نگره

نگره

نگره بهار 1394 شماره 33 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی طرح و تزیین در نشانه های پنج آیه در قرآن های سده اول تا نهم هجری قمری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی نسخه مصورنامه خسروان و تاثیر آن در هنر دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی جنبه های افتراق و اشتراک در نقاشی خیالی نگاری و داستان های مصور دنباله دار(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶