaire. Research evidence indicates that there is a positive and significant relationship between the management accounting network and the implementation of strategic management accounting practices. There is a relationship between the quality of information systems and strategic management accounting. Also, information systems moderate the relationship between the management accounting network and the implementation of strategic management accounting practices. There is a positive and significant relationship between innovation-oriented culture and the implementation of strategic management accounting practices. There is a positive and significant relationship between the result-oriented culture and the implementation of strategic management accounting practices. Innovative culture moderates the relationship between the management accounting network and the implementation of strategic management accounting practices. Results-oriented culture moderates the relationship between management accounting network and implementation of strategic management accounting practices. There is a positive and significant relationship between emotions and implementation of strategic management accounting practices. Information systems have a moderating effect on the relationship between emotions and implementation of strategic management accounting practices. Innovative culture has a moderating effect on the relationship between emotions and implementation of strategic management accounting practices. Result-oriented culture has a moderating effect on the relationship between emotions and implementation of strategic management accounting practices.
۱۰.

دامنه تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تمایل حسابرس به هشداردهی

نویسنده:

کلید واژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده تصمیم گیری اخلاقی تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 580
تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.
۱۱.

بررسی آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی اسمی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سود حسابداری تجمعی تورم حسابداری کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 575
ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.
۱۲.

واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (مورد مطالعه: شرکت های کاربر و سرمایه بر)

نویسنده:

کلید واژه ها: واکنش بازار راهبرد سازمان شرکت های کاربر شرکت های سرمایه بر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 633
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به انتخاب راهبردهای سازمانی می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 می باشد و موردمطالعه شرکت های سرمایه بر و شرکت های کاربر می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 147 شرکت می باشد. ولی با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر راهبردهای کسب وکار بر واکنش بازار نسبت به اعلان سود در شرکت های سرمایه بر نسبت به شرکت های کاربر می باشد، لذا با کاربست معیارهایی حجم نمونه به دو گروه شرکت های سرمایه بر و کاربر (111 شرکت سرمایه بر و 36 شرکت کاربر و درمجموع 1617 شرکت-سال) تفکیک شد. روش پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های تلفیقی پس از اجرای پیش شرط مقایسه دو نمونه مستقل، انجام شد. یافته ها: شواهد پژوهش نشان داد که با اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکت های سرمایه بر نسبت به شرکت های کاربر، اعلان سود کاهش می یابد و با اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکت های سرمایه بر نسبت به شرکت های کاربر، اعلان سود افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بهترین راهبرد کسب وکار برای شرکت های کاربر، راهبرد رهبری هزینه و شرکت های سرمایه بر، راهبرد متمایزسازی محصولات و تولیدات است. اتخاذ بهنگام این دو راهبرد در صنایع تولیدی، از فرسایش سرمایه جلوگیری و منجر به اعلان سود خواهد شد.
۱۳.

تاثیر حقوق محیط زیست شرکت ها بر هموارسازی سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق محیط زیست هموارسازی سود اقلام تعهدی اقلام تعهدی اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 164
سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.
۱۴.

تأثیر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری و ساختار سرمایه متکی به تسهیلات دریافتی بانکی: با نگاه به شرکت های دارای کم سرمایه گذاری و ناقرینگی اطلاعاتی

کلید واژه ها: محافظه کاری کارایی سرمایه گذاری تسهیلات دریافتی ناقرینگی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 284
منطبق بر نظریه نمایندگی، هنگامی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت های سرمایه گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را دنبال نکنند و این مهم به دلیل مشکلات مخاطره اخلاقی است که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت به دستِ مدیریت، نزدیک بینی و گزینش طرح نامناسب و نیز کمبود وجوه در دسترس ناشی از تامین مالی خارجی و تسهیلات دریافتی پرهزینه است . محافظه کاری، موجب کاهش مشکلات گزینش نادرست و بهبود سیاست های سرمایه گذاری شرکت به وسیله سهولت دسترسی به وجوه خارجی و کاهش هزینه این وجوه می شود. نقش نظارتی محافظه کاری به هیئت مدیره و سایر اجزای راهبری شرکتی نظیر مالکیت نهادی کمک می کند تا از راهبردهای تخریب کننده ارزش ها مانند امپراتوری مدیران بر حذر باشند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری و تسهیلات دریافتی، با نگاه به شرکت های دارای کم سرمایه گذاری و ناقرینگی اطلاعاتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 است. حجم نمونه براساس جامعه آماری در دسترس شامل 95 شرکت است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که از بین ویژگی های کیفی گزارشگری مالی، در شرکت های کم سرمایه گذار، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی دار دارد. هم چنین در شرکت هایی با نابرابری اطلاعاتی، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی دار ندارد و ناقرینگی اطلاعاتی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری مؤثر نمی باشد که نابرابری اطلاعاتی مشکلات کم سرمایه گذاری را تشدید می کند. از دیگر نتایج پژوهش این است که در شرکت های کم سرمایه گذار، ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر تسهیلات دریافتی تأثیر معنی دار ندارد.
۱۵.

نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی، نظریه ی حسابرسی شونده و حسابرسی کننده ی دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: فشار بر حسابرس انحرافات گزارشگری مالی نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی رگرسیون لجستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 946
نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.
۱۶.

نقش محیط صنعت بر ارتباط بین اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام

نویسنده:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 368
مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. ادبیات نظری نشان می دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها می باشد، اما اگر شرکت دارای اعتبار بالایی باشد، مدیران شرکت سعی می کنند که در جهت حفظ آن، اقداماتی را انجام دهند که این مشکل برطرف گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام است، به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 163 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های مقطعی بکار برده شد، همچنین نرم افزار ایویوز برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به دارایی ها، همزمانی قیمت سهام بالایی دارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به دارایی ها و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد، نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به فروش، همزمانی قیمت سهام بالایی ندارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به فروش و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد.
۱۷.

وقوع آربیتراژ در اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران: رویکرد انتقادی

نویسنده:

کلید واژه ها: استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی آربیتراژ ایران رویکرد انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 629
در سال 1394 اداره دارایی اصلاحیه ای مبنی بر تهیه دو صورت مالی منتشر نمود. یکی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران و دیگری مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی. این اصلاحیه منجر می شود تا در پایان دوره مالی، تهیه دو صورت مالی منتج به دو عدد متفاوت در سود (زیان) خالص شود. سودهای متفاوت یک فرصت آربیتراژی برای اداره دارایی بوجود می آورد تا بتواند از بین سود مشمول مالیات ناشی از استانداردهای حسابداری ایران و سود مشمول مالیات مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی، سود بالاتر را انتخاب و مالیات عملکرد را بر اساس آن تنظیم نماید. ریشه تفاوت در سودها، ناشی از عدم اجرای ارزش منصفانه در ایران و ناتوانی در انجام برآوردهای آن است. زیرا جهت اجرای ارزش منصفانه نیاز به یک بازار مستقل است. بازاری که دولت و ذی نفعان در آن اثرگذار نباشند. در نتیجه نبود استانداردی مشابه استاندارد مالیات بر درآمد (ISA12) و الازم الاجراء نمودن استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی توسط اداره مالیاتی، منجر شده تا حسابداری به مثابه ابزاری در دست عده ای قرار گیرد تا منافع خاص اداره دارایی تامین شده و منافع دیگر ذی نفعان نادیده گرفته شود. این اقدام عمل حسابداران، دولت ها را قوی تر و شرکت ها را ضعیف تر می نماید و یک آگاهی و شعور تصنعی را برای استفاده کنندگان بوجود می آورد. از این رو یکی از دلایل عدم اتخاذ و پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پیامدهای مالیاتی، ناشی از گزارشگری به ارزش منصفانه و عدم توجیه اقتصادی کابرد استانداردهای بین المللی است.
۱۸.

بررسی تجربی آزمون تئوری علامت دهی با استفاده از تکنیک PSM (شواهدی از بازار سرمایه ایران)

نویسنده:

کلید واژه ها: علامت دهی محدودیت تامین مالی شرکت های محدود شرکت های نامحدود تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 931
باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.
۱۹.

تأثیر کیفیت پرتفوی وام بر عملکرد مالی با درنظرگرفتن نقش تعدیل گر سلامت مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: سلامت مالی عملکردمالی کیفیت پرتفوی وام شاخص کمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 659
بانک ها یکی از نهادهای مهم مالی واسطه ای در کشورها محسوب می شوند که نقش حیاتی در نظام تأمین مالی برعهده دارند. آنها به طور مداوم سرمایه را از سپرده گذاران به سرمایه گذاران سوق می دهند. پس کیفیت وام های اعطایی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص کیفیت پرتفوی بانک ها بر عملکرد مالی بانک ها با درنظرگرفتن نقش سلامت مالی بانک هاست. به بیان دیگر، در مطالعه حاضر نقش تعدیل گر سلامت مالی بر ارتباط بین کیفیت پرتفوی وام ها و عملکرد مالی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 17 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر مدل رگرسیونی چندگانه براساس داده های ترکیبی انجام شده و براساس آزمون والد، نسبت به نقش تعدیل گر سلامت مالی تصمیم گیری شده است. شواهد حاکی از آن است که با افزایش کیفیت پرتفوی وام ها، عملکرد مالی بانک ها بهبود یافته و سلامت مالی بانک ها تأثیر مستقیم کیفیت پرتفوی وام ها بر عملکرد مالی بانک ها را تشدید می نماید.
۲۰.

بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی

نویسنده:

کلید واژه ها: توانایی مدیریت استراتژی های جسورانه مالیاتی راهبردهای کسب و کار متهورانه راهبردهای کسب و کار تدافعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 779
شرکت ها برای کاهش مالیات از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها اجتناب از مالیات است. از سوی دیگر، از آنجایی که استراتژی های شرکت بر اساس تمایل شرکت برای مقابله با ریسک و عدم قطعیت شکل گرفته است، بنابراین استراتژی که شرکت انتخاب می کند، می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد. همچنین مدیران، مسئول تصمیم گیری در خصوص استراتژی و برنامه ریزی عملیات در شرکت ها می باشند. به طور خاص، تحت تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب وکار، انواع استراتژی های مدیریت ایجادشده توسط مدیران، نقش مهمی در ارزش آتی شرکت دارد. اجتناب از مالیات یکی از این تصمیم های مدیریتی است. مدیران می توانند منابع درآمدی را به شرکت انتقال دهند که توسط مقامات مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی است. داده های پژوهش برای دوره یازده ساله (1388-1398) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، گردآوری شد. اطلاعات مالی 127 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری، پردازش شده و با استفاده از روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و مفروضات رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و نرم افزار می نی تب نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه در سطح اطمینان نود و پنج درصد حاکی از آن است که توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی بیشتر است. به عبارتی مدیرانی که راهبردهای کسب وکار متهورانه برای شرکت های خود اتخاذ نموده اند، مبتنی بر استراتژی های اخذ شده، مالیات های کمتری پرداخت می کنند .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان