داما احمدیان

داما احمدیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه، گروه کارآفرینی دانشکده فنی ولیعصر (عج)، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۶
آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده کنند. بازارگرایی یک مفهومی است که تمام سازمانها را در بر میگیرد از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران می پردازد در این پژوهش تأثیر ابعاد بازارگرایی از قبیل مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بخشی نیز بر عملکرد شرکتهای بیمه بررسی شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی، از نوع همبستگی است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بین مشتریان شرکت های بیمه پاسارگاد در شهر تهران توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. گردآوری داده های موردنیاز با پرسشنامه انجام گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازارگرایی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد و تاثیر مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی به ترتیب با ضریب مسیرهای 674/۰، 565/۰، 429/۰تایید شد.
۲.

بررسی تاثیر فناوری بیمه (اینشورتک) بر عملکرد شرکتهای بیمه

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی در پیشرفت کشور دارد، که شرکتهای بیمه از این امر مستثنی نمی باشد. رشد و توسعه در این زمینه می تواند سهم بسزایی در عملکرد و سازماندهی شرکت های بیمه و همچنین بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. به کارگیری فناوری اطلاعات ، تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی صنعت بیمه ایجاد می کند. بصورتی که امکان انتقال الکترونیکی داده ها و مکاتبات مختلف را فراهم می کند. همچنین فناوری اطلاعات ، توانایی شرکت بیمه را افزایش می دهد. این کارکرد در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتریان می باشد. لذا در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر فناوری بیمه (اینشورتک) بر عملکرد شرکتهای بیمه بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت های بیمه در شهر تهران می باشد که تعداد آن ها بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران 384 نفر به دست آمد. بر این اساس پرسشنامه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین جامعه آماری توزیع و 362 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss20 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که فناوری بیمه بر عملکرد شرکت بیمه در شهر تهران تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر معنادار و مثبت فناوری بیمه بر رضایت مشتریان و کارکنان بیمه در شهر تهران می باشد و نهایتا نتایج نشان می دهد که فناوری بیمه بر نتایج مالی بازار بیمه شهر تهران تاثیر معناداری دارد.
۳.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۳
امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک امر مهم در جهت ارتقا بخشیدن به اجرای برنامه های سازمان موردتوجه جدی قرارگرفته است چراکه فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء شایستگی کارکنان و درنهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات می باشد. ازاین رو هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی خود بازاریابی داخلی ابعاد آن ازجمله (توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش) نیز موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل می باشد که تعداد آن ها بر اساس جدول مورگان 118 نفر به دست آمد؛ که بر این اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و LISREL8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی و ابعاد آن توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش بر کیفیت خدمات تأثیر معنادار دارد. نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت کیفی خدمات ارائه گردید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان