نگره

نگره

نگره زمستان 1391 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه و بررسی نسخه های خطی قرآن به کتابت بانوان دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی سیر تحول چهره نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دوره صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رویکردی جامعه شناختی بر زندگی رضا عباسی (با بررسی برخی تک نگاره ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی و تحلیل شمایل شناسانه نگاره «کشته شدن شیده به دست کیخسرو»(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تأثیرات شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی صفوی بر نمونه های ساخته شده در دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی موقعیت اجتماعی نقاشی دیورای پس از انقلاب در ایران (با رویکرد جامعه شناختی پی یر بوردیو)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶